wzór - RPO WSL

advertisement
WZÓR
Umowa Nr UDA-RPSL.13.00.00-00-000/00-00
o dofinansowanie Planu Działań na rok ……..
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 13.1 Pomoc Techniczna
Nr PD - ……
Zwana dalej „Umową”, zawarta w Katowicach w dniu …………………………….r.
pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, reprezentowanym przez:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ RPO WSL”,
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………
z siedzibą …………….…………………………….. ul. .............................................................
zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (lub IP ZIT RPO
WSL)”,
zwanymi dalej: „Stronami umowy”:
Działając, na podstawie postanowień dokumentów oraz aktów prawnych będących podstawą
realizacji RPO WSL 2014-2020, w szczególności:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006;
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006;
d) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, zawartego w dniu 25 września
2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa
Śląskiego;
e) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
1
f)
g)
h)
i)
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 553/31/V/2015 Zarządu
Województwa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020;
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.
1146);
Umowy Partnerstwa, o której mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia ogólnego,
zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot dofinansowania
1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyznaje
Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, dofinansowanie na realizację
Planu Działań na rok……
2. Plan Działań (PD) – przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie realizacji
Planu Działań, w ramach osi priorytetowej XIII Pomoc Techniczna zgodnie z SZOOP RPO WSL na
lata 2014-2020.
3. Całkowita wartość PD na rok …… wynosi: ………PLN (słownie: …………. 00/100).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach PD wynoszą ……PLN (słownie: ……… 00/100), w tym:
a. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie nieprzekraczającej ……PLN (słownie:
…… 00/100) stanowiącej 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
b. Wkład własny IP ZIT RPO WSL w wysokości …… PLN (słownie: ……00/100) stanowiący 15%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne
w ramach PD.
6. Rozliczeniu wydatków mogą podlegać jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie
z przepisami prawa, zapisami Umowy oraz dokumentami programowymi, w szczególności
Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.
7. Środki dofinansowania w formie dotacji celowej są przekazywane przez IZ RPO WSL do wysokości
procentowego udziału wydatków kwalifikowalnych określonych w § 1 ust. 4 lit. a. Umowy.
8.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym IZ RPO WSL, z którego
dokonywana jest płatność, środki w formie dotacji celowej zostaną wypłacone IP ZIT RPO WSL
niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy niezbędnej wysokości środków w formie dotacji
celowej.
2
9. Rachunek bankowy IP ZIT RPO WSL to:
a.
 rachunek dochodowy nr ………………, prowadzony w banku.…………, na który przekazywane
będą środki na dofinansowanie,
oraz
 rachunek wydatkowy nr ………………, prowadzony w banku.…………., z którego będą
ponoszone wydatki.1
b. rachunek nr ………………, prowadzony w banku.…………, z którego będą ponoszone wydatki.2
10. Rachunek bankowy IZ RPO WSL – to rachunek wydatkowy o nr 98 1240 6292 1111 0010 6279 1266
nazwa: „Priorytet XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 ZIT”, prowadzony w Banku Pekao
S.A., z którego będą przekazywane środki finansowe dla IP ZIT RPO WSL.
§2
1. Okres realizacji PD ustala się na:
a. termin rozpoczęcia projektu: …………..r.;
b. termin zakończenia projektu: …………..r.
2. Wydatki poniesione po terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. b. są wydatkami niekwalifikowalnymi.
§3
1. IP ZIT RPO WSL zobowiązuje się do realizacji PD zgodnie z niżej wskazanymi dokumentami, które
stanowią integralną część Umowy:
a. Wnioskiem o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formie elektronicznej nr
……….…………….. o sumie kontrolnej………………………..;
b. Zasadami realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§4
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje IP ZIT RPO WSL a dwa IZ RPO WSL.
Dotyczy IP ZIT RPO WSL Miasto Bielsko-Biała i Gmina Miasto Częstochowa.
Dotyczy IP ZIT RPO WSL Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku.
3
1
2
W imieniu IZ RPO WSL:
W imieniu IP ZIT RPO WSL:
……………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………..
4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards