Pielęgnowanie obiektow architektury krajobrazu III (Techniki

advertisement
Nazwa przedmiotu
PIELĘGNOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU III
(TECHNIKI OCHRONY ROŚLIN)
Termin realizacji (rok,
semestr)
III rok/ 6 semestr
Kod ECTS
6.17-POAK3
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Wydział Przyrodniczo-Techniczny/ Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Studia
kierunek
Architektura krajobrazu
stopień
I (inżynierskie)
tryb
stacjonarne
specjalność
-----
specjalizacja
-----
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Jarosław Sławiński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
•
•
A. Formy zajęć
wykład (W),
seminarium (S)
•
B. Sposób realizacji
zajęcia w sali dydaktycznej: W, S
Liczba punktów ECTS: 3
Godziny kontaktowe
- udział w wykładach: 15godz.
- udział w zajęciach seminaryjnych: 25godz.
Konsultacje: 1godz.
Razem: 41godz. = 1,5p.ECTS
Praca własna studenta
- przygotowanie do ćwiczeń seminaryjnych: 15 godz.
- korzystanie z literatury przedmiotowej: 20 godz.
- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie:
10 godz.
Razem 45 godz. = 1,5 p.ECTS
C. Liczba godzin 15W+25S
Suma: 86 godz. (3 p. ECTS)
Status przedmiotu
• obowiązkowy
Język wykładowy
polski
Metody dydaktyczne
• wykład z prezentacją multimedialną
• ćwiczenia seminaryjne: prezentacja multimedialna,
referat, dyskusja
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
• wykład: egzamin
• seminarium: zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
• wykład: egzamin pisemny z pytaniami otwartymi
• seminarium: ocena zaliczeniowa na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru z kolokwiów, referatu i aktywności na zajęciach
C. Podstawowe kryteria
W: 50%+1 poprawnych odpowiedzi
S: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: botanika, fauna
B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z botaniki, chemii i entomologii, umiejętność rozpoznawania podstawowych roślin stosowanych w obiektach architektury krajobrazu
Cele przedmiotu: umiejętność stosowania różnych technik ochrony roślin; umiejętność rozpoznawania chorób i szkodników roślin; ocena
stopnia zachwaszczenia uprawy; umiejętność stosowania środków ochrony roślin; znajomość mechanizmów działania środków ochrony
roślin w żywych organizmach.
Treści programowe
A. Problematyka wykładu: Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony roślin. Podstawy prawne w ochronie roślin. Diagnostyka ochrony
roślin. Metody ochrony roślin: agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, integrowane. Metody chemiczne ochrony roślin. Mechanizmy działania środków ochrony roślin. Techniki opryskiwania roślin. Nowe technologie stosowane w ochronie roślin. Przyczyny
chorób roślin i metody ich ograniczania. Owady, ich znaczenie w przyrodzie, życiu człowieka i jego działalności gospodarczej. Zoocydy
stosowane w ochronie roślin. Odporność owadów na insektycydy oraz metody przeciwdziałania. Ekologia chwastów – reprodukcja i konkurencyjność. Udział allelopatii i czynników biotycznych w kierowaniu odchwaszczeniem. Herbicydy stosowane w walce z chwastami.
B. Problematyka seminarium: Choroby i szkodniki najczęściej występujące w ogrodach. Choroby roślin sadowniczych: choroby liści,
choroby owoców i pędów. Choroby i szkodniki warzyw. Choroby i szkodniki roślin ozdobnych. Choroby i szkodniki iglaków. Choroby i
szkodniki drzew i krzewów liściastych. Choroby i szkodniki różaneczników. Choroby i szkodniki róż. Choroby i szkodniki roślin balko-
nowych. Choroby i szkodniki roślin doniczkowych. Szkodniki wielożerne w ogrodach i metody ich zwalczania. Chwasty w ogrodach.
Biologiczne metody zwalczania chwastów. Środki ochrony roślin zalecane do stosowania w ogrodach przydomowych i działkowych.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1. Hołownicki R.: Techniki opryskiwania roślin. Plantpress, Warszawa 2006.Pusz W.: Podstawy ochrony roślin w ogrodach
przydomowych i na działkach. Wyd. O.W. Hoża, Warszawa 2011.
2. Łabanowski G., Wojdyła A.: Ochrona roślin ozdobnych. Wyd. Działkowiec, Warszawa 2004.
3. Malinowski H.: Odporność owadów na insektycydy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2003.
4. Paduch-Cichal E., Szyndel M. S., Schollenberger M., Wakuliński W.: Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin
ogrodniczych. SGGW, Warszawa 2010.
5. Wilkaniec B. (red.): Entomologia. Część 2 – entomologia szczegółowa. PWRiL, Warszawa 2011.
6. Woźnica Z.: Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. PWRiL, Poznań 2008.
7. Źródła elektroniczne
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
B. Literatura uzupełniająca
1. Czasopisma: Ochrona roślin, Działkowiec itd.
2. Źródła elektroniczne (wejście przez Wirtualną Bibliotekę Nauki, stronę biblioteki UO)
Odniesienie do Efekty kształcenia
efektów kształ- Po ukończeniu studiów student/studentka:
cenia dla kierunku
AK1A_W01
AK1A_W14
Wiedza:
- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ustawy o ochronie roślin;
AK1A_W12
AK1A_W14
- wymienia i opisuje metody (również biologiczne), techniki i technologie stosowane w ochronie roślin; wyjaśnia
mechanizmy działania środków ochrony roślin; opisuje techniki opryskiwania roślin;
AK1A_W01
AK1A_W02
- wymienia i opisuje uciążliwe chwasty oraz omawia sposoby ich zwalczania;
AK1A_U02
AK1A_U08
AK1A_U01
K1A_U07
K1A_U09
Umiejętności:
- stosuje pojęcia i odpowiednie przepisy z zakresu ochrony roślin;
- klasyfikuje i opisuje najczęściej występujące choroby i szkodniki roślin;
- rozróżnia poznane metody i techniki ochrony roślin; stosuje różne techniki opryskiwania roślin; stosuje naturalne
(biologiczne) metody ochrony roślin;
AK1A_U01
- rozpoznaje podstawowe gatunki chwastów;
AK1A_U09
- konstruuje programy ochrony roślin;
AK1A_U16
AK1A_U17
AK1A_U19
- czyta ze zrozumieniem specjalistyczną literaturę z zakresu technik ochrony roślin oraz wykorzystuje ją do opracowania tematyki referatu.
AK1A_U18
AK1A_K04
- przygotowuje prezentację multimedialną z zakresu technik ochrony roślin
Kompetencje społeczne (postawy):
- efektywnie współdziała w pracy zespołowej w ramach zajęć konwersatoryjnych;
AK1A_K01
- dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych i ogrodniczych,
AK1A_K06
- wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i kolegów.
Kontakt
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards