Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki

advertisement
Biznes elektroniczny
elementem
Nowej Gospodarki
Wykład plenarny
Prowadzący
dr Zbigniew E. Zieliński
Internet a biznes
W
początkowej fazie sieć stworzona w
celach militarnych,
 Sieć wykorzystywana w celach naukowych,
akademickich,
 W trakcie ewolucji Sieć staje się narzędziem
i miejscem pracy, nawiązywania kontaktów
oraz medium komunikacyjnym,
 Obecnie Internet pełni funkcje biznesowe –
rozwiązania dwukierunkowej wymiany zwane
e-biznesem
2
Biznes elektroniczny
to sposób prowadzenia firmy, polegający na
wykorzystaniu potencjału technik
informatycznych, informacyjnych (IT), w którym
szczególnie ważne jest dostarczenie klientowi
produktu o jak najlepszej jakości.
Jego celem jest zapewnienie jednakowo sprawnej
obsługi klientom korzystającym ze wszystkich
kanałów sprzedaży, nie tylko transakcji on-line
(przeprowadzanych z wykorzystaniem serwisów
internetowych), oraz dostarczenie im produktu o
jednakowo wysokiej jakości.
3
Nowa Gospodarka
Nowa ekonomia, czyli system nowych reguł
wyjaśniających funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych na rynku,
 Jako funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w
silnie zmienionych uwarunkowaniach dzięki
rozwojowi technologii informatycznej, tzw.
gospodarka oparta na wiedzy (knowledge – based
economy),
 „nowa gospodarka” rozumiana podmiotowo, czyli
jako określenie przedsiębiorstw działających w
sektorze IT,

4
Internet czynnikiem kształtującym
Nową Gospodarkę
Wysoki stopień przejrzystości tzw. „naga
gospodarka” (nude economy). Dzięki Internetowi
partnerzy biznesowi i konkurenci mogą łatwiej
porównywać swe działania na rynku, także ceny
swych produktów,
 Szczególne znaczenie informacji produktywność i konkurencyjność podmiotów
gospodarczych zależy w zasadniczym stopniu od
umiejętności poszukiwania, pozyskiwania,
przetwarzania i skutecznego wykorzystania
informacji i wiedzy,
5

