Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
http://pupmyszkow.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy
(Dz.U z 2010r. nr.177, poz. 1193 z późn. zm.)
Starosta inicjuje i organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienie,
podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w
przypadku:
1.
2.
3.
4.
braku kwalifikacji zawodowych,
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Inicjowanie szkoleń polega na:
1. informowaniu o możliwościach korzystania ze szkoleń proponowanych przez Urząd Pracy oraz promowania tej formy
aktywizacji,
2. diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb
szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
3. sporządzaniu i upowszechnianiu plany szkoleń.
Organizacja szkoleń polega na:
1.
2.
3.
4.
wyborze instytucji szkoleniowej i zawieraniu umów szkoleniowych z wybranymi instytucjami szkoleniowymi,
kierowaniu osób uprawnionych na szkolenia,
monitorowaniu przebiegu szkoleń,
badaniu efektywności szkoleń.
Starosta dokonuje wyboru instytucji szkolącej z zachowaniem obowiązujących procedur oraz mając na uwadze zasady
konkurencyjności , równego traktowania i przejrzystości.
Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane szkolenie , jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia , a jego koszt w
danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Szkolenia finansowane przez Starostę z Funduszu Pracy odbywają się w formie kursu realizowanego wg planu nauczania
obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy
wymiar szkolenia.
Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż
12 miesięcy: w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach
uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.
W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego
powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu , które to osoby uzyskają w wyniku szkolenia; szkolenie
może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Osoba bezrobotna składa oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na
podstawie skierowania z urzędu pracy w okresie 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu
urzędu pracy, który wydał skierowanie.
Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku pod warunkiem , że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin
miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Osoba skierowana przez Starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.
Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od
wymiaru godzin szkolenia , od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
do dnia zakończenia szkolenia. Od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego
bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
Osoba skierowana, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że
powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.
Osobom skierowanym na szkolenie przez Starostę , którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, a
także osobom , którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęły zatrudnienie, inną
pracę zarobkową lub działalność gospodarczą , przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem , wypłacane przez
instytucję ubezpieczeniową, w której osoba ta została ubezpieczona. Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć te
osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dofinansowanie studiów podyplomowych
Na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie może sfinansować ze środków
funduszu pracy koszty studiów podyplomowych, należne organizatorowi studiów , do wysokości 100% jednak nie więcej niż
300% przeciętnego wynagrodzenia .
Prawa i obowiązki stron określa umowa o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się dofinansowania do planowanego terminu ich ukończenia.
Osobie, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych
programem studiów przysługuje stypendium , w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika , kwota wydatkowana na ich finansowanie podlega
zwrotowi.
W roku 2014 w/w forma wsparcia została zawieszona
Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie na wniosek bezrobotnego może sfinansować , do wysokości przeciętnego
wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień
zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Podstawą sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest umowa o sfinansowanie kosztów egzaminu / uzyskania
licencji
Osoba która zawarła umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji w przypadku rezygnacji z przystąpienia do
egzaminu/uzyskania licencji z jakichkolwiek powodów zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów.
Obsługą osób z zakresu szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zajmuje się m.in.:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Marlena Czernecka Nr tel. : 034 313 50 20 lub 313 43 79 wew. 135 III
piętro, pokój nr 327
Download