pobierz - BIP Slaskie.pl - Śląskie. Pozytywna energia

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ/
Załącznik nr 1 do umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex ante zastosowania
instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c –
wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej,
w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 20142020”
I. Uzasadnienie wykonania badania:
W związku z planowanym zastosowaniem instrumentów finansowych (IF) w ramach
krajowego Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie efektywności energetycznej
w tym w sektorze mieszkaniowym, pojawiła się konieczność przeprowadzenia
ponownego1 badania ewaluacyjnego pod kątem zasadności użycia IF w priorytecie
inwestycyjnym 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020 (ramach
którego nie planowano wcześniej wsparcia za pomocą IF).
Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej Rozporządzenie
nr 1303/2013), wsparcie z instrumentów finansowych powinno być oparte na ocenie
ex ante, która wykazuje występowanie zawodności mechanizmów rynkowych
lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także szacunkowy poziom i zakres
zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych,
które mają uzyskać wsparcie.
Ponadto w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014
r.
uzupełniającym
rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr 1303/2013 (dalej rozporządzenie delegowane nr 480/2014) przewidziano –
w przypadku instrumentów finansowych obejmujących gwarancje 2 - konieczność
przeprowadzenia dodatkowej ostrożnej oceny ex ante ryzyka dla gwarancji,
uwzględniającej odpowiedni współczynnik mnożnikowy.
Zatem, konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie PI 4c zgodnie
ze wskazanym zakresem tej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej
modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych, których właścicielem są
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
II. Cel główny badania
Patrz: raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, Katowice, listopad 2014r.
2
Pod pojęciem gwarancji należy także rozumieć poręczenia. Dla celów niniejszego SOPZ stosowane będzie
pojęcie gwarancji, z uwagi na fakt, iż takim pojęciem posługują się przepisy UE.
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 1
Głównym celem badania jest ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów
finansowych w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem
głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych, których właścicielem są
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. ocenę niedoskonałości rynku, na którym mają być wdrażane instrumenty finansowe
w ramach
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania
energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
2. ocenę zasadności zastosowania w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020 instrumentów
finansowych pod kątem ich trafności względem zidentyfikowanych zawodności rynku,
3. ostrożną ocenę ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych dla przedsięwzięć
finansowanych w ramach PI 4c Programu (pod warunkiem zaproponowania
instrumentu gwarancji dla IF w ramach PI 4c).
Ostatecznym efektem badania będzie zestaw wniosków i rekomendacji odnoszących się
do zasadności wdrożenia instrumentów finansowych3 dla projektów finansowanych
w ramach PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020.
III. Koncepcja badania:
Zakres czasowy: Okres 2007-2014 z prognozą na perspektywę finansową 2014-2020.
Zakres przedmiotowy:
W zakresie analizy wynikającej z Rozporządzenia nr 1303/2013:
 Analiza i ocena niedoskonałości rynku, nieoptymalnych inwestycji i potrzeb
inwestycyjnych w obszarze efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 Analiza i ocena zasadności wdrożenia instrumentów finansowych w ramach
PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej
modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych, których właścicielem są
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
W zakresie analizy wynikającej z Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014:
 Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych w PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020
(pod warunkiem zaproponowania instrumentu gwarancji dla IF w ramach PI 4c).
Zakres badania obejmuje następujące obszary badawcze:
W zakresie analizy wynikającej z Rozporządzenia nr 1303/2013:
I. Analiza rynku;
II. Wartość dodana;
III. Dodatkowe zasoby (oczekiwany efekt dźwigni);
IV. Ocena doświadczeń;
V. Proponowana strategia inwestycyjna;
VI. Oczekiwane rezultaty (pod warunkiem zaproponowania IF dla PI 4c);
VII. Aktualizacja i przegląd (pod warunkiem zaproponowania IF dla PI 4c).
W zakresie analizy wynikającej z Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014:
VIII. Ostrożna ocena ex ante ryzyka dla gwarancji (pod warunkiem zaproponowania
instrumentu gwarancji dla IF w ramach PI 4c).
Problemy badawcze:
Badanie powinno udzielić odpowiedzi na co najmniej następujące problemy badawcze
wskazane w poszczególnych obszarach badawczych:
W zakresie analizy wynikającej z Rozporządzenia nr 1303/2013:
I.
Analiza rynku:
1. Jakie występują: zawodności mechanizmów rynkowych 4, nieoptymalny
poziom inwestycji5 oraz wynikające z tego niezaspokojone potrzeby
3
W tym także instrumentów mieszanych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 2
II.
III.
IV.
inwestycyjne w województwie śląskim w obszarze efektywności
energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii?
2. Czy istnieje luka finansowa/kapitałowa w dostępie do finansowania
zewnętrznego w analizowanym obszarze, jeśli tak jaka jest jej wielkość?
Wartość dodana:
1. Jaka jest ocena wartości dodanej instrumentów finansowych, gdyby założyć
ich wdrażanie w ramach PI 4c Programu?
Wykonawca powinien dokonać oceny ilościowej i jakościowej wartości
dodanej instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania w ramach
PI 4c oraz dokonać jej porównania z istniejącymi na rynku alternatywami
finansowania
inwestycji
w
zakresie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
2. Czy gdyby zaplanowane zostały w PI 4c instrumenty finansowe, to byłyby
one spójne z innymi formami interwencji publicznej, w zakresie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania
energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, na rynku regionalnym?
Czy takie wsparcie nie powodowałoby nakładania się form pomocy?
3. Jakie ewentualne konsekwencje mogą mieć projektowane instrumenty
w zakresie pomocy państwa? Jaka jest ocena proporcjonalności planowanej
interwencji i środków minimalizowania zakłóceń rynku?
Dodatkowe zasoby (oczekiwany efekt dźwigni):
1. Jakie są szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych
i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone w ramach
instrumentów finansowych, gdyby IF wykorzystane zostały w ramach PI
4c, aż do poziomu ostatecznego odbiorcy (oczekiwany efekt dźwigni)?
2. Czy
istnieje
zapotrzebowanie
na
preferencyjne
wynagrodzenie
dla pośredników finansowych, aby przyciągnąć dodatkowe środki,
a jeśli takie zapotrzebowanie istnieje, to jakie mechanizmy powinny być
stosowane aby określić jego wysokość i zakres, gdyby założyć
funkcjonowanie pośredników w ramach PI 4c?
Ocena powinna być dokonana m.in. na podstawie dotychczasowych
doświadczeń we wskazanym zakresie.
3. Jaki
system
zachęt
zmobilizuje
podmioty
sektora
prywatnego
do zaangażowania się w przedsięwzięcia wspólnie z podmiotem publicznym
w ramach PI 4c?
Ocena powinna być dokonana m.in. na podstawie dotychczasowych
doświadczeń we wskazanym zakresie.
Ocena doświadczeń:
1. Jakie są dotychczasowe doświadczenia i efekty stosowania instrumentów
finansowych dla sfinansowania podobnych przedsięwzięć w regionie
i w kraju? Jakie można wskazać czynniki sukcesu bądź niepowodzenia
zidentyfikowanych przykładów?
2. Które ze wskazanych doświadczeń i w jaki sposób należy wykorzystać
podczas ewentualnego wdrażania IF w ramach PI 4c RPO WSL na lata
2014-2020?
Rozumianych jako niefunkcjonujące aspekty rynku, które skutkują nieefektywną alokacją zasobów i prowadzą
do niedostatecznej lub nadmiernej produkcji pewnych dóbr i usług.
5
Rozumiany jako działania inwestycyjne poniżej oczekiwań lub sytuacja, w której istniejąca działalność
inwestycyjna jest niewystarczająca do uzyskania danych celów.
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 3
W ramach odpowiedzi na wskazany problem badawczy Wykonawca
powinien uwzględnić również wnioski i rekomendacje z badań
ewaluacyjnych
dotyczących
wdrażania
instrumentów
finansowych
w perspektywie 2007-2013 oraz badań ex ante IF dla perspektywy 20142020.
V.
Proponowana strategia inwestycyjna:
1. Jaka powinna być forma, zakres i odbiorcy ostateczni zastosowania
instrumentów finansowych w ramach PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020,
w odniesieniu do poszczególnych typów projektów przewidzianych
do wsparcia w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020, odnośnie tych typów
gdzie uznano jako zasadne zastosowanie IF:
i.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych
(ze
szczególnym
uwzględnieniem budynków, których właścicielami są spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe),
ii.
Likwidacja
„niskiej
emisji”
poprzez
wymianę/modernizację
indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych
nośników ciepła,
iii.
Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
(uwzględniając produkty finansowe, które mają być zaoferowane,
docelowych ostatecznych odbiorców, i – w stosownych przypadkach –
zakładane łączenie ze wsparciem dotacyjnym)?
W przypadku typów projektów oraz odbiorców ostatecznych w ramach PI 4c, odnośnie
których zastosowanie IF uznano jako niezasadne należy przedstawić uzasadnienie.
2. Jaka powinna być struktura zarządzania instrumentami finansowymi
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 odnośnie PI 4c (pod warunkiem
zaproponowania IF dla PI 4c)?
W ramach odpowiedzi na wskazane problemy badawcze 1 i 2 Wykonawca
powinien:
przeanalizować typy projektów wskazane w PI 4c RPO WSL na lata
2014-2020,
wziąć pod uwagę opcje wdrożeniowe w znaczeniu wynikającym
z art. 38 Rozporządzenia nr 1303/2013,
wziąć pod uwagę wyniki analizy zawodności mechanizmów rynkowych
i nieoptymalnych poziomów inwestycji przeprowadzone w ramach
analizy rynku w obszarze I.
VI.
Oczekiwane rezultaty:
1. W jaki sposób poszczególne, możliwe do zastosowania w ramach PI 4c,
instrumenty finansowe przyczynią się do wniesienia wkładu w osiągnięcie
celu szczegółowego tego Priorytetu (pod warunkiem zaproponowania IF
dla PI 4c), w tym, jakie wskaźniki wraz z podaniem ich wartości zostaną
osiągnięte dzięki wdrożeniu poszczególnych instrumentów finansowych?
Czy oszacowany wkład jest wystarczający, aby dany instrument przyczynił
się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 4c (pod warunkiem
zaproponowania IF dla PI 4c)?
2. Jak powinien być zaprojektowany system monitorowania instrumentów
finansowych, aby umożliwiał ich efektywne monitorowanie (pod warunkiem
zaproponowania IF dla PI 4c)?
VII. Aktualizacja i przegląd:
1. Jak powinna wyglądać i kiedy powinna być przeprowadzona procedura
przeglądu i uaktualnienia oceny ex ante instrumentów finansowych
wspieranych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w sytuacji zmiany
warunków rynkowych (pod warunkiem zaproponowania IF dla PI 4c)?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 4
Jeżeli w ramach badania Wykonawca zarekomenduje zastosowanie w ramach PI 4c RPO
WSL 2014-2020 instrumentu gwarancji należy dokonać analizy wynikającej
z Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014:
VIII. Ostrożna ocena ex ante ryzyka dla gwarancji:
1. Jaki szacuje się, w oparciu o ostrożną ocenę, poziom ryzyka
dla proponowanych produktów gwarancyjnych, uwzględniając szczególne
warunki rynkowe, strategię inwestycyjną instrumentu finansowego oraz
zasady oszczędności i efektywności?
Wykonawca
powinien
przeanalizować
zaproponowane
produkty
gwarancyjne w ramach PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020, ze szczególnym
uwzględnieniem produktów gwarancyjnych na finansowanie inwestycji
dotyczących
głębokiej
modernizacji
energetycznej
budynków
wielorodzinnych, których właścicielem są spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe.
2. Jaki jest, na podstawie przeprowadzonej w pkt 1 ostrożnej oceny ex ante
ryzyka, współczynnik mnożnikowy6, jaki powinien zostać osiągnięty
w ramach PI 4c w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przez każdy
instrument finansowy oferujący gwarancje?
3. W jakim czasie – na podstawie dostępnych prognoz gospodarczych –
należy spodziewać się wystąpienia istotnych zmian warunków rynkowych
uzasadniających aktualizację przedmiotowej oceny ex ante ryzyka?
Powyższą listę problemów badawczych, określoną dla obszarów I-VIII, należy traktować
jako listę otwartą, która stanowi niezbędne minimum.
Dodatkowe problemy badawcze służące realizacji celów badania tj. problemy,
które nie zostały wymienione w SOPZ (nie są tożsame co do treści lub sensu przekazu
z problemami wymienionymi w SOPZ), nie mają charakteru narzędziowego oraz
nie wykraczają poza cele badania, będą oceniane przez Zamawiającego, zgodnie
z zasadami określonymi w pkt XIII SIWZ.
Spójność badania
W ofercie powinno znaleźć się przedstawienie przez Wykonawcę spójności koncepcji oraz
organizacji badania – uzasadnienie kolejności poszczególnych etapów badania
(rozumiane jako kolejność stosowania poszczególnych metod/technik badawczych
w odniesieniu do poszczególnych obszarów/problemów badawczych) przedstawione jako
logiczny ciąg przyczynowo skutkowy warunkujący prawidłową realizację koncepcji
badania zawartej w SOPZ i uszczegółowionej w ofercie wraz z przedstawieniem sposobu
realizacji celów badania.
Element ten będzie dodatkowo punktowany przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami
określonymi w pkt XIII SIWZ.
IV. Metodologia badawcza:
Każdy z obszarów badawczych tworzących koncepcję badania powinien podlegać analizie,
która będzie syntezą różnorodnych metod przy zachowaniu zasady triangulacji metod
badawczych7 i źródeł danych.
W celu uzyskania odpowiedzi na postawione problemy badawcze Wykonawca zastosuje
minimum następujące metody/techniki badawcze:
1. Analiza danych zastanych m.in. następujących dokumentów (aktualne wersje):

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Współczynnik mnożnikowy rozumiany jest jako wielokrotność kwoty wkładu z programu operacyjnego
przeznaczonej na pokrycie przewidywalnych i nieprzewidywalnych strat z nowych pożyczek/kredytów lub innych
instrumentów podziału ryzyka, które mają być pokryte z gwarancji do wartości odpowiednich wypłaconych
nowych pożyczek/kredytów lub innych instrumentów podziału ryzyka.
7
Triangulacja metod rozumiana jako wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych.
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 5










Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego;
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących
transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań
z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań
informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/876/CELEX_32014R0821_PL_TXT.
pdf;
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu.
http://www.fundusze.uj.edu.pl/documents/31275205/93f4aaea-7e8a-42c1a08c451096593f9b;
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1011/2014 z dnia 22 września 2014
r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące
wymiany
informacji
między
beneficjentami
a
instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&from=PL;
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 964/2014 z dnia 11 września 2014
r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących
instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 271 z 12.9.2014, str. 16),
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0016.01.POL;
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania
pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania
pomocy
na
inwestycje
w
układy
wysokosprawnej
kogeneracji
oraz
na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie instrumentów finansowych – łączenie wsparcia zwrotnego
i bezzwrotnego – EGESIF_15_0012-00 Combination of support;
Projekt wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 6




















http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1184/Wytyczne_sprawozdawczosc
_projekt_300115.pdf;
Projekt wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/907/wyt_kwal_05_01_2015_2015.
pdf;
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Wytyczne dla Państw
Członkowskich i Władz Programu. Instrumenty Finansowe. Rozporządzenie
ustanawiające wspólne przepisy (CPR). Artykuł 41: Wnioski o płatności.
EGESIF_15_0006-00, 11/02/2015;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
Szczegółowy
Opis
Priorytetów
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020 (jeżeli będzie dostępny
w czasie realizacji badania);
Raport z badania „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach
NSRO 2007-2013” znajdujący się na stronie internetowej MIR pod adresem:
http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#strona
=1&zakladka=2;
Raport z badania „Ewaluacja ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020”;
Raport z badania ewaluacyjnego „Ocena ex ante instrumentów finansowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020”;
Raport z badania ewaluacyjnego ex ante instrumentów finansowych
przewidzianych do zastosowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (jeżeli dokument ten będzie dostępny w okresie realizacji badania);
Raport z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja ex ante instrumentów finansowych
wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020”,
październik 2014;
Raport z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja ex ante instrumentów finansowych
wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020”, grudzień
2014;
Raport z badania ewaluacyjnego „Ocena ex ante instrumentów inżynierii
finansowej w ramach RPO WP 2014-2020”;
Raport z badania ewaluacyjnego „Ocena ex ante instrumentów finansowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020”; październik 2014;
Raport z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja ex ante instrumentów finansowych
RPO WO 2014-2020”, październik 2014;
„Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych
w województwie małopolskim w okresie programowania 2014-2020”, Kraków
2014;
Instrumenty finansowe w programie ESIF/Europejskie fundusze strukturalne
i inwestycyjne/ 2014-2020. Przewodnik referencyjny dla organów zarządzających.
Nr ref. Ares(2014)4149039 – 10/12/2014;
Analiza dostępnych danych dotyczących finansowania zwrotnego oraz luki
finansowej/ kapitałowej w województwie śląskim, w pozostałych regionach Polski
oraz na poziomie krajowym, w tym danych statystycznych, dostępnej literatury
przedmiotu oraz badań ewaluacyjnych;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 7

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy
jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację;

Oferty pośredników finansowych (oferowanych produktów finansowych) dostępne
w województwie śląskim w ramach PI objętego zakresem badania;

Wnioski ze spotkań organizowanych w ramach I osi priorytetowej PO IŚ 20142020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa
likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w zakresie
finansowania bezzwrotnego (materiały z tych spotkań przekazane zostaną
Wykonawcy przez Zamawiającego).
2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami Instytucji
Zarządzającej (Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego) RPO WSL 2014-2020 – co najmniej 2 wywiady (Zamawiający
dopuszcza przeprowadzenie wywiadów w formie diad ,triad);
3. Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami (IDI) z zakresu instrumentów
finansowych oraz efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym z przedstawicielami pośredników
finansowych, w tym z województwa śląskiego oraz sugeruje się wywiady
z przedstawicielem WFOŚ oraz Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnych za realizację
działania 1.7 PO IŚ oraz z przedstawicielem FEWE oraz firmy Tauron Polska Energia
SP. z o.o. – co najmniej 6 wywiadów;
4. Indywidualny wywiad pogłębiony z osobą odpowiedzialną za realizację
badania/realizującą badanie ex ante IF dla PO IŚ – 1 wywiad;
5. Wywiady pogłębione z potencjalnymi beneficjentami/odbiorcami ostatecznymi
działania 4.3 RPO WSL 2014-2020 (w tym z zarządcami spółdzielni, wspólnot
mieszkaniowych) – co najmniej 10 wywiadów;
6. Zogniskowany wywiad grupowy podsumowujący wyniki badania z ekspertami
z zakresu instrumentów inżynierii finansowej oraz z przedstawicielami IZ RPO WSL
(w wywiadzie co najmniej 8 osób) – co najmniej 1 wywiad;
7. Szacowanie wielkości luki finansowej/ kapitałowej;
8. Obliczenie
współczynnika
mnożnikowego dla
instrumentu
finansowego
oferującego gwarancje (pod warunkiem zaproponowania instrumentu gwarancji dla IF
w ramach PI 4c).
Za organizację wywiadów odpowiada Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek
zaproszenia uczestników spotkań, zapewnienia ich udziału w spotkaniach, ewentualnego
wynagrodzenia dla ekspertów za udział w wywiadach, zapewnienia miejsca spotkań
a także w przypadku wywiadów grupowych – zapewnienia poczęstunku (minimalny
zakres poczęstunku: kawa 200 ml/os. (wraz z dodatkami, tj. cukier, śmietanka); herbata
200 ml/os. (wraz z dodatkami tj. cukier, cytryna); woda mineralna gazowana
i niegazowana 0,5 l/os. (po 50% butelek wody gazowanej i niegazowanej); soki owocowe
200 ml/os.; ciastka pieczone/kruche 80 g/os.).