Internet czynnikiem kształtującym
Nową Gospodarkę
(wykorzystanie zasobów
pracy, kapitału, surowców, wiedzy
menedżerskiej, informacji i technologii w
skali globalnej),
 Sieciowe powiązania podmiotów
gospodarczych (produktywność i
konkurencyjność są dziś kształtowane w
ramach globalnej sieci interakcji między
różnymi podmiotami ekonomicznymi),
 Globalizacja
6
Ziemia, praca, kapitał…
Znaczenie czynników tradycyjnych
relatywnie się zmniejsza, a rola czwartego
czynnika – wiedzy i informacji rośnie.
Wiedza staje się nową podstawą
zamożności i powodzenia i kontrolą nad
nią – jak kiedyś władanie ziemią,
surowcami, fabrykami – jest szczególnie
istotna.
7
Znaczenie różnych czynników
produkcji dla gospodarek
Kapitał, źródła finansowania
Praca
fizyczna
Nowa Gospodarka
Ziemia, środki materialne
Wiedza,
informacja
8
Zwiększa się przejrzystość
rynku dla nabywców, którzy mają
znacznie większe możliwości porównania
ofert różnych dostawców. Poszczególni
dostawcy są oddaleni od siebie tylko o
jedno „kliknięcie” potencjalnego nabywcy,
który dzięki Internetowi ma mocniejszą
pozycję negocjacyjną.
9
Rola mediów w „nowej
gospodarce”
Tradycyjne środki komunikowania utrzymają
swe znaczenie, jednak ich rozwój będzie
zróżnicowany. Znaczenie telewizji się zmniejszy,
podobnie będzie w dziedzinie czytelnictwa
prasy. Coraz więcej informacji będą czerpać
ludzie z Internetu. Radio będzie się rozwijać
szybciej, ponieważ słuchają go kierowcy
spędzający coraz więcej czasu w samochodach
przebijających się przez korki uliczne.
10
Opracowanie strategii
E-biznes polega na tworzeniu nowych
strategii biznesowych, w których
realizacji wykorzystuje się sieci
komputerowe i telekomunikacyjne.
Umożliwiają one zastosowanie szybkich,
elastycznych i tanich metod prowadzenia
biznesu.
11
Strategia biznesowa
1.
2.
3.
Wizja biznesu – w globalnym środowisku
biznesowym bariery handlowe i ograniczenia w
przepływie kapitału znikły w momencie pojawienia
się technik cyfrowych.
Dzielenie się informacją dotycząca strategii firmy
z pracownikami, dostawcami, partnerami i
klientami – wspólne współużytkowanie informacji.
Proces edukacji.
Analiza obecnych i przyszłych potrzeb
klientów – skoncentrowanie się na potrzebach
klientów. Wykorzystanie własnej wiedzy o rynku
by spróbować przewidzieć jak wymagania
klientów zmienią się w przyszłości. Dzięki temu
można się dowiedzieć więcej o swoim
przedsiębiorstwie i uniknąć dodatkowych kosztów.
12
Fundamenty e-biznes
WEWNĄTRZ FIRMY
OUTSOURCING (podwykonawstwo)
Rachunki i listy płac
Zasoby ludzkie
Tworzenie i rozwój
produktu
Techniki
informatyczne
Usługi dla klienta
Produkcja
Sprzedaż i telesprzedaż
Marka i reklama produktu
Hurtownie
i dystrybucja
KLIENT
13
POTRZEBA
Użycie poczty
elektronicznej jako
narzędzia
Typowa droga do e-biznesu
Połączenie z Internetem
w celu korzystania z e-mail
i stron internetowych
EFEKT
Dostęp do Internetu
ułatwia badania rynku
Możliwość
zdobywania nowych
klientów
Stworzenie pierwszej
biznesowej strony internetowej
o charakterze broszury
Nauka
marketingu on-line
Stworzenie nowych
punktów sprzedaży
Rozpoczęcie przyjmowania
zamówień przez stronę
internetową
Odkrycie możliwości
handlu
elektronicznego
Wzrost efektywności
i redukcja kosztów
Integracja aplikacji
handlu elektronicznego
z systemem biura
Korzystanie z tych
samych informacji
w tym samym czasie
Integracja łańcuchów
wartości
Wdrożenie założeń
e-biznesu
Zgrana
obsługa klientów
Dynamiczne
planowanie
Dominacja e-biznesu
w strategii biznesowej
Klient jest
najważniejszy14
Kanały e-biznesowe w sieci
(business-to-business) – relacje
pomiędzy firmami z wykorzystaniem
Internetu jako środowiska
pośredniczącego,
 B2C (business-to-customers) – sklepy
internetowe, pasaże handlowe nastawione
na sprzedaż bezpośrednio klientowi
indywidualnemu, bankowość
elektroniczna,
 C2C (customer-to-customer) – kontakty
użytkowników z innymi użytkownikami.
 B2B
15
B2B
 Relacja
firmy z innym przedsiębiorstwem,
pośrednikiem, dostawcą, dystrybutorem,
czy punktem sprzedaży,
 Spotyka się rynki barterowe B2B
polegające na wymianie, wzajemnej
sprzedaży produktów (np.. Merlin.pl),
 Cechy: zysk i oszczędności, usprawnienie
procesów zachodzących w firmie,
zwiększenie konkurencyjności,
 Powstawanie portali i wortali branżowych,
16
B2C

Relacja firmy z klientem (klientami); obejmuje:
sprzedaż, dostawę, płatności, obsługę,
informację, reklamę, marketing,
 W B2C liczy się zdobycie i przywiązanie klienta
do firmy,
 Tworzenie programów lojalnościowych, klubów
konsumenckich, forów i list dyskusyjnych,
 W ramach B2C wdrażane są systemy CRM
(Customer Relationship Management).
17
C2C
 Relacja
użytkowników sieci między sobą,
wymiana informacji, transakcji, usług,
 Serwis allegro.pl,
 Serwisy hobbystyczne, fora dyskusyjne,
komunikatory – wymiana kontaktów i
informacji nt. produktów, reklam, promocji,
firm przez użytkowników sieci,
18
Elementy „Nowej Gospodarki”
 E-społeczeństwo,
 E-commerce,
 E-praca,
 E-edukacja,
 E-reklama
i E-promocja,
 E-bankowość,
19
E-społeczeństwo (społeczeństwo
informacyjne)
 Era
informacji umacnia jednostki ludzkie,
dając im dostęp do informacji i podważa
wielkie i sztywne struktury biurokratyczne.
 Szansa zbliżenia obywatela do organów
władzy,
 Lepsza obsługa obywatela,
 Szybsze „załatwianie” spraw i
wydajniejsza praca,
20
E-commerce
handel elektroniczny – proces
sprzedawania i kupowania produktów i
usług, a więc zawierania transakcji
handlowych z wykorzystaniem środków
elektronicznych, prowadzonych za
pośrednictwem Internetu (często pomocne
są także narzędzia tradycyjne – fax czy
telefon),
 Najczęściej spotykana forma – sklepy
online,
 czyli
21
E-praca

Telepraca (ang. telework) bywa nazywana
również "pracą zdalną", "pracą na odległość",
"e-pracą", a żartobliwie "wyrkom" (skrót od
wyrażenia "wyrobnictwo komputerowe").
 Internet oraz inne zdobycze techniki: telefon,
faks, komputer itp. umożliwiają pracę na
odległość,
 Według specjalistów w krajach Zachodniej
Europy (przede wszystkim we Francji i Wielkiej
Brytanii) zatrudnionych jest około półtora miliona
telepracowników,
 Do końca 2005 roku ta liczba ma wzrosnąć do
dziesięciu milionów.
22
E-edukacja (e-learning)
Jest to technika szkolenia wykorzystująca
wszelkie dostępne media: Internet, intranet,
taśmy audio-wideo, cd-rom, przekazy
satelitarne, telewizję, radio.
Nowym paradygmatem uczenia się jest lifelong
learning – uczenie się przez całe życie.
Formy kształcenia na odległość:
 Asynchroniczne,
 Synchroniczne.
Wykorzystanie systemów LMS (Learning
Management System) i LCMS (Learning Content
Management System).
23
E-reklama (E-advertising)
Reklama internetowa w sposób znaczący różni
się od reklamy tradycyjnej. Wynika to głównie z
odmienności samego Internetu jako medium.
Tradycyjne formy reklamy dostępne w prasie,
radiu, czy też telewizji, określa się jako push
(popychać), natomiast Internet jest uznawany za
medium typu pull (ciągnąć).
 Działania promocyjne zaczynają się z chwilą
uruchomienia firmowego serwisu www,
 Charakter tych działań jest zależny od strategii
marketingowej, grupy docelowej czy zawartości
serwisu,

24
E-bankowość (E-banking)




Bankowość internetowa jest przykładem skutecznego
zastosowania komunikacji wielokanałowej z klientami
(pełniąc usługi finansowe, płatnicze, doradcze),
Obsługa bankowa poprzez sieć,
Usługi internetowe banków wymagają szybkiej i
niezawodnej komunikacji z wewnętrznymi systemami
informatycznymi, a także zastosowania technologii
zapewniających bezpieczeństwo dokonywanych
transakcji.
Usługi te ze strony banku obniżają koszty obsługi klienta,
a dla klienta są prostsze i wygodniejsze - może on
kontrolować swe konto praktycznie z dowolnego miejsca
na świecie, nie tracąc czasu na dojazd do oddziału
banku i pogawędkę z urzędnikiem bankowym.
25
Marka e-biznesowa (internetowa)

Stworzenie strony internetowej firmy nie oznacza
wcale, że powstała marka internetowa.
 Marki zwykłe różnią się od marek internetowych.
Dla tych pierwszych Internet jest przede wszystkim
nośnikiem informacji o nich; o produktach,
usługach, planach i przedsięwzięciach; miejscem
kontaktu z dostawcami i klientami; jednak
zasadnicza część działalności produkcyjnej i
marketingowej związanej z tą marką odbywa się
poza Internetem.
 Marka internetowa rodzi się, rozwija – a także
umiera – w Internecie; jest uzależniona od jego
użytkowników, specjalizujących się w nim mediów,
a także od postępu technologicznego samej sieci.
26
Zasady działania biznesu
internetowego
Duży budżet na stosowanie Internetu i duża
liczba osób zatrudnionych w tej sferze nie
gwarantują automatycznie sukcesu
e-commerce,
 Istotnym czynnikiem sukcesu jest stworzenie w
przedsiębiorstwie samodzielnej jednostki
organizacyjnej do spraw biznesu
elektronicznego, która powinna podlegać
bezpośrednio kierownictwu firmy,

27
Zasady działania biznesu
internetowego
 Działalność
internetowa powinna być
ściśle powiązana z takimi funkcjami i
procesami w firmie, jak logistyka,
controlling, gospodarka materiałowa i
obsługa klientów. Istotne jest właściwe
umiejscowienie Internetu w marketingu.
Klienci powinni mieć możliwość wyboru
między konwencjonalnym sposobem
zaspokajania popytu a zastosowaniem w
tym celu Internetu.
28
Zasady działania biznesu
internetowego
 Najważniejsza
jest zawartość witryn
internetowych - należy zwracać uwagę na
wykorzystanie możliwości Internetu, które
stanowią o jego przewadze nad
tradycyjnymi metodami,
 Działalność przedsiębiorstw w Internecie
może być wzmocniona dzięki współpracy
z różnymi firmami - partnerami ze sfery
usług, dostawcami i agencjami
reklamowymi.
29
Zasady działania biznesu
internetowego
 Należy
zapewnić użytkownikom łatwy i
szybki dostęp do witryn internetowych.
Wymagane jest zapewnienie
bezpieczeństwa transakcji, w tym
płatności,
 Działy marketingu powinny opracować
specjalne propozycje dla ściśle
zdefiniowanych segmentów rynkowych
jako tzw. one-to-one marketing. Internet
stwarza wyjątkowe możliwości
indywidualizacji oddziaływania na klienta. 30
Szanse i zagrożenia e-biznesu
SZANSE
ZAGROŻENIA
Budowanie bliższych więzi z klientami.
Utrata klientów, którzy wybiorą nowe lub
lepsze firmy oferujące usługi bardziej
efektywne.
Zmniejszenie kosztów przez
wyeliminowanie nieefektywnych
łańcuchów dostaw, usług i sprzedaży.
Ze względu na duże zmiany w
technikach informatycznych zanikanie
niektórych rynków zbytu.
Bezpośrednia komunikacja z klientami.
Bezczynność lub polityka
uniemożliwiająca podejmowanie decyzji
zgodnie z wymaganiami klientów.
Odkrywanie niszy pojawiających się na
rynku w związku ze zmieniającymi się
wymaganiami klientów.
Podejmowanie złych decyzji dotyczących
nowych technik i związany z tym wzrost
kosztów.
Szybsze od konkurencji reagowanie i
większa dostępność.
Lęk spowodowany niezrozumieniem
zachodzących zmian, lęk przed
podejmowaniem złych decyzji.
31
E-commerce zwiększa konkurencyjność
Jak w Polsce postrzegane jest wprowadzenie przez firmę
e-commerce
poważne zagrożenie
ze strony konkurencji
48%
źródło przewagi
konkurencyjnej
29%
zmiana sposobu
działalności
12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Źródło: Andersen Consulting 2000
32
Powody zajmowania się e-commerce
poszukiwanie nowych
źródeł dochodów
84%
dotrzymanie kroku
konkurencji
78%
zmiana struktury danej
branży
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Źródło: Andersen Consulting 2000
33
Wartość gospodarki internetowej w Europie w latach 1999-2004 (w mld USD)
1400000
1200000
1200000
1000000
800000
610000
600000
400000
300000
145000
200000
53000
80000
1999
2000
0
2001
2002
2003
2004
Źródło: GartnerConsulting
34
Download