Główne założenia projektu - BIP Urząd Miasta w Lubaniu

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr …..................
Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi
strony internetowej
Spis treści
Główne założenia projektu...................................................................................................................1
Zakres prac:..........................................................................................................................................2
Ogólne wymagania techniczne ............................................................................................................2
Wymagania licencyjne..........................................................................................................................3
Projekt graficzny .................................................................................................................................3
Struktura serwisu .................................................................................................................................3
Jednostki podległe................................................................................................................................3
System zarządzania zawartością (CMS) ..............................................................................................3
Ogólne wytyczne ............................................................................................................................3
Autoryzacja użytkowników ............................................................................................................3
System uprawnień ...........................................................................................................................4
Historia zmian na stronie.................................................................................................................4
Komentarze i oceny ........................................................................................................................4
Publikacje (Artykuły)......................................................................................................................4
Aktualności......................................................................................................................................5
Banery..............................................................................................................................................5
Galerie..............................................................................................................................................5
Wyszukiwarka .................................................................................................................................6
Pliki do pobrania..............................................................................................................................6
RSS .................................................................................................................................................6
Kalendarium imprez .......................................................................................................................6
Statystyki.........................................................................................................................................6
Ankiety.............................................................................................................................................6
Menu ...............................................................................................................................................7
Narzędzia administracyjne...............................................................................................................7
Uprawnienia.........................................................................................................................................7
Wymagania...........................................................................................................................................7
Główne założenia projektu
Budowana strona internetowa ma być interaktywnym serwisem prezentującym ofertę turystyczną,
kulturalną i gospodarczą Miasta Lubań. Powinny się na nim znaleźć informacje ważne z punktu
widzenia mieszkańców, turystów, przedsiębiorców oraz komunikaty i ogłoszenia wydawane przez
UM Lubań i jego jednostki. Forma przekazu tych informacji powinna być atrakcyjna, a sam serwis
przyjazny w użytkowaniu.
Od strony technicznej serwis powinien być oparty o system zarządzania pozwalający na dodawanie,
edycję, klasyfikację treści w sposób przewidziany w założeniach projektu. Strona powinna być
zgodna z popularnymi przeglądarkami obecnymi na rynku (Internet Explorer 6-9, Firefox, Opera,
Chrome, Safari), przygotowana do obsługi przez urządzenia mobilne oraz osoby niepełnosprawne.
Zakres prac:
1. Definiowanie wymagań nowej witryny.
2. Definiowanie zawartości witryny.
3. Projektowanie struktury logicznej treści. Przedstawienie optymalnych metod
zagospodarowania przestrzeni witryny internetowej pod katem odpowiednich grup
docelowych.
4. Projektowanie układu logicznego witryny.
5. Utworzenie oryginalnego (niepowtarzalnego) projektu graficznego oraz przygotowanie
strony internetowej w skali szarości, .
6. Wykonanie i wdrożenie systemu do obsługi serwisu internetowego Urzędu Miasta w
Lubaniu.
7. Wykonanie migracji danych z istniejących wersji serwisu internetowego Urzędu - podczas
migracji należy dokonać poprawek składu tekstu.
8. Dokonanie niezbędnej konfiguracji serwerów na których umieszczona będzie strona oraz
instalacja na nim systemu CMS.
9. Przeprowadzenie szkolenie dla administratorów (2 osoby) oraz redaktorów serwisu
dotyczące obsługi portalu. Termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
10.Wprowadzenie dostarczonych treści i materiałów,
11.Przygotowanie oczekiwanej struktury portalu,
12.Opracowanie i przygotowanie szablonów smart na potrzeby projektu,
13.Doradztwo techniczne i merytoryczne,
14.Pomoc w rejestracji oraz parkowaniu domeny,
15.Udzielenie gwarancji na serwis na okres co najmniej 12 miesięcy. Termin usuwania awarii
krytycznych, uniemożliwiających działanie serwisu, w ramach gwarancji: do 36 godzin od
zgłoszenia awarii. Termin usuwania wad w ramach gwarancji: do 5 dni roboczych.
Ogólne wymagania techniczne
1. Serwis powinien prawidłowo funkcjonować w następujących przeglądarkach internetowych:
• Internet Explorer w wersji 6 i wyżej
• Mozilla Firefox w wersji 3 i wyższej
• Opera w wersji 11 i wyższej
• Google Chrome 11 i wyższej
• Safari 5 i wyżej
2. Kod strony powinien zostać wykonany w HTML 5 Draft.
3. Prezentacja graficzna na wszystkich przeglądarkach powinna być możliwie identyczna, w
przeglądarkach rodziny IE dopuszcza się stosowania praktyk workaround, w celu
prawidłowego renderowania strony na podstawie kodu HTML 5.
4. CSS zgodnym ze standardem CSS 3.0. w przeglądarkach rodziny IE dopuszcza się
stosowania praktyk workaround, w celu prawidłowego renderowania strony na podstawie
kodu CSS 3.
5. Zalecaną technologią realizacji projektu ze względu na łatwość i niski koszt przyszłej
rozbudowy jest technologia PHP 5.3.
6. Kod serwisu powinien być na tyle elastyczny, aby w przyszłości dało się go uruchomić na
dowolnym nowoczesnym koncie hostingowym z PHP 5.3.
7. Wykonany serwis powinien przejść testy walidacyjne udostępniane przez W3C bez
generowania błędów i ostrzeżeń (z wyjątkiem technik workaround dla IE).
8. Ze względu na dostępność nie zaleca się zastosowanie technologii Adobe Flash, należy
stosować JavaScript, CSS i Canvas.
9. Bezpłatne aktualizacje pod kątem bezpieczeństwa oraz funkcjonalności strony.
10. Wygląd i struktura serwisów mają zostać dopasowane do rozdzielczości ekranowej
1024x768px .
Wymagania licencyjne
1. Wykonawca posiada prawa autorskie do produktu
2. Udzieli licencji na system z możliwością bezpłatnej samodzielnej rozbudowy dla jednostek
podlegających gminie.
Projekt graficzny
W ramach zamówienia należy zaprojektować nową indywidualną szatę graficzną strony zgodny
w zasadami web-usability oraz rekomendacjami W3C WAI.
Struktura serwisu
Struktura Portalu Urzędu, jak i dokładny zakres migracji danych zostaną ustalone w trakcie
realizacji prac nad portalem, na podstawie sugestii Zamawiającego oraz doradztwa Wykonawcy.
Jednostki podległe
Rozwiązanie ma pozwalać na tworzenie stron dla jednostek podległych zunifikowanych z
wyglądem strony Urzędu Miasta w odpowiednich subdomenach
System zarządzania zawartością (CMS)
W ramach portalu powinien zostać dostarczony system zarządzania treścią (CMS) pozwalający na
wprowadzanie, edycję, usuwanie i zarządzanie treścią w serwisie internetowym. Całość powinna
opierać się o system uprawnień i autoryzacji użytkowników.
Ogólne wytyczne
Opracowana aplikacja nie powinna ograniczać administratora w zakresie tworzenia struktury
portalu. Administrator powinien mieć możliwość dowolnego definiowania elementów nawigacji,
redagowania treści, tworzenia powiązań w portalu.
Portal powinien być zbudowany z trzech części:
• Część publiczna strony – strony serwisu udostępnione dla wszystkich użytkowników w
publicznej domenie wskazanej przez Zamawiającego
• Część administracyjna – dostępna dla uprawnionych pracowników urzędu mogących
redagować stronę www.
Autoryzacja użytkowników
Dostęp do części administracyjnej serwisu powinien być możliwy pod wydzielonym adresem URL.
System ma dawać możliwość tworzenia dowolnej liczby kont użytkowników. Użytkownik w
systemie będzie identyfikowany za pomocą nazwy użytkownika (loginu) i hasła. Dla każdego
użytkownika można będzie zdefiniować adres IP, z którego będzie możliwe zalogowanie do
systemu z danego konta użytkownika. Hasła użytkowników muszą przehowywane z użyciem
technik haszujących.
System uprawnień
Na potrzeby stworzenia portalu przyjęto następujących użytkowników serwisu:
• Użytkownik Administrator Główny – Administrator serwisu z wszystkimi uprawnieniami do
Panelu.
• Użytkownik redaktor strony – użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami do
wydzielonych przez Administratora Głównego części Panelu oraz treści (działów).
• Niezarejestrowany użytkownik system – użytkownik anonimowy korzystający z części
publicznej serwisu.
Historia zmian na stronie
Wszelkie operacje dokonywane na Dokumencie muszą być rejestrowane w systemie w Dzienniku
Zdarzeń. W Dzienniku Zdarzeń muszą znajdować się następujące informacje dotyczące
Dokumentu:
• Tytuł (ID)
• Akcja
◦ Nowy Dokument
◦ Edycja
◦ Usunięcie
• Data
• Użytkownik
Komentarze i oceny
Dla każdego dokumentu ma być możliwość włączenia opcji komentowania i oceny treści. Opcję
komentowania mogą włączyć tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Możliwość
komentowania treści mają wszyscy Goście odwiedzający stronę, przy czym wszystkie komentarze
przed opublikowaniem wymagają akceptacji przez moderatora.
Publikacje (Artykuły)
Narzędzie musi zapewniać Zamawiającemu możliwość:
• Składowania artykułów w hierarchicznych kategoriach.
• Nadania uprawnień kategorii publikacji, redakcji itd.
• Wprowadzenia tytułu publikacji
• Wprowadzenia treści oraz sformatowanie jej za pomocą edytora WYSIWYG
• Wzbogacenie treści o obrazy z możliwością ustalenia w edytorze sposobu opływania
osadzonej grafiki przez tekst.
• Modyfikację wprowadzonej treści
• Dodanie do publikacji dowolnej ilości załączników (również z polskimi fontami,
nieograniczona wielkość pliku) pojedynczo lub masowo
• Wyświetlenia artykułów w postaci drzewa katalogów
Aktualności
Narzędzie musi zapewniać Zamawiającemu możliwość:
• Nadania uprawnień kategorii publikacji, redakcji, itd.
• Tworzenia dowolnej ilości kategorii Aktualności
• Wprowadzania tytułu Aktualności
• Ustalanie uprawnień do kategorii dla grup systemowych
• Wprowadzenia treści oraz sformatowanie jej za pomocą edytora WYSIWYG
• Wzbogacenie treści o obrazy z możliwością ustalenia w edytorze sposobu opływania
osadzonej grafiki przez tekst.
• Dodanie do publikacji dowolnej ilości załączników (również z polskimi fontami,
nieograniczona wielkość pliku) pojedynczo lub masowo
• Modyfikację wprowadzonej treści
• Dodania do aktualności ikony (system sam powinien przekształcić plik graficzny do
odpowiedniej wielkości)
• Dodanie galerii zdjęć
Banery
Narzędzie musi zapewniać Zamawiającemu możliwość:
•
Umieszczania na stronie we wskazanej szpalcie baneru w formacie pliku graficznego: jpg,
png, gif lub animacji flashowej (swf)
•
Edycji istniejących banerów
•
Usuwanie banerów
•
Elastycznego ustalania wymiaru banerów, z opcją automatycznego dopasowania rozmiaru
banera do elementu obejmującego na stronie.
•
Określenia, w którym miejscu na stronie będzie wyświetlany baner
•
Określenia limitu kliknięć oraz czasu jego wyświetlania na stronie internetowej
•
Ustawiania przekierowania banneru
Galerie
W czasie edycji Galerii użytkownik musi mieć możliwość zarządzania zdjęciami umieszczonymi w
galerii, w szczególności:
•
Tworzenia oraz edycji nowych galerii w postaci drzew kategorii
•
Tworzenia nowych galerii, dodawania do nich opisów (za pomocą edytora WYSIWYG)
•
Dodawania zdjęć do galerii, z możliwością nadania mu tytułu oraz opisu (nieograniczona
ilość znaków w opisie)
•
Edycji istniejących zdjęć i opisów
•
Usuwania galerii, zdjęć
•
Możliwość zmiany kolejności wyświetlania zdjęć w galerii
•
Dodawane zdjęcia system sam przekształca do odpowiedniej wielkości (minitaturę oraz
zdjęcie wyświetlanego na stronie)
•
Możliwość dodawania plików graficznych pojedynczo oraz masowo
Ponadto użytkownik może określić sposób wyświetlania zdjęć w galerii:
•
Liczbę i rozmieszczenie zdjęć w galerii
•
Rozmiar miniatur zdjęć
•
Powiększone zdjęcie powinno wykorzystywać maksymalnie rozmiar okna przeglądarki
Wyszukiwarka
System musi oferować możliwość przeszukiwania zawartości serwisu. Wyniki powinny być
zwracane w postaci listy z podziałem na typy treści: artykuły, aktualności, pliki do pobrania etc.
Pliki do pobrania
Narzędzie powinno zapewnić Zamawiającemu możliwość:
•
Tworzenia dowolnej ilości kategorii plików do pobrania
•
Nadawanie praw do edycji zawartości kategorii grupom systemowym
•
Dodania pliku do pobrania
•
Dodania opisu pliku
•
Masowy upload wielu plików do kategorii
•
Dodawanie plików o dowolnym rozmiarze niezależenie od parametrów serwera
upload_max_filesize, accept. post_max_size, max, max_execution_time
RSS
Narzędzie powinno umożliwiać utworzenie kanału RSS w dowolnej kategorii aktualności.
Kalendarium imprez
Narzędzie powinno integrować moduł aktualności z modułem kalendarza. Prace powinny się
odbywać poprzez wprowadzanie informacji o wydarzeniach, które odbywają się w określonym
terminie (możliwość ustalania daty startu – daty zakończenia wydarzenia). Aktualność
wprowadzona w trybie kalendarza musi być automatycznie wyświetlana w module kalendarza.
Statystyki
Narzędzie musi zapewniać:
•
monitorowanie ruchów w serwisie
•
monitorowanie aktywności użytkowników
•
zestawienie treści według aktywności
Ankiety
Narzędzie musi umożliwiać:
•
tworzenie ankiety jednokrotnego wyboru
•
zbieranie informacji i opinii od użytkowników systemu
Menu
Narzędzie musi zapewnić zamawiającemu możliwość:
•
Dodawanie pojedynczej treści jako pozycja menu
•
Automatyczne dodawanie całego wskazanego przez Administratora działu do menu
•
W przypadku dowiązania całego działu do menu (punkt powyżej) zmiana zawartości działu
jak również kolejności pozycji w zagnieżdżonym dziale powinna wpływać natychmiast na
pozycję w meny. Menu powinno zawsze odwzorowywać strukturę dowiązanego działu.
•
Tworzenie dowolnie ilości zagnieżdżonych pod menu
Narzędzia administracyjne
•
Zarządzane użytkownikami
•
Zarządzanie uprawnieniami
•
Zarządzanie grupami
•
Zarządzanie zawartością szpalt portali
•
Zarządzanie meta-tagami strony: Tytuł, opis
•
Konfiguracja ustawień systemu CMS
Uprawnienia
Dostarczone rozwiązanie powinno dostarczać elastyczny system, uprawnień. Dostęp powinien być
ustalany na poziomach dostępu do funkcji redakcyjnych np: dodawanie treści, usuwanie, oraz na
poziomie struktury treści np.: dostęp do kategorii aktualności ”wydarzenia specjalne”
Prawa dostępu powinno ustalać się dla dynamicznie tworzonych w panelu grup. Użytkownik może
należeć do jednej lub większej ilości grup.
Dostęp danego użytkownika powinien wynikać z sumy logicznej uprawnień wszystkich grup do
których należy.
Wymagania
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem minimum 3 portali internetowych opartych o system
zarządzania treścią CMS w kwocie przynajmniej 10 000,00 zł netto, powinien podać nazwę
Zamawiającego, adres strony internetowej, osobę kontaktową wraz z telefonem oraz zakres
wykonanych prac. Wykonawca musi udokumentować, że podane prace zostały wykonane
prawidłowo.
Wykonawca powinien załączyć do oferty cenowej materiały pozwalające na ocenę funkcjonalności
proponowanego przez siebie rozwiązania. Materiały te powinny zawierać instrukcję obsługi panelu
administracyjnego i użytkownika w formie drukowanej bądź elektronicznej, prezentację
multimedialną warstwy administracyjnej serwisu lub działającą wersję DEMO proponowanego
rozwiązania.
Download