Skarga do GIODO - wzór.

advertisement
…………………………., dnia ………………………2014 r.
……………………………………………….
(imię i nazwisko lekarza/ lekarza dentysty)
……………………………………………….
……………………………………………….
(adres do korespondencji)
Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
SKARGA
NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym składam skargę na bezprawne, tj. niezgodne z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” przetwarzanie moich danych osobowych przez
………………………………….. (nazwa firmy) z siedzibą w ……………………………….
(miejscowość
siedziby
firmy),
administratora
……………………………………………….……………….
serwisu
(nazwa
internetowego
domeny
oraz
adres
internetowy strony serwisu internetowego).
Portal ten przetwarza moje dane osobowe bez podstawy prawnej oraz z
naruszeniem obowiązków informacyjnych, o których mowa w Ustawie. Wobec
powyższego wnoszę o nakazanie firmie ………………………………….. (nazwa firmy)
z siedzibą w ………………………….. (miejscowość siedziby firmy) usunięcie uchybień w
procesie przetwarzania danych osobowych poprzez:
1) wypełnienie w stosunku do mnie obowiązku informacyjnego wynikającego z
treści art. 25 ust. 1 Ustawy;
2) usunięcie moich danych osobowych udostępnianych w serwisie internetowym
…………………………………..……. (nazwa serwisu internetowego) bez mojej
zgody;
1
Uzasadnienie
Podmiot prowadzący ww. serwis internetowy jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu Ustawy. Podmiot ten przechowuje moje dane osobowe
oraz decyduje o środkach ich przetwarzania i sposobie wykorzystania – w tym
udostępnia je zarejestrowanym użytkownikom i osobom postronnym. Nie budzi
wątpliwości, iż celem założenia serwisu była możliwość czerpania zysków z
zamieszczanych na nim reklam.
Jako administrator danych osobowych podmiot prowadzący ww. serwis
internetowy ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami
prawa,
w
tym
przede
wszystkim
za
spełnienie
przesłanek
usprawiedliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz za
dopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy.
Z treści art. 23 Ustawy oraz analizy innych jej przepisów wynika generalna
zasada w myśl której wszelkie przetwarzanie danych, które nie jest dozwolone, jest
zakazane. Ustawa w sposób enumeratywny wymienia sytuacje, w których
przetwarzanie danych osobowych jest legalne. Dopuszczalne jest przetwarzanie
danych osobowych w sytuacji gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych;
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;
3) jest to konieczne dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4) jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla
dobra publicznego;
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
W mojej ocenie nie zachodzi żadna z powołanych wyżej przesłanek uprawiających
do
przetwarzania
moich
danych
osobowych
przez
firmę
……………………………….… (nazwa firmy).
Przetwarzanie moich danych osobowych bez mojej zgody narusza moje
prawa i wolności w tym prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego,
2
czci i dobrego imienia oraz prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia danych
nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
Pragnę zaznaczyć, że na gruncie przepisów dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu
tych danych orzecznictwa sądów państw europejskich oceniły podobne działanie
serwisów internetowych jako naruszające zasady gromadzenia i przetwarzania
danych
osobowych
(sprawy
dotyczące
serwisów
www.note2be.com;
www.palmares.com. W świetle orzeczeń zapadłych w innych państwach UE oraz
stanowisk urzędów właściwych do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa dot.
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych rysuje się pogląd, iż przetwarzanie
danych osobowych osób wykonujących określony zawód (w tym zawody lekarza i
lekarza dentysty) bez zgody tych osób nie jest działaniem podejmowanych w ramach
realizacji usprawiedliwionego celu i tym samym nie jest dopuszczalne.
Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż administrator serwisu internetowego
…………………………………...(nazwa serwisu internetowego) pomimo przetwarzania
moich
danych
osobowych
nie
zrealizował
ciążącego
na
nim
obowiązku
informacyjnego wynikającego z treści art. 25 Ustawy tzn. nie poinformował mnie o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach i kategoriach
odbiorców danych,
3) źródle danych,
4) prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawienia,
5) u uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.
………………………………
(czytelny podpis)
Zał. dowód uiszczenia opłaty od skargi
3
Download