OK - pup-jaworzno.pl

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY nr OK.3320.2.2014.BM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz
sanitarno – epidemiologicznych z zakresu medycyny pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.
Dane dotyczące Wykonawcy:
Ja/ My niżej podpisani ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Nazwa ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Siedziba .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Nr telefonu/ faks ........................................................................................................................................................
Nr telefonu komórkowego .........................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ..........................................................................................................................................................
Stanowisko ................................................................................................................................................................
Telefon...................................................Fax...............................................................................................................
Zakres:
do reprezentowania w postępowaniu*
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*
* właściwe zaznaczyć
Uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zobowiązania Wykonawcy:
1.
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
a)
netto ( całości zamówienia ) ...................................................................................................................... zł
b)
brutto ( całości zamówienia ) ..................................................................................................................... zł
c)
wysokość stawki VAT: .................................................................................................................................
wyliczoną w oparciu o następujące ceny jednostkowe:
lp.
Rodzaj badań
ilość
Cena jednostkowa*
brutto w zł
Wartość brutto
(poz.3 x poz.4)
4
5
1
2
3
1.
Badania stwierdzające zdolność do wykonywania pracy, odbywania stażu,
wykonywania prac społecznie użytecznych
635
a)
Badania stwierdzające zdolność do wykonywania pracy, odbywania stażu,
wykonywania prac społecznie użytecznych z
badaniem sanitarno –
epidemiologicznym wraz z wpisem do książeczki zdrowia (badanie wstępne
profilaktyczne + badanie kału na nosicielstwo + orzeczenie do celów sanitarno –
epidemiologicznych + wpis do książeczki sanepidowskiej)
115
2.
a)
Stwierdzenie zdolności do kierowania pojazdami – prawo jazdy kategorii:
B, B1,T, B+E, C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E,
b)
Badania kandydatów na instruktora nauki jazdy
c)
d)
6
Badania psychologiczne operatorów wózków jezdniowych, w tym z napędem
silnikowym
Badania do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
f)
20
2
Badania kierowców – kwalifikacja wstępna
e)
g)
Badania stwierdzające możliwość uczestnictwa w szkoleniu, obejmujące:
60
2
Badania stwierdzające możliwość uczestnictwa w szkoleniu: drwale, operatorzy pił,
2
Badania stwierdzające możliwość uczestnictwa w szkoleniu obsługa maszyn i innych
urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, sprzętu ciężkiego ( np. koparki,
koparko – ładowarki, walca)
15
h)
Badania stwierdzające możliwość uczestnictwa w szkoleniu: spawanie – różne
kategorie
50
i)
Badania sanitarno – epidemiologiczne wraz z wpisem do książeczki zdrowia
(badanie wstępne profilaktyczne + badanie kału na nosicielstwo + orzeczenie do celów
sanitarno – epidemiologicznych + wpis do książeczki sanepidowskiej)
46
Badania stwierdzające możliwość uczestnictwa w innych szkoleniach nie
wymagających specjalistycznych badań (np. uprawnienia elektryczne SEP, palacz
centralnego ogrzewania, przewóz materiałów niebezpiecznych, monter instalacji
wodnych i kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania i inne)
47
j)
3.
Specjalistyczne badania psychologiczne mające na celu określenie predyspozycji
psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu
2
4.
Badania stwierdzające możliwość uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym
dorosłych z badaniem sanitarno – epidemiologicznymi wpisem do książeczki
zdrowia (badanie wstępne profilaktyczne + badanie kału na nosicielstwo +
orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych + wpis do książeczki
sanepidowskiej)
1
Wartość ogółem
* cena jednostkowa badania powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań i wydaniem
stosownego zaświadczenia. Ceny jednostkowe stanowić będą podstawę rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu
umowy.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości
badań danego rodzaju w czasie trwania umowy.
Stawka VAT:.................................................................................................................................................
miejsce wykonywania badań:.................................................................................................................................. ................
...................................................................................................................................................................................................
Proponowane dni i godziny przyjmowania skierowanych osób:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3.
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4.
Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: ........................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5.
6.
6.
Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.
Termin wykonania: zgodnie z SIWZ.
Akceptujemy istotne postanowienia umowy – określone w załączniku nr 7 do SIWZ; i w razie wybrania
naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7.
Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od................do..................
8.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
……………………….......................……………………………......................................…………………………………
…………………………………………………………….............................................................…………………………
…………………………………………………..............................................................…………………………………...
………………………………………………………..........................................................…………………………………
Zastrzeżenie Wykonawcy*
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
a)
………………………………………………...............................…………
b)
…………………………………………………………...……………………
c)
…………………………………………………………...……………………
d)
…………………………………………………….......................................
.............. . ..........
miejscowość i data
......................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
imię i nazwisko, pieczątka imienna )
* Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) muszą być w wewnętrznej, oddzielnej
kopercie, oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie
złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
…
…
…
…
Załącznik nr 2 do SIWZ
.......................................................
(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 euro,
przedmiotem którego jest przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz sanitarno – epidemiologicznych z
zakresu medycyny pracy
osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia
wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) tj.
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadam wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.............. . ..........
miejscowość i data
......................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
imię i nazwisko, pieczątka imienna )
.......................................................
(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
Ja/My, niżej podpisani
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:
„1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali
zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie
mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.
9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku."
Oświadczam/y/, iż nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
.............. . ..........
miejscowość i data
......................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
imię
i
nazwisko,
pieczątka
imienna
)
Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w postepowaniu, przedmiotem którego jest przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz sanitarno –
epidemiologicznych z zakresu medycyny pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oświadczam/y, że należę/należymy
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. nr 50, poz. 331 z.późn.zm.) i przedkłada/my
poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:
1. ………………………………………………………..........................................…………………………………………
2. …………………………………………………………………………..........................................………………………
3. ……………………………………………………………………………..........................................……………………
4. …………………………………………………………………………..........................................………………………
lub
oświadczam/y, że nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331. z późn. zm.)*.
.............. . ..........
miejscowość i data
*niepotrzebne skreślić
......................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
imię i nazwisko, pieczątka imienna )
Załącznik nr 5 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy:
 Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 907
z późn. zm.).
 Integralną część niniejszej umowy stanowią: - Oferta Wykonawcy z dnia ….................. , .
 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz sanitarno –
epidemiologicznych z zakresu medycyny pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.
 Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie badań lekarskich w trybie w art. 2 ust.1 pkt 12 lit.d, art. 2 ust.
3, art.40 ust.5 i art.108 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku
pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).
 Świadczenia zdrowotne mają obejmować badania profilaktyczne oraz sanitarno-epidemiologiczne,
specjalistyczne badania lekarskie w tym psychologiczne badania lekarskie oraz wydanie odpowiednich
zaświadczeń lekarskich dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, w
tym osób niepełnosprawnych, figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie mających
na celu:
1) stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie
użytecznych,
2) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniu
3) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
4) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu.
6. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania badania lekarskie oraz badania psychologiczne
przewidziane w art. 2 ust.1 pkt 12 lit.d, art. 2 ust. 3, art.40 ust.5 i art.108 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). zwanej
dalej „ustawą” oraz wydanie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub w przypadkach określania
szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu - opinii lekarskich dla
osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu, figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie,
zwanych dalej „osobami skierowanymi”, mające na celu:
1) stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie
użytecznych,
2) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniu,
3) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
4) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu.
zwane dalej „przedmiotem umowy”.
7.
Badania dot. stwierdzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniu,obejmować będą:
1) stwierdzenie zdolności do kierowania pojazdami – prawo jazdy kategorii: B, B1,T, B+E, C, C1, D, D1,
C+E, D+E, C1+E, D1+E,
2) badania kandydatów na instruktora nauki jazdy,
3) badania kierowców – kwalifikacja wstępna,
4) badania psychologiczne operatorów wózków jezdniowych, w tym z napędem silnikowym,
5) badania do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
6) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniu: drwale, operatorzy pił,
7) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniu: obsługa maszyn i innych urządzeń do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych, sprzętu ciężkiego ( np. koparki, koparko – ładowarki, walca),
8) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniu: spawanie – różne kategorie,
9) badania sanitarno – epidemiologiczne wraz z wpisem do książeczki zdrowia (badanie wstępne
profilaktyczne + badanie kału na nosicielstwo + orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych +
wpis do książeczki sanepidowskiej),
10) stwierdzenie możliwości uczestnictwa w innych szkoleniach nie wymagających specjalistycznych badań
(np. uprawnienia elektryczne SEP, palacz centralnego ogrzewania przewóz materiałów
niebezpiecznych, monter instalacji wodnych i kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania
i inne),
8. Wykonawca oświadcza, że jest „podstawową jednostką służby medycyny pracy”, a wykonujący badania
lekarze spełniają dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Podane szacunkowe ilości poszczególnych badań mogą ulec zmianie poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości badań nie
będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w innych
ilościach z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość zrealizowanego zamówienia nie może przekoczyć
maksymalnej wartości umowy.
Ilość osób skierowanych na badania w okresie trwania umowy może się zwiększyć lub zmniejszyć a ich
ilość w okresie realizacji umowy będzie różna i zależna od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca
wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji umowy.
Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że środki finansowe oraz podane ilości zostaną osiągnięte w
okresie realizacji umowy. Jeżeli całkowita wartość zrealizowanego zamówienia będzie niższa od ceny
ofertowej brutto, to Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną część usługi.
Badania powinny być przeprowadzane zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o
służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), prowadzenie rejestracji oraz dokumentacji medycznej
zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów
dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów
stosowanych dokumentów (Dz. U. nr 149 poz. 1002), oraz pozostałych obowiązujących przepisów
prawnych.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą lokalową gwarantującą pełen zakres usług
medycznych, będących przedmiotem niniejszej umowy. Pomieszczenia odpowiadają wymaganiom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. Poz. 739).
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia
r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Osoby skierowane objęte badaniami lekarskimi Zamawiający wykazywał będzie w indywidualnych
skierowaniach zawierających:
1) imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nr PESEL oraz stanowiska, w celu ustalenia zdolności
do wykonywania pracy, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych ,
2) imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr PESEL, kierunek szkolenia oraz rodzaj wymaganego
badania, w przypadku osób skierowanych do odbycia szkolenia,
3) imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr PESEL oraz cel badania, w przypadku określenia
szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,
Skierowania na badania dla osób kierowanych w ramach realizowanych przez Zamawiającego projektów
oznaczone będą dodatkowo logo Kapitału Ludzkiego Narodowa Strategia Spójności, flagą Unii Europejskiej
z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także informacją o
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby skierowane przez Zamawiającego przyjmowane będą w …................................., przy ul.
…................... Jaworzno, zgodnie z harmonogramem przyjęć określonym w załączniku nr ...do umowy, gdzie
uzyskają skierowanie na badania zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiskiem, kierunkiem
szkolenia lub inne badania niezbędne do wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przekazywania Zamawiającemu informacji o zmianie godzin
przyjęć, faksem na nr 32 61-81-901 lub mailem [email protected] oraz pocztą na adres
Zleceniodawcy.
Stosowne badanie musi być przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy, lekarza uprawnionego do
badań lekarskich osób kierującymi pojazdami lub psychologa w zależności od rodzaju badania
wymienionego w skierowaniu na badania. Zakres badań określają przepisy w zakresie przeprowadzenia
badań profilaktycznych pracowników, mogą to być np. badania psychotechniczne, badania kału na
nosicielstwo, laryngolog, neurolog, okulista, EKG, audiometr, spirometr, glukoza, alat, aspat, bilirubina
całkowita, morfologia z rozmazem, RTG płuc itd. Powyższy zakres nie stanowi katalogu zamkniętego badań.
W zależności od stanowiska pracy określonego w skierowaniu na badania zakres badań może zostać
poszerzony o konieczne badania specjalistyczne lub laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie przeprowadzenia badań profilaktycznych.. Wykonawca zapewnia możliwość bieżącej realizacji
pełnego zakresu badań w terminach i godzinach ustalonych w załączniku Nr …..do umowy.
Badanie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia o zdolności osoby skierowanej do wykonywania
pracy, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, uczestnictwa w przygotowaniu
zawodowym dorosłych, uczestnictwa w szkoleniu, a w przypadku określania szczególnych predyspozycji
psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu - opinii lekarskiej.
19. Zaświadczenie lekarskie oraz opinia lekarska, o których mowa w ust.18 wydawane będzie każdorazowo
osobie skierowanej w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony będzie dla
Zamawiającego.
20. Badanie musi być zakończone wydaniem, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty skontaktowania się osoby
skierowanej z przychodnią, stosownego zaświadczenia lekarskiego; w przypadku badań specjalistycznych
najpóźniej w terminie 16 dni, w przypadku badań sanitarno-epidemiologicznych najpóźniej w terminie 21 dni.
21. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę.
22. Wykonawca może zlecić wykonywanie niektórych świadczeń w szczególności badań diagnostycznych i
specjalistycznych konsultacji lekarskich zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom uprawnionym do
wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, ponosząc ich koszty w ramach
wynagrodzenia, o których mowa ust........ niniejszych postanowień.
23. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i
przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 125
poz. 1317 z późn.zm.).
24. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …..................r.
ustalone według następujących podstaw:
1)
cena jednostkowa badania przez lekarza medycyny pracy jednej osoby skierowanej określona w
załączniku
Nr …....o umowy, stanowiącym jej integralną część; cena ta obejmuje koszty badań lekarskich, badań
analitycznych i innych badań specjalistycznych niezbędnych lekarzowi medycyny pracy do wydania
zaświadczenia oraz koszty wydania zaświadczenia lub opinii.
2)
ilości przeprowadzonych badań.
25. Cena ustalona w ust24 pkt1 i załączniku jest niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
26. Wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty …................ zł brutto
(słownie:.....................................).
27. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż wartość umowy wynikać będzie z faktycznej ilości wykonanych
badań, których wartość wyliczona zostanie zgodnie z postanowieniami ust.24 i cenami jednostkowymi
określonymi w załączniku nr …....do umowy i może także nie osiągnąć kwoty ….........................................
brutto (słownie:.....).
28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.24 płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym po przedłożeniu przez
Wykonawcę faktur VAT wystawionych odrębnie dla każdego z poszczególnych rodzajów badań:
1) stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie
użytecznych,
2) stwierdzających zdolność uczestnictwa w szkoleniu, w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
3) umożliwiających określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych
do wykonywania zawodu,
29. Faktury za poszczególne rodzaje badań określone w ust.28 wystawione zostaną odrębnie dla badań
finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz środków Unii Europejskiej.
30. Faktury przedłożone zostaną Zamawiającemu w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
31. Do każdej faktury Wykonawca załączy wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego i przebadanych
przez Wykonawcę wraz z opisem świadczonej usługi.
32. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym za dzień zapłaty uznaje się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
33. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty określonej w ust. 26 niniejszych postanowień.
34. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
przewyższającego karę umowną.
35. Kary umowne należne Zamawiającemu potrącane będą z faktur, a Wykonawca oświadcza, że wyraża
zgodę na takie potrącenie.
36. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wykonywania go w sposób sprzeczny z
umową lub sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa rozwiązanie umowy może nastąpić za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
37. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, także w przypadku
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
stwierdzenia w toku kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy istotnych uchybień dotyczących
trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę.
Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od
umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku
Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, wyłączających
finansowanie badań lekarskich z prawnych obowiązków Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust.29
niniejszej umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość świadczeń zdrowotnych, co do
których stwierdzono istotne uchybienia.
Zamawiający wyłącza możliwość dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności na rzecz osoby
trzeciej.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności.
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje zgodnie z art.144 ustawy Pzp., w trakcie realizacji zamówienia możliwość
wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy - wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiana podwykonawcy - dopuszcza się zmianę wskazanego podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w złożonej ofercie; w przypadku, gdy podwykonawca
udostępnił Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać podane w SIWZ wymogi w takim samym zakresie,
co poprzedni podwykonawca.
Download