31.V.2010 RADA UNII EUROPEJSKIEJ PL 10418/10 (OR. en

advertisement
PL
RADA
UNII EUROPEJSKIEJ
10418/10
(OR. en)
PRESSE 146
KOMUNIKAT PRASOWY
3017. posiedzenie Rady
Transport, telekomunikacja i energia
ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
Bruksela, 31 maja 2010 r.
Przewodnicząca Miguel SEBASTIÁN
minister przemysłu, turystyki i handlu Hiszpanii
Pedro Luis MARÍN URIBE
sekretarz stanu ds. energetyki Hiszpanii
PRASA
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUKSELA
Tel.: +32 (0)2 281 8914 / 6319
Faks: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
10418/10
1
PL
31.V.2010
Główne wyniki posiedzenia Rady
W odniesieniu do telekomunikacji:
Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję komunikat „Europejska agenda
cyfrowa” i przyjęła w jego sprawie konkluzje.
W tym samym kontekście Rada przeprowadziła wymianę poglądów w sprawie „Europejskiego
kodeksu praw użytkowników usług łączności elektronicznej”.
Przy okazji posiedzenia Rady konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich
zadecydowała, że siedziba biura BEREC będzie w Rydze, na Łotwie.
W odniesieniu do energii Rada:
–
zapoznała się z przygotowanym przez prezydencję sprawozdaniem z postępów prac nad
rozporządzeniem dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu
ziemnego;
–
w ramach przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniu
17 czerwca 2010 r., przeprowadziła wymianę poglądów na temat podejścia do ustalania
krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej;
–
przyjęła konkluzje w sprawie przyszłej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011–
2020 i zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji w sprawie realizacji transeuropejskich
sieci energetycznych w latach 2007–2009;
–
została poinformowana przez prezydencję i Komisję o aktualnej sytuacji
w międzynarodowych stosunkach w dziedzinie energii.
10418/10
2
PL
31.V.2010
SPIS TREŚCI1
UCZESTNICY ................................................................................................................................... 5
OMAWIANE PUNKTY
TELEKOMUNIKACJA....................................................................................................................... 7
Europejska agenda cyfrowa ................................................................................................................. 7
–
Konkluzje Rady ....................................................................................................................................................... 7
–
„Europejski kodeks praw użytkowników usług łączności elektronicznej”.............................................................. 8
ENERGIA ............................................................................................................................................ 9
Rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego .......... 9
Krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej ....................................................................... 11
Strategia energetyczna dla Europy na lata 2011–2020 – konkluzje Rady .......................................... 12
Stosunki międzynarodowe w dziedzinie energii ................................................................................ 14
SPRAWY RÓŻNE ............................................................................................................................. 16
PROGRAM PRAC NADCHODZĄCEJ PREZYDENCJI ................................................................ 19
POSIEDZENIA PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY ................................................................ 19
INNE ZATWIERDZONE PUNKTY
TRANSPORT
–
Ciśnieniowe urządzenia transportowe* ................................................................................................................. 20
SPRAWY OGÓLNE
–
Pomoc przedakcesyjna dla Islandii ........................................................................................................................ 20
1
Jeżeli deklaracje, konkluzje lub rezolucje zostały przez Radę formalnie przyjęte, jest to zaznaczone w
tytule danego punktu, a tekst jest umieszczony w cudzysłowie.
  Dokumenty, do których odesłano w tekście, są dostępne na internetowej stronie Rady
(http://www.consilium.europa.eu).
  Gwiazdką oznaczono akty przyjęte wraz z oświadczeniami do protokołu Rady przeznaczonymi do
wiadomości publicznej; oświadczenia te można znaleźć na wyżej wspomnianej internetowej stronie Rady
lub uzyskać z biura prasowego.
10418/10
3
PL
31.V.2010
SPRAWY ZAGRANICZNE
–
Stosunki z państwami Zatoki Perskiej ................................................................................................................... 21
–
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra ........................................................................................... 21
RYBOŁÓWSTWO
–
Umowa UE – Seszele: przedłużenie protokołu ..................................................................................................... 21
PRZEJRZYSTOŚĆ
–
Przejrzystość – publiczny dostęp do dokumentów ................................................................................................ 21
10418/10
4
PL
31.V.2010
UCZESTNICY
Belgia:
Vincent VAN QUICKENBORNE
Paul MAGNETTE
Didier SEEUWS
Bułgaria:
Trajczo TRAJKOW
Parwan RUSINOW
minister ds. przedsiębiorstw i uproszczeń
administracyjnych
minister ds. klimatu i energii
zastępca stałego przedstawiciela
minister gospodarki, energetyki i turystyki
wiceminister transportu, łączności i technologii
informatycznej
Republika Czeska:
Martin TLAPA
wiceminister przemysłu i handlu
Dania:
Lykke FRIIS
Jonas BERING LIISBERG
minister ds. klimatu i energetyki oraz ds. równości płci
zastępca stałego przedstawiciela
Niemcy:
Rainer BRÜDERLE
Jochen HOMANN
Guido PERUZZO
federalny minister gospodarki i techniki
sekretarz stanu ds. gospodarki i techniki
zastępca stałego przedstawiciela
Estonia:
Juhan PARTS
Gert ANTSU
minister gospodarki i komunikacji
zastępca stałego przedstawiciela
Irlandia:
Eamon RYAN
Geraldine BYRNE NASON
minister łączności, energetyki i zasobów naturalnych
zastępca stałego przedstawiciela
Grecja:
Nikos SIFOUNAKIS
Léonidas C.ROKANAS
wiceminister transportu i łączności
zastępca stałego przedstawiciela
Hiszpania:
Miguel SEBASTIÁN
Pedro Luis MARÍN URIBE
Francisco ROS
Francja:
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Włochy:
Paolo ROMANI
Stefano SAGLIA
Cypr:
Zeta EMILIANIDOU
minister przemysłu, turystyki i handlu
sekretarz stanu ds. energetyki
sekretarz stanu ds. telekomunikacji i społeczeństwa
informacyjnego
sekretarz stanu odpowiedzialna za planowanie i rozwój
gospodarki cyfrowej
wiceminister ds. komunikacji
wiceminister rozwoju gospodarczego
George CHACALLI
stały sekretarz w Ministerstwie Handlu, Przemysłu
i Turystyki
zastępca stałego przedstawiciela
Łotwa:
Dagnija STAĶE
Kaspars GERHARDS
Artis KAMPARS
minister rozwoju regionalnego
minister transportu
minister gospodarki
Litwa:
Rimvydas VASTAKAS
wiceminister transportu i komunikacji
Luksemburg:
François BILTGEN
Michèle EISENBARTH
10418/10
minister pracy i zatrudnienia, minister kultury, minister
szkolnictwa wyższego i badań naukowych, minister ds.
wyznań
zastępca stałego przedstawiciela
5
PL
31.V.2010
Węgry:
Agnes VARGHA
zastępca stałego przedstawiciela
Malta:
Theresa CUTAJAR
zastępca stałego przedstawiciela
Niderlandy:
Maria VAN DER HOEVEN
Peter W. KOK
minister gospodarki
zastępca stałego przedstawiciela
Austria:
Harald GÜNTHER
zastępca stałego przedstawiciela
Polska:
Marcin KOROLEC
Piotr KOŁODZIEJCZYK
Portugalia:
José Carlos ZORRINHO
Paulo CAMPOS
wiceminister gospodarki
podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Ana Paula ZACARIAS
sekretarz stanu ds. energetyki i innowacji
podsekretarz stanu ds. robót publicznych, transportu
i łączności
zastępca stałego przedstawiciela
Rumunia:
Adriean VIDEANU
Cristian BADESCU
minister gospodarki
zastępca stałego przedstawiciela
Słowenia:
Jozsef GYÖRKÖS
Uroš VAJGL
sekretarz stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego,
Nauki i Techniki
zastępca stałego przedstawiciela
Słowacja:
Ľubomír VÁŽNY
minister transportu
Finlandia:
Suvi LINDÉN
Riina NEVAMÄKI
minister ds. komunikacji
sekretarz stanu, Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki
Szwecja:
Leif ZETTERBERG
Ola ALTERÅ
sekretarz stanu, Ministerstwo Komunikacji
sekretarz stanu przy ministrze gospodarki
Wielka Brytania:
Charles HENDRY
Ed VAIZEY
wiceminister w Ministerstwie Energii i Zmian
Klimatycznych
minister kultury
Komisja:
Neelie KROES
Günther OETTINGER
wiceprzewodnicząca
członek Komisji
10418/10
6
PL
31.V.2010
OMAWIANE PUNKTY
TELEKOMUNIKACJA
Europejska agenda cyfrowa
–
Konkluzje Rady
Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez komisarz Neelie Kroes komunikat Komisji
„Europejska agenda cyfrowa” (dok. 9981/10) i przyjęła w jego sprawie konkluzje zawarte
w dokumencie (dok. 10130/10).
Ministrowie przyjęli z zadowoleniem europejską agendę cyfrową, zatwierdzając wskazanych w niej
siedem głównych obszarów działania i podkreślając znaczenie technologii cyfrowych dla
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.
Kilka delegacji podkreśliło poparcie dla rozwijania jednolitego rynku cyfrowego z szybkim
Internetem i interoperacyjnymi aplikacjami, a także wartość dodaną dla środowiska, jaką
przedstawia agenda.
Europejska agenda cyfrowa jest jednym z siedmiu projektów przewodnich przewidzianych
w strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W miarę jak Komisja
będzie składała coroczne sprawozdania na temat realizacji agendy, będą musiały wciąż powstawać
konkretne propozycje.
Konkluzje uznają znaczenie agendy cyfrowej w aspektach ekonomicznym, społecznym
i kulturowym.
Zatwierdza się w nich przyjęcie ambitnego planu działań, na przykład w celu:
–
utworzenia w pełni funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego, przynoszącego korzyści
europejskim podmiotom gospodarczym – w szczególności MŚP – i europejskim
konsumentom; oraz
–
podjęcia skoordynowanych środków w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, aby
podnieść poziom zaufania w cyberprzestrzeni.
10418/10
7
PL
31.V.2010
–
„Europejski kodeks praw użytkowników usług łączności elektronicznej”1
Rada przeprowadziła wymianę poglądów w sprawie „Europejskiego kodeksu praw użytkowników
usług łączności elektronicznej”.
Rada osiągnęła daleko idące porozumienie w sprawie kodyfikacji obowiązującego dotychczas
prawodawstwa UE dotyczącego praw internetowych.
Celem jest wprowadzenie na szczeblu UE prostego, przyjaznego użytkownikom narzędzia
obejmującego wszystkie prawa użytkowników usług łączności elektronicznej w dziedzinie TIK
(technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz ochrony konsumentów. Dzięki pełniejszej
informacji obywatele mogą lepiej wykonywać swoje prawa i korzystać z procedur przewidzianych
przez państwa członkowskie w kwestiach odszkodowań i rozwiązywania sporów.
Ponadto w swoim wniosku w sprawie agendy cyfrowej Komisja sygnalizuje zamiar wydania do
roku 2012 kodeksu praw internetowych UE, który będzie jasnym i przystępnym zestawieniem
obowiązujących obecnie praw użytkowników techniki cyfrowej w UE.
1
10418/10
8
PL
31.V.2010
ENERGIA
Rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
Podczas obrad otwartych dla publiczności prezydencja poinformowała Radę o postępach
poczynionych w pracach nad tym wnioskiem (dok. 9817/10), który został przedstawiony przez
Komisję w lipcu 2009 r. (dok. 11892/09) w odpowiedzi na apel Rady Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego o przyspieszenie przeglądu obecnie obowiązującej dyrektywy, aby uwzględnić nowe
wydarzenia na unijnym wewnętrznym rynku gazu oraz zapobiec nowym kryzysom w tym sektorze.
Rada przez cały czas pracuje nad tym wnioskiem, który stanowi jeden z głównych priorytetów
prezydencji hiszpańskiej. Prowadzone są już negocjacje z Parlamentem Europejskim i prezydencja
spodziewa się osiągnąć w ciągu tego półrocza porozumienie w pierwszym czytaniu.
Celem tego rozporządzenia jest ustanowienie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw
gazu ziemnego poprzez zapewnienie właściwego i ciągłego funkcjonowania wewnętrznego rynku
gazu oraz poprzez wyraźne zdefiniowanie i przypisanie obowiązków, a także sprawną koordynację
reakcji na szczeblu państw członkowskich i Unii w zakresie zarówno działań prewencyjnych, jak
i reakcji na konkretne zakłócenia dostaw.
Ogólnie ministrowie zgodzili się, że radzenie sobie z zakłóceniami powinno przez jak najdłuższy
czas opierać się przede wszystkim na środkach rynkowych – m.in. elastyczności produkcji
i przywozu, przejściu na paliwa alternatywne, zwiększonemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii – i że jednym z wymogów stworzenia wewnętrznego rynku gazu, a także osiągnięcia
zgodności z tzw. regułą N-1, jest inwestowanie w infrastrukturę, w szczególności w połączenia
międzysystemowe, urządzenia umożliwiające przepływ dwukierunkowy w rurociągach, zdolności
magazynowe itd.
W odniesieniu do standardów dostaw niektóre państwa członkowskie opowiadają się za węższą
definicją „odbiorców chronionych”, inne zaś uważają, że należy to rozumieć jako standard
minimalny, a państwom członkowskim należy umożliwić wprowadzenie w określonych
specyficznych warunkach wymogów idących dalej niż wymogi minimalne przewidziane
w rozporządzeniu.
Ministrowie podkreślili również znaczenie współpracy regionalnej jako ważnego elementu
solidarności między państwami członkowskimi, która jest uznawana i wspierana w rozporządzeniu,
choć sposoby jej prowadzenia będą pozostawione uznaniu stron i będą musiały być realizowane
w sposób elastyczny.
10418/10
9
PL
31.V.2010
Niektórzy ministrowie postulowali również wyraźniejsze określenie ról państw członkowskich,
w szczególności odgrywanych za pomocą ich właściwych organów, a także Komisji –
w odniesieniu do działań, które mają być podjęte w przypadku sytuacji nadzwyczajnej w Unii lub
w regionie.
Większość państw członkowskich podkreśliła, że zależność Unii od importu energii jest istotnym
dodatkowym zagrożeniem jej bezpieczeństwa dostaw i że w kontekście niezbędnej dywersyfikacji
źródeł i dróg dostaw szczególne znaczenie mają stosunki z państwami trzecimi.
10418/10
10
PL
31.V.2010
Krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej
W ramach przygotowań do Rady Europejskiej, która odbędzie się 17 czerwca 2010 r., ministrowie
przeprowadzili wymianę poglądów na temat podejścia do ustalania krajowych celów w zakresie
efektywności energetycznej na podstawie noty prezydencji (dok. 9767/10 + COR 1)
i z uwzględnieniem przedstawionych przez komisarza Günthera Oettingera wyników rozmów
dwustronnych na ten temat prowadzonych przez Komisję z państwami członkowskimi.
Komisja przypomniała, że marcowa Rada Europejska zwróciła się do niej o monitorowanie –
z zastosowaniem wspólnego podejścia – spójności celów krajowych z europejskim wymiernym
celem, jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Celem obecnego podsumowania
sytuacji jest uzyskanie jasnego ogólnego poglądu na realizowane lub zaplanowane już środki
krajowe, które mają służyć osiągnięciu orientacyjnego celu, jakim jest oszczędność energii
wielkości 20% do roku 2020, aby ustalić metody definiowania tych celów i porównywania ich
z celem unijnym.
Większość ministrów podkreśliła, że cele krajowe będą musiały mieć charakter orientacyjny
i odzwierciedlać potrzeby i specyfikę poszczególnych państw członkowskich oraz że państwa
członkowskie powinny wybrać metodę obliczeń, jaką uznają za najwłaściwszą, w szczególności
dlatego, że kilka z nich opracowało już plany i realizuje środki służące uzyskaniu celu w zakresie
efektywności energetycznej na poziomie 20%.
Jedną z głównych kwestii dyskutowanych w kontaktach dwustronnych było to, czy do celów
obliczeń na szczeblu UE należy posługiwać się pojęciem „oszczędności pierwotnych”
(wyprowadzonego z pojęcia „pierwotnego zużycia energii”, które obejmuje wytwarzanie i przesył
energii), ku któremu skłania się również Komisja, czy raczej pojęciem „końcowych oszczędności
energii” (opartemu na pojęciu „końcowego zużycia energii”, tj. ilości zużywanej przez
użytkowników końcowych), preferowanym przez kilka państw członkowskich.
Podsumowując tę dyskusję, Komisja zasygnalizowała, że zainicjuje studium, które posłuży
wyłonieniu najlepszych metod ustalania celów w zakresie efektywności energetycznej i że oczekuje
od państw członkowskich przedstawienia we właściwym terminie informacji na temat ich
celów/programów w zakresie efektywności energetycznej. Prezydencja przedstawi w tej sprawie
sprawozdanie Radzie do Spraw Ogólnych, która będzie przygotowywała czerwcową Radę
Europejską.
10418/10
11
PL
31.V.2010
Strategia energetyczna dla Europy na lata 2011–2020 – konkluzje Rady
Jako pierwszy krok w procesie konsultacji zapoczątkowanym przez Komisję przed
zaprezentowaniem nowej strategii ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat
przyszłej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011–2020. Oczekuje się, że strategia zostanie
zatwierdzona przez Radę Europejską w marcu 2011 r.
Przeprowadziwszy ocenę osiągnięć sektora energetycznego w ostatnich latach, Komisja wskazała
na szereg niedoborów/luk, które należy uzupełnić w ramach następujących pięciu obszarów
polityki, oprócz lepszej realizacji uzgodnionych polityk:
–
nowoczesne zintegrowane sieci,
–
postęp w kierunku niskoemisyjnego systemu energetycznego,
–
objęcie przewodnictwa w zakresie innowacji technologicznych,
–
silna i skoordynowana polityka zagraniczna w dziedzinie energetyki,
–
ochrona obywateli UE.
Większość ministrów zgodziła się co do wiodącej roli polityki energetycznej w ramach strategii
„Europa 2020”1 i podkreśliła, że należy dążyć do równowagi między celami w dziedzinie
zrównoważonej energetyki a wzrostem gospodarczym. Kilku ministrów stwierdziło, że UE powinna
sięgać wzrokiem poza rok 2020, i w tym kontekście przyjęło z zadowoleniem zapowiedziany przez
Komisję plan działań na rzecz eliminacji emisji dwutlenku węgla na okres do roku 2050.
Znaczna liczba państw członkowskich zaapelowała również o szybkie wprowadzenie w życie
projektów o charakterze inicjatyw przemysłowych w ramach planu EPSTE (europejski strategiczny
plan w dziedzinie technologii energetycznych) (dok. 6688/10). Kilku ministrów wyraziło obawę, że
realizacja tych i innych projektów i inicjatyw może oznaczać dodatkowe obciążenia
administracyjne dla państw członkowskich.
Kilku ministrów ponownie podkreśliło znaczenie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE
i wezwało do postępów w rozwoju połączeń międzysystemowych.
1
„Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu” (dok. 7110/10).
10418/10
12
PL
31.V.2010
W ramach przygotowań do przyszłego planu działań dotyczącego energetyki Rada przyjęła również
konkluzje (dok. 9744/10) dotyczące zasad przyszłej strategii energetycznej UE i pewnych kroków
proceduralnych prowadzących do jej przyjęcia.
Ministrowie przyjęli ponadto do wiadomości sprawozdanie Komisji w sprawie realizacji
transeuropejskich sieci energetycznych w okresie 2007–2009 (dok. 9354/10), zważywszy na jego
znaczenie dla przyszłego komisyjnego planu działań dotyczącego energetyki. Polityka UE
w zakresie projektów TEN-E została zainicjowana w roku 1996, a obecne cele ramowe TEN-E są
następujące:
–
wspieranie ukończenia realizacji wewnętrznego rynku energii;
–
zmniejszenie izolacji regionów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i regionów
wyspiarskich;
–
zapewnienie i dywersyfikacja dostaw energii, w tym poprzez współpracę z państwami
trzecimi;
–
przyczynianie się do trwałego rozwoju i ochrony środowiska.
Ta analiza i wypływające z niej wnioski przygotowują grunt pod oczekiwany wniosek dotyczący
nowego instrumentu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury energetycznej UE
(o który wystąpiła Rada Europejska w marcu 2009 r. i który jest przewidziany w drugim
strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej1) oraz zieloną księgę w sprawie sieci
energetycznych.
Zob. również:
–
konkluzje Rady w sprawie bezpieczeństwa energetycznego (dok. 5215/09);
–
konkluzje Rady w sprawie drugiego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej
(dok. 5964/09);
–
Zielona księga: W kierunku bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej
sieci energetycznej (dok. 15927/08).
1
6692/09
10418/10
13
PL
31.V.2010
Stosunki międzynarodowe w dziedzinie energii
Prezydencja i Komisja przekazały ministrom najnowsze informacje o rozwoju sytuacji
w międzynarodowych stosunkach w dziedzinie energii.
Rada ds. Energii UE − USA
Rada ds. Energii UE − USA powołana podczas szczytu UE – USA w dniu 3 listopada 2009 r.
odbyła pierwsze posiedzenie w dniu 4 listopada 2009 r. Od tego czasu prace dotyczyły głównie
powołania jej trzech grup roboczych i ustalenia ich priorytetów. Wszystkie grupy robocze odbyły
już pierwsze posiedzenia; główne tematy ich dyskusji były następujące:
–
globalne bezpieczeństwo energetyczne a rynek globalny: m.in. południowy / transkaspijski
korytarz energetyczny i globalne rynki energii;
–
polityki energetyczne: zrównoważony rozwój biopaliw, bezpieczeństwo jądrowe,
efektywność energetyczna, wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla (CCS)
oraz inteligentne sieci / pojazdy elektryczne;
–
technologia energetyczna, badania i rozwój: np. energia słoneczna, biopaliwa, inteligentne
sieci, energooszczędne budynki.
UE – OPEC
Siódme posiedzenie w ramach dialogu energetycznego UE – OPEC zaplanowano na 28 czerwca
2010 r. w Brukseli. Omawiane będą kwestie najnowszych polityk energetycznych, kształtowanie się
rynku ropy oraz długofalowe trendy energetyczne.
12 Międzynarodowe Forum Energetyczne, Cancún (Meksyk)
Posiedzenie to miało miejsce w dniach 29–31 marca 2010 r.; jego gospodarzem był Meksyk,
a współgospodarzami – Niemcy i Kuwejt. Sześćdziesiąt trzy kraje były reprezentowane na szczeblu
ministerialnym i zatwierdzono deklarację ministerialną. (www.ief.org/)
10418/10
14
PL
31.V.2010
Głównym wynikiem posiedzenia jest to, że powołano grupę sterującą wysokiego szczebla
i powierzono jej zadanie przygotowania projektu Karty Międzynarodowego Forum
Energetycznego. Na Forum wytypowano również obszary współpracy z Międzynarodową Agencją
Energetyczną (MAE) i OPEC. Oczekuje się, że Karta Międzynarodowego Forum Energetycznego
zostanie zatwierdzona przez ministrów, którzy spotkają się w Rijadzie (Arabia Saudyjska) przed
marcem roku 2011. 13 Międzynarodowe Forum Energetyczne odbędzie się w Kuwejcie w roku
2012.
Euromed – Unia dla Śródziemnomorza
Trwają przygotowania do szóstego euro-śródziemnomorskiego spotkania ministerialnego w sprawie
energii i energii odnawialnej, które może się odbyć po okresie letnim. Głównymi punktami
porządku obrad są: śródziemnomorski plan słoneczny, euro-śródziemnomorska strategia
energetyczna i współpraca energetyczna, a także zrównoważony rozwój sektora energetyki.
Oczekuje się, że podczas spotkania zostaną zatwierdzone: deklaracja ministerialna oraz dokument
strategiczny w sprawie śródziemnomorskiego planu słonecznego.
Rosja/Ukraina
Stosunki między tymi dwoma państwami znacznie się poprawiły. Ponadto Ukraina w dalszym
ciągu bierze udział w platformie bezpieczeństwa energetycznego Partnerstwa Wschodniego 1, która
w dniu 20 maja odbyła trzecie posiedzenie poświęcone sprawom bezpieczeństwa dostaw energii
i efektywności energetycznej w budynkach.
Wspólnota Energetyczna2
Republika Mołdowy została członkiem w dniu 1 maja 2010 r., natomiast pełne przystąpienie
Ukrainy jest uzależnione od przyjęcia ustawy w sprawie sektora gