Jawny Rejestr zbiorów danych osobowych w wersji elektronicznej

advertisement
Jawny Rejestr zbiorów danych osobowych w wersji elektronicznej
w Urzędzie Gminy Radwanice
1. Administrator danych Wójt Gminy Radwanice
2. Rejestr wprowadzono na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.22.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. które
wchodzi wżycie z dniem 10 maja 2016 r.
3. Jawny rejestr zawiera 36 zbiorów danych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Gminnej Polityki Bezpieczeństwa.
4. Do zadań powołanego i zgłoszonego do GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
1/ prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
2/ aktualizowanie danych w rejestrze,
3/ wykreślanie zbiorów z rejestru.
5. Czynności, o których mowa w pkt 4 ppkt. 2 i 3 wynikają z Gminnej Polityki Bezpieczeństwa i dokonywane są w
rubryce uwagi załącznika nr 4 – Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól
informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym jawnym rejestrze zbiorów mają zastosowanie przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z
dnia 11 maja 2015 r.
Administrator
Bezpieczeństwa Informacji
Józef Machera
Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych
pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa” nr 4 zgodnie, z § 4 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra spraw
wewnętrznych
i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Lp.
Nazwa zbioru danych
(np. dane klientów, pracowników itd.)
Struktura zbiorów
(np. imię i nazwisko, e-mail,
telefon itd.)
Przepływ danych
(np. wydruk danych z internetu)
1.
Książka korespondencji
Imię, nazwisko, adres
2.
Ewidencja Urzędu Stanu Cywilnego – wersja
papierowa
Imiona, nazwiska, adresy, nr Brak
dowodu i Pesel
3.
Ewidencja Urzędu Stanu Cywilnego – wersja
elektroniczna
Imiona, nazwiska, adresy, nr Z wersji elektronicznej do
dowodu i Pesel
papierowej
4.
Ewidencja przedpoborowych – wersja
papierowa
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
5.
Ewidencja przedpoborowych – wersja
elektroniczna
Imiona, nazwiska, adresy
Z wersji elektronicznej do
papierowej
6.
Ewidencja ludności i dowody osobiste – wersja
papierowa
Imiona, nazwiska, adresy, nr Brak
dowodu i Pesel
7.
Ewidencja ludności i dowody osobiste – wersja
elektroniczna
Imiona, nazwiska, adresy, nr Z wersji elektronicznej do
dowodu i Pesel
papierowej
8.
Ewidencja podatków i opłat lokalnych – wersja
papierowa
Imiona, nazwiska, adresy.
Pesel
Brak
9.
Ewidencja podatków i opłat lokalnych – wersja
elektroniczna
Imiona, nazwiska, adresy,
Pesel
Z wersji elektronicznej do
papierowej
10.
Rejestr wniosków i decyzji z zakresu budownictwa Imiona, nazwiska, adresy
Brak
Brak
Uwagi
Lp.
Nazwa zbioru danych
(np. dane klientów, pracowników itd.)
Struktura zbiorów
(np. imię i nazwisko, e-mail,
telefon itd.)
Przepływ danych
(np. wydruk danych z internetu)
11.
Rejestr wniosków o zwrot podatku akcyzowego – Imiona, nazwiska, adresy
wersja papierowa
Brak
12.
Rejestr decyzji o zwrot podatku akcyzowego –
wersja elektroniczna
Imiona, nazwiska, adresy
Z wersji elektronicznej do
papierowej
13.
Rejestr mienia komunalnego
Adresy
Brak
14.
Rejestr wniosków i najem lokali komunalnych
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
15.
Rejestr wniosków i dzierżaw mienia komunalnego Imiona, nazwiska, adresy
Brak
16.
Ewidencja wniosków i decyzji o wycinkę drzew
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
17.
Rejestr wniosków do zmiany gruntów w planie i
studium zagospodarowania przestrzennego
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
18.
Ewidencja wniosków o podział i rozgraniczenia
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
19.
Rejestr decyzji rent planistycznych i opłat
adiacenckich
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
20.
Ewidencja formacji Obrony Cywilnej
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
21.
Ewidencja pracowników Urzędu – obecnych i
byłych
Imiona, nazwiska, adresy
Z wersji papierowej do
programów Kadry i Płace
22.
Ewidencja radnych i sołtysów
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
23.
Rejestr wniosków i decyzji o umorzenie i
odroczenie podatków i opłat lokalnych
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
24.
Ewidencja kontrahentów wykonujących prace na
rzecz gminy
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
Uwagi
Lp.
Nazwa zbioru danych
(np. dane klientów, pracowników itd.)
Struktura zbiorów
(np. imię i nazwisko, e-mail,
telefon itd.)
Przepływ danych
(np. wydruk danych z internetu)
25.
Budżet gminy – dochody i wydatki budżetowe –
wersja papierowa
Imiona, nazwiska, adresy,
rachunki bankowe
Z wersji papierowej do
programu Płatnik i Bestia
26.
Budżet gminy – dochody i wydatki budżetowe –
wersja elektroniczna
Imiona, nazwiska, adresy,
rachunki bankowe
Z wersji elektronicznej do
papierowej
27.
Rejestr wniosków i umów o współfinansowanie
inwestycji
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
28.
Rejestr wniosków o usunięcie wyrobów
zawierających azbest
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
29.
Ewidencja członków Ochotniczych Straży
Pożarnych
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
30.
Windykacja podatków i opłat lokalnych – wersja
papierowa
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
31
Windykacja podatków i opłat lokalnych – wersja
elektroniczna
Imiona, nazwiska, adresy
Z wersji elektronicznej do
papierowej
32.
Ewidencja wniosków i decyzji w sprawach
zasiłków i stypendiów szkolnych
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
33.
Rejestr wniosków i umów o dowożenie uczniów
niepełnosprawnych
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
34.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Imiona, nazwiska, adresy
Brak
35.
Zamówienia publiczne
Imiona nazwiska, adresy
Brak
36.
Archiwum zakładowe
Imiona, nazwiska, adresy
Do Archiwum Państwowego
Uwagi
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards