specyfikacja wydawnictw - Wielkopolska Organizacja Turystyczna

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego
produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski
realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca przeprowadzi komunikacyjną kampanię promocyjną markowego produktu turystyki
wodnej Wielka Pętla Wielkopolski zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wskazanymi przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi do niej
załącznikami.
Kampania przeprowadzona zostanie we wskazanych przez Zamawiającego mediach
tzn. Telewizji, Internecie, Outdoor oraz radiu we wskazanym przez Zamawiającego
przedziale czasowym. Ponadto zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie promocyjnych
działań niestandardowych oraz PR i ePR zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez
Zamawiającego.
I.
TELEWIZJA – kampania spotowa
Zadaniem Wykonawcy jest realizacja działań wynikających z media planu stanowiącego
załącznik nr 1 oraz załącznika nr 2 harmonogramu działań kampania WPW niniejszego
dokumentu tj. SOPZ. Szczegółowe rozpisanie poszczególnych zadań określone zostało w
niniejszym dokumencie.
Zadanie nr 1
Produkcja 30” oraz 45” spotu promocyjnego
1. Zadaniem Wykonawcy jest produkcja spotu promocyjnego zgodnie z poniższą
specyfikacją:
1.1 Produkcja zdjęć filmowych lub/i animacji zgodnie ze scenariuszem, którego opis
znajduje się w rozdziale VI niniejszego dokumentu;
1.2 Montaż muzyki zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi
min. 3 istotnie różniące się wersje muzyki do wyboru i akceptacji przez
Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji/wyboru żadnego z przedstawionych
propozycji przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić propozycje
3 kolejnych wersji muzycznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
1.3 Wykonanie zaplanowanych animacji komputerowych, efektów specjalnych, napisanie
dodatkowych dialogów i/lub tekstu narracyjnego dla lektora, wybór głosów lektorskich
itp. zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi min. 3 głosy
lektorskie do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku
akceptacji/wyboru żadnego z przedstawionych propozycji przez Zamawiającego
Wykonawca ma obowiązek przedstawić propozycje 3 kolejnych lektorów do wyboru.
1.4 Postprodukcja – montaż i udźwiękowienie spotu reklamowego;
1.5 Przedstawienie spotu do akceptacji Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub w
miejscu przez niego wyznaczonym;
1.6 Dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji spotu;
1.7 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kopii nośników wymaganych przez
nadawców, w tym także na nośniku DVD. Wskazany nośnik winien być przygotowany
w specjalnie do tego celu obrendowanym pudełku. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniących się projekty pudełka i płyty.
Ilość płyt DVD wraz z opakowaniem i nagraną na nich zawartością filmu (w każdej z
gotowych wersji) dostarczona zostanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w ilości
100 szt.
Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję spotu możliwą do
umieszczenia w Internecie (Materiał filmowy format: mpeg-4, rozmiar: 2GB,
zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 (16:9 HD) i 640 x 480 (4:3 SD) / Format
dźwięku: MP3 lub AAC) oraz na stronie internetowej Zamawiającego (w formatach .flv
oraz .avi, .mpg oraz .mov) Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia spotów
w wysokiej jakości obrazu i dźwięku.
2. Informacje dodatkowe
2.1 Ilość wersji spotu: 45” i 30” – spot 45-sekundowy i 30-sekundowy
2.2 Wykonawca jest zobowiązany, z min. 14 dniowym wyprzedzeniem,
do przedstawienia 5 propozycji obsady aktorskiej (dla każdego z aktorów po 5
propozycji z osobna) do wyboru dla danej roli. W przypadku braku akceptacji
Wykonawca zobligowany jest przedstawić kolejne 5 propozycji (dla każdego z
aktorów po 5 propozycji z osobna).
2.3 Spot ma być przygotowany w 3 wersjach językowych - polskiej, angielskiej
i niemieckiej.
Tłumaczenie językowe winno być wykonane przez osobę posługującą się
natywnie danym językiem. Tłumaczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do akceptacji i weryfikacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędnego
tłumaczenia tekstu, Wykonawca zobligowany będzie do jego niezwłocznej korekty.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów
komputerowych służących do translacji tekstu. W razie niespełnienia przez
Wykonawcę obowiązku zapewnienie odpowiedniego poziomu językowego,
Zamawiający uprawniony będzie do naliczania Wykonawcy kary umownej –
zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
2.4 Okres obowiązywania licencji czasowej do spotu (wszystkich jego wersji),
kompozycji i wykonania muzyki oraz lektora, jak również praw do artystycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
2.5
2.6
2.7
wykonań i wizerunku aktorów występujących w spocie (wszystkich jego wersji),
bez ograniczeń i na wszystkich polach eksploatacji.
Pola eksploatacji filmu promocyjno - informacyjnego: telewizja naziemna, satelitarna i
kablowa, Internet, płyty CD i DVD (na użytek wewnętrzny wśród pracowników i
kontrahentów), publiczne prezentowanie i wyświetlanie w tzw. telewizji przemysłowej,
na targach i konferencjach i innych działaniach Zamawiającego.
Finalny materiał filmowy musi spełniać wymogi naziemnych i satelitarnych stacjach
telewizyjnych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto materiał filmowy musi spełniać wymogi emisji w kampanii internetowej
z należytym zachowaniem wysokiej jakości dźwięku i obrazu.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
3.1
Na mocy Umowy Wykonawca zobowiąże się przenieść na Zamawiającego,
z chwilą wydania nośników, na których utrwalono Przedmiot Umowy, autorskie
prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy na polach eksploatacji obejmujących:
3.1.1
Utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji
spotu wraz ze wszystkimi jego wersjami),
3.1.2
Digitalizację (utrwalenie opracowania w postaci cyfrowej),
3.1.3
Zwielokrotnienie opracowania poprzez druk,
3.1.4
Umieszczenie opracowania w pamięci komputerów,
3.1.5
Korzystanie
z
opracowania
w
sieciach
komputerowych
i multimedialnych, w tym w Internecie,
3.1.6
Udostępnianie opracowania osobom trzecim w sieciach komputerowych,
multimedialnych, w tym w Internecie,
3.1.7
Tłumaczenie opracowania w całości lub części na języki obce,
3.1.8
Wprowadzenie opracowania do obrotu, wypożyczenie lub udostępnienie
zwielokrotnionych egzemplarzy,
3.1.9
Modyfikację,
3.1.10 W zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Przedmiot
Umowy został utrwalony – przez co należy rozumieć wprowadzenie do
obrotu, użycie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3.1.11 W zakresie rozpowszechniania dzieła – przez co należy rozumieć
publiczne udostępnianie dzieła na wszelkich nośnikach informacji publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie pracy jej części
albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji
niezależnie od sposobu ich realizacji i formy w jakiej zostanie ona
zrealizowana (np.: w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, makiet
czy planów);
3.1.12 Utrwalenie i zwielokrotnienie opracowania obejmującego Przedmiot Umowy
w celu realizacji uprawnień opisanych w pkt. 3.1.1 – 3.1.11
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
3.2
Zamawiającemu przysługuje wyłącznie prawo rozporządzania i korzystania z utworów
powstałych w oparciu o opracowanie. Uprawnienie to nie będzie ograniczone
czasowo, terytorialnie ani w jakikolwiek inny sposób.
Zadanie nr 2
Emisja 30” spotu promocyjnego
1. Zadaniem Wykonawcy jest szczegółowa realizacja działań TV dla spotu 30” zgodnie z
harmonogramem media planu przedstawionym w załączniku 1 oraz załącznika nr 2
harmonogram działań kampania WPW niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany w
zakresie realizacji harmonogramu są dopuszczalne po uzgodnieniach z Zamawiającym
i za jego zgodą. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane w przypadku istotnych
i niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
2. Celami do osiągnięcia w ramach zadania są następujące wskaźniki GRP, które
Wykonawca musi osiągnąć w stopniu minimalnym :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
TVP
TVN
TVN7
TVN24
TVN Turbo
TVN Style
Viva Polska
MTV
Polsat
Polsat News
TV4
TVP HD
Pakiet 1
(AXN, National Geographic, Travel Channel)
Pakiet 2
(Discovery World, TLC, Animal Channel)
51,0
76,5
12,8
23,0
7,7
12,8
2,6
2,6
25,5
7,7
10,2
5,1
7,7
10,2
3. Celami do osiągnięcia w ramach zadania są następujące wskaźniki ilości spotów, które
Wykonawca musi osiągnąć w stopniu minimalnym na poziomie 20 dla każdej z
poniższych stacji:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
TVP Poznań
TVP Bydgoszcz
TVP Gdańsk
TVP Szczecin
TVP Warszawa
TVP Wrocław
TVP Gorzów Wlkp
TVP Opole
TVP Łódź
TVP Regionalna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
k.
WTK
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie szczegółowego planu emisji do
akceptacji Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy na realizację
zadania. W przypadku braku akceptacji wskazanego planu emisji, Wykonawca
zobligowany jest do jego korekty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i
niezwłocznego przedstawienia go po wskazanych korektach.
5. Wymagania dla stacji ogólnopolskich i tematycznych:
5.1 przynajmniej w 30% GRP winno być zrealizowane między 18.00 - 22.00 oraz
dodatkowo między 7.00-10.00 w przypadku TVN24, gdzie spot jest jako pierwszy w
bloku reklamowym danej stacji, przed serwisami informacyjnymi.
UWAGA: Przynajmniej 30% GRP dla stacji ogólnopolskich winno
być zrealizowane przed głównymi serwisami informacyjnymi poszczególnych
stacji tj.
Stacja
Serwis Informacyjny
Polsat
TVP 1
TVP 2
TVN
TVN24
Wydarzenia
Wiadomości
Panorama
Fakty
Przed Fakty po Faktach
SUMA
Ilość spotów przed głównymi
wiadomościami w stacjach
ogólnopolskich na 28 dni trwania
kampanii w TV
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 12
Przynajmniej 16
Przynajmniej 46
6. Wymagania dla stacji regionalnych:
6.1 przynajmniej w 30% spotów winno być zrealizowane między 18.00 - 22.00, gdzie
spot jest jako pierwszy w bloku reklamowym danej stacji, przed głównymi serwisami
informacyjnymi
UWAGA: Przynajmniej 30% spotów dla stacji regionalnych
winno
być zrealizowane przed głównymi serwisami informacyjnymi poszczególnych
stacji tj.
Stacja
Serwis Informacyjny
TVP Poznań
TVP Bydgoszcz
TVP Szczecin
TVP Warszawa
TVP Wrocław
TVP Gorzów Wlkp
Teleskop
Zbliżenia
Kronika
Telewizyjny Kurier Warszawski
Fakty – wydanie główne
Informacje Lubuskie
Ilość spotów przed głównymi
wiadomościami w stacjach
ogólnopolskich na 28 dni trwania
kampanii w TV
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
TVP Opole
TVP Łódź
TVP Regionalna
WTK
Kurier Opolski
Łódzkie Wiadomości Dnia
Telekurier – wydanie na żywo
Puls Dnia
SUMA
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 6
Przynajmniej 60
7. Wymagania dla stacji ogólnopolskich, tematycznych i regionalnych:
Postała do realizacji liczba GRP i spotów poszczególnych stacji winna być realizowana
wyłącznie pomiędzy godzinami 7:00 – 17:00. Godziny po 22:00 – 6:00 nie są
dopuszczalne i Wykonawca nie będzie ich przedstawiał Zamawiającemu w
proponowanym szczegółowym planie emisji do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia
podpisania Umowy.
Proponowany szczegółowy plan emisji spotów promocyjnych winien uwzględniać emisję
każdego z pojedynczych spotów wskazanych w Media Planie – załącznik nr 1, na
początku każdego bloku reklamowego.
8. Spot powinien być w miarę możliwości nadawany również za pośrednictwem telewizji
internetowej i kanałów VOD.
9. Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji w/w zadania, jest bieżąca aktualizacja
i zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
zakresie informacja i promocji znajdującymi się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
10. Wykonawca przedstawi dokumentację wyemitowanych reklam potwierdzonych na
piśmie przez stacje. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
raportu efektów wykonanego zadania w oparciu o dane z The Nielsen Company w
wymiarze miesięcznym, potwierdzone na piśmie z telewizji. Wraz ze wskaźnikami
takimi jak:
a. Intensywność kampanii
b. Zasięg całkowity
c. Średnia częstotliwość
d. Efektywna częstotliwość
e. Efektywny zasięg
Zadanie nr 3
Produkcja i emisja 30” spotu radiowego
Zadaniem Wykonawcy jest realizacja działań wynikających z media planu stanowiącego
załącznik nr 1 Mediaplan Kampania WPW oraz załącznika nr 2 harmonogram działań
kampania WPW niniejszego dokumentu tj. SOPZ. Szczegółowe rozpisanie poszczególnych
zadań określone zostało w niniejszym dokumencie.
1. Produkcja spotu radiowego zgodnego ze scenariuszem w pkt. VII SOPZ o długości
30 sekund:
a) Propozycje, wybór i nagranie głosów lektorskich
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wykonawca przedstawi min. 3 głosy lektorskie do wyboru i akceptacji przez
Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji/wyboru żadnego z
przedstawionych propozycji przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek
przedstawić propozycje 3 kolejnych lektorów do wyboru.
b) Dobór muzyki, efektów dźwiękowych
Wykonawca przedstawi min. 3 istotnie różniące się wersje muzyki i efektów
dźwiękowych do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku
braku akceptacji/wyboru żadnego z przedstawionych propozycji przez
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić propozycje 3 kolejne
propozycje.
c) Montaż i mastering
d) Wygenerowanie plików emisyjnych
e) Przygotowanie metryczki produkcji
f) Przedstawienie Zamawiającemu gotowego do akceptacji spotu z min. 21
dniowym wyprzedzeniem przed dniem rozpoczęcia emisji oraz naniesienie
wniesionych przez Zamawiającego uwag.
Emisja codziennie, w każdej z wybranych stacji, każdego dnia przynajmniej
trzykrotnie, 30 sekundowy spot emitowany w paśmie 07:00-09:00 i w paśmie
15:00-18:00 okresie od 5 do 16 maja 2014 roku.
Emisje powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby osiągnąć jak minimalny
wskaźnik GRP na poziomie 300 oraz liczbę emisji po 25 spotów dla każdej ze
stacji.
Media plan spójny z głównymi rynkami docelowymi wskazanymi w niniejszej
kampanii.
W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane w postaci tabeli
charakteryzujących zasięgi i grupy słuchaczy danych kanałów radiowych wraz
z zaproponowanym Media Planem (o którym mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału),
celem ostatecznego wyboru media planu radiowego. W ramach wskazanego
zadania Zamawiający zaleca podział szacunkowy 80% radia krajowe i 20% radia
lokalne.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia listy różnorodnych stacji, które są
zgodne z charakterystyką grupy docelowej, obejmują zasięgiem główne obszary
kampanii. Wykonawca winien przedstawić listę co najmniej 10 stacji.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie szczegółowego planu emisji do
akceptacji Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy na
realizację zadania. W przypadku braku akceptacji wskazanego planu emisji,
Wykonawca zobligowany jest do jego korekty zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiającego i niezwłocznego przedstawienia go po wskazanych korektach.
Wykonawca przedstawi dokumentację wyemitowanych reklam potwierdzonych na
piśmie przez stacje.
11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
11.1
Na mocy Umowy Wykonawca zobowiąże się przenieść na Zamawiającego, z
chwilą wydania nośników, na których utrwalono Przedmiot Umowy, autorskie
prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy na polach eksploatacji obejmujących:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
11.1.1
Utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji
spotu wraz ze wszystkimi jego wersjami),
11.1.2
Umieszczenie opracowania w pamięci komputerów,
11.1.3
Korzystanie z opracowania w sieciach komputerowych i multimedialnych,
w tym w Internecie,
11.1.4
Udostępnianie opracowania osobom trzecim w sieciach komputerowych,
multimedialnych, w tym w Internecie,
11.1.5
Tłumaczenie opracowania w całości lub części na języki obce,
11.1.6
Wprowadzenie opracowania do obrotu, wypożyczenie lub udostępnienie
zwielokrotnionych egzemplarzy,
11.1.7
Modyfikację,
11.1.8
W zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Przedmiot
Umowy został utrwalony – przez co należy rozumieć wprowadzenie do obrotu,
użycie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
11.1.9
W zakresie rozpowszechniania dzieła – przez co należy rozumieć
publiczne udostępnianie dzieła na wszelkich nośnikach informacji publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
Internet); przy czym rozpowszechnianie pracy jej części albo fragmentów
może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od
sposobu ich realizacji i formy w jakiej zostanie ona zrealizowana
11.1.10
Utrwalenie i zwielokrotnienie opracowania obejmującego Przedmiot
Umowy w celu realizacji uprawnień opisanych w pkt. 4.1.1 – 4.1.9
4.2 Zamawiającemu przysługuje wyłącznie prawo rozporządzania i korzystania z utworów
powstałych w oparciu o opracowanie. Uprawnienie to nie będzie ograniczone
czasowo, terytorialnie ani w jakikolwiek inny sposób.
II. INTERNET
Zadaniem Wykonawcy jest realizacje działań wynikających z załącznika nr 1 Mediaplan
Kampania WPW oraz załącznika nr 2 harmonogram działań kampania WPW niniejszego
dokumentu tj. SOPZ. Szczegółowe rozpisanie poszczególnych zadań określone zostało w
niniejszym dokumencie.
Zadanie nr 1
Działania internetowe w Polsce i zagranicą
1. Realizacja działań internetowych w Polsce oraz zagranicą tj. Niemcy (Brandenburgia,
Berlin, Hamburg, Dusseldorf), Holandia, Francja. Wykonawca przeprowadzi zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu – Mediaplan Kampania WPW.
2. Działania internetowe określone w załączniku nr 1 Mediaplan Kampania WOT obejmują:
2.1 Kampania SEM w wyszukiwarkach internetowych zapewniających uzyskanie
wyznaczonych wskaźników oraz zgodnie z
harmonogramem działań w
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
załączniku nr 1 Mediaplan Kampania WOT. Słowa kluczowe Zamawiający
wskazuje z załączniku nr 5 Lista-słowa klucze do niniejszego dokumentu. Po
stronie Wykonawcy leży przetłumaczenie znaczenia słów kluczowych dla
kampanii poza granicami Polski na języki – holenderski, niemiecki, francuski –
każde tłumaczenie wykonane przez osobę posługującą się natywnie danym
językiem oraz słownictwem wodniackim. Niedopuszczalne jest wykonywanie
tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do translacji
tekstu. Tłumaczenie językowe winno być wykonane przez osobę posługującą się
natywnie
danym
językiem.
Tłumaczenia
Wykonawca
przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji i weryfikacji. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego błędnego tłumaczenia tekstu, Wykonawca
zobligowany będzie do jego niezwłocznej korekty. Niedopuszczalne jest
wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów komputerowych
służących do translacji tekstu. W razie niespełnienia przez Wykonawcę
obowiązku
zapewnienie
odpowiedniego
poziomu
językowego,
Zamawiający uprawniony będzie do naliczania Wykonawcy kary umownej
– zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
2.2 Kampania typu display w Polsce oraz wskazanych rynkach zagranicznych
tj. Holandia, Niemcy(Brandenburgia, Berlin, Hamburg, Dusseldorf) i Francja
zgodnie z zestawieniem serwisów w załączniku 8 – przynajmniej jedna
odsłona w każdym we wskazanych w załączniku serwisie.
2.3 Remarketing w partnerskich serwisach Google - zgodnie z zestawieniem
serwisów w załączniku 1 (zakładka Zestawienie serwisów)
2.4 Emisja 30” spotu TV na platformie VOD i TVN player zgodnie z załącznikiem nr
1 – plan emisji zostanie przedstawiony Zamawiającemy do akceptacji 14 dni od
podpisania umowy.
2.5 Kampania na Youtube typu ROS (Run on site - kampania puszczona po
witrynie YouTube (bez targetowania) oraz emisja 45” i 30 sek. spotu
reklamowego na dedykowanym kanale w serwisie Youtube.com
2.6 Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji w/w zadania, jest bieżąca aktualizacja
i zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla
Beneficjentów w zakresie informacja i promocji znajdującymi się na stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl.
W ramach kampanii na YOUTUBE Wykonawca zobligowany jest
przeprowadzić dodatkowe działania wskazane szczegółowo w rozdziale V
tj.
W ramach Działań PR lub też e-PR bieżące prace nad kanałem YouTube
poprzez zamieszczanie aktualnych relacji w formie reportażu/relacji z miejsca
zdarzenia m.in. z imprez organizowanych przez Partnerów Projektu,
organizowanych study tour, eventów itp. Udostępnianie kanału we wskazanych
mediach społecznościowych w ramach niniejszej kampanii.
W ramach niniejszego działania niezbędne ciągłe i efektywne monitorowanie
profilu pod względem ilości użytkowników formie raportu wymaganego w SIWZ.
Ilość relacji zależna od poziomu intensywności imprez, eventów, study
tour podczas trwania niniejszej kampanii – nie mniejsza niż 15 relacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
w czasie trwania całej kampanii, gdzie każda z pojedynczych relacji nie
powinna trwać mniej niż 2 min.
W ramach niniejszego działania Wykonawca skorzysta z istniejącego już kanału
VISITWIELKOPOLSKA, w którego posiadaniu jest Zamawiający.
Bieżące monitorowanie i reagowanie na komentarze związane z działaniami na
kanale YOUTUBE.
3. Nośniki reklamowe (750x200, 728x90, 300x250 Wszystkie formaty do 50 KB) do
kampanii dostarczy Zamawiający w terminie ustalonym przez strony.
4. Wymienione w pkt. 3 nośniki reklamowe będą przekierowywały na stronę internetową
ustaloną z Zamawiającym.
5. Do zadań Wykonawcy należeć będzie prowadzenie rzetelnych statystyk kampanii
internetowej zgodnie z przyjętymi ogólnie standardami i na podstawie statystyk
dostarczanych przez wydawców. Wykonawca na życzenie Zamawiającego
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu miesięcznych statystyk z
działań oraz na każde dodatkowe żądanie Zamawiającego.
Zadanie nr 2 Działania w mediach społecznościowych
Zadaniem Wykonawcy jest realizacje działań wynikających z załącznika nr 1 Mediaplan
Kampania WPW oraz załącznika nr 2 harmonogram działań kampania WPW niniejszego
dokumentu. Szczegółowe rozpisanie poszczególnych zadań określone zostało w niniejszym
dokumencie.
1. Realizacja działań na portalu Facebook na rynku polskim i zagranicą – zgodnie z
załącznikiem nr 1 Mediaplan Kampania WPW:
1.1 Wykorzystanie istniejącego konta „Visit Wielkopolska” do prowadzenia
komunikacji.
3.1
Komunikacja atrakcji i walorów Wielkiej Pętli Wielkopolski przez cały okres
kampanii z uwzględnieniem pór roku oraz timingu promocji w innych mediach.
Czas reakcji na udzielanie odpowiedzi do 12 godzin od pojawienia się posta.
W przypadku pojawienia się negatywnego posta czas reakcji na udzielenie
odpowiedzi to 1 godzina od jego pojawienia się. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w ciągu 2 godzin od
pojawienia się negatywnego posta o zaistniałej sytuacji oraz wdrożonym
rozwiązaniom.
1.2 Komunikacja w języku polskim oraz niemieckim, holenderskim i francuskim –
posty w danym języku będą widoczne tylko dla użytkowników danego rynku.
Komunikacja w każdym z w/w języków winna być zapewniona i realizowana przez
osoby posługujące się natywnie danym językiem. Niedopuszczalne jest
wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do
translacji tekstu. W razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku
zapewnienie odpowiedniego poziomu językowego, Zamawiający uprawniony
będzie do naliczania Wykonawcy kary umownej – zgodnie z zapisami umowy
stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
1.3 Przekazywanie użytkownikom ciekawostek o Wielkiej Pętli Wielkopolski
i przydatnych informacji turystycznych w atrakcyjnej formie (zdjęcia, video,
infografiki itp.)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Komunikacja kierowana między innymi do pasjonatów danej dziedziny
i
zachęcanie do turystyki związanej z rozwijaniem swojej pasji. Lista pasjonatów
będzie na bieżąco do konsultacji z Zamawiającym.
Dodatkowa aktywność w ramach grup tematycznych w serwisach
społecznościowych – informacje i komunikaty publikowane gościnnie na
zewnętrznych profilach, tworzenie nowych grup i wydarzeń skłaniających do
zadeklarowania uczestnictwa i dodatkowo angażujących użytkowników,
Zachęcanie użytkowników do dzielenia się wrażeniami i doświadczeniami z pobytu
w Polsce, dodawania wpisów, zdjęć, filmów poprzez co najmniej 5 wpisów
tygodniowo – na wszystkich rynkach tj. francuskim, holenderskim oraz
niemieckim wraz z weekendami oraz dialog z użytkownikami w
komentarzach.
Zapraszanie profili grupowych powiązanych tematycznie do interakcji.
Cel na czas trwania kampanii tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku profilu
Facebook to minimalna ilość fanów na poziomie 7.000.
Minimalna miesięczna ilość „like-ów” na poziomie postów – 700
Aplikacja „Fotozagadka” – dostępna bezterminowo, okresowo modyfikowana
(w zależności od pór roku i promowanych produktów turystycznych) o
następującym mechanizmie:
1.10.1 Użytkownik dostaje fragment zdjęcia jednej z atrakcji turystycznej i ma za
zadanie odgadnąć (wybrać z listy) nazwę tej atrakcji.
1.10.2 Jeśli trafi, odkrywa mały fragment mapy Wielkopolski, gdzie ta atrakcja się
znajduje. Następnie może zgadywać dalej, aż odkryje całą mapę.
1.10.3 Użytkownik po każdej zagadce będzie dostawał punkty procentowe, jak
bardzo zna Wielkopolskę, i będzie mógł podzielić się wynikiem wśród
znajomych.
1.10.4 Wykonawca winien przewidzieć upominki do osób z najwyższym
wynikiem.
Aplikacja „Najciekawsze zdjęcie” – dostępna bezterminowo, okresowo
modyfikowana
(w zależności od pór roku) o następującym mechanizmie:
1.11.1 Użytkownik ma za zadanie umieszczenie wysokiej rozdzielczości
(przynajmniej 800 x 600 pikseli) zdjęcia wykonanego na Wielkiej Pętli.
1.11.2 Zdjęcia będą wybierane w wymiarze miesięcznym.
1.11.3 Wykonawca winien przewidzieć upominki (gadżety Wielkiej Pętli
Wielkopolski) dla osób, których zdjęcie zostało wybrane.
Wykonawca przedstawi dodatkowe propozycje konkursów do akceptacji
Zamawiającego. Przykładowo: filmiki z kamerek typu Gopro, autorskie felietony i
teksty blogów z wypraw, teksty autorskich piosenek i inne.
Właścicielem profilu po zakończeniu realizacji kampanii jest Zamawiający.
Wykonawca przekaże wszelkie dane - w tym pliki tekstów, zdjęć źródłowych
oraz wszelkich innych danych zamieszczonym na profilu (login i hasła,
nazwy).
Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji w/w zadania, jest bieżąca aktualizacja i
zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
zakresie
informacja
i
www.wrpo.wielkopolskie.pl
promocji
znajdującymi
się
na
stronie
2. Realizacja działań na platformie Pinterest
Zadaniem Wykonawcy jest realizacje działań wynikających z Mediaplanu Kampanii
WPW stanowiącego załącznik 1 oraz załącznika nr 2 harmonogram działań
kampania WPW niniejszego dokumentu tj. SOPZ. Szczegółowe rozpisanie
poszczególnych zadań określone zostało w niniejszym dokumencie.
2.1
Wykorzystanie istniejącego konta „Visit Wielkopolska” do prowadzenia
komunikacji.
2.2
Stworzenie wirtualnych tablic dla każdego z promowanych produktów.
2.3
Stworzenie tablicy, na której każdy użytkownik będzie mógł „przypiąć” swoje
zdjęcie z ciekawych miejsc w Wielkiej Pętli Wielkopolski. Nagradzanie
uczestników aktywnych gadżetami z kampanii.
Właścicielem profilu po zakończeniu realizacji kampanii jest Zamawiający.
Wykonawca przekaże wszelkie dane - w tym pliki tekstów, zdjęć źródłowych
oraz wszelkich innych danych zamieszczonym na profilu (login i hasła,
nazwy).
2.4
Ilość zdjęć do zamieszczenia przez Wykonawcę na wirtualnych tablicach to min.
20 zdjęć na kwartał. Zdjęcia przedstawiać powinny region oraz produkt Wielkiej
Pętli Wielkopolski z punktu widzenia turysty, przedstawiać ludzi (turystów)
aktywnie spędzających czas na terenie Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz wokół niej.
Sugerowane dodanie nowej zakładki ZDJĘCIA NASZYCH FANÓW. Koncepcja
zdjęć zostanie przedstawiona Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisanie
celem akceptacji.
Po zakończeniu kampanii Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa
autorskie do zamieszczonych zdjęć, jak również praw do artystycznych wykonań i
wizerunku osób na nich występujących bez ograniczeń i na wszystkich polach
eksploatacji.
2.5
Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji w/w zadania, jest bieżąca aktualizacja i
zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
zakresie
informacja
i
promocji
znajdującymi
się
na
stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl.
3. Realizacja działań na Twitterze
3.2
Wykorzystanie istniejącego konta „Visit Wielkopolska” do prowadzenia
komunikacji.
3.3
Conajmniej 5 wpisów tygodniowo (w tym weekendy) oraz dialog z
użytkownikami przez odpowiadanie na ich posty w kontekście Wielkiej Pętli
Wielkopolski. Czas reakcji na udzielanie odpowiedzi do 12 godzin od
pojawienia się posta. W przypadku pojawienia się negatywnego posta czas
reakcji na udzielenie odpowiedzi to 1 godzina od jego pojawienia się.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
3.4
3.5
3.6
ciągu 2 godzin od pojawienia się negatywnego posta o zaistniałej sytuacji oraz
wdrożonym rozwiązaniom.
Właścicielem profilu po zakończeniu realizacji kampanii jest Zamawiający.
Wykonawca przekaże wszelkie dane - w tym pliki tekstów, zdjęć źródłowych oraz
wszelkich innych danych zamieszczonym na profiku (login i hasła, nazwy).
Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji w/w zadania, jest bieżąca aktualizacja i
zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
zakresie
informacja
i
promocji
znajdującymi
się
na
stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Synchronizacja działań z działaniami podejmowanymi na Facebook –
umieszczanie postów równolegle na Facebooku i Twitterze.
4. Realizacja działań na Foursquare.com
4.1 Wykorzystanie istniejącego konta „Visit Wielkopolska” do prowadzenia
komunikacji.
4.2 Stworzenie i opisanie miejsc wskazanych przez Zamawiającego – minimum 200
lokalizacji w trakcie trwania całej kampanii. W terminie ustalonym przez
strony Zamawiający przekaże Wykonawcy do zamieszczenia wskazaną listę
lokalizacji do opisania.
4.3 Publikacja wybranych lokalizacji w formie punktów GPS,
4.4 Właścicielem profilu po zakończeniu realizacji kampanii jest Zamawiający.
Wykonawca przekaże wszelkie dane - w tym pliki tekstów, zdjęć źródłowych oraz
wszelkich innych danych zamieszczonym na profilu (login i hasła, nazwy).
4.5 Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji w/w zadania, jest bieżąca aktualizacja i
zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
zakresie
informacja
i
promocji
znajdującymi
się
na
stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl
5.
Realizacja działań na forach internetowych
5.1 Monitoring forów związanych z tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, podróżami
oraz wodniacką.
Przykładowe fora dla Wykonawcy:
 http://podroze-forum.pl/
 http://www.forum-turystyczne.pl/
 forum.wakacje.pl/
 http://forum.gazeta.pl/forum/k,1281282,Turystyka.html
 http://www.globforum.pl/forum/
 http://eturystyka.org/forum/
 http://www.turystycznie-forum.pl/viewforum.php?f=71
 www.wodniacy.pl/forum.html
 www.sailforum.pl/
 forum.zegluj.net/
 forum.zegluje.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”








3.7
3.8
3.9
www.forumwakeboardowe.pl/
forum.kajak.org.pl/
www.splywy.pl/forum/credits/0.html
www.surfnation.pl/forum/index.php
http://www.forumrowerowe.org
www.bikeforum.pl/
www.horsesports.fora.pl/konie-i-jazda-konna,1/
www.naszaszkapa.pl/
Oprócz w/w listy wskazanych for zadaniem Wykonawcy jest wyznaczenie innych,
zgodnych tematycznie z listą wskazanych powyżej oraz aktualnych, oraz
przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w podziale na grupy docelowe
najczęściej korzystające z danego forum. Minimalna liczba for to 20.
Miesięcznie minimum 100 wpisów jako inicjowanie dyskusji oraz reakcje na
komentarze użytkowników forów. Wpisy muszą być autentyczne i angażujące.
Czas reakcji na udzielanie odpowiedzi do 12 godzin od pojawienia się posta.
W przypadku pojawienia się negatywnego posta czas reakcji na udzielenie
odpowiedzi to 1 godzina od jego pojawienia się. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w ciągu 2 godzin od
pojawienia się negatywnego posta o zaistniałej sytuacji oraz wdrożonym
rozwiązaniom.
Wykonawca przed rozpoczęciem zadanie będzie zobligowany przedstawić
udokumentowane kwalifikacje osoby prowadzącej działania na forach. Wymóg
zaangażowania osoby biegłej w prowadzeniu profilu promocyjnego i aktywnie
zajmującej się tematyką turystyki wodnej.
Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji w/w zadania, jest bieżąca aktualizacja i
zapoznanie się z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
zakresie
informacja
i
promocji
znajdującymi
się
na
stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl
III. OUTDOOR
Zadaniem Wykonawcy jest realizacje działań wynikających z media planu stanowiącego
załącznik nr 1 Mediaplan Kampania WPW oraz załącznika nr 2 harmonogram działań
kampania WPW niniejszego dokumentu tj. SOPZ. Szczegółowe rozpisanie poszczególnych
zadań określone zostało w niniejszym dokumencie.
1.
OUTDOOR - w miastach
Zakup powierzchni reklamowych w terminie od 1 maja do 31 maja 2014 w
poniższych rozmiarach i ilościach:
a. 6x3 m – przynajmniej 200 szt.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, ekspozycji, druku,
montażu, demontażu i utylizacji nośników reklamowych.
Powierzchnie reklamowe będą zlokalizowane w miastach stanowiących
główne rynki docelowe kampanii na rynku krajowym tj. Poznań, Warszawa,
Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Gorzów Wlkp., Łódź i Opole.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
W wyborze lokalizacji Wykonawca winien kierować się lokalizacjami w punktach
źródliskowych migracji turystycznych danych grup docelowych m.in. na
skrzyżowaniach strumieni ruchu turystycznego, w punktach koncentracji ruchu
turystycznego danej formy turystyki czy produktu i inne. Lokalizacje o
największym natężeniu ruchu i równomiernie rozmieszczone, takich jak:
- obiekty turystyczne
- atrakcje turystyczne
- punkty informacji turystycznych
- inne
Wszystkie nośniki powinny być podświetlone.
2.
3.
4.
OUTDOOR - Autostrady/Drogi Ekspresowe
Zakup powierzchni reklamowych w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2014 w
poniższych rozmiarach i ilościach:
a. 12 x 4 m – przynajmniej 28 szt.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, ekspozycji, druku,
montażu, demontażu i utylizacji nośników reklamowych.
Powierzchnie reklamowe będą zlokalizowane przy autostradach i drogach
ekspresowych w Polsce prowadzących do Wielkopolski na odcinkach o
największym natężeniu ruchu i równomiernie rozmieszczone.
W wyborze lokalizacji Wykonawca winien kierować się lokalizacjami w punktach
źródliskowych migracji turystycznych danych grup docelowych, m.in. na
skrzyżowaniach strumieni ruchu turystycznego, w punktach koncentracji ruchu
turystycznego danej formy turystyki czy produktu takich jak np.:
- obiekty turystyczne
- atrakcje turystyczne
- punkty informacji turystycznych
- inne
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód wynikających z
ekspozycji wyżej wymienionych nośników.
Wykonawca przedstawi propozycję lokalizacji oraz niestandardowej ekspozycji
bilboardu 6x3m(przynajmniej 10% z wszystkich nośników) wraz z uzasadnieniem
stosownie do kryteriów lokalizacyjnych do akceptacji Zamawiającego najpóźniej
5 dni roboczych od podpisania umowy. W przypadku braku akceptacji należy
przedstawić inne lokalizacje.
IV. DODATKOWE NIESTANDARDOWE DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Zadaniem Wykonawcy jest realizacje działań wynikających z media planu stanowiącego
załącznik 1 oraz załącznika nr 2 harmonogram działań kampania WOT niniejszego dokumentu
tj. SOPZ. Szczegółowe rozpisanie poszczególnych zadań określone zostało w niniejszym
dokumencie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Zadanie nr 3
Wydarzenie/event „Niech Cię porwie nurt przygody!”- Księga
Skarbów Wielkiej Pętli Wielkopolski – Questing na obszarze Wielkiej
Pętli
polegający
na
odszukiwaniu
ukrytych
wskazówek
prowadzących do nagrody.
1. Gra ma charakter cykliczny i odbywa się na jednym, wąskim obszarze turystycznym Wielkiej
Pętli Wielkopolski. Całość składa się na 4 tury trwające do 6 tygodni. – do uzgodnienia z
Zamawiającym.
2. Podczas jednej tury uczestnicy odnajdują do 5 wskazówek, ukrytych w najbardziej
atrakcyjnych obiektach danego obszaru turystycznego. Wskazówki finalnie prowadzą do
skarbu - nagrody przewidzianej dla pierwszej 5 uczestników.
3. Nagradzane są zarówno osoby, które dany skarb odnajdą jako pierwsze, jak i te, które
ukończą całą turę/segment w najlepszym czasie.
4. Okres trwania gry to 6 miesięcy.
5. Uczestnicy mają możliwość rejestracji poprzez stronę internetową kampanii w zakładce
Księga Skarbów Wielkiej Pętli Wielkopolski lub pisemnie podczas imprez Księgi Skarbów
zgodnie z ich kalendarzem – do uzgodnienia z Zamawiającym.
6. Każdy z uczestników ma możliwość pobrania Karty Skarbów Wielkiej Pętli Wielkopolski (w
wersji cyfrowej oraz drukowanej) bezpośrednio ze strony internetowej kampanii, gdzie za
wykonanie danego zadania zalicza kolejne, zaplanowane osiągnięcia oraz segmenty
7. Otrzymanie Karty Skarbów będzie wymagało pozostawienia poniższych danych:
a. Imię I nazwisko
b. Adres e-mail
c. Opcjonalnie – numer telefonu
8. Zadania występujące grze dzielą się na:
a. Zameldowanie się w danej lokalizacji przy użyciu współrzędnych GPS wykorzystując
Facebooka w danym miejscu
b. Wykonanie zdjęcia danej lokalizacji (z koniecznym zapisem daty wykonanego
zdjęcia) i wysłanie na portal Facebook lub adres mailowy wskazany w konkursie.
c. Quiz wiedzy na portalu Facebook i na stronie kampanii dostępny przez określony
czas z możliwością jednokrotnego wypełnienia
d. Odnalezienie ukrytych fantów w danych lokalizacjach – do uzgodnienia z
Zamawiającym
9. Za zaliczenie danego segmentu gry przewidziane są nagrody w postaci vouchera na w
ilościach ograniczonych:
a. wypożyczenie sprzętu wodnego lub rowerowego
b. kurs kitesurfingu, wakebordingu lub żeglugi mała jednostką pływającą
c. pobyt weekendowy w jednym z ośrodków
d. kurs jeździectwa
10. Organizacja, zakup i dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy.
11. Opracowanie regulaminu konkursu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu regulaminu do akceptacji
przynajmniej 4 tygodnie przed uruchomieniem konkursu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
12. Po stronie Wykonawcy leży przestrzeganie Ustawy o ochronie danych osobowych tj. m.in.
poprawne przygotowanie wniosku do GIODO na oferenta, przetwarzanie, przechowywanie
oraz zabezpieczenie danych osobowych zgodne z GIODO.
13. Pierwszych 50 uczestników, którzy zdobędą pierwszy punkt/wskazówkę w Karcie Skarbów
otrzymają nagrody w postaci gadżetów Wielkiej Pętli Wielkopolski. Organizacja, zakup i
dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy.
14. Po zakończeniu danej tury/segmentu gry uczestnicy otrzymują zaproszenie elektronicznie
na portalach społecznościowych na kolejną sekcję w nowym miejscu.
15. Dla najbardziej 10 aktywnych uczestników tygodniowo, dzielących się opiniami i
osiągnięciami oraz zapraszających najwięcej znajomych na profilu kampanii na platformie
Facebook będzie nagradzane gadżetem. Ponadto regularnie uczestnicy gry będą
otrzymywać prośbę, o udostępnienie pętli dalej, do następnych osób. Organizacja, zakup i
dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy.
16. Osobne zaproszenia do gry kierujemy do dziennikarzy, którzy otrzymują mapę oraz Kartę
Skarbów w celu przystąpienia do gry. Organizacja, zakup i dystrybucja zaproszeń leży po
stronie Wykonawcy.
17. Gra zostanie oficjalnie ogłoszona podczas pierwszej imprezy “Wielkopolski Pętlatlon
Wodny” o charakterze rodzinnym, który będzie imprezą towarzysząca dla imprez
wszystkich Partnerów Projektu. Wykonawca winien uwzględnić możliwość
odbywania się wskazanej imprezy w kilku miejscach jednocześnie w tym samym
czasie. Lista imprez wskazana zostanie przez Zamawiającego w terminie wskazanym
przez strony.
18. W czasie każdej imprezy z osobna (Wykonawca winien uwzględnić możliwość
odbywania się wskazanej imprezy w kilku miejscach jednocześnie w tym samym
czasie) uczestnicy mają możliwość zapisania się do gry w formie pisemnej lub
elektronicznej – dostępne 2 tablety w celach rejestracji oraz osoby obsługujące w ilości 2.
Dodatkowo będzie przygotowany oznakowany stand z ladą zajmujący powierzchnię ok. 4
m2 informujący o kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski. Ponadto Wykonawca powinien
rozstawić namiot z logotypami Wielkiej Pętli Wielkopolski o wielkości przynajmniej 3x3 m.
Harmonogram imprezy, listę zaproszonych gości (gościnnie ambasadorzy kampanii,
lokali KOLs, zaproszone media itp. ) menu kuchni wielkopolskiej oraz projekt
namiotu, jak i wszelkich innych elementów rozmieszczenia i dekoracji stoiska
Wykonawca winien przesłać do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na min. 6
tygodni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
W jego ramach wchodzą – do uzgodnienia z Zamawiającym:
a. pokaz widowiskowych sportów wodnych (wakeboarding, kateboarding, slide
na mini desce)
b. scena muzyczna z dj-em
c. pokaz ratownictwa wodnego
d. kurs pierwszej pomocy dla chętnych
e. zapewnienie przynajmniej 2 “ponycycle” dla dzieci
f. kursy sportów żaglowych (windsurfing, kitesurfing, nauka na mniejszych
jednostkach pływających) jako nagrody w podjętym wyzwaniu
g. prezentacje przysmaków "kuchni wielkopolskiej" wraz z gotowaniem na barce
– Wykonawca przedstawi 3 propozycje osób rozpoznawalnych do akceptacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Zamawiającego przynajmniej 6 tygodni przed wydarzeniem, które przy
asyście głównego kucharza gotowałaby wskazane potrawy.
Osoby uczestniczące w Pikniku, oprócz wzięcia udziału w grze, mogą też przystąpić do
krótkich wyzwań zespołowych (rodzinnych). O pełnych godzinach rozegrane zostaną
kolejno w podziale na:

Rodzinne
a. Konkurs wiedzy. Pytania będą dotyczyć Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz
turystyki wodnej.
b. Konkurs sprawności. Do pokonania będzie sztafeta dla trzech członków
drużyny (bieg z kajakiem, jazda na rowerze, przeciąganie liną jednostki
pływającej)

Młodzieżowe
c. Konkurs techniki. Zadania testujące koordynację - wojna w zbijanego przy
użyciu balonów z wodą, w płetwach i maskach, rozgrywana na lądzie.
19. Wykonawca powinien zapewnić minimum 2 osoby do obsługi na każdą imprezę z osobna,
kobietę i mężczyznę, mile widziane komunikatywna znajomość języka angielska lub
niemieckiego. Obsługa powinna być ubrana w pomarańczowe stroje ratowników z
logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski.
20. Powyższa forma eventu powinna być zorganizowana podczas wszystkich imprez
towarzyszących. Ostateczna lista imprez wskazana zostanie przez Zamawiającego w
terminie wskazanym przez strony.
21. Szacowana liczba imprez to 26 szt. Liczba to może ulec zmianie (zmniejszeniu).
22. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania krótkiego filmu(zajawki) do 60 sekund
zachęcającego do gry i wyjaśniającego jej podstawowe zasady. Film będzie emitowany na
kanale Youtube oraz na landing page w zakładce Poszukiwacze Skarbów.
23. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektów graficznych do wykorzystania w
promocji i komunikacji wydarzeń „Niech Cie porwię nurt przygody!” oraz gry Poszukiwacze
Skarbów. Projekty graficzne i formy materiałów komunikacyjnych zostaną przekazane
Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 21 dni od popisania umowy.
24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zapowiedzi radiowych w stacjach
dotyczących każdej imprezy.
25. Zgodnie z rozdziałem II pkt. 2.5 niniejszego dokumentu w ramach kampanii na YOUTUBE
Wykonawca zobligowany jest przeprowadzić dodatkowe działania wskazane szczegółowo w
rozdziale V tj.
W ramach Działań PR lub też e-PR bieżące prace nad kanałem YouTube poprzez
zamieszczanie aktualnych relacji w formie reportażu/relacji z miejsca zdarzenia m.in. z
imprez organizowanych przez Partnerów Projektu, organizowanych study tour, eventów itp.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Udostępnianie kanału we wskazanych mediach społecznościowych w ramach niniejszej
kampanii.
W ramach niniejszego działania niezbędne ciągłe i efektywne monitorowanie profilu pod
względem ilości użytkowników formie raportu wymaganego w SIWZ.
Ilość relacji zależna od poziomu intensywności imprez, eventów, study tour podczas
trwania niniejszej kampanii – nie mniejsza niż 15 relacji w czasie trwania całej
kampanii, gdzie każda z pojedynczych relacji nie powinna trwać mniej niż 2 min.
W ramach niniejszego działania Wykonawca skorzysta z istniejącego już kanału
VISITWIELKOPOLSKA, w którego posiadaniu jest Zamawiający.
Bieżące monitorowanie i reagowanie na komentarze związane z działaniami na kanale
YOUTUBE.
Zadanie nr 4 Event zagraniczny - ekspozycja podczas targów ITB w Berlinie w dniach
od 5 do 8 marca 2014
1. Ekspozycja powinna zajmować powierzchnię minimum 50 m2. Na stoisku w centralnej
części będzie umieszczony okrągły zbiornik wodny o głębokości od 30 do 50 cm, średnicy
od 3 do 4 m i obrysie przypominającym symbol nieskończoności widoczny na Key Visualu.
W przypadku braku możliwości zastosowania wody zbiornik wodny można zastąpić imitacją
np. folia odwzorowująca wodę.
2. Na ścianach stoiska powinna być przedstawione wysokiej jakości wydruki Key Visuali.
3. Wokół zbiornika trawa lub trzcina/tatarak zgodnie z wizualizacją z KEY VISUAL
(do ustalenia z Zamawiającym) oraz rozstawione krzesełka z logotypem Wielkiej Pętli
Wodnej.
4. Aby wejść na teren ekspozycji należy ściągnąć buty i założyć jednorazowe klapki z logiem
Wielkiej Pętli Wielkopolski i adresem strony www.
5. W zbiorniku wodnym będą znajdować się miniatury:
a. łodzi motorowych do zdalnego sterowania - minimum 2 sztuki
b. deska do surfingu – przynajmniej 1 sztuka
6.
Za zbiornikiem będą umieszczone dwa stanowiska z ekranami 42’’ Full HD z interaktywnym
symulatorem spływu kajakami obrandowanym logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Dodatkowo wyposażone będą w sensory ruchu, które pozwolą na grę za pomocą
odwzorowania ruchów prawdziwego wiosłowania. W grze będzie możliwość zapisów czasu
w postaci na przykład tablicy. Dla najlepszych przewidziane powinny być gadżety Wielkiej
Pętli Wielkopolski dostarczone przez Wykonawcę.
7.
Na dwóch standach oklejonych zgodnie z Key Visual umiejscowione tablety z aktywną
stroną, landing page promocji informującą o atrakcjach Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
8. Fragment kuchni wodnej - wystylizowany na kuchnię na barce - z zestawem lokalnych
przekąsek do uzgodnienia z Zamawiającym. Kuchnię reprezentować ma osoba
rozpoznawalna na rynku krajowym i zagranicznym, która gotowałabym wskazane potrawy.
9. Wykonawca powinien zapewnić minimum 2 osoby do obsługi, kobietę i mężczyznę,
władających bardzo dobrze językiem angielskim oraz niemieckim. Obsługa powinna być
ubrana w pomarańczowe stroje ratowników z logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski.
10. Wszelkie działania oraz wszelkie nieprzewidziane koszty takie jak m.in. koszty obsługi
stoiska (w tym nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie i godziny pracy), wynajem powierzchni
wystawienniczej, zabudowa stoiska wystawienniczej, opłaty za prąd i inne media, sprzątanie
stoiska itp. muszą zostać zapewnione przez Wykonawcy.
11. Wszelkie działania związane z uzyskiwaniem zgód na realizacje zadania jest po stronie
Wykonawcy.
12. Wykonawca w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy przedstawi do
akceptacji i analizy Zamawiającemu projekt stoiska, scenariusz szczegółowy imprezy,
dane i kwalifikacje osób obsługujących stoisko, osobę wybraną do kuchni wodnej
oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące realizowane zadania.
13. W przypadku braku możliwości ekspozycji podczas targów ITB w Berlinie Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić propozycję umieszczenia ekspozycji w innej, o wysokim
natężeniu ruchu pieszego lokalizacji w Berlinie do akceptacji Zamawiającego.
Przykładowo: Berlin Hauptbahnhof, Lotnisko Berlin Schonefeld lub Tegel. Wykonawca
przedstawi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy propozycję lokalizacji.
Zadanie nr 5
1.
2.
3.
Roadshow Wielkiej Pętli Wielkopolski – obrandowany grafiką zgodną
z Key Visual autobus z różnymi atrakcjami poruszający się po
wybranych miastach w Polsce
Autobus obrandowany grafiką zgodną z Key Viusalem - z elementami wykrojonymi,
tworzący wizualne wrażenie "jeżdżącej Wielkiej Pętli Wielkopolski". Na burtach bedzie
oznaczony QR kod, który będzie przekierowywał na stronę kampanii. Z tyłu autobusu, na
systemie wiązań, zamontowane dwa kajaki.
Na pokładzie autobusu:
a. na tyłach obrandowane ergowiosła
b. stand Wielka Pętla Wielkopolski do wystawienia na zewnątrz
c. trzy hostessy ubrane w pomarańczowe stroje ratowników zadające zwiedzającym prosty
quiz na temat Wielkiej Pętli Wielkopolski
d. bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego z stroną kampanii uruchamianą jako
startową
Autobus będzie zatrzymywał się w newralgicznych punktach danego miasta. Po wyjściu
dwie hostessy będą zapraszać przechodniów do środka. Podczas postoju będą
zapewnione poniższe zabawy dla zainteresowanych - przykładowo:
a. na zawiązanie pętli żeglarskiej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
4.
5.
6.
7.
8.
b. na jak najszybsze założenie kapoka
c. na odgadnięcie, czym jest dany obiekt (np. fragment od wakeboardu)
W środku trzecia hostessa zaprasza do wzięcia udziału w głównej atrakcji - przepłynięcia
określonego dystansu na ergowiosłach w jak najkrótszym czasie.
Uczestniczy gier nagradzeni zostaną drobnymi gadżetami lub czekoladkami w kształcie
kajaków. Czekoladki i gadgety będą zapakowane w specjalne pudełka obrandowane
grafiką z Key Visuala, które jednocześnie będą stanowić zaproszenie do wzięcia udziału w
nadchodzących wydarzeniach na Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Hostessy wyposażone w tablety, na których będą prezentować infografikę z
najciekawszymi atrakcjami Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz pokaz zdjęć.
Roadshow będzie odbywał się w weekendy w wybranych, przynajmniej trzech dużych
miastach, które są zgodne rynkami docelowymi kampanii – przykładowo: Wrocław,
Warszawa, Szczecin. Propozycje miast i lokalizacji zostaną przekazane Zamawiającemu
14 dni od podpisania umowy.
Z każdego touru będzie przygotowana relacja w kanale Youtube Visit Wielkopolska.
V. Realizacja działań PR
Zadaniem Wykonawcy jest realizacje działań wynikających z Mediaplanu Kampanii WOT
stanowiącego załącznik 1 oraz załącznika nr 2 harmonogram działań kampania WOT
niniejszego dokumentu tj. SOPZ. Szczegółowe rozpisanie poszczególnych zadań objętych
działaniami PR/ePR określono w załączniku nr 3 Harmonogram działań PR WPW niniejszego
dokumentu.
a)
Zakres zadań Wykonawcy – w porozumieniu i po akceptacji Zamawiającego
1.1 Bieżąca obsługa PR w zakresie kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski
1.2 Stała organizacja biura prasowego – 3 osoby do ciągłej obsługi. W przypadku
urlopów bądź innych nieobecności członków biura prasowego Wykonawca
zobligowany jest zapewnić zastępstwo z doświadczeniem nie gorszym od
wykazanego przez osobę zastępowaną.
1.3 Pozyskanie patronatu medialnego - po jednym wybranym medium z każdej
kategorii produktowej Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz przynajmniej w jednym
polskim magazynie o charakterze wodniackim.
1.4 Przygotowanie bazy regionalnych liderów opinii
1.5 Przygotowanie bazy ogólnopolskich liderów opinii
1.6 Serwis prasowy - przygotowanie podstawowych materiałów informacyjnych
dotyczących:
 Wielkopolska + Wielkopolska Organizacja Turystyczna
 Wielka Pętla Wielkopolski
 Gwiazdy Wielkiej Pętli Wielkopolski (wybrane 3)
 Imprezy odbywające się na terenie Wielkiej Pętli Wielkopolski
 Logotyp Wielkiej Pętli Wielkopolski
 Serwis zdjęciowy z pełnymi prawami do publikacji w nieograniczonym
terminie i na wszystkich polach eksploatacji – koncepcja zdjęć zostanie
przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji do 4 tygodni od
podpisania umowy.
1.7 Regularny kontakt z mediami i środowiskami wodniackimi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Odpowiedzi na bieżące pytania
Wysyłka informacji prasowych oraz zapowiedzi imprez – co najmniej 4
informacje prasowe na miesiąc – treść do akceptacji Zamawiającego na
minimum 3 dni robocze przed planowaną wysyłką.
Inicjowanie wywiadów i reportaży z osobami związanymi z Wielką Pętlą
Wielkopolski, organizatorami wydarzeń specjalnych, lokalnymi liderami opinii.
Stała współpraca i „plasowanie” wypowiedzi oraz materiałów multimedialnych
związanych z działaniami liderów ogólnopolskich - przynajmniej 3 miesięcznie.
Organizacja konkursów medialnych z patronami oraz w mediach specjalistycznych
z nagrodami związanymi z turystyką wodną. Listę mediów zgodną z załącznikiem
nr 7 klucz mediowy, w których Wykonawca zaplanuje organizację w/w konkursów
(stacje radiowe, portale radiowe) wraz z regulaminem konkursów winny być
dostarczone Zamawiającemu do analizy i akceptacji co najmniej na 2 tygodnie
przed rozpoczęciem każdego z nim z osobna. Szacowana liczba konkursów to 1
na kwartał w trakcie trwania całej kampanii.
Przygotowanie materiałów multimedialnych (wypowiedzi, zdjęcia, video) oraz
informacji prasowych i rozesłanie ich do bazy mediów 2 na miesiąc – finalne
dokumenty powinny być oddane Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 2
tygodnie przed ustaloną emisją.
Inicjowanie w lokalnych oraz ogólnopolskich rozgłośniach radiowych materiałów
inspirowanych działaniami związanymi z Wielką Pętlą Wielkopolski w wyniku
których powstanie co najmniej 1 materiał radiowy w kwartale, przykładowo:
wypowiedzi, newsów, wywiadów. Sugerowane inicjowanie wywiadów, newsów
oraz krótkich informacji i wypowiedzi z czasu trwania wskazanych imprez
towarzyszących na terenie partnerów projektu.
Organizacja eventów telewizyjnych podczas imprez dedykowanych kampanii
promocyjnej związane z Wielką Pętlą Wielkopolski oraz wybranymi eventami –
przynajmniej 1 podczas trwania kampanii. Transmisja z imprezy otwierającej
w telewizji o zasięgu ogólnopolskim w porannym paśmie telewizji śniadaniowej lub
podczas prognozy pogody.
Organizacja specjalnych sesji fotograficznych dla mediów – przynajmniej 2
podczas trwania kampanii. Koncepcja i lokalizacje sesji będą przedstawione do
akceptacji Zamawiającemu przynajmniej 4 tygodnie przed sesją. Wykonany
materiał zdjęciowy będzie posiadał pełne prawa do publikacji w nieograniczonym
czasie i na wszystkich polach eksploatacji.
Inspirowanie mediów do organizacji własnych eventów podczas imprez
związanych z Wielką Pętlą Wielkopolski – przynajmniej 3 eventów podczas trwania
kampanii.
Wykorzystanie wydrzenia „Niech Cię porwie nurt przygody!” oraz gry
Poszukiwacze Skarbów jako integralnej części działań PR – komunikacja i
promocja wydarzenia w Polsce i poza granicami.
Inicjowanie w lokalnych oraz ogólnopolskich stacjach telewizyjnych materiałów
inspirowanych Projektem. Ilość relacji TV do realizacji przynajmniej 2 w czasie
trwania kampanii.
Organizacja konferencji prasowych oraz specjalnych briefingów – minimum 3 w
trakcie trwania kampanii. W ramach organizacji Wykonawca zobligowany jest


1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
zapewnić salę z wyposażeniem, przerwy kawowe podczas trwania konferencji,
obiad dla wszystkich uczestników(menu do akceptacji 3 dni robocze przed
konferencją), materiały prasowe w sztywnych teczkach z logo WPW - w wersji
drukowanej oraz na nośnikach CD – treść materiałów do akceptacji
Zamawiającego co najmniej 5 dni roboczych przed konferencją, recepcję wraz z
profesjonalną obsługą, roll-upy, potykacze, oznakowanie sali,
moderatora.
Miejsce organizacji konferencji winno być reprezentatywne i mogące pomieścić
mogącą pomieścić co najmniej 50 osób w ustawieniu teatralnym – Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu propozycje 3 miejsc do organizacji. Wykonawca
zapewni catering składający się z: kawa, herbata, woda, soki, ciasto typu petit
foure (nie kruche ciasteczka). Wykonawca dołoży wszelkich starań aby frekwencja
była jak najwyższa – wysyłka zaproszeń w formie listowej pocztą co najmniej
tydzień przed konferencją - co najmniej do 150 dziennikarzy (lista odbiorców oraz
treść zaproszeń do akceptacji Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze przed
wysyłką) oraz drogą e-mail do bazy dziennikarzy – co najmniej do 350
dziennikarzy
Mailing do dziennikarzy z zaproszeniem do projektu – przykładowo koperta z
logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski a w środku przypinka (pętla/węzeł) oraz
klucz dostępu do specjalnej strony projektu (na pendrive/knadze), po wysłaniu
pierwszych informacji/zaproszeń do Projektu, należy wysłać kolejną partię
news’ów w formie „flash note” – do uzgodnienia z Zamawiającym.
Szacowana ilość publikacji: ponad 120 w roku – zgodnie z przedstawionym
kluczem mediowym stanowiącym załącznik nr 7
Advertorial (artykuł sponsorowany) ilość minimalna 3 – w wybranym tytule z
klucza mediowego w załączniku nr 7
Pozyskanie ekspertów projektu ze sportów wodnych takich jak kajakarstwo,
kitesurfing, windsurfing, wakeboarding i żeglarstwo – co najmniej 3 osoby – do
uzgodnienia z Zamawiającym. Pozyskanie ekspertów ma na celu zwiększenie
efektywności dotarcia do mediów oraz wiarygodności działań. Propozycja
ekspertów do przesłania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.
Pozyskanie ambasadora projektu, osobę medialną, znaną, rozpoznawalną,
cieszącą się sympatią i budzącą pozytywne skojarzenia z aktywnym trybem życia.
Propozycje ambasadora do przesłania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia
podpisania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania listy przynajmniej 30 najbardziej
poczytnych blogerów turystyczno - lifestylowych, których będzie zapraszać na
wszystkie wydarzenia oraz do przeprowadzenia konkursów z nagrodami dla
czytelników blogów – co najmniej 10 akcji najbardziej poczytnych blogach z trzema
nagrodami każda – w tym z jedną nagrodą główną – propozycje nagród zostaną
przekazane Zamawiającemu do akceptacji. Zakup i dystrybucja nagród leży po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pytań oraz
zachęcenie blogerów do przeprowadzenia konkursów.
Moderowana aktywność w polskich serwisach turystycznych i społecznościowych
związanych z założonymi rynkami geograficznymi oraz na portalu Facebook,
Youtube i z wykorzystaniem mikroblogu Twitter i polskiej blogosfera.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
1.26 Wykorzystanie kanału YouTube do dystrybucji reportaży i relacji video z
kluczowych wydarzeń w kampanii. Zgodnie z rozdziałem II pkt. 2.5 niniejszego
dokumentu w ramach kampanii na YOUTUBE Wykonawca zobligowany jest
przeprowadzić dodatkowe działania wskazane szczegółowo w rozdziale V tj.w
ramach Działań PR lub też e-PR bieżące prace nad kanałem YouTube poprzez
zamieszczanie aktualnych relacji w formie reportażu/relacji z miejsca zdarzenia
m.in. z imprez organizowanych przez Partnerów Projektu, organizowanych study
tour, eventów itp. Udostępnianie kanału we wskazanych mediach
społecznościowych w ramach niniejszej kampanii. W ramach niniejszego działania
niezbędne ciągłe i efektywne monitorowanie profilu pod względem ilości
użytkowników
formie
raportu
wymaganego
w
SIWZ.
Ilość relacji zależna od poziomu intensywności imprez, eventów, study tour
podczas trwania niniejszej kampanii.
Ilość relacji zależna od poziomu intensywności imprez, eventów, study tour
podczas trwania niniejszej kampanii – nie mniejsza niż 15 relacji w czasie
trwania całej kampanii, gdzie każda z pojedynczych relacji nie powinna trwać
mniej niż 2 min.
W ramach niniejszego działania Wykonawca skorzysta z istniejącego już kanału
VISITWIELKOPOLSKA, w którego posiadaniu jest Zamawiający.
Bieżące monitorowanie i reagowanie na komentarze związane z działaniami na
kanale YOUTUBE.
1.27 Przygotowanie listy mediów zaproszonych na wszelkie imprezy związane z Wielką
Pętlą Wielkopolski do akceptacji Zamawiającego przynajmniej 5 tygodni przed
terminem wydarzenia.
1.28 Wykonawca zobowiązany jest do wysłania comiesięcznych raportów z wynikami
prowadzonych działań PR za miesiąc poprzedni do 5 dnia każdego miesiąca.
Zadanie nr 6 STUDY TOUR
1. W ramach projektu zorganizowane zostaną dedykowane wyjazdy dla dziennikarzy z
mediów specjalistycznych, ale także zasięgowych oraz prasy codziennej i regionalnej
dedykowane następującej tematyce – finalna tematyka i zakres study touru do
uzgodnienia z Zamawiającym.
a. I STUDY TOUR
Turystyka kajakowa (m.in.: „Konwaliowy Szlak
Kajakowy”, „Szlak zabytkowych śluz na Noteci”, „Noc sobótkowa w
Krostkowie”)
b. II STUDY TOUR Turystyka żeglarska (“Szanty na wodzie – jezioro
ślesińskie”, Związek Gmin i Miast Nadnoteckich – „Święto Noteci”, marina
Czarnków)
c. III STUDY TOUR
Wielkopolskie Sporty 2.0 – windsurfing, kitesurtfing,
wakeboarding (plaża Owińska, Jezioro Ślesińskie, Centrum Rozwoju Kultury
Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
d. IV STUDY TOUR
Turystyka rowerowa (GPS Wielkopolska, Imprezy
nad Wartą i Notecią, Jezioro Ślesińskie, Festiwal kultury słowiańskiej i
cysterskiej w Lądzie, Festyn „Pieszo, konno, kajakiem, na rowerze”)
e. V STUDY TOUR
Turystyka konna (Dni Konina, zawody konne Green
Cup; „Wianki nad Wartą”, Gmina Drawsko i Odlotowy Festyn Grzybowy)
Proponowany plan study tour może ulec zmianie w przypadku sytuacji
nieprzewidzianych. Zmiany te winny zostać zgłaszane przez Wykonawcę z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z propozycją miejsc niezgorszych od
wskazanych powyżej.
2. Podczas study tourów będą prezentowane ww. miejsca oraz ludzie zajmujący się
poszczególnymi produktami: zawodnicy, amatorzy sportów (pasjonaci), instruktorzy, ale
też zwykłe osoby, których opowieści, osiągnięcia lub działalności umożliwiają
zbudowanie ciekawej historii i zainteresowanie mediów. „Przewodnikami” wyjazdów
będę lokalni KOL(Key Opinion Leaders). Listę proponowanych lokalnych KOL wraz z
pełnym planem study tour Wykonawca winien przedstawić w terminie min. 4 tygodnie
przez jego rozpoczęciem.
3. Stworzenie listy przynajmniej 20 dziennikarzy oraz listę 10 najbardziej poczytnych
blogerów turystyczno - lifestylowych turystycznych aktywnych w temacie wodnym z
całego kraju do których kierowane będą zaproszenia na study toury - najpóźniej do 6
tygodni od podpisania umowy.
4. Zaproszone media: poradnikowe, informacyjne, turystyczno-sportowe, specjalistyczne,
regionalne, w tym: dziennikarzy telewizji, radia, prasy, Internetu i innych kanałów
dystrybucji informacji. Ważnym kanałem będę również eksperci i blogerzy, którzy
wypowiedzi Wykonawca zobligowany jest dopilnować, żeby zamieszczać w mediach
ogólnopolskich i portalach zasięgowych. Przynajmniej 4 wypowiedzi kwartalnie.
5. W ujęciu szczegółowym:
a. Ilość wyjazdów: 5
b. Długość 1 wyjazdu: 3 dni (2 noclegi)
c. Ilość polskich dziennikarzy (Total): 17-23 os.
d. Baza noclegowa na poziomie hotelu 3 lub 4 gwiazdkowego, w tym: pokoje jednoi dwuosobowe z łazienką z WC oraz TV w każdym pokoju.
Pełne wyżywienie tj:
śniadanie w formie bufetu,
obiad 2 daniowy (w tym napoje),
kolacja (w formie bufetu + dania na ciepło),
sugerowane 2 przerwy kawowe w ciągu dnia, gdyby tego wymagali uczestnicy
imprezy, Wykonawca ma obowiązek zapewnić również posiłki wegetariańskie.
e. W czasie wyjazdu uczestnicy będę mieli zapewnione tzw. „Atrakcje” – lekcje,
spływy, żeglowanie, wejścia na imprezy, możliwość skorzystania z atrakcji
oferowanych w różnych miejscach, możliwość skorzystania z produktów danego
study tour.
f. Ponadto dziennikarze/blogerzy/specjaliści otrzymają przynajmniej 2
gadżety/upominki regionalne kojarzące się z danym produktem i powiązane z
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
kampanią Wielkiej Pętli Wielkopolski – wybór gadżetów do uzgodnienia z
Zamawiającym.
g. Organizacja i zakup gadżetów/upominków leży po stronie Wykonawcy.
h. Uczestnicy wyjazdu muszą mieć zapewnione ubezpieczenie oraz koszty
związane z podróżą na miejsce study tour.
6. Szczegółowy program każdego study tour będzie omawiany i zatwierdzany
każdorazowo przed rozpoczęciem danego wyjazdu. Ilość, czas i miejsce oraz program
winny być dostarczone na min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem każdego study tour i
mogą być zmienione w porozumieniu z Zamawiającym.
Zadanie nr 7
6.
Optymistyczny podręcznik Wielkiej Pętli Wielkopolski
Przygotowanie i wydanie podręcznika Wielkiej Pętli Wielkopolski
Podręcznik WPW zawierać będzie podstawową terminologię, zasady oraz 3 pierwsze
lekcje żeglarstwa, windsurfingu, kitesurfingu, wakeboardingu oraz kajakarstwa, które będą
prezentowane w wybranych miejscach z zaznaczeniem atrakcji turystycznych oraz
wydarzeń (w tym lokalne święta, imprezy wodniackie, festiwale). Dodatkowo pojawią się
informacje na temat bezpieczeństwa na wodzie i pierwszej pomocy. Opis lokalnych
ciekawostek, tradycji i kultury wielkopolskiej.
Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia profesjonalnej zawodowej korekty redakcyjnej treści przewodnika –
wymogiem jest wykonanie zadania przez zawodowego korektora, którego weryfikacji
Zamawiający dokona na etapie podpisania Umowy z Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania treści przewodnika po stosownych
korektach wskazanych powyżej do akceptacji Zamawiającego. W przypadku błędów
w gotowym materiale Wykonawca zobligowany jest do ponowienia druku.
b) Podręcznik w wersji drukowanej będzie przedstawiony w sposób rysunkowo/komiksowy
poszczególne informacje i instrukcje będę prezentowane jako komentarze i opisy.
c) Rysownicy, tłumacze mają dysponować odpowiednimi kwalifikacjami – Wykonawca
powinien przekazać listę osób z kwalifikacjami Zamawiającemu do akceptacji. Proponowani
autorzy komiksów i grafik bajek animowanych.
d) Założenia techniczne – do druku:
 Druk OFFSET
 Komiks (A4) – forma gazetowa
 Okładka – kreda błysząca 200g
 Kolory 4x4
 Papier 90 g/m, kreda mat
 Zszycie zeszytowe
 Strony – 16-20 stron + 4 okładka
 Ilość – 10.000 sztuk w języku polskim, 5.000 sztuk w języku niemieckim
 Podręcznik wydany w języku polskim i niemieckim.
Zdjęcia i teksty pojawiające się w materiale do akceptacji Zamawiającego.
a)
UWAGA: Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu
3 istotnie różniących się wersji graficznych zarówno okładki, jak i wnętrza podręcznika.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
W przypadku braku dokonania wyboru żadnego z nich Wykonawca zobligowany jest do
przedstawienia, po stosownych uwagach Zamawiającego, dodatkowej 4 propozycji
graficznej materiału.
Tłumaczenie językowe winno być wykonane przez osobę posługującą się natywnie
danym językiem. Tłumaczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji i
weryfikacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędnego tłumaczenia
tekstu, Wykonawca zobligowany będzie do jego niezwłocznej korekty. Niedopuszczalne
jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do
translacji tekstu. W razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku zapewnienie
odpowiedniego poziomu językowego, Zamawiający uprawniony będzie do naliczania
Wykonawcy kary umownej – zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 9 do
SIWZ.
e) Wydanie internetowe składające się z multimedialnych lekcji żeglarstwa, wakeboardingu
oraz kajakarstwa z komentarzem w formie avi do wykorzystania na dedykowanej kampanii
stronie YouTube, gdzie umieszczone są wszelkie materiały szkoleniowe – ilość lekcji: 6 x 4
minuty
f) W ramach realizacji zadania Wykonawca:
a. Ponosi wszelkie koszty opracowania tekstów, opracowania graficznego oraz zakupu
zdjęć, tłumaczenia tekstów do przewodnika, przygotowanie materiałów
multimedialnych,
przygotowanie
animacji,
zatrudnienia
ekspertów
oraz
wypożyczenia jakiegokolwiek sprzętu wymaganego do realizacji wydawnictwa.
b. Ponosi koszty pozyskania patronatów medialnych, zakupu powierzchni w prasie,
powierzchni w internecie, realizacji działań SEM, SEO oraz remarketingowych,
przygotowania materiałów pod potrzeby partnera medialnego, nagranie tekstów,
wyprodukowania płyty CD z materiałami
c. Zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko na
miejsce wskazane przez Zamawiającego,
d. Przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 istotnie różniące się projekty graficzne
(pierwszej strony okładki oraz jednej strony z wnętrza płyty CD) do wyboru w
terminie 7 dni od podpisania umowy. W przypadku braku dokonania wyboru
żadnego z nich Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia, po
stosownych uwagach Zamawiającego, dodatkowej 4 propozycji graficznej
materiału.
e. Zobowiązany jest do bieżącej konsultacji z Zamawiającym w zakresie propozycji
projektu, jego zmiany i dostosowania do oczekiwań Zamawiającego przy
uwzględnieniu opisu Dzieła wskazanego w niniejszym dokumencie,
f. Przekaże Zamawiającemu wraz z gotowymi plikami do druku w formacie PDF oraz
plik w otwartym, edytowalnym programie z pakietu Adobe lub w Corel wraz z
małymi rozmiarami PDF celem umieszczenia ich w Internecie.
g. Przeniesie na Zamawiającego nieograniczone majątkowe prawa autorskie do
Dzieła co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy oraz w zakresie poniższych
pól eksploatacji:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
- utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych, powiększania, zmniejszania, dokonywania innych jej zmian i
modyfikacji w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego,
wystawiania lub publicznej prezentacji, w tym podczas wystaw, spotkań,
seminariów i konferencji,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju materiałach wydawniczych oraz we
wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych, komputerowych, elektronicznych
- prawo do korzystania z Dzieła w całości lub w części oraz prawo jego łączenia z
innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów,
uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw,
poszczególnych elementów projektów, wielkości i treści całości lub ich części,
- publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, w tym za pomocą wizji
przewodowej lub bezprzewodowej,
- udostępniania w zakresie opisanych powyżej pól eksploatacji nieodpłatnie.
- Ponadto Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody
na wykonywanie praw zależnych do Dzieła. Za ewentualne naruszenia praw
autorskich osób trzecich przez projekty graficzne, których wykonanie stanowi
przedmiot niniejszej umowy wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi
Wykonawca. Odpowiedzialność ta nie dotyczy materiałów przekazanych przez
Zamawiającego
Zadanie nr 8 Opracowanie strony www kampanii – landing page
6.
Opracowanie strony www kampanii – landing page, w tym:
6.1 Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia strony kampanii Wielkiej Pętli
Wielkopolski zgodnie z głównym layoutem – załącznik 4
6.2 Realizacja punktu 6.1 przewiduje:
6.2.1 Przygotowanie szkieletu składającego się ze strony głównej oraz podstron
Kalendarium, Atrakcje, Spot promocyjny, Kontakt, Poszukiwacze Skarbów,
Aktualności, Nawigacja, Partnerzy Projektu.
6.2.2 Na stronie głównej powinno znajdować się odniesienie do listy partnerów
projektu wraz z linkami odsyłającymi do ich stron internetowych oraz. Strona
główna powinna być animowana – Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia propozycji animacji do akceptacji Zamawiającego.
6.2.3 Zakładka Atrakcje Wielkiej Pętli Wielkopolski ma przenosić na stronę
projektową „WPW”,
6.2.4 Zakładka Nawigacja ma przenosić na stronę „WPW”, gdzie dostępna jest
nawigacja GPS po WPW,
6.2.5 Zakup zdjęć i prawa autorskie do ich wykorzystania leżą po stronie
Wykonawcy.
6.2.6 Przygotowanie zawartości strony w 4 wersjach językowych – polskim,
francuskim, holenderskim i niemieckim.
Tłumaczenie językowe winno być wykonane przez osobę posługującą się
natywnie
danym
językiem.
Tłumaczenia
Wykonawca
przedstawi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Zamawiającemu do akceptacji i weryfikacji. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego błędnego tłumaczenia tekstu, Wykonawca zobligowany
będzie do jego niezwłocznej korekty. Niedopuszczalne jest wykonywanie
tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do translacji
tekstu. W razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku zapewnienie
odpowiedniego poziomu językowego, Zamawiający uprawniony będzie
do naliczania Wykonawcy kary umownej – zgodnie z zapisami umowy
stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
6.2.7 Dostosowanie strukturalno-funkcjonalne oraz wizualne strony (xhtml, css,
javascript, elementy flash)
6.2.8 Programowanie strony (php, mysql)
6.2.9 Wdrożenie Systemu Zarządzania Treścią (CMS) z możliwością przeszkolenia
z jego obsługi wydelegowanych pracowników WOT
6.2.10 Administracja systemem w języku polskim
6.2.11 Podłączenie statystyk serwisu – możliwość wykorzystania np. Google
Analytics
6.2.12 Edytor WYSIWYG z opcjami formatowania zamieszczanych treści,
możliwością wstawiania wszelkiego rodzaju plików: grafik, zdjęć, plików
tekstowych, filmów itp.
oraz linków; wstawiane plików tekstowych z
zachowaniem formatowania rozszerzeń .doc i .docx
6.2.13 Optymalizacja pod popularne wyszukiwarki oraz przygotowanie pod
pozycjonowanie
6.2.14 Adresy stron typu „friendly links”
6.2.15 Kod strony zgodny ze standardami W3C, bezbłędnie walidowany przez
http://validator.w3.org
6.2.16 Strona stworzona zgodnie z aktualnymi standardami dotyczącymi
kodowania z ewentualnym wykorzystaniem elementów jQuery
6.2.17 Strona responsywna przystosowana do urządzeń mobilnych
6.2.18 Zastosowanie wtyczek społecznościowych - Facebook, Twitter, Pinterest,
Foursquare i Youtube
6.2.19 12-miesięczny serwis gwarancyjny w zakresie zapewnienia poprawnego
funkcjonowania strony
6.2.20 Wdrożenie serwisu na wskazanym serwerze przez Zamawiającego
6.2.21 Aktualizacja kodu strony pod względem bezpieczeństwa przez cały okres
trwania umowy
6.2.22 Inne Funkcje - które nie są wymienione w tej specyfikacji, a są
zwyczajowo stosowane przy podobnych stronach
6.3 Wersja graficzna portalu ma uwzględniać Wytyczne Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla
Beneficjentów
w
zakresie
informacji
i
promocji
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=
98&Itemid=271
6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zaproponowanego
przez Wykonawcę finalnego projektu strony do czasu wdrożenia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
VI. Scenariusz spotu TV 45”
„Z nurtem przygody!”
1. Czteroosobowa rodzina: mama (35), tata (40+), syn (15), córka (10). Siedzą spokojnie
na kanapie przed telewizorem. Tato czyta gazetę, mama się uśmiecha, córka rozmawia
przez komórkę. Wszystko jednak znajduje się pod wodą – pokój zaaranżowany w
basenie, zdjęcia podwodne.
2. Pojawia się hasło: NIECH CIĘ PORWIE NURT PRZYGODY. Woda bulgocze, pieni się.
Kamera wraz z bąblami powietrza wypływa na powierzchnię.
3. Kadr wyskakuje przy przepływającej żaglówce na jeziorze na terenie Wielkiej Pętli
Wielkopolski. Na jej pokładzie ojciec i syn. Uśmiechają się. Kamera śledzi żaglówkę leci nisko nad wodą, dynamicznie. Widać ładny krajobraz tras wodnych Wielkiej Pętli
Wielkopolski z widocznymi kajakami w tle.
4. Przed żaglówkę wpływa dwóch kitesurferów - kobieta i mężczyzna - lub skuter wodny
(w przypadku braku wiatru podczas zdjęć). Przelatują tuż przed kamerą. Drugi z nich
robi zwrot i chlapie wodą spod deski.
5. Wychodzimy z wodnego rozbryzgu. Śledzimy płynące kajaki po wodzie – to mama i
córka nimi płyną. Kamera leci nad wodą, na podobnym ruchu co w poprzednich
scenach. Widzimy piękne tereny Wielkiej Pętli Wielkopolski. Brzegiem (na drugim planie)
kilka osób jedzie na koniach – w tym rodzina z nastolatkami. Na koniec sceny kamera
zbliża się do kajaku i w kadr wchodzi wodny rozbryzg wywołany ruchem wiosła (łącznik
do następnej sceny).
6. Kadr wylatuje z wodnego rozbryzgu w innej części Wielkiej Pętli Wielkopolski. Kamera
kontynuuje ruch, lecąc tuż nad wodą. Śledzi motorówkę i płynącego za nią
wakeboardera. Na pokładzie motorówki mama, ojciec i córka. Wakeboarderem jest
chłopiec, choć nie widzimy dokładnie jego twarzy (kask, kadr od tyłu).
7. Tym razem kadr skierowany zostaje na barkę. Kamera robi mocny odjazd do góry.
8. Kadr przebija się przez białe chmury i przechodzi do animacji grafiki z Key Visuala
Pojawia się hasło przewodnie kampanii z nurtem przygody bez końca!
Opcjonalnie:
Ujęcie finałowe ukazujące WPW z lotu ptaka: na całą scenę ma się składać specjalna
animacja ukazująca wyniesienie punktu widzenia z powierzchni Ziemi ku górze do
momentu ukazania całego szlaku WPW w jednym kadrze (na wzór obrazu
satelitarnego). W końcowej fazie animacji, odwzorowany zarys profilu rzecznego ulegnie
przekształceniu zgodnie z układem znanym z key visual w symbol nieskończoności lub
węzła (morfing);
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Wybór lokalizacji będzie do ustalenia z Zamawiającym w celu zachowania unikatowości i
rozpoznawalności regionu. Kadry i ujęcia plenerowe do wykorzystania przy realizacji materiału
należy pozyskać w całości w lokalizacjach na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski – tak, by
możliwie najpełniej uwypuklić specyfikę prezentowanych atrakcji i uchwycić ich wielkopolską
tożsamość.
Scenariusz spotu możliwy do modyfikacji po akceptacji Zamawiającego. Nie może on jednak
znacznie odbiegać od przedstawionego.
Na końcu filmu pojawia się informacja: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”.
Wersja graficzna w/w informacji uwzględniać ma Wytyczne Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
zakresie informacja i promocji
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=2
71
VII.Scenariusz spotu TV 30”
„Z nurtem przygody!”
1. Czteroosobowa rodzina: mama (35), tata (40+), syn (15), córka (10). Wszyscy siedzą
na kanapie przed telewizorem. Tato czyta gazetę, mama się uśmiecha, córka rozmawia
przez komórkę. Wszystko jednak znajduje się pod wodą – pokój zaaranżowany w
basenie, zdjęcia podwodne.
2. Pojawia się hasło: NIECH CIĘ PORWIE NURT PRZYGODY. Woda bulgocze, pieni się.
Kamera wraz z nurtem wody wypływa na powierzchnię.
3. Kadr "wyskakuje" przy przepływającej żaglówce na jeziorach Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Na jej pokładzie ojciec i syn. Kamera śledzi żaglówkę - leci nisko nad wodą,
dynamicznie, płynnym ruchem. Widać ładny krajobraz tras wodnych Wielkiej Pętli
Wielkopolski z widocznymi kajakami w tle.
4. Przed żaglówkę wpływa kitesurfer(w przypadku braku wiatru może to być skuter wodny).
Przelatuje tuż przed kamerą. Chlapie w kamerę – robiąc wodny rozbryzg.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
5. Wychodzimy z wodnego rozbryzgu. Śledzimy płynące kajaki – to mama i córka nimi
płyną. Kamera leci nad wodą, na podobnym ruchu i perspektywie co w poprzedniej
scenie. Widzimy piękne tereny brzegowe, z boku galopują konie.
6. Na koniec sceny kamera zbliża się do kajaku i w kadr wchodzi wodny rozbryzg
wywołany ruchem wiosła (łącznik do następnej sceny).
7. Kadr wylatuje z wodnego rozbryzgu w innej części Wielkiej Pętli Wielkopolski. Kamera
kontynuuje ruch, lecąc tuż nad wodą. Śledzi łódź płaskodenną - na pokładzie cała
rodzin. Śmieją się.
8. Po chwili kamera robi mocny odjazd do góry. Obraz przesłaniają chmury.
9. Kadr przebija się przez białe chmury i przechodzi do animacji grafiki z Key Visuala
Pojawia się hasło przewodnie kampanii z nurtem przygody bez końca!
Opcjonalnie:
Ujęcie finałowe ukazujące WPW z lotu ptaka: na całą scenę ma się składać specjalna
animacja ukazująca wyniesienie punktu widzenia z powierzchni Ziemi ku górze do momentu
ukazania całego szlaku WPW w jednym kadrze (na wzór obrazu satelitarnego). W końcowej
fazie animacji, odwzorowany zarys profilu rzecznego ulegnie przekształceniu zgodnie z
układem znanym z key visual w symbol nieskończoności lub węzła (morfing);
Wybór lokalizacji będzie do ustalenia z Zamawiającym w celu zachowania unikatowości i
rozpoznawalności regionu. Kadry i ujęcia plenerowe do wykorzystania przy realizacji materiału
należy pozyskać w całości w lokalizacjach na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski – tak, by
możliwie najpełniej uwypuklić specyfikę prezentowanych atrakcji i uchwycić ich wielkopolską
tożsamość
Scenariusz spotu możliwy do modyfikacji po akceptacji Zamawiającego. Nie może on jednak
znacznie odbiegać od przedstawionego.
Na końcu filmu pojawia się informacja: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Wersja graficzna w/w informacji uwzględniać ma Wytyczne Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w
zakresie informacja i promocji
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=2
71
VIII. Scenariusz spotu radiowego 30”
„Z nurtem przygody!”
Głos męski:
Ale byyym pojechał... na wodę.. uch!
Głos żeński:
A tak konkretniej kochanie?
Głos męski:
Na żagle... albo motorówką... Wiem! W kajak i przez dziką przyrodę - rach, ciach!
Głos młodego chłopaka
Najlepiej na kite'a... albo surfing!
Głos męski /z lekką rezygnacją ale jednocześnie z ironią jako sloganu młodzieżowego/:
No to pojechaliśmy...
Głos kobiecy:
A pewnie, że pojedziemy! Nad Wielką Pętlę Wielkopolski! Tu wszystko mamy na raz. I
z jakimi widokami!
Lektor
Wielka Pętla Wielkopolski zaprasza. Turystyka wodna, rekreacja, sporty żaglowe,
motorowe, konie i rowery w jednym miejscu. Z NURTEM PRZYGODY. BEZ KOŃCA!
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
IX. Gadżety
Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie oraz wyprodukowanie wysokiej jakości trzech
różnych gadżetów Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz jednego gadżetu typu VIP, wszystkie
powinny być oznaczone hasłami oraz logotypami Uniii Europejskiej zgodnie z wytycznymi
WRPO. Wykonawca przedstawi propozycje gadżetów wraz z koniecznymi ilościami do
wyprodukowania w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Przykładowe gadżety to:
a. Podstawowe - kamizelka ratunkowa na kajak, rękawice do wiosłowania, ochrona na
ubrania na kajak(fartuch do kajaka), ręczniki, breloczki unoszące się na wodzie,
przenośne lodówki, bidony, maty odbijające światło na szybę do auta z motywem
głównego Key Visual oraz jednorazowe aparaty fotograficzne.
b. VIP - wodoodporny aparat jednorazowy, wodoodporne opakowania na telefon/smartfon.
X. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy
1. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji proces obiegu informacji pomiędzy stronami
umowy wraz z terminami i kluczowymi osobami.
2. Wykonawca
będzie
zobowiązany
do
realizacji
następujących
wskaźników/elementów produktu:
2.1
Spot TV
2.2
Spot radiowy
2.3
Landing page
2.4
Mediaplan
2.5
Event zagraniczny
2.6
Eventy towarzyszące imprezom
2.7
Study toury
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia raportu dotyczących efektów
zrealizowanych działań na podstawie:
3.1
Comiesięcznych raportów z monitoringu mediów - liczby publikacji
medialnych ogółem (wg monitoringu Instytutu Monitorowania Mediów),
liczby
publikacji
medialnych
uwzględniających
kluczowe
cele
komunikacyjne, ekwiwalentu reklamowego z doniesień medialnych, liczby
odwiedzin stron internetowych oraz unikalnych użytkowników, „polubień” i
pozytywnych komentarzy na Facebooku i Youtube.
3.2
Oglądalności spotów TV w oparciu o badanie Nielsen – ilość
zrealizowanych GRP, zasięgi 1+ oraz 3+ w planowanej grupie docelowej
3.3
Outdoor - dostarczona ilość tablic w poszczególnych miastach przy
założeniu przynajmniej 10% niestandardowej ekspozycji billboardu 6x3m
3.4
Działania on-line - realizacja planowanych ilości odsłon, klików w linki
tekstowe i formy graficzne, odtworzeń materiałów wideo
3.5
Opinii publicznej w wybranych regionach,
3.6
Kluczowych liderów opinii.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania ilościowego pre i
post na próbie przynajmniej 1 000 osób w zakresie świadomość i wizerunku
regionu turystycznego i Wielkiej Pętli Wielkopolski wśród mieszkańców
Wielkopolski, wybranych głównych miast Polski i zagranicznych. Forma i
kwestionariusz badania zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji w
ciągu 14 dni od podpisania umowy.
XI. Lista załączników
Załącznik 1
Mediaplan Kampanii Wielkiej Pętli Wielkpolski
Załącznik 2
Harmonogram działań kampania Wielkiej Pętli Wielkpolski
Załącznik 3
Harmonogram działań PR Wielkiej Pętli Wielkpolski
Załącznik 4
Layout landing page kampania Wielkiej Pętli Wielkpolski
Załącznik 5
Lista – słowa klucze
Załącznik 6
Koncepcja kreacji kampanii
Załącznik 7
Klucz mediowy Wielkiej Pętli Wielkpolski
Załącznik 8
Lista serwisów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards