STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

advertisement
STUDIA PODYPLOMOWE – „ROLNICTWO w zakresie OGRODNICTWA”
dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Kierownik Studium: dr inż. Jacek Nowak
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w
Skierniewicach, ul. Mazowiecka 1B, 96-100 Skierniewice
Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych – kierunek Ogrodnictwo
Tel. (0-46) 832 51 40
E-mail: [email protected]
www.wsehsk.home.pl
ADRESACI STUDIUM PODYPLOMOWEGO:
 osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub
ogrodnictwo;
 osoby zajmujące się rolnictwem, jednak nie posiadających kierunkowego
wykształcenia w tej dziedzinie;
 inne osoby zainteresowane zdobywaniem oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu
ogrodnictwa, chcących poszerzyć swoją wiedzę, nadając jej tym samym
charakter nowych udokumentowanych kwalifikacji zawodowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I
stopnia (licencjat, inżynier); studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
(magister, magister inżynier) dowolnego kierunku.
CELE STUDIUM:
Celem kształcenia jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
rolnictwa i ogrodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z
uprawą roślin ogrodniczych oraz kształtowania terenów zielonych. Założeniem
Studium jest również przekazanie Słuchaczom umiejętności właściwego
wykorzystania tej wiedzy w ubieganiu się o pomoc finansową z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach Studium Słuchacze uzyskują
dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu ogrodnictwa tj.
sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa i urządzania terenów zielonych, ze
szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii stosowanych w ogrodnictwie.
1
CZAS TRWANIA STUDIUM:
Studium dwusemestralne obejmuje ponad 200 godzin zajęć prowadzonych w
systemie wykładowo – warsztatowym. Zjazdy będą odbywać się w z góry ustalonych
terminach, w soboty i niedziele. Studium trwa od października do czerwca kolejnego
roku kalendarzowego.
WYKŁADOWCY:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi oraz praktycy na co dzień
zajmujący się ogrodnictwem, w szczególności pracownicy naukowi Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach.
PROGRAM STUDIUM:
Zakres merytoryczny Studium obejmuje 12 podstawowych modułów:
I. Podstawy morfologii i fizjologii roślin
1. Budowa morfologiczna rośliny
2. Budowa wewnętrzna i zewnętrzna owocu
3. Znaczenie poszczególnych organów w procesie fotosyntezy
4. Wzrost i rozwój roślin
5. Gospodarka wodna, mineralne odżywianie roślin, dystrybucja
asymilatów, fotoperiod roślin uprawnych
II. Podstawy gleboznawstwa
1. Gleba – pojęcie i definicje
2. Warunki powstawania gleb
3. Charakterystyka gleb Polski
4. Użytkowanie i bonitacja gleb w Polsce
5. Skład granulometryczny (mechaniczny) gleb
6. Odczyn gleby
7. Sorpcyjne właściwości gleb
8. Próchnica glebowa (humus glebowy)
9. Składniki pokarmowe pochodzenia glebowego, niezbędne dla
roślin
III.
Warzywnictwo
1. Stan i perspektywy rozwoju produkcji ogrodniczej
2. Czynniki warunkujące uprawę warzyw (światło temperatura,
woda, dwutlenek węgla) i ich analiza
3. Rodzaje podłoży, ich charakterystyka i wykorzystanie w
uprawie warzyw
2
4. Metody przyspieszania plonowania warzyw polowych (dobór
technicznych metod do gatunków)
5. Metody uprawy warzyw pod osłonami
5.1
Tradycyjne
5.2 Bezglebowe (przygotowanie wełny mineralnej, mat kokosowych i
torfowych)
6. Lista odmian, przydatność i prawidłowy dobór odmian
(Krajowy
Rejestr
Odmian,
Wspólnotowy
Katalog,
obowiązujące nazewnictwo)
7. Wymagania i ogólne zasady przygotowania rozsady warzyw
do uprawy polowej i pod osłonami, przygotowanie rozsady
szczepionej na podkładkach odpornych (pomidor i ogórek)
8. Wymagania ogólne zasady uprawy wybranych gatunków
warzyw w polu
9. Wymagania ogólne zasady uprawy wybranych gatunków
warzyw pod osłonami
10.
Zmiany w zaleceniach nawozowych
8.1. zasady neutralizacji
8.2. obliczanie składu jakościowego i ilościowego pożywek
11. Biopreparaty i stymulatory wzrostu (korzyści, rodzaje i
zasady stosowania)
12. Zmiany agrotechniczne i nowości w produkcji warzywniczej
IV.
Sadownictwo
1. Wprowadzenie do sadownictwa
1.1
Historyczne
i
ekonomiczne
uwarunkowania
rozwoju
sadownictwa
1.2
Światowa produkcja owoców i najważniejsze gatunki roślin
sadowniczych klimatu podzwrotnikowego i umiarkowanego
2. Przyrodnicze i ekonomiczne warunki rozwoju sadownictwa
3. Odmiany roślin sadowniczych uprawianych w Polsce
4. Planowanie i zakładanie sadu z uwzględnieniem ekonomii i
realizacji tego procesu
5. Utrzymanie gleby w sadzie i dobór herbicydów nadających się
do tego celu
6. Odżywianie roślin sadowniczych
6.1
Wymagania pokarmowe i nawozowe
6.2 Nawożenie podstawowe i pogłówne
6.3 Liczby graniczne
6.4 Opracowywanie zaleceń nawozowych
6.5 Rozpoznawanie deficytu składników mineralnych
7. Architektura sadu, ciecie i formowanie korony drzew oraz
zasady regulowania owocowania
8. Zasady zakładania i prowadzenia sadu
3
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Jabłoń
Grusza
Wiśnia
Śliwa
Czereśnia
Morela
Brzoskwinia
V. Rośliny ozdobne
1. Struktura upraw roślin ozdobnych w Polsce
2. Znaczenie roślin ozdobnych dla człowieka
3. Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa roślin
ozdobnych
4. Podstawowe informacje o rozmnażaniu roślin ozdobnych
5. Szklarnie i tunele foliowe oraz ich wyposażenie
5.1
Rodzaje szklarni i tuneli foliowych
5.2 Stoły i zagony do uprawy roślin ozdobnych
5.3 Systemy nawadniania roślin
5.4 Doświetlanie i dokarmianie CO2
5.5
Pojemniki do uprawy roślin ozdobnych
6. Podłoża i substraty ogrodnicze do uprawy roślin ozdobnych
7. Wymagania pokarmowe i nawozowe roślin ozdobnych
7.1. Nawożenie podstawowe i pogłówne
7.2. Liczby graniczne
7.3. Opracowywanie zaleceń nawozowych
8. Charakterystyka roślin jednorocznych, uprawianych jako
jednoroczne i dwuletnich
9. Charakterystyka roślin rabatowych i balkonowych
10.
Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami na kwiat cięty
10.1. Uprawa anturium
10.2. Uprawa róż
10.3. Uprawa gerbery
11. Uprawa roślin doniczkowych
11.1. Uprawa chryzantem
11.2. Uprawa poinsecji
12. Najnowsze rozwiązania techniczne w uprawie roślin
ozdobnych
VI.
Urządzanie terenów zieleni
1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z urządzaniem
terenów zieleni
2. Dokumentacja projektowa
3. Elementy małej architektury
4. Sztuka kompozycji ogrodów
4
5. Pielęgnacja ogrodów
VII.
Integrowana uprawa roślin
1. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu integrowanej
uprawy roślin
2. Zasady uprawy roślin w produkcji integrowanej
2.1. Przygotowanie gleby
2.2. Nawożenie i wapnowanie
2.3. Zwalczanie chwastów
2.4. Ochrona przed chorobami i szkodnikami
3. Certyfikacja integrowanej produkcji roślinnej
VIII. Kierunki rozwoju techniki rolniczej i ogrodniczej
1. Nowe kierunki w zakresie mechanizacji
rolnictwa/ogrodnictwa
2. Maszyny do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia roślin,
ochrony roślin i ich pielęgnacji
IX.
Podstawy prawa
1. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu nauk prawnych
2. Podstawy
prawa
z
zakresie
prawa
cywilnego
administracyjnego
3. Prawo rolne
X. Marketing produktów ogrodniczych
1. Obrót produktami rolniczymi na rynku
zagranicznym
2. Grupy producenckie
3. Rynki zbytu dla producentów indywidualnych
XI.
krajowym
Rolnictwo i ogrodnictwo ekologiczne
1. Rolnictwo ekologiczne
1.1
Podstawy prawne
1.2
Cele rolnictwa ekologicznego
1.3
Czynniki kształtujące rozwój rolnictwa ekologicznego
2. Dotacje do produkcji ekologicznej
3. Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym
XII. Rozwój obszarów wiejskich
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące polityki UE
2. Wspólna polityka rolna, jako szansa dla polskiego rolnictwa
3. Środki unijne dla rolnictwa
4. PROW 2014-2020
5
i
i
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIUM:
Warunkiem ukończenia Studium jest uczestnictwo w zajęciach (minimum 70%) oraz
napisanie i obrona pracy dyplomowej z zakresu tematyki Studium. Obrona pracy
poprzedzona jest zajęciami seminaryjnymi, których celem jest pomoc w
przygotowaniu pracy dyplomowej.
Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Podyplomowego Studium
ROLNICTWO w zakresie
OGRODNICTWA na Wydziale Nauk Społecznych
i Przyrodniczych Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana
A. Pieniążka w Skierniewicach.
KOSZT STUDIUM:
Wpisowe – 150 zł (płatne przy zapisie), dla absolwentów WSEH promocja wpisowe–
O zł
Czesne – 2800 zł (płatne w trzech ratach, w z góry ustalonych terminach: do końca
listopada; do końca lutego; do końca maja).
WYMAGANE DOKUMENTY:






Kwestionariusz osobowy;
Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej ( ksero );
1 zdjęcie;
Ksero dowodu osobistego;
Dowód wpłaty wpisowego;
Zobowiązanie do pokrycia kosztów czesnego.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych
i Przyrodniczych Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana
A. Pieniążka w Skierniewicach, ul. Mazowiecka 1B, 96-100 Skierniewice.
Tel. (0-46) 832 51 40 wew.12
E-mail: [email protected]
Rekrutacja odbywa się do 30 września każdego roku kalendarzowego.
6
Download