Wskazane powyżej wielkości prób są wielkościami minimalnymi, które Wykonawca jest
zobowiązany zrealizować (poziom realizacji próby musi wynosić min. 100%).
Powyższą listę metod/technik badawczych wraz ze wskazaniem źródła danych należy
traktować jako listę otwartą, która stanowi niezbędne minimum.
Dodatkowe metody/techniki badawcze wraz ze wskazaniem źródła danych służące
realizacji celu badania, tj. metod/technik badawczych wraz ze wskazaniem źródła
danych, które nie zostały wymienione w SOPZ, odpowiadają sformułowanym problemom
badawczym,
zapewniają
rzetelną
realizację
zaproponowanych
metod/technik
badawczych, są użyteczne z punktu widzenia celu badania oraz nie wykraczają poza cele
badania, będą dodatkowo punktowane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami
określonymi w pkt XIII SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy danych zebranych w trakcie badania,
zgodnej ze specyfiką zastosowanych metod/technik.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 8
Wykonawca zobowiązany jest zastosować w badaniu podane w SOPZ metody/techniki
badawcze do określonych przez Zamawiającego problemów badawczych zgodnie
z przyporządkowaniem wskazanym poniżej, co stanowi niezbędne minimum.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 9
I.
1. Jakie występują: zawodności
mechanizmów rynkowych8,
nieoptymalny poziom inwestycji9 oraz
wynikające z tego niezaspokojone
potrzeby inwestycyjne w
x
x
8. Obliczenie współczynnika mnożnikowego dla
IF oferującego gwarancje
Problemy badawcze
wymienione w SOPZ
7. Szacowanie wielkości luki finansowej/
kapitałowej
6. FGI podsumowujący wyniki badania z
ekspertami z zakresu instrumentów IF oraz
przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020
5. Wywiady pogłębione z potencjalnymi
beneficjentami/ odbiorcami ostatecznymi
działania 4.3 RPO WSL 2014-2020
4. IDI z osobą odpowiedzialną za realizację
badania/ realizującą badanie ex ante IF
dla PO IŚ
3. IDI z ekspertami zakresu instrumentów
finansowych oraz efektywności
energetycznej…
2. IDI z przedstawicielami IZ RPO WSL
1. Analiza danych zastanych
Metody/techniki
badawcze,
wymagane
w SOPZ
Analiza rynku
x
x
x
Rozumianych jako niefunkcjonujące aspekty rynku, które skutkują nieefektywną alokacją zasobów i prowadzą do niedostatecznej lub nadmiernej produkcji pewnych dóbr i
usług.
9
Rozumiany jako działania inwestycyjne poniżej oczekiwań lub sytuacja, w której istniejąca działalność inwestycyjna jest niewystarczająca do uzyskania danych celów.
8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 10
województwie śląskim w obszarze
efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii?
2. Czy istnieje luka finansowa/
kapitałowa w dostępie do finansowania
zewnętrznego w analizowanym
obszarze, jeśli tak jaka jest jej
wielkość?
x
x
II.
1. Jaka jest ocena wartości dodanej
instrumentów finansowych, gdyby
założyć ich wdrażanie w ramach PI 4c
Programu?
Wykonawca powinien dokonać oceny
ilościowej i jakościowej wartości dodanej
instrumentów finansowych możliwych do
wykorzystania w ramach PI 4c oraz
dokonać jej porównania z istniejącymi na
rynku alternatywami finansowania
inwestycji w zakresie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
2. Czy gdyby zaplanowane zostały w PI
4c instrumenty finansowe, to byłyby
one spójne z innymi formami
interwencji publicznej, w zakresie
efektywności energetycznej,
x
x
x
x
x
Wartość dodana
x
x
x
x
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 11
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, na rynku regionalnym? Czy
takie wsparcie nie powodowałoby
nakładania się form pomocy?
3. Jakie ewentualne konsekwencje mogą
mieć projektowane instrumenty
w zakresie pomocy państwa? Jaka jest
ocena proporcjonalności planowanej
interwencji i środków minimalizowania
zakłóceń rynku?
x
x
III.
1. Jakie są szacunki dotyczące
dodatkowych zasobów publicznych i
prywatnych, które mogą zostać
potencjalnie zgromadzone w ramach
instrumentów finansowych, gdyby IF
wykorzystane zostały w ramach PI 4c,
aż do poziomu ostatecznego odbiorcy
(oczekiwany efekt dźwigni)?
2. Czy
istnieje
zapotrzebowanie
na
preferencyjne
wynagrodzenie
dla
pośredników
finansowych,
aby
przyciągnąć dodatkowe środki, a jeśli
takie zapotrzebowanie istnieje, to
jakie
mechanizmy
powinny
być
stosowane aby określić jego wysokość
i
zakres,
gdyby
założyć
funkcjonowanie
pośredników
w
ramach PI 4c? Ocena powinna być
dokonana
m.in.
na
podstawie
dotychczasowych
doświadczeń
we
x
Dodatkowe zasoby (oczekiwany efekt dźwigni)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 12
wskazanym zakresie.
3. Jaki
system
zachęt
zmobilizuje
podmioty sektora prywatnego do
zaangażowania się w przedsięwzięcia
wspólnie z podmiotem publicznym w
ramach PI 4c? Ocena powinna być
dokonana
m.in.
na
podstawie
dotychczasowych
doświadczeń
we
wskazanym zakresie
x
x
x
IV.
1. Jakie są dotychczasowe doświadczenia
i efekty stosowania instrumentów
finansowych dla sfinansowania
podobnych przedsięwzięć w regionie i
w kraju? Jakie można wskazać
czynniki sukcesu bądź niepowodzenia
zidentyfikowanych przykładów
2. Które ze wskazanych doświadczeń i w
jaki
sposób
należy
wykorzystać
podczas ewentualnego wdrażania IF w
ramach PI 4c RPO WSL na lata 20142020? W ramach odpowiedzi na
wskazany
problem
badawczy
Wykonawca
powinien
uwzględnić
również wnioski i rekomendacje z
badań
ewaluacyjnych
dotyczących
wdrażania instrumentów finansowych
w perspektywie 2007-2013 oraz
badań ex ante IF dla perspektywy
2014-2020
x
x
Ocena doświadczeń
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V.
Proponowana strategia inwestycyjna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 13
1. Jaka powinna być forma, zakres i
odbiorcy ostateczni zastosowania
instrumentów finansowych w ramach
PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020, w
odniesieniu do poszczególnych typów
projektów przewidzianych do wsparcia
w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020,
odnośnie tych typów gdzie uznano
jako zasadne zastosowanie IF:
i.
Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej
oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych (ze szczególnym
uwzględnieniem budynków,
których właścicielami są
spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe),
ii.
Likwidacja „niskiej emisji” poprzez
wymianę/modernizację
indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do
sieciowych nośników ciepła,
iii.
Budowa instalacji OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach (uwzględniając
produkty finansowe, które mają
być zaoferowane, docelowych
ostatecznych odbiorców, i – w
stosownych przypadkach –
zakładane łączenie ze wsparciem
dotacyjnym)?
W przypadku typów projektów oraz
x
x
x
x
x
x
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 14
odbiorców ostatecznych w ramach PI 4c,
odnośnie których zastosowanie IF jako
niezasadne, należy przedstawić
uzasadnienie.
2. Jaka
powinna
być
struktura
zarządzania
instrumentami
finansowymi w ramach RPO WSL na
lata 2014-2020 odnośnie PI 4c (pod
warunkiem zaproponowania IF dla PI
4c)?
W ramach odpowiedzi na wskazane
problemy badawcze 1 i 2 Wykonawca
powinien:
 przeanalizować
typy
projektów
wskazane w PI 4c RPO WSL na lata
2014-2020,
 wziąć pod uwagę opcje wdrożeniowe
w znaczeniu wynikającym z art. 38
Rozporządzenia nr 1303/2013,
 wziąć pod uwagę wyniki analizy
zawodności mechanizmów rynkowych i
nieoptymalnych poziomów inwestycji
przeprowadzone w ramach analizy
rynku w obszarze I.
x
x
x
VI.
1. W jaki sposób poszczególne, możliwe
do zastosowania w ramach PI 4c,
instrumenty finansowe przyczynią się
do wniesienia wkładu w osiągnięcie
celu szczegółowego tego Priorytetu
(pod warunkiem zaproponowania IF
dla PI 4c), w tym, jakie wskaźniki
x
x
x
x
Oczekiwane rezultaty
x
x
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 15
wraz z podaniem ich wartości zostaną
osiągnięte
dzięki
wdrożeniu
poszczególnych
instrumentów
finansowych? Czy oszacowany wkład
jest
wystarczający,
aby
dany
instrument
przyczynił
się
do
osiągnięcia celu szczegółowego PI 4c
(pod warunkiem zaproponowania IF
dla PI 4c)?
2. Jak powinien być zaprojektowany
system monitorowania instrumentów
finansowych,
aby
umożliwiał
ich
efektywne
monitorowanie
(pod
warunkiem zaproponowania IF dla PI
4c)?
x
x
VII.
1. Jak powinna wyglądać i kiedy powinna
być przeprowadzona procedura
przeglądu i uaktualnienia oceny ex
ante instrumentów finansowych
wspieranych w ramach RPO WSL na
lata 2014-2020 w sytuacji zmiany
warunków rynkowych (pod warunkiem
zaproponowania IF dla PI 4c)?
x
VIII.
1. Jaki szacuje się, w oparciu o ostrożną
ocenę, poziom ryzyka dla
proponowanych produktów
gwarancyjnych, uwzględniając
szczególne warunki rynkowe, strategię
inwestycyjną instrumentu finansowego
x
x
Aktualizacja i przegląd
x
x
Ostrożna ocena ex ante ryzyka dla gwarancji:
x
x
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 16
oraz zasady oszczędności i
efektywności?
Wykonawca powinien przeanalizować
zaproponowane produkty gwarancyjne w
ramach PI 4c RPO WSL na lata 20142020, ze szczególnym uwzględnieniem
produktów gwarancyjnych na
finansowanie inwestycji dotyczących
głębokiej modernizacji energetycznej
budynków wielorodzinnych, których
właścicielem są spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe.
2. Jaki jest, na podstawie
przeprowadzonej w pkt 1 ostrożnej
oceny ex ante ryzyka, współczynnik
mnożnikowy10, jaki powinien zostać
osiągnięty
w ramach PI 4c w ramach RPO WSL
na lata 2014-2020 przez każdy
instrument finansowy oferujący
gwarancje?
3. W jakim czasie – na podstawie
dostępnych prognoz gospodarczych –
należy spodziewać się wystąpienia
istotnych zmian warunków rynkowych
uzasadniających aktualizację
przedmiotowej oceny ex ante ryzyka?
x
x
x
x
x
Współczynnik mnożnikowy rozumiany jest jako wielokrotność kwoty wkładu z programu operacyjnego przeznaczonej na pokrycie przewidywalnych i nieprzewidywalnych strat z
nowych pożyczek/kredytów lub innych instrumentów podziału ryzyka, które mają być pokryte z gwarancji do wartości odpowiednich wypłaconych nowych pożyczek/kredytów lub
innych instrumentów podziału ryzyka.
10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 17
Powyższe przyporządkowanie metod/technik badawczych wraz ze wskazaniem źródła
danych do problemów badawczych stanowi niezbędne minimum.
Na
etapie
realizacji
Wykonawca
będzie
konsultował
narzędzia
badawcze
z Zamawiającym.
Realizacja
poszczególnych
metod/technik
badawczych
może
się rozpocząć dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego narzędzi badawczych.
W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca będzie zobowiązany
do udokumentowania przeprowadzonych czynności badawczych w postaci szczegółowych
notatek, nagrań, transkrypcji, baz danych zawierających odpowiedzi respondentów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość danych pierwotnych zebranych w trakcie
badań w formie zapewniającej anonimowość respondentom i w postaci umożliwiającej
dalsze analizy.
Dobór prób badawczych
W ofercie powinny znaleźć się:
1) opis i uzasadnienie doboru i struktury próby do poszczególnych metod/technik
badawczych określonych w SOPZ* wraz z wyczerpującą charakterystyką składowych
próby (tzn. ze wskazaniem konkretnych cech, które musi ona posiadać). Elementy te
będą dodatkowo punktowane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi
w pkt XIII SIWZ.
* - dotyczy metod/technik badawczych:
1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej
(Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) RPO WSL 2014-2020 – co najmniej 2 wywiady (Zamawiający
dopuszcza przeprowadzenie wywiadów w formie diad, triad);
2. Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami (IDI) z zakresu instrumentów
finansowych oraz efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym z przedstawicielami pośredników
finansowych, w tym z województwa śląskiego oraz sugeruje się wywiady
z przedstawicielem
WFOŚ
oraz
Ministerstwa
Gospodarki
odpowiedzialnych
za realizację działania 1.7 PO IŚ oraz z przedstawicielem FEWE oraz firmy Tauron
Polska Energia SP. z o.o. – co najmniej 6 wywiadów;
3. Indywidualny
wywiad
pogłębiony
z
osobą
odpowiedzialną
za
realizację
badania/realizującą badanie ex ante IF dla PO IŚ – 1 wywiad;
4. Wywiady pogłębione z potencjalnymi beneficjentami/odbiorcami ostatecznymi
działania 4.3 RPO WSL 2014-2020 (w tym z zarządcami spółdzielni, wspólnot
mieszkaniowych) – co najmniej 10 wywiadów;
5. Zogniskowany wywiad grupowy podsumowujący wyniki badania z ekspertami
z zakresu instrumentów inżynierii finansowej oraz z przedstawicielami IZ RPO WSL
(w wywiadzie co najmniej 8 osób) – co najmniej 1 wywiad.
V.
Sposób prezentacji badania
W ramach badania sporządzony zostanie raport metodologiczny, wstępny raport końcowy
i ostateczna wersja raportu końcowego. Wszystkie raporty powinny być przygotowane
w języku polskim. Ostateczna wersja badania zostanie dostarczona na elektronicznym
nośniku zapisu danych (płyta CD) oraz w wersji papierowej w jednym egzemplarzu
do siedziby Zamawiającego – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46, Kancelaria Ogólna (p.164).
Raport metodologiczny powinien zawierać:
1. Szczegółowy opis obszarów i problemów badawczych wraz ze wskazaniem
metod/technik, za pomocą których zostanie udzielona odpowiedź oraz wskazaniem
sposobu pomiaru zagadnień zawartych w ramach problemów badawczych wraz
z uzasadnieniem.
2. Szczegółowy opis prób badawczych, zawierający wskazanie i uzasadnienie wielkości
próby oraz opis i uzasadnienie struktury próby.
3. Opis etapów realizacji badania, zawierający dokładne omówienie czynności, które
Wykonawca zamierza podjąć w trakcie realizacji badania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 18
4.
