regulamin rekrutacji - Gimnazjum Radzikowo

advertisement
REGULAMIN REKRUTACJI
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W RADZIKOWIE
REGULAMIN REKRUTACJI
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W RADZIKOWIE
Zapisy do Społecznego Gimnazjum w Radzikowie trwają przez cały rok.
Zapisy
kandydatów
prowadzi
sekretariat
Społecznego
Gimnazjum
mieszczący się w siedzibie szkoły przy ul. Bydgoskiej 34a w Kołobrzegu.
W przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę oczekujących.
Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą do szkoły w razie zwolnienia
się miejsca w wybranej klasie (wg kolejności zgłoszeń).
Rozdział I
Założenia podstawowe
1) Pierwszeństwo
Kołobrzegu,
w
a
w
przyjęciu
przysługuje
dalszej
kolejności
absolwentom
rodzeństwu
SP
dzieci
6
w
już
uczęszczających do Gimnazjum oraz dzieciom mieszkającym na osiedlu
Radzikowo. W razie wolnych miejsc przyjmowane są dzieci z innych
szkół.
2) Kandydaci, o których mowa w pkt 1, muszą spełniać warunki określone
w rozdziale II i III.
3) Ilość uczniów w poszczególnych klasach nie powinna być większa niż 25
osób. Dopuszcza się zmianę ilości uczniów w klasach na podstawie
odrębnej decyzji organu prowadzącego.
Rozdział II
Kryteria przyjęć
Nabór do klas I-III gimnazjum
1
REGULAMIN REKRUTACJI
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W RADZIKOWIE
1) Każdy
absolwent
kontynuowania
Szkoły
nauki
w
Podstawowej
gimnazjum
nr
pod
6
ma
warunkiem
prawo
do
spełnienia
następujących kryteriów:
a) Do 25 czerwca roku kalendarzowego, w którym kandydat ma
rozpocząć naukę w gimnazjum, należy złożyć w sekretariacie szkoły
podanie o przyjęcie do Społecznego Gimnazjum. Kopię wyniku
sprawdzianu szóstoklasisty należy dostarczyć w ostatnim dniu nauki.
b) Ocena
zachowania
uzyskana
przez
kandydata
po
klasyfikacji
semestralnej i końcoworocznej z klasy VI nie może być niższa od
dobrej
(w
uzasadnionych
przypadkach
i
tylko
decyzją
organu
prowadzącego zakłada się odstępstwo od tego warunku).
c) Średnia ocen na świadectwie z klasy szóstej powinna wynosić nie
mniej niż 4, (w uzasadnionych przypadkach i tylko decyzją organu
prowadzącego zakłada się odstępstwo od tego warunku).
d) Wynik punktów uzyskanych podczas sprawdzianu kompetencji klas
szóstych musi być wyższy niż średnia uzyskana w województwie (w
uzasadnionych przypadkach i tylko decyzją organu prowadzącego
zakłada się odstępstwo od tego warunku).
2) Przyjęcie do gimnazjum warunkuje:
a) Wypełnienie i podpisanie przez rodzica podania o przyjęcie do
szkoły
według
wzoru
stanowiącego
załącznik
do
niniejszego
Regulaminu.
b) Podpisanie przez rodzica Umowy określającej wysokość wpisowego
i czesnego oraz zobowiązania się do dokonywania terminowych
płatności.
c) Pozytywna opinia zespołu Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez
Dyrektora Szkoły.
d) Wpis przez Dyrektora Szkoły na listę uczniów.
2
REGULAMIN REKRUTACJI
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W RADZIKOWIE
Jeżeli gimnazjum posiada wolne miejsca, organizuje nabór zewnętrzny
spośród
absolwentów
klas
szóstych
innych
szkół.
Informacja
o
dodatkowym naborze zostanie opublikowana na stronie internetowej
gimnazjum oraz na tablicy ogłoszeń.
Kandydaci do gimnazjum muszą spełniać warunki zawarte w pkt 1 b c i d
oraz warunki zawarte w pkt 2.
Rozdział III
Procedura kwalifikacyjna
1) Przyjęć uczniów do Społecznego Gimnazjum w Radzikowie dokonuje się
do ostatniego dnia nauki roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
którego
dotyczy
podanie
o
przyjęcie
dziecka.
Jedynie
przyjęcia
uzupełniające mogą być przeprowadzone w innych terminach.
2) Do 25 czerwca należy złożyć Podanie o przyjęcie do szkoły, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3) Do 10 lipca następuje ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do
przyjęcia poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń i w Internecie.
4) Jeśli dziecko zostało przyjęte do szkoły, to do 30 lipca należy dokonać
wpłaty wpisowego w ustalonej wysokości na wskazany rachunek
bankowy Za datę wpłaty uważa się zaksięgowanie środków na rachunku
przez bank. Jeżeli wpłata wpisowego nie nastąpi w podanym terminie,
uważa się, że uczeń zrezygnował z pobierania nauki w Społecznym
Gimnazjum w Radzikowie i automatycznie zwalnia miejsce, na które
Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować innego ucznia.
5) Jeżeli szkoła posiada wolne miejsca, kandydatów zgłaszających się po
zakończeniu procedury kwalifikacyjnej, terminy zawarte w pkt od 1 do 4
nie obowiązują. Jeżeli kandydaci zgłaszają się w trakcie wakacji letnich,
procedura kwalifikacyjna odbywa się odpowiednio w ostatnim tygodniu
sierpnia.
3
REGULAMIN REKRUTACJI
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W RADZIKOWIE
6) Od wszystkich nowo przyjętych uczniów wymagana jest zgodnie z
prawem oświatowym dokumentacja szkolna z poprzedniej placówki.
Dokumentacja
ta
obejmuje
w
szczególności:
kopie
świadectwa
ukończenia klasy lub szkoły, kopię zaświadczenia o sprawdzianie
szóstoklasisty, opinię pedagoga szkolnego. Powyższe dokumenty muszą
być doręczone do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia rozpoczęcia
nauki przez ucznia.
Rozdział IV
Zasady regulowania opłat
1) Wraz z dokonaniem zapisu ucznia do szkoły, za każde zapisane dziecko
wnoszona jest bezzwrotna, jednorazowa opłata tytułem wpisowego .
2) Czesne to opłata miesięczna ponoszona przez rodziców ucznia za usługę
edukacyjną, w ramach której szkoła oferuje, na warunkach odrębnie
ustalonych :
a) obowiązkowe i nieobowiązkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
organizowane zgodnie z „Rocznym planem nauczania” szkoły,
b) konsultacje indywidualne z uczniami,
c) porady
nauczyciela
realizującego
zadania
pedagoga
szkolnego,
kontakty z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kołobrzegu,
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
d) dodatkowe materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli
na zajęcia edukacyjne,
3) Czesne nie pokrywa opłat w szczególności za:
a) podręczniki i artykuły papiernicze uczniów,
b) wyżywienie,
c) wyjazdy na wycieczki i Zielone Szkoły,
d) bilety do kina, teatru i komunikacji miejskiej,
e) duplikaty legitymacji szkolnej.
4
REGULAMIN REKRUTACJI
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W RADZIKOWIE
4) Czesne opłacane jest na podstawie Umowy, która określa wysokość
czesnego i terminy wnoszenia opłat;
5) Czesne płacone jest za 12 miesięcy ( obejmuje więc okres wakacji), nie
dotyczy ono absolwentów.
6) Jeżeli rodzice ucznia rezygnują ze szkoły w trakcie trwania roku
szkolnego, wówczas zobowiązani są do opłacenia nauki w miesiącu, w
którym uczeń jeszcze pobierał naukę w Społecznym Gimnazjum w
Radzikowie.
7) Wysokość czesnego ustala Zarząd Radzikowskiego Stowarzyszenia
Oświatowego i może ono ulec zmianie od września danego roku
szkolnego.
5
REGULAMIN REKRUTACJI
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W RADZIKOWIE
Załącznik nr 1
6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards