Polityka Ochrony Prywatności 1. Administratorem danych

advertisement
Polityka Ochrony Prywatności
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w Serwisie jest Syneo.pl Karol Chęciński z
siedzibą w Bydgoszczy NIP: 5110268887, REGON: 341167026.
2. Dane przekazywane administratorowi są chronione i zabezpieczone przed dostępem niepowołanych
osób.
3. Dane Użytkowników Serwisu działającego pod adresem domeny www.edu365.pl wykorzystywane i
przetwarzane są przez administratora jedynie w celu realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
4. Dane osobowe przekazane administratorowi nie będą bez zgody ich właściciela udostępniane
podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i treści, a każdemu udostępniającemu dane przysługuje
prawo wglądu we własne dane, uzupełnianie ich, poprawianie, aktualizacja oraz usuwanie. Wyjątkiem
od zasady jest przepis prawa lub zgoda na przetwarzanie uzyskana poprzez akceptację zapisów
Regulaminu Serwisu i niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. Po usunięciu danych osobowych,
administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi
przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia i dochodzenia należności.
5. Użytkownicy Serwisu podają swoje dane typu imię, nazwisko, firma, adres w tym e-mail, data
urodzenia, które administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach
określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.
6. Administrator przetwarzając dane w zakresie ukształtowania wzajemnych relacji biznesowych,
zmiany tych relacji oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług drogą elektroniczną może po
uzgodnieniu z Użytkownikiem rozszerzyć ich zakres o dodatkowe dane jak numer dokumentu
tożsamości i inne.
7. Dane Użytkowników Serwisu są przechowywane z użyciem środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o
ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zmianami), a także zaleceniami GIODO.
8. Administrator danych osobowych zebranych poprzez Serwis może w drodze umowy powierzać
przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
9. Użytkownik Serwisu powinien bezzwłocznie aktualizować podane administratorowi dane w
przypadku ich zmiany by zapewnić maksimum ochrony własnych danych.
10. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, każdy Użytkownik z racji charakteru Serwisu akceptuje
fakt, że udziela administratorowi Serwisu prawa do wykorzystywania materiałów prezentowanych
przez niego w Serwisie, ich upublicznianie, zapis, wykorzystywanie dla celów komercyjnych
pośrednio lub bezpośrednio związanych z funkcjami udostępnianymi przez Serwis.
11. Udostępnione administratorowi dane są także wykorzystywane do dokonywania biznesowych
rozliczeń z Użytkownikami Serwisu.
12. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach
przewidzianych w Regulaminie Serwisu oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią
zgodą osoby, której dane dotyczą.
13. W przypadku zaległości finansowych administrator przetwarza dane niezbędne do egzekwowania
należności względem Użytkowników Serwisu także po zakończeniu trwania wiążącej umowy z
Użytkownikiem Serwisu w stopniu i zakresie niezbędnym dla tego celu i zgodnie z Regulaminem
Serwisu.
14. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od
administratora informacji handlowych, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204 ze zmianami) a także poczty
elektronicznej z powiadomieniami oraz linków odsyłających. Zgodę w powyższym zakresie
Użytkownik Serwisu może cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny.
Pliki „cookies”
1. Dane przetwarzane na zasadach wynikających z zasad połączeń realizowanych drogą elektroniczną
(do których zaliczyć można adres IP) wykorzystywane są do zbierania danych statystycznych i
informacji demograficznych. Podobnie cookies, które co do zasady używane są do identyfikacji jako
forma dodatkowej autoryzacji korzystających z Serwisu.
2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w
określonych celach. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym.
3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików
„cookies” na urządzeniu końcowym, które może zostać przez Użytkownika ograniczone. Użytkownik
musi jednak wiedzieć, że może to wywołać nieprawidłowe działaniem funkcji udostępnionych
Użytkownikowi w Serwisie.
4. Pliki „cookies” i inne zbliżone technologicznie rozwiązania są zapisywane przez wykorzystywany
przez administratora serwer do umieszczenia plików na urządzeniu Użytkownika, z jakim ten
komunikuje się poprzez sieć Internet z Serwisem. Administrator dokonuje tego celem identyfikacji,
która nie ma za zadanie identyfikować danych konkretnego Użytkownika, a jedynie urządzenie, adres
protokołu IP czy logi dostępowe. .
5. Pliki typu „cookie” są wykorzystywane dla celów:
a) technicznych umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu w szczególności
uwierzytelniania i zapamiętywania logowania;
b) bezpieczeństwa korzystania z Serwisu przez Użytkowników w szczególności wykrywania
nadużyć i łamania zasad Regulaminu Serwisu;
c) komercyjnych i promocyjnych Serwisu np. reklamowych lub określenia źródła polecającego
adres www Serwisu;
d) dydaktycznych i funkcjonalnych w przedmiocie szkoleniowym dla celów określania
optymalnego dostosowania Serwisu do potrzeb jego przedmiotu działania i preferencji
Użytkowników;
e) określania statystyk wejść i ruchu na stronie Serwisu.
6. Pliki „cookies” i inne zbliżone technologicznie rozwiązania podobnie jak dane osobowe mogą być
przez administratora na żądanie przekazane uprawnionym organom państwa.
7. Wszelkie wątpliwości i informacje w zakresie Polityki Ochrony Prywatności winne być przekazywane
administratorowi danych i kierowane na adres [email protected]
Download