Procedura postępowania przy tworzeniu nowych stron na potrzeby

advertisement
Procedura postępowania
przy tworzeniu nowych stron na potrzeby Uczeni i/lub ich modyfikacji
Zagadnienia podstawowe
W obrębie Uczelni funkcjonują dwa rodzaje stron internetowych:
1) strony informacyjne związane z działalnością statutową Uczelni (zwane dalej stronami uczelni),
2) strony pracowników prowadzone w związku z realizacją ustawowych i statutowych obowiązków
pracowniczych (zwane dalej indywidualnymi stronami pracowników).
Strony uczelni
Strony uczelni są stronami publikującymi informacje związane z działalnością statutową Uczelni. Każda
ze stron posiada:
1. przestrzeń dyskową na serwerze WWW (opcjonalnie dostęp do przestrzeni dyskowej poprzez
sftp/ftp),
2. dostęp do bazy danych,
3. domenę w postaci http://domena.ur.krakow.pl,
4. adres mailowy (w postaci [email protected]) na serwerze pocztowym Uczelni.
Strony uczelni zakładane/modyfikowane są w strukturze uczelnianego systemu zarządzania treścią
(CMS) na pisemny wniosek kierowników zainteresowanych jednostek organizacyjnych, kierowników
projektów badawczych, organizatora konferencji itp., lub osoby przez nich upoważnionej, zwanej dalej
redaktorem strony.
Pisemny wniosek należy kierować do Prorektora ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką.
Wniosek powinien zawierać informację na temat: wstępnej struktury strony, która pozwoli na
przygotowanie szablonu, czasu utrzymywania strony (miesiąc, rok, bezterminowo), danych redaktora
strony odpowiedzialnego za treści merytoryczne oraz osób odpowiedzialnych za administrację
techniczną.
Kierownik Działu Informatycznego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół Internetowego
Serwisu Informacyjnego UR, zleca wykonanie wszystkich niezbędnych czynności:
1. administratorowi serwerów - zabezpieczenia miejsca na serwerach i przygotowanie nazw
domenowych (nazwy domenowe muszą być uzgodnione z Działem Informatycznym),
2. administratorowi serwisu www - przygotowania szablonów w systemie zarządzania treścią
(CMS).
Koordynatorem prac związanych z przygotowaniem/modyfikacją strony, kontaktującym się z
pracownikami Działu Informatycznego jest redaktor strony. Redaktor jest zobowiązany dostarczyć
osobie odpowiedzialnej za administrację techniczną wszystkie niezbędne materiały do wykonania
prac nad stroną. Materiały powinny być dostarczone w formie elektronicznej, w plikach i o jakości
wcześniej ustalonej. Redaktor strony jest odpowiedzialny za jej aktualizację oraz archiwizację.
Wszelkie zmiany (układu graficznego, funkcjonalności, konta na serwerze) na stronie jednostki
organizacyjnej muszą być uzgadniane z Działem Informatycznym.
Jednostki organizacyjne nie mogą tworzyć stron z pominięciem Działu Informatycznego. Strony takie
nie będą zamieszczane na serwerach Uczelni. Domeny tworzonych stron internetowych muszą
znajdować się w domenie Uczelni (ur.krakow.pl).
Sformatowano: Wyrównany do
środka, Odstęp Po: 6 pt
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość stworzenia niezależnej strony i włączenia w struktury
uczelnianej strony głównej za zgodą Prorektora ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką.
Dział Informatyczny co najmniej raz w roku przeprowadza szkolenie pracowników Uczelni z zakresu
obsługi zarządzania treścią (CMS).
Strony pracowników
Każdy pracownik posiadający konto pocztowe w domenie ur.krakow.pl automatycznie posiada
przestrzeń dyskową na serwerze WWW przystosowaną do stworzenia indywidualnej strony
internetowej.
Strona pracownika jest przygotowywana według ustalonego szablonu, uwzględniającego rodzaj
wykonywanych obowiązków, określony w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie UR.
Prowadzenie strony pracowników należy do zadań administratorów wydziałowych lub osób
bezpośrednio zainteresowanych i podlega merytorycznej kontroli kierownikowi jednostki na zasadach
określonych Zarządzeniem Rektora Nr 25/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: prowadzenia
internetowego serwisu informacyjnego Uczelni.
Indywidualne strony pracowników utworzone na serwerach Uczelni lub poza serwerami Uczelni i
podlinkowane do podstron w przestrzeni serwerów UR, powinny uzyskać akceptację kierownika
jednostki zatrudniającej pracownika. Kierownik jednostki nadzoruje zgłoszoną stronę, uwzględniając
zasady określone w zarządzeniu Rektora w sprawie prowadzenia internetowego serwisu
informacyjnego Uczelni.
Procedura postępowania przy zamieszczaniu i przechowywaniu na stronach
internetowych Uczelni informacji o charakterze komercyjnym (reklamowym)
Zgodnie z § 4 punkt 3 Zarządzenia Rekora Nr 25/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie prowadzenia
internetowego serwisu informacyjnego Uczelni, zamieszczenie i przechowywanie informacji o
charakterze komercyjnym na stronach internetowych Uczelni każdorazowo wymaga zgody Prorektora
ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką lub innej upoważnionej osoby.
Podanie skierowane do Prorektora powinno zawierać:
1. wskazanie, na jakiej stronie serwisu UR zostanie zamieszczona treść komercyjna,
2. informację, czy będzie zamieszczone logo innych podmiotów (firm, organizacji, itd.) z poza
struktur organizacyjnych UR, z uzasadnieniem takiej potrzeby,
3. okres na jaki zostanie zamieszczona informacja,
4. wskazanie osoby (pracownika UR) do kontaktu w sprawie zamieszczanych informacji.
Download