5.
6.
Harmonogram
realizacji
badania
wraz
z
rozdysponowaniem
zadań
i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego.
Projekt
narzędzi
badawczych
rozumianych
jako
wstępne
wersje
m.in.
kwestionariuszy ankiet, scenariuszy wywiadów, scenariuszy paneli ekspertów itp.
Wykaz materiałów źródłowych, które zostaną wykorzystane w trakcie badania.
Wraz z raportem metodologicznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu szczegółową listę danych, które Zamawiający ma przekazać Wykonawcy
w celu realizacji badania (z zastrzeżeniem, że Zamawiający posiada przedmiotowe dane).
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia kompletności przekazanych
danych. W przypadku braku takiego potwierdzenia lub braku uwag do otrzymanych
danych, przyjmuje się, że dane te są wystarczające i kompletne do realizacji
metody/techniki badawczej.
Raport końcowy powinien mieć następującą strukturę:
1. streszczenie11 raportu w języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze
wyniki całego badania),
2. spis treści,
3. wprowadzenie,
4. opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych
w badaniu,
5. opis wyników badania wraz z wnioskami (w oparciu o problemy badawcze).
Przedstawione wyniki nie mogą sprowadzać się jedynie do przedstawienia danych
i odpowiedzi pochodzących z realizacji poszczególnych metod/technik badawczych,
lecz powinny być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji
badania.
Wykonawca opracuje tabelę wdrażania rekomendacji zgodnie z przedstawionym
wzorem:
Powiązana
Adresat
Sposób
Termin
Wniosek
z wnioskiem
rekomendacji
wdrożenia
realizacji
(wraz ze
rekomendacja
(instytucja/
(syntetyczne
(planowana
Lp. wskazaniem
(wraz ze
instytucje
przedstawienie
data
strony w
wskazaniem
odpowiedzialne
sposobu
wdrożenia
raporcie)
strony w
za wdrożenie
wdrożenia
rekomendacji
raporcie)
rekomendacji) rekomendacji) w kwartałach)
1.
Ponadto
należy
uszeregować
rekomendacje
poprzez
przydzielenie
ich do poszczególnych grup: Rekomendacje operacyjne (dotyczące kwestii bieżącej
realizacji Programu oraz usprawnień w jego obrębie, często o charakterze
technicznym), Rekomendacje kluczowe (dotyczące istotnych kwestii realizacji
Programu, w sposób skuteczny wpływających na jego skuteczną i efektywną
realizację), Rekomendacje horyzontalne (wykraczające poza Program, a często
również poza politykę spójności oraz bieżącą perspektywę finansową funduszy
europejskich).
6. wzory ankiet/kwestionariuszy użytych do badania.
Raport końcowy powinien liczyć maksymalnie 100 stron (plus załączniki).
Wynikiem prawidłowo wykonanego badania
się do poszczególnych obszarów badawczych.
powinny
być
wnioski
odnoszące
Na stronie tytułowej raportu zostanie zamieszczony: w stopce – logotyp Fundusze
Europejskie z napisem Program Regionalny, logotyp Województwa Śląskiego wraz z
podpisem Śląskie. Pozytywna energia oraz logotyp Unii Europejskiej wraz z podpisem
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Pod logotypami
11
Streszczenie nie jest wymagane w projekcie raportu końcowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 19
należy umieścić zapis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.
Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w spotkaniu rozpoczynającym badanie oraz
do
dwukrotnego
zaprezentowania
raportu
końcowego.
Terminy
i miejsca
spotkania/prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
VI. Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy, zgodnie z następującym harmonogramem:
1.
2.
3.
4.
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – Wykonawca
przedstawi w formie elektronicznej raport metodologiczny wraz z projektami narzędzi
badawczych oraz szczegółowym harmonogramem realizacji badania, zawierającym
rozdysponowanie zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego.
Harmonogram musi być rozpisany przynajmniej z dokładnością do tygodnia;
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – Wykonawca
przedstawi w formie elektronicznej uzgodnioną z Zamawiającym wersję raportu
metodologicznego wraz z projektami narzędzi badawczych;
w terminie do 56 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – Wykonawca
przedstawi w formie elektronicznej projekt raportu końcowego, wraz z całością
danych pierwotnych zebranych w trakcie badania (m.in. szczegółowych notatek,
nagrań, transkrypcji, baz danych zawierających odpowiedzi respondentów) w formie
zapewniającej anonimowość respondentów. Zamawiający zastrzega, że opracowania
częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i nie będą
traktowane jako projekt raportu końcowego;
w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – Wykonawca
przedstawi ostateczną wersję raportu końcowego, który przekazany zostanie
Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (1 egzemplarz).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do każdego elementu badania
(tj. raportu metodologicznego i projektu raportu końcowego oraz ostatecznej wersji
raportu końcowego) do momentu ostatecznego ich zaakceptowania.
Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym.
VII. Finansowanie zamówienia
Zapłata współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w
Priorytetowej XIII Pomoc techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna.
ramach
Osi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Strona 20
Download
Random flashcards
Create flashcards