Załącznik nr do SIWZ - Urząd Miasta Olsztyna

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa Nr ………………….. / WZÓR /
zawarta w dniu ………….…………………………… w Olsztynie
pomiędzy:
Gminą Olsztyn
Plac Jana Pawła II 1
10 – 101 Olsztyn
NIP 739 384 70 26
REGON 000594169
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………,
a wyłonioną/ym w drodze przetargu nieograniczonego:
………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem umowy jest:
1)
przeprowadzenie przez Wykonawcę badania sprawozdania finansowego Miasta
Olsztyna, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, na dzień 31 grudnia 2012
roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku, zwanego dalej sprawozdaniem
finansowym, na które składa się:
a)
bilans z wykonania budżetu Miasta Olsztyna,
b)
łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
c)
łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków
zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych,
d)
łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z
zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych,
przy czym wyżej wymienione sprawozdania nie są sprawozdaniami
skonsolidowanymi,
2)
zbadanie za każde z lat: 2011, 2012 i 2013, sporządzonych na dzień 31 grudnia
sprawozdań finansowych dodatkowych, innych dla każdego roku oraz innych niż
przyjętych do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna, 5 (pięciu)
wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych (jednostek
budżetowych i/lub zakładów budżetowych) wybranych spośród jednostek
wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, na które składa się bilans
jednostkowy, rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu,
1
doradztwo i konsultacje w zakresie zagadnień związanych z działalnością Miasta
(jako jednostki samorządu terytorialnego) oraz związanych z wdrożeniem zmian
w organizacji rachunkowości, wynikających z badania sprawozdania finansowego.
W wyniku przeprowadzonego badania w każdym roku realizacji zlecenia, Wykonawca:
1)
sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
a)
w 3 (trzech) egzemplarzach - opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i
rzetelności badanego sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna wraz z
raportem z przebiegu badania, sporządzone zgodnie z ustawą o
rachunkowości oraz krajowymi standardami rewizji finansowej, o których
mowa w §2,
b)
W 3 (trzech) egzemplarzach – odrębną dla każdej z jednostek
organizacyjnych, o jakich mowa w §1 pkt 2, opinię biegłego rewidenta o
prawidłowości i rzetelności badanego sprawozdania finansowego wraz z
raportem z przebiegu badania, sporządzone zgodnie z ustawą o
rachunkowości oraz krajowymi standardami rewizji finansowej, o których
mowa w §2,
c)
w 1 (jednym) egzemplarzu - pismo powiadamiające o stwierdzonych
nadużyciach bądź naruszeniach prawa, jeżeli takie wystąpią, lub też będzie
zachodzić duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia, o którym mowa w
krajowych standardach rewizji finansowej; w przypadku braku nadużyć
bądź naruszeń prawa lub też braku prawdopodobieństwa o ich wystąpieniu,
pismo nie będzie sporządzane, o których mowa w §2,
2)
zapewni swoje uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz sesji Rady
Miasta, podczas których rozpatrywane będzie oraz zatwierdzane sprawozdanie
finansowe Miasta Olsztyna wraz z opinią z badania za każde z wymienionych lat
objętych badaniem.
Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w siedzibie
Zamawiającego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych, których sprawozdania
finansowe będą podlegać badaniu. Siedziby jednostek mają miejsce na terenie Miasta
Olsztyn.
3)
2.
3.
§2
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1.
2.
Wykonawca oświadcza, że jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod Nr ……………. na liście podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zleconych przez Zamawiającego
badania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem w szczególności:
1)
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych,
2
przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649 z późn. zm.),
3)
krajowych standardów rewizji finansowej, przyjętych uchwałą Nr 1608/38/2010
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 roku, zatwierdzonych
przez Komisję Nadzoru Audytowego,
4)
przepisów ustawy z dnia 29 września 1004 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009
roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
Opinie i raporty biegłego rewidenta będą zawierać w szczególności stwierdzenia
wymagane przepisami ustawy o rachunkowości.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca oraz kluczowy biegły rewident złożą
oświadczenie o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności w stosunku
do Zamawiającego.
Podczas przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zostaną poddane analizie
wybrane przez Wykonawcę księgi i dowody księgowe.
Próbki ksiąg i dowodów księgowych zostaną dobrane do badania z uwzględnieniem
rezultatów rozpoznania systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej
u Zamawiającego i wskazanych jednostek organizacyjnych.
Próbki ksiąg i dowodów księgowych zostaną tak dobrane do analizy, aby dokumentacja
stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu
finansowym.
Ze względu na badanie wybranego wycinka ksiąg rachunkowych może wystąpić ryzyko
niewykrycia możliwych uchybień i nieprawidłowości, błędów, a także naruszenia prawa.
Opinie o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych zostaną przygotowane
przez Wykonawcę w oparciu o badane, wybrane próbki ksiąg i dowodów księgowych.
W razie wydania opinii zawierających zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności
sprawozdań finansowych albo wydania o nich opinii negatywnych lub odmowy wydania
opinii, Wykonawca przedstawi stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn.
W przypadku zrzeczenia się wydania opinii o sprawozdaniach finansowych na skutek
ograniczenia zakresu lub metody badań z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Wykonawca przedstawi na piśmie wyczerpujące tego powody.
W przypadku konieczności włączenia rzeczoznawców do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych, Wykonawca dokona wyboru rzeczoznawców i zleci stosowny
zakres badania na swój koszt.
Za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych odpowiada Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania biegłych rewidentów wykonujących
w jego imieniu czynności związane z badaniem sprawozdań finansowych, a także
włączonych do przeprowadzenia badania rzeczoznawców.
Załącznikiem do umowy będzie:
1)
harmonogram zawierający co najmniej zakres prac, terminy i metody badania
sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna sporządzonego na dzień 31 grudnia
2011 roku, oraz ramowy harmonogram dotyczący badania sprawozdania za lata
następne, uzgodnione z Zamawiającym,
2)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3
ramowy harmonogram prac dotyczących badania każdego ze sprawozdań
finansowych sporządzonych na 31 grudnia 2011 roku oraz za lata następne,
jednostek organizacyjnych wskazanych dodatkowo przez Zamawiającego,
uzgodniony z Zamawiającym.
Dopuszcza się, w miarę potrzeby, zmianę harmonogramów, w tym w zakresie terminów,
przy czym termin końcowy dotyczący prac związanych z badaniem sprawozdania
finansowego Miasta Olsztyna za każdy rok realizacji zlecenia nie może ulec zmianie.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania badania
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innemu podmiotowi.
Wykonawca jest obowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o osobach, które
zostały przez niego upoważnione do występowania w jego imieniu podczas badania
sprawozdań finansowych. W przypadku popełnienia, podczas badania, błędów przez
te osoby, ich skutki obciążają Wykonawcę.
Wykonawca, a także osoby działające w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów poznanych w toku badania oraz faktów
i okoliczności poznanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz
zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), także
w przypadku wypożyczenia dokumentów Zamawiającego i wskazanych jednostek
organizacyjnych i korzystania z nich poza siedzibą Zamawiającego oraz poza siedzibami
jednostek organizacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
wypożyczonych dokumentów tak, aby jakakolwiek osoba nieuprawniona oraz
nie uczestnicząca w badaniu sprawozdania finansowego, nie miała do nich dostępu, ani
nie mogła ich przeglądać.
Wykonawca może udostępnić rezultaty badania sprawozdań finansowych, o których
mowa w §1 ust. 2, jedynie Zamawiającemu. Może je także przedstawić, po uprzednim
powiadomieniu Zawiadamiającego, właściwym organom, upoważnionym przepisami
prawa.
Wykonawca, po zakończeniu badania sprawozdań finansowych, jest obowiązany
do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji, porad i wyjaśnień:
1) w zakresie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Miasta
Olsztyna do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna, tj. do
dnia 30 czerwca 2014 roku,
2) w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych dodatkowo
wskazanych jednostek organizacyjnych, tj. w terminie do dnia 31 sierpnia 2014
roku,
3) w zakresie zagadnień związanych z działalnością Miasta (jako jednostki
samorządu terytorialnego) oraz zagadnień związanych z działalnością wskazanych
jednostek organizacyjnych,
4) związanych z wdrożeniem zmian w organizacji rachunkowości, w przypadku
nieprawidłowości stwierdzonych w toku badania sprawozdań finansowych.
Informacji i wyjaśnień Wykonawca udzieli ponadto innemu Wykonawcy, z którego
usług Zamawiający będzie korzystał w zakresie badania sprawozdania finansowego
Miasta Olsztyna oraz wskazanych dodatkowo jednostek organizacyjnych, za każdy
kolejny okres sprawozdawczy.
2)
14.
15.
16.
17.
18.
4
19. Wykonawca zapewni swoje uczestnictwo:
1) w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, podczas których rozpatrywane
będzie sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna oraz opinia z badania tego
sprawozdania, w celu udzielenia informacji o przebiegu i wynikach badania
sprawozdania finansowego,
2) w sesji Rady Miasta, podczas której rozpatrywane i zatwierdzane będzie
sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna, sporządzone na dzień 31 grudnia za
każde z lat objętych niniejszą umową.
20. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w organizacji rachunkowości
i kontroli wewnętrznej, nadużyć lub niedociągnięć stwierdzonych w czasie badania
sprawozdania finansowego, Wykonawca może przesłać Zamawiającemu pismo
powiadamiające.
§3
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamawiający odpowiada za prawidłowość i rzetelność przedstawionego do badania
sprawozdań finansowych, także za prawidłowość i rzetelność dowodów księgowych
i ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę do jego sporządzenia.
Zamawiający zapewni Wykonawcy nieograniczony dostęp do wszystkich danych, w tym
również informacji o indywidualnych wynagrodzeniach, a także danych osobowych,
niezbędnych do badania sprawozdań finansowych. W przypadku sporu między
Zamawiającym i Wykonawcą co do konieczności udostępnienia danych niezbędnych do
badania sprawozdań finansowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne
uzasadnienie konieczności wykorzystania spornych danych w procesie badania.
Zamawiający odpowiada za poprawność danych zawartych w oświadczeniu kierownika
badanej jednostki, dotyczącej pełnego ujęcia danych w księgach rachunkowych oraz
sprawozdaniach finansowych, zobowiązań i należności warunkowych oraz zdarzeń,
które wystąpiły po dacie bilansu, a także wykazania operacji pozabilansowych.
Zamawiający ujawni wszystkie zdarzenia, które nastąpią po dacie bilansu i mogą mieć
wpływ na trafność sformułowania opinii w zakresie prawidłowości i rzetelności
sprawozdań finansowych i ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
udostępni Wykonawcy dokumenty organizacyjne, sprawozdania finansowe, księgi
rachunkowe, dowody księgowe, inną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia
badania sprawozdań finansowych, w tym umowy, jak również udzieli Wykonawcy
wyczerpujących informacji i wyjaśnień, o których mowa w ustawie o rachunkowości.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia
sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do:
1)
wskazania osób działających w jego imieniu, upoważnionych do udzielania
wyjaśnień Wykonawcy i składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego,
2)
niezwłocznego ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy,
dotyczących w szczególności prawidłowości i rzetelności przedstawionych
do badania sprawozdań finansowych,
5
korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych w zakresie,
w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości wprowadzania
zmian,
4)
zapewnienia Wykonawcy, w miarę możliwości, pomocy wyznaczonych
pracowników w zakresie czynności takich, jak np. przygotowywanie i kopiowanie
dokumentów, przygotowywanie i nadawanie pism, korespondencji, potwierdzanie
sald rozrachunkowych, innych prac technicznych oraz zapewnienia osobom
działającym w imieniu Wykonawcy, dostępu do sprzętu technicznego celem
wykonywania wymienionych prac technicznych.
7. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia Wykonawcy, zgodnie z przepisami,
pisemnego oświadczenia dotyczącego co najmniej:
1)
uznania odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i rzetelność
sprawozdań finansowych,
2)
stwierdzenia, że według jego wiedzy, sprawozdania finansowe, o których
ma zostać wydana opinia są wolne od istotnych błędów i przeoczeń,
3)
potwierdzenia kompletności udostępnionych Wykonawcy ksiąg rachunkowych
i sprawozdań finansowych,
4)
ujęcia w księgach rachunkowych, w ewidencji pozabilansowej i w sprawozdaniach
finansowych zdarzeń, które mogą wpływać na przyszłą sytuację finansową
Zamawiającego,
5)
prawidłowości wyceny aktywów i pasywów,
6)
przestrzegania przez Zamawiającego według jego wiedzy i najlepszej znajomości
przepisów prawa i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia
prowadzonej działalności,
7)
kompletności udostępnionych Wykonawcy umów dotyczących kredytów,
pożyczek i obligacji,
8)
spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku,
9)
kompletności ujawnionych Wykonawcy zdarzeń po dacie sprawozdań
finansowych, mogących mieć wpływ na trafność sformułowanych przez
Wykonawcę opinii i ustaleń raportu oraz składania oświadczeń w innych sprawach
stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów i okoliczności.
Oświadczenia zgodne z powyższymi wymaganiami, złożą również kierownicy jednostek
organizacyjnych, których sprawozdania finansowe będą podlegać badaniu jako
dodatkowo wskazane przez Zamawiającego.
8. Udostępnienie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów do wykorzystania poza
siedzibą Zamawiającego, będzie odbywać się za pokwitowaniem. Dotyczy to także
dokumentów jednostek organizacyjnych, których sprawozdania finansowe objęte
są badaniem, przy czym pokwitowanie będzie każdorazowo dostarczane przez
Wykonawcę jednostkom, z dokumentacji których Wykonawca będzie korzystał.
9. Zamawiający dokona odbioru opinii, raportów oraz ewentualnego pisma
zawiadamiającego o stwierdzonych nadużyciach bądź naruszeniach prawa, poprzez
podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminach posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz
sesji Rady Miasta w trakcie których będzie rozpatrywane sprawozdanie finansowe
Miasta Olsztyna za każdy rok objęty umową, w formie pisemnej lub innej uzgodnionej
3)
6
miedzy stronami, nie później niż 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzeń lub
sesji.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
Za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oraz udział w posiedzeniach
Komisji Rewizyjnej i sesji Rady Miasta, o których mowa w §1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………………........................................
…………………………………………………………………………………………….,
Określone wyżej wynagrodzenie będzie płatne w 3 rocznych równych ratach za każdy
rok wykonania umowy w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Należność za każdy rok wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana w
następujący sposób:
1)
90% kwoty (raty), o której mowa w ust. 1 – zostanie zapłacona po przekazaniu
Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym opinii i raportu z badania
sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna oraz ewentualnego pisma
powiadamiającego o stwierdzonych nadużyciach bądź naruszeniach prawa, jeżeli
takie wystąpią,
2)
10% kwoty (raty), o której mowa w ust. 1 – zostanie zapłacona po przekazaniu
Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym opinii i raportów z badania
sprawozdań finansowych wskazanych dodatkowo jednostek organizacyjnych oraz
po stwierdzeniu udziału Wykonawcy w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz
sesji Rady Miasta, w trakcie których będzie rozpatrywane sprawozdanie finansowe
Miasta Olsztyna.
Podstawą wystawienia faktury będą odpowiednio:
1)
protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obydwie strony – w przypadku
należności, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
protokoły zdawczo odbiorcze oraz protokoły (projekty protokołów) z posiedzeń
Komisji Rewizyjnej oraz sesji Rady Miasta, w których odnotowany będzie udział
Wykonawcy, przekazane Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia
sesji Rady Miasta w trakcie której rozpatrywane będzie sprawozdanie finansowe
Miasta Olsztyna, za każdy rok objęty umową – w przypadku należności, o której
mowa w ust. 2 pkt 2.
Fakturę należy wystawić na:
Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn.
Zamawiający oświadcza, że Gmina Olsztyn jest płatnikiem podatku VAT.
Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
………………...................................................................................................................
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturze,
a wskazanym w umowie, przyjmuje się termin wskazany w umowie. Za termin zapłaty
uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
7
6.
7.
8.
W przypadku nieterminowej zapłaty należności wynikającej z faktury, z uwzględnieniem
zapisów ust. 5, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za czas opóźnienia, naliczone
według obowiązującego oprocentowania dla odsetek ustawowych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych.
Wykonawca nie ma prawa dokonywania obrotu wierzytelnościami wynikającymi
z umowy.
§5
TERMIN WYKONANIA I INNE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.
Wykonawca rozpocznie badanie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31
grudnia 2011 roku nie później niż na 3. (trzech) dni od podpisania umowy.
Termin rozpoczęcia badania sprawozdań finansowych za każdy kolejny okres
sprawozdawczy objęty umową, zostanie ustalony nie później niż w terminie 14 dni od
dnia wskazania Wykonawcy dodatkowych 5 (pięciu) jednostek organizacyjnych do
badania ich sprawozdań finansowych, innych niż wybrane przez Wykonawcę do objęcia
badaniem sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna.
Warunkiem zakończenia badania sprawozdania finansowego w terminie wyznaczonym
w ust. 3 jest udostępnienie przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych
do prawidłowego i sprawnego przebiegu badania sprawozdania, w terminie
pozwalającym na przeprowadzenie prac badawczych i wypracowanie opinii wraz
z raportem.
W wyniku przeprowadzonego badania, Wykonawca:
1)
sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
a)
opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna - w
terminie do dnia 20 maja roku następującego po dniu bilansowym każdego
roku objętego badaniem,
b)
opinie i raporty z badania sprawozdań finansowych wskazanych dodatkowo
przez Zamawiającego 5 (pięciu) jednostek organizacyjnych – w terminie do
dnia 31 sierpnia następującego po dniu bilansowym każdego roku objętego
badaniem,
c)
ewentualne pismo powiadamiające o stwierdzonych nadużyciach bądź
naruszeniach prawa, jeżeli takie wystąpią, lub też będzie zachodzić duże
prawdopodobieństwo ich wystąpienia, o którym mowa w krajowych
standardach rewizji finansowej - w terminie 5 dni od dnia przekazania opinii
i raportów z badania sprawozdań finansowych Miasta Olsztyna, jednak nie
później niż do dnia 30 maja roku następującego po dniu bilansowym
każdego roku objętego badaniem,
2)
zapewni swoje uczestnictwo:
a)
w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna, w czasie której
rozpatrywane będzie sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna za 2011,
2012 i 2013 rok, jak również opinia z badania tego sprawozdania,
b)
w sesji Rady Miasta Olsztyna, podczas której będzie rozpatrywane i
zatwierdzane sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna za 2011, 2012 i
2013 rok.
8
4.
5.
Uregulowanie przez Zamawiającego w każdym roku realizacji zlecenia, należności za
usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i
wykonania innych niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym.
Badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna Wykonawca przeprowadzi w
siedzibie Zamawiającego, a sprawozdań finansowych dodatkowo wskazanych jednostek
organizacyjnych w siedzibach jednostek organizacyjnych, których sprawozdania będą
podlegać badaniu. Siedziby jednostek mają miejsce na terenie Miasta Olsztyna.
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do dokumentacji w siedzibie każdej z
jednostek, udzielając w miarę potrzeby stosownych upoważnień.
§6
KARY I ODSZKODOWANIA
1.
2.
Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:
1)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy;
2)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)
za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
opisanego w §4 umowy, za przedmiot umowy, (w tym wypadku
Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia za
niezrealizowaną i nieodebraną częścią przedmiotu umowy),
b)
w przypadku choćby jednorazowego niewykonania umowy w zakresie
udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz sesji Rady Miasta – 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4,
c)
w przypadku opóźnienia w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy
opisanego w §1 - 0,2% wynagrodzenia brutto opisanego w §4 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia,
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków finansowych dla
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia
realizacji zamówienia lub jego kontynuacji, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem
lub realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tak dalece, że nie
gwarantuje to zakończenia realizacji zamówienia w umownym terminie. Za dzień pisemnego
wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji zamówienia lub jego kontynuacji przez
Zamawiającego uważany będzie dzień otrzymania pisma przez Wykonawcę.
9
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna pod rygorem nieważności, jest zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje
zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1)
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
2)
zmiany przepisów prawnych, w oparciu o które realizowane jest zamówienie.
Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy, Strony będą starały się rozwiązać
polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie Sąd
Powszechny w Olsztynie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
………………………….
Zamawiający
…………………………..
Wykonawca
Załączniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Harmonogramy zawierające zakres prac, terminy i metody badania sprawozdań
finansowych
3) SIWZ
10
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards