Rozdział I: Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
ZP-PN/01/15
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA
80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47
przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, która nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907
ze zm.)
na: ratunkowy remont konserwatorski Bastionu Ostroróg Fortu Carre
Twierdzy Wisłoujście, zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr
A89 (obecnie 1707)
Gdańsk, dn. 30 marca 2015r.
1
Spis treści
Rozdział I:
Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział II:
Warunki
udziału
dokonywania
Rozdział III
w
postępowaniu
oraz
opis
sposobu
oceny spełniania tych warunków
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w
celu
spełniania
warunków
udziału
w
postępowaniu
Rozdział IV:
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
Rozdział V:
Wymagania dotyczące wadium
Rozdział VI:
Opis sposobu przygotowania oferty
Rozdział VII:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział VIII
Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział IX:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
Rozdział X:
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XI:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Rozdział XII:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XIII:
Wzór umowy
Rozdział XIV:
Wzór oferty
Rozdział XV:
Wzory załączników do oferty
2
ROZDZIAŁ I
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi „Ratunkowy remont konserwatorski Bastionu
„Ostroróg” Fortu Carre Twierdzy Wisłoujście, zabytku wpisanego do rejestru
zabytków pod nr A 89( obecnie 1707).
Zakres i sposób wykonania ww. prac określają szczegółowo:
1. Projekt wykonawczy remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście – Mury
Bastionu Ostroróg, Gdańsk, sierpień 2008 (Proj. Nr 308/2008/21 – pkt. 5.; 5.1.; 5.1.2.;
5.3. rysunki od nr 2 do nr 9),
2. Remont konserwatorski Twierdzy Wisłoujście, Bastion Ostroróg – Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, Gdańsk, wrzesień 2008
autorstwa mgr inż. Barbary Zrzelskiej z pracowni projektowej budownictwa
hydrotechnicznego „Aquaprojekt” Sp. z o.o.
Prace stanowiące przedmiot zamówienia dotyczą konserwacji i restauracji elewacji bastionu
„OSTRORÓG” w zakresie:
1. Usunięciu części nasypu wału bastionu z korony muru,
UWAGA!
Nadzór archeologiczny nad tym elementem robót sprawuje Zamawiający.
2. Usunięciu mechanicznie roślinności porastającej koronę i lico części murowej bastionu,
3. Zatruciu systemów korzeniowych, oraz dezynfekcji partii murów porażonych
mikroorganizmami,
4. Usunięciu wadliwie wykonanych napraw, uzupełnień, zdezintegrowanych spoin i cegieł,
5. Zabezpieczeniu luźnych elementów jak detale ceglane i kamienne, wymontowaniu detali
metalowych (nadających sie do demontażu) w celu poddania pracom konserwatorskim,
6. Naprawie korony muru:
a. Rozbiórka górnej rolki ceglanej,
b. Demontaż kamiennych elementów gzymsu koronującego,
c. Rozbiórka zdezintegrowanych partii muru,
d. Wykonanie napraw murarskich korony muru,
e. Ułożenie kamiennych elementów gzymsu koronującego oraz uzupełnienie braków
elementami odkutymi z nowego kamienia na wzór oryginalnych,
f. Odtworzenie górnej rolki ceglanej,
g. Wykonanie na powierzchni ceglanej rolki buforowej warstwy z zaprawy hydrofobowej.
3
h. Położenie dyfuzyjnej warstwy izolacyjnej.
5. Wypełnieniu pęknięć i rozwarstwień muru metodą iniekcji z zastosowaniem mas
mineralnych,
6. Oczyszczeniu lica muru bastionu z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień,
7. Redukcji zasolenia fragmentów muru, oraz detali kamiennych,
8. Wzmacnianiu strukturalnemu osłabionych elementów ceglanych i kamiennych,
9. Uzupełnieniu ubytków wątku ceglanego elewacji bastionu,
10. Wypełnieniu drobnych szczelin w rozwarstwionych detalach ceramicznych
oraz elementach kamiennych,
11. Konsolidacji, klejeniu i uzupełnianiu ubytków w detalach kamiennych.
12. Połączeniu popękanych detali kamiennych
13. Uzupełniane ubytków w detalach kamiennych,
14. Uzupełnianiu spoin zaprawami mineralnymi,
15. Wykonaniu lokalnych scaleń kolorystycznych detali ceglanych i kamiennych po
przeprowadzeniu technicznych zabiegów i prac konserwatorskich.
16. Konserwacji i zabezpieczenie elementów metalowych:
a. usuniecie produktów korozji oraz starych powłok malarskich,
b. stabilizacja powierzchni metalu po oczyszczeniu przy użyciu kontaktowych inhibitorów
korozji,
c. naniesienie wielowarstwowej powłoki zabezpieczającej,
d. nałożenie antykorozyjnej warstwy pośredniej,
e. nałożenie zewnętrznej warstwy malarskiej w ustalonej kolorystyce.
17. Opracowaniu powykonawczej dokumentacji prac konserwatorskich w trzech
egzemplarzach.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV);
92.52.20.00 – 6 – usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
45.45.31.00 – 8 – roboty renowacyjne
45.44.30.00 – 4 – roboty elewacyjne
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne o parametrach nie niższych niż wskazane w ww.
dokumantacji.
4
2. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2015r.
3. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy PZP.
Rozdział II
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych .
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa
zamówienia w zakresie robót budowlanych polegające na wykonaniu konserwacji
elewacji z okładziną ceramiczną i kamiennym detalem architektonicznym
w
obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości
zamówienia minimum 500 000 zł brutto każda;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać ww. warunek
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające
uprawnienia
zawodowe:
- Kierownik robót musi posiadać przygotowanie zawodowe do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego oraz spełniać wymogi § 24 ust. 2
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987 ze
zm.) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym
5
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych, tj. posiadać co najmniej 2-letnią, udokumentowaną, praktykę na
budowie przy zabytkach nieruchomych;
kierownik prac konserwatorskich musi spełniać wymagania § 22 ust. 1 w/w
Rozporządzenia, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych
studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w
specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz wykazuje się co najmniej 12-miesięczną,
udokumentowana, praktyką zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków;
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne.
ROZDZIAŁ III
Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa
wraz z ofertą:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 1
do oferty;
2) wykaz
robót budowlano-konserwatorskich, o których mowa w
Rozdziale II ust. 1 ppkt 2a SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i wykonania oraz załącza dowody –
poświadczenia dotyczące tych robót lub inne dokumenty – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczeń, określające, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone –
załącznik nr 2 do oferty;
3) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale II ust. 1 ppkt. 2 b,
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych
za
kierowanie
robotami
budowlanymi
oraz
konserwatorskimi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3
do oferty;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 4 do oferty;
6
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku składania
oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego
Wykonawcę) – załącznik nr 5 do oferty;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę) – załącznik
nr 6 do oferty;
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony
przez każdego Wykonawcę) – załącznik nr 7 do oferty.
5. Inne niezbędne dokumenty, które wykonawca
zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
ubiegający się
o
1) Kosztorys ofertowy w formie pełnej – szczegółową kalkulację robót
wykonana w oparciu o projekt, Specyfikację Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót oraz Przedmiar – załącznik nr 8 do oferty.
6. Forma składanych dokumentów.
1) Dokumenty wymienione w rozdziale III SIWZ należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U z 2013r. , poz. 231).
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
7
7. Wykonawcy występujący wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1 ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 2 SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem. Zapisy pkt 2) stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ IV
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z
zachowaniem formy pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
- Maciej Szczepkowski tel. 512 418 743 – sprawy merytoryczne
- Elżbieta Miłosierna tel. 531 062 867 – sprawy proceduralne
w dniach pon.-pt. w godz. od 8:00 do 16:00.
8
ROZDZIAŁ V
Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ VI
Opis sposobu przygotowania oferty
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zaleca się,
aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do SIWZ – „Wzór Oferty”.
4. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty
wymienione w SIWZ.
5. Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu
oświadczenia woli.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z
określeniem jego zakresu.
7. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i
sygnowane podpisem Wykonawcy.
8. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe
otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i
przeznaczenie.
9. Zaleca się aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie z oznaczeniem
nazwy i adresu Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta przetargowa na:
Ratunkowy remont konserwatorski Bastionu Ostroróg Fortu Carre Twierdzy
Wisłoujście, zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 89 (obecnie 1707)”
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób, jak złożenie
oferty tj. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana oferty przetargowej na:
Ratunkowy remont konserwatorski Bastionu Ostroróg Fortu Carre Twierdzy
Wisłoujście, zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 89 (obecnie 1707)”.
11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2
ustawy.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani
wariantowych.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty
najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca
nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9
ROZDZIAŁ VII
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejscem składania ofert jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 80-831
Gdańsk ul. Długa 46/47 - kancelaria
2. Termin składania ofert 14.04.2015r. do godz. 1000.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 14.04.2015r.
o godz. 1100 w Muzeum
Historycznym Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47, pok. 103
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Powyższe informacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ VIII
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena kosztorysowa musi być wyrażona w PLN.
Niedopuszczalne jest podawanie Cen Ofertowych w innych walutach. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy
sporządzić w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia, Projekt, Specyfikację
Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar. Przy
sporządzaniu kosztorysu należy podać parametry cenotwórcze.
3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w RozdzialeXIII niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
5. Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
ROZDZIAŁ IX
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie
następującego kryterium:
1) Cena – 90%
Maksymalna ilość punktów przyznawanych wg kryterium wynosi 90 pkt.
Sposób oceny ofert:
10
najniższa oferowana cena
--------------------------------------Cena oferty ofery badanej
x 90% x 100
2) Okres gwarancji - 10%
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 10 pkt.
Punktacja zostanie przyznana według poniższych zasad:
Oferta Wykonawcy, który wykaże okres gwarancji:
36 miesięcy – otrzyma 5 pkt.
48 miesięcy – otrzyma 7 pkt.
60 miesięcy – otrzyma 10 pkt.
Brak podania przez Wykonawcę w okresu gwarancji w Formularzu
Oferty oznaczać będzie przynanie 0 pkt.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą łączną
ilość punktów przeznanych za każde z powyższych kryteriów.
ROZDZIAŁ X
Informacje o formalnościacj jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamowienia publicznego w terminie
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział XIII SIWZ –
WZÓR UMOWY.
3. W przypadku wyboru jako oferty najkporzystniejszej oferty Wykonawców
wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia, należy przed
podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
obejmującą cały okres wykonywania zamówienia na kwotę minimum
500 000 zł
ROZDZIAŁ XI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający
umowy.
nie wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
11
ROZDZIAŁ XII
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki
ochrony prawnej, zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zatwierdził
Dyrektor
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Adam Koperkiewicz
12
ROZDZIAŁ XIII
Wzór umowy
UMOWA Nr …………/2015
zawarta w dniu ………………. 2015 r. w Gdańsku, pomiędzy:
Muzeum Historycznym Miasta Gdańska ul. Długa 46/47;80-831 Gdańsk, NIP:58310-12-014, REGON: 000283392,zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1. Adama Koperkiewicza – Dyrektora ds. MHMG
2. Marię Pawlak - Główną Księgową MHMG,
a:
……………………………………………………………………………………………......
reprezentowanym
przez:
…………………………………………………………………….
zwanym
dalej
WYKONAWCĄ,
wpisanym
do
ewidencji
działalności
gospodarczej/KRS
w…………………….….…pod
numerem……………………………….………………………,
posiadającym
NIP
…………………….
……………,
REGON
………………………………
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39.Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r , poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Ratunkowy remont konserwatorski Bastionu Ostroróg Fortu Carre Twierdzy
Wisłoujście, zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 89 (obecnie 1707)”
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Prace wykonywane będą na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 2 do umowy), Projektu oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót.
3. Wykonanie prac zamiennych, nieprzewidzianych
lub niewykonanie prac
zaniechanych może odbywać się wyłącznie na podstawie sporządzonego
protokołu konieczności i po podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy.
13
§2
Terminy realizacji umowy
1. Strony ustalają ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy na dzień
15.10.2015r.
2. Zamawiający, ustali termin wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonywania
prac, nie dłuższy niż 40 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Bezpośrednio po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego po jednym egzemplarzu Projektu oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót.
4. Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac od następnego dnia po przekazaniu
terenu prac.
§3
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową jest:
- Maciej Szczepkowski – Kierownik Działu Konserwacji Zabytków
2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do prac objętych umową jest:
- ………………………..……………………………………………………………………….
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a. protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren prac,
b. wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody;
c. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
d. potwierdzania odbioru wykonanych prac, w zakresie objętym umową i
podpisania protokołu odbioru zgodnie ze stanem faktycznym;
e. informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach,
które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy,
f. dokonania odbioru wykonanych prac,
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wystarczające informacje dotyczące realizacji
przedmiotu zamówienia, w pełni go akceptuje i wykona przedmiot umowy zgodnie
z postanowieniami umowy i warunkami określonymi w SIWZ.
2. Wykonawca prac zobowiązuje się do:
a. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy
konserwatorskiej;
14
b. wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych,
oznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z późn. zm.);
c.
prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dziennika Budowy
oraz Dziennika Prac Konserwatorskich;
d. zapewnienia na swój koszt kwalifikowanego nadzoru posiadającego
wymagane uprawnienia, starannej robocizny, sprzętu i pojazdów
transportowych posiadających wymagane zezwolenia oraz zapewnienia
pracownikom ubrań roboczych z nadrukiem firmy, które winni nosić na
terenie budowy.
e. ponoszenia opłat za zajęcie terenu pod zaplecze, dozoru a następnie po
wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowania zaplecza robót na własny
koszt, tzn.; przed podjęciem realizacji prac opracowania i akceptacji przez
Zamawiającego planu zagospodarowania zaplecza prac. Prowadzenia
prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa
osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego
prowadzenia prac przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność oraz poniesie konsekwencje ewentualnego zagrożenia osób;
f. przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy (p.poż., ochrony znajdującego się na terenie robót mienia) i
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody
powstałej w wyniku prowadzenia prac;
g. utrzymania obiektu w należytym porządku, a po zakończeniu prac
uporządkowania i przekazania go Zamawiającemu przed odbiorem prac;
h. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na koszt własny,
mienia Zamawiającego, w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia;
i.
zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i zapewnienia
usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad;
j.
dokonywania napraw w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz
gwarancji.
3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania
swoich pracowników.
4. Wykonawca oświadcza że, materiały zbędne oraz odpady pozostałe z prac
renowacyjnych i budowlanych stanowiące jego własność zostaną poddane
powtórnemu zużyciu, recyklingowi, przetworzone i/lub składowane w sposób
przyjazny dla środowiska naturalnego zgodnie z przepisami: Ustawa o odpadach
z 27.04.2001 r. tekst jednolity Dz. U. nr 39 p. 251 z 2007 r. ze zmianami.
Wykonawca na tą okoliczność składał będzie Zamawiającemu stosowne
oświadczenie przy wystawianych fakturach VAT.
15
5. Wykonawca prac oświadcza, że pracownicy, którzy realizować będą niniejszą
umowę posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia i świadectwa, w
zakresie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy. W
szczególności Wykonawca zapewnia, że wykonaniem przedmiotu umowy będą
kierowały osoby wskazane w Ofercie.
6. Wykonawca Prac niezwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego,
dostarczając kopię Zamawiającemu o każdym błędzie lub wadzie w Projekcie,
wykrytej podczas realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca prac wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, projekt zabezpieczeń BHP oraz
dokumentację konserwatorską.
Dokumentację prac konserwatorskich należy wykonać w oparciu o „Standardy
dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych przy
zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków”, określone w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.11.2011r.
(Dz. U z 2011r. Nr 165, poz. 987). Przygotowana dokumentacja będzie podlegała
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zapewni własne zaplecze sanitarne wraz z podlicznikami wody i
energii elektrycznej, na podstawie których dokonywane będzie rozliczenie zużycia
mediów.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie
realizowania prac w miejscu prowadzenia prac, a w przypadku ich wystąpienia
zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój
koszt.
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć realizacji
przedmiotu umowy bądź jego części podwykonawcy.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy Robót
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w
wysokości
……………………. zł netto (słownie: …………………………….)
powiększonej o należny podatek VAT, co daje razem kwotę ………………………..
zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 została ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Wartość prac zaniechanych, o których mowa w § 1 ust. 3 będzie odjęta od
wartości umownej.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi kosztorysem
powykonawczym.
5. Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury
stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez
przedstawicieli Stron oraz kosztorys powykonawczy.
6. Termin płatności faktury wynosi 21dni od daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego z zastrzeżeniem iż wraz z fakturą Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, którym powierzył wykonanie
części robót objętych fakturą, że otrzymali oni należne wynagrodzenie.
7. W razie braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zastrzega
sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia.
16
8. Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
§7
Odbiór robót i usuwanie wad
1. Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie
7 dni od daty skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,
zawiadamiając o tym Wykonawcę.
2. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy przed
upływem umownego terminu zakończenia realizacji robót.
3. Odbiorowi przez Zamawiającego podlegać będą również prace zanikowe i
podlegające zakryciu, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę
o osiągnięciu gotowości do odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy zostaną
stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad.
5. Dla odbioru przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół odbioru. Protokół musi
zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usunięcie wad stwierdzonych w dacie wykonywania odbioru, o ile wady
wystąpią.
6. Wykonawca prac zobowiązany jest do zawiadomienia osób, powołanych w § 3
ust. 1 umowy, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór
robót zakwalifikowanych uprzednio jako wadliwe.
§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca Robót udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące
przedmiotem umowy gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne na
okres ………… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W przypadku ujawnienia się wad w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne lub
gwarancji, Wykonawca prac zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia na
własny koszt nie później niż w 7-ym dniu, od ich pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego.
3. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy prac do usunięcia wad, w terminie
określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim
na koszt Wykonawcy prac. Zamawiający poinformuje Wykonawcę prac o terminie
wprowadzenia wykonawcy zastępczego, na 3 dni przed tym terminem.
§9
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne
1. Wykonawca prac zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
17
a. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6
ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego
wykonania umowy.
3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają prawa
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy
szkoda przewyższy wartość ustalonej kary, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
4. Wykonawca prac wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar
umownych z przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych
na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
5. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Wykonawca prac może naliczyć odsetki ustawowe.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
prac może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy prac w następujących
przypadkach:
a. jeżeli Wykonawca nie podjął prac wynikających z niniejszej umowy lub
przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie podjął ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego;
b. jeżeli Wykonawca prac wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty
lub niezgodny z postanowieniami umowy i pomimo wezwania
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;
c. jeżeli Wykonawca prac podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub
wykonuje umowę przez personel nie spełniający warunków, o których
mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy;
d. jeżeli Wykonawca prac ogłosił upadłość, lub wszczęto postępowanie
układowe.
18
§ 11
Zmiana postanowień umowy
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swojej
ważności formy pisemnej w postaci aneksu – za zgodą Stron.
2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla
Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
zakresie:
a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:
 siły wyższej lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, pod
warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie
Zamawiającego o wystąpieniu tych okoliczności. Przesunięcie terminu
wykonania umowy następuje o ilość dni, w których wystąpiły ww.
okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy;
 zawarcia umowy na roboty dodatkowe (przedłużenie terminu możliwe
będzie wyłącznie o czas niezbędny do realizacji tych robót)
b) wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na
dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu
zawarcia umowy.
c) Zmiany organizacyjnej w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadch określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem
nieważności formy pisemnej w postawci aneksu.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach
budowlanych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o
każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części
wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
19
5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia,
zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego, zgodnie z prawem Polskim.
6. Umowa została sporządzona w dwóch
jednym dla każdej ze Stron.
jednobrzmiących egzemplarzach, po
Załączniki:
1. Oferta
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Kosztorys ofertowy
4. Polisa OC
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
20
ROZDZIAŁ XIV
WZÓR OFERTY
21
pieczęć wykonawcy
OFERTA
na: wykonanie ratunkowego remontu konserwatorskiego Bastionu Ostroróg Fortu
Carre Twierdzy Wisłoujście, zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 89
(obecnie 1707)”
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa firmy
…………………………………………………………………………………………………..
Adres
…………………………………………………………………………………………………..
Regon
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon, faks, e-mail
1.
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę
kosztorysową:
Cena netto - ………………………………..zł
Podatek VAT 23% …………………………zł
Cena brutto ………………………………..zł
Słownie złotych brutto:
(…………………………………………………………………………………………………)
2. Oświadczam, że podana w ofercie cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania
oferty.
4. Przedmiot zamówienia zobowiązuję się zrealizować w terminie do 15.10.2015r.
5. Oświadczam, że okres gwarancji za wykonany przedmiot umowy wynosi ………..
miesięcy.
6. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy Zamawiającego tj. 21 dni od
przedłożenia faktury Zamawiającemu.
7. oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni.
8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Zamówienie wykonam:
- samodzielnie*
- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części
zamówienia*
………………………………………………………………………………………………….
22
………………………………………………………………………………………………….
10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*
oświadczamy, że oferta nasza zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w
następujących
dokumentach
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…………………………..
miejscowość i data
..............................................................
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnika
* niepotrzebne skreślić
23
ROZDZIAŁ XVI
WZORY ZAŁĄCZNIKÓW
24
Załącznik Nr 1 do oferty
pieczęć wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 22013r. poz. 907 z późn. zm.)
…………………………….
(miejscowość i data )
…………………………………………
(podpisy
osoby/osób
uprawnionej
reprezentowania Wykonawcy)
do
25
Załącznik nr 2 do oferty
pieczęć wykonawcy
WYKAZ
Robót budowlano – konserwatorskich o których mowa w Rozdziale II ust. 1
p. 2a
Przedmiot zamówienia
(w tym określenie zakresu robót,
podać nr rejestru zabytków)
Odbiorca robót
(nazwa i adres
zamawiającego)
Wartość
brutto umowy
Data
wykonania
robót
1
2
3
4
Uwaga!
W załączeniu dowody – poświadczenia określające czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
………………………………..
……………………………………..
(miejscowość i data )
Podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
26
Załącznik Nr 3 do oferty
pieczęć wykonawcy
WYKAZ OSÓB
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Lp. IMIĘ I NAZWISKO
1
Zakres
wykonywanych
czynności
Kwalifikacje
zawodowe (Numer i
rodzaj uprawnień),
wykształcenie,
doświadczenie
zawodowe
Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobą
3
4
5
2
Uwaga!
W sytuacji, gdy w celu realizacji zamówienia Wykonawca polega na osobach zdolnych
do wykonania zmówienia innych podmiotów – jest on zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi osobami, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia
……………………………………..
………………………………………..
(miejscowość i data )
Podpis osoby/osób uprawnionej
reprezentowania wykonawcy
do
27
Załącznik nr 4 do oferty
pieczęć wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
…………………………………….
(miejscowość i data )
……………………………………...
Podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
28
Załącznik nr 5 do oferty
pieczęć wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na
podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907
z póżn. zm.)
......................................................
(miejscowość i data )
…………………………………….
Podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
29
Załącznik nr 7 do oferty
pieczęć wykonawcy
Informacja Wykonawcy
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
informuję, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póżn. zm.)
......................................................
(miejscowość i data )
…………………………………….
Podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z informacją zobowiązany jest złożyć
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
* niepotrzebne skreślić
30
31
Download