Początki państwa polskiego

advertisement
 Bolesław
Chrobry
 Dobrawa
 Mieszko
 Otto
I
III
 Święty Wojciech
 Bitwa
pod Cedynią
 Chrzest Polski
 Koronacja Bolesława Chrobrego
 Zjazd Gnieźnieński



(ok. 967-1025), książę polski od 992, król od
1025. Najstarszy syn Mieszka I i księżniczki
czeskiej Dobrawy. 973 znalazł się na dworze
niemieckim jako zakładnik i gwarant
pokoju pomiędzy Mieszkiem I a królem
niemieckim.
Po śmierci ojca, w 992, przejął władzę, a
jego pierwsze działania zdążały w kierunku
wyeliminowania swych oponentów.
Wypędził z kraju macochę Odę i trzech
swych przyrodnich braci
W 999 uzyskał zgodę papieża Sylwestra II
na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie
oraz nowych biskupstw w Kołobrzegu,
Wrocławiu i Krakowie. W 1000 podejmował
w Gnieźnie cesarza niemieckiego Ottona III
Powrót do Spisu
postaci
 Dobrawa,
Dąbrówka
księżniczka czeska, córka
Bolesława I. Od 965 żona
Mieszka I. Założycielka
kościoła św. Trójcy i św. Wita
w Gnieźnie w 970. W
znacznej mierze przyczyniła
się do przyjęcia przez Polskę
chrztu i umocnienia
stosunków polsko-czeskich.
Powrót do Spisu postaci
książę polski od 960, syn Siemomysła,
pierwszy znany władca państwa polskiego
z dynastii Piastów
 Ok. 965 poślubił księżniczkę czeską
Dobrawę. W 966 przyjął chrzest. Zdobył
ujście Odry walcząc z margrabią
niemieckim Hodonem, zwyciężając w
decydującej bitwie pod Cedynią w
972. Odparł wyprawę cesarza Ottona II przeciw
Polsce w 979.
 Dokumentem Dagome iudex z 991 oddał państwo
polskie pod opiekę papieża. W testamencie podzielił
ziemie polskie między Bolesława Chrobrego, syna
Dobrawy, i małoletnich synów z drugiego
Powrót do Spisu postaci
małżeństwa


Otton III (980-1002), z rodu Ludolfingów, król
Niemiec od 983, cesarz od 996. Syn i następca Ottona
II. Osobiste rządy objął w 995. Wychowany w kulcie
imperium rzymskiego i cesarstwa ottońskiego,
kontynuował tradycje rzymskie.
Dążył do utworzenia imperium uniwersalnego,
zrzeszające na równych prawach wchodzące w jego
skład kraje. W 995 zorganizował wyprawę do Rzymu,
pokonał Krescencjuszów, osadził na tronie papieskim
swego kuzyna Brunona (Grzegorz V) i w maju 996
odbył koronację cesarską. Spotkał się z opozycją
zarówno we Włoszech, jak w Niemczech.
Jeszcze w tym samym roku Grzegorza V wygnano z
Rzymu, do władzy powrócili Krescencjusze.
Ponownie zajął Rzym w 998, okrutnie rozprawiając się
z przeciwnikami. Nie ciesząc się popularnością we
własnym kraju, usiłował pozyskać dla swojego
programu najwybitniejsze osobistości ówczesnego
świata.
Powrót do Spisu postaci
Święty Wojciech, właśc. Wojciech
Sławnikowic (czes. Vojtěch, niem.
Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach –
zm. 23 kwietnia 997 w okolicach
 Elbląga lub Tękit, Tenkitten,
obecnie Letnoje; inne źródła podają
pruski Chollin) – czeski duchowny
katolicki, biskup Pragi, misjonarz,
męczennik, uznawany przez Kościół
katolicki za świętego.
 Szósty syn Sławnika, pana na
Libicach z rodu Sławnikowiców i
Strzeżysławy, być może z rodu
Przemyślidów.
 Powrót do Spisu wydarzeń


Bitwa pod Cedynią została
rozegrana 24 czerwca 972 roku
między wojskami księcia Polan –
Mieszka I a margrabiego Marchii
Łużyckiej – Hodona,
wspomaganego przez
możnowładcę Zygfryda von
Walbeck[1]. Wyprawa była
prywatnym przedsięwzięciem
możnowładców niemieckich,
niezgodnym z wcześniejszymi
traktatami Mieszka z Ottonem I[2].
Bitwa stanowiła jedyny większy
epizod najazdu Hodona na
Pomorze Zachodnie opanowane
kilka lat wcześniej przez Polan.
Powrót do Spisu wydarzeń

Chrzest Polski, proces chrystianizacji Polski,
zastępowania pierwotnych wierzeń słowiańskich
przez religię chrześcijańską, trwający od X-XIII w.,
a rozpoczęty 4 kwietnia 966, kiedy książę Mieszko
I wraz z dworem przyjął chrzest.
Przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I miały
dwojaki charakter. Należy przypuszczać, że
największy wpływ na podjęcie tej decyzji miały
uwarunkowania zewnętrzne, tj.: konieczność
pozyskania księcia czeskiego jako sojusznika w
walce ze słowiańskimi Wieletami, obawa przed
przymusową chrystianizacją Polski przez
Niemców, dążenie do zapewnienia Polsce
równorzędnego miejsca wśród państw
chrześcijańskiej Europy. Drugą, istotną przyczyną,
decyzji o chrzcie był zespół uwarunkowań natury
wewnętrznej.
Powrót do Spisu wydarzeń
W
1025 roku Chrobry,
wykorzystując okres
bezkrólewia w
Niemczech, uzyskuje
zgodę papieża i koronuje
się w Gnieźnie na króla.
W kilka miesięcy później
umiera.
Powrót do Spisu wydarzeń
I
Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000 roku
i był ważnym
wydarzeniem służącym umocnieniu
pozycji oraz zwiększeniu prestiżu Polski w
Europie. Współcześnie zjazdy są forum
dialogu między różnymi kręgami
kulturowymi, wyznaniami i religiami.
Stanowią także okazję do przedstawienia
dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym
Kontynencie.
 Korzystaliśmy
 Autorami
z onet.pl. i z wikipedia.pl.
tej prezentacji są :Kacper
Chaliński i Cezary Głowacki
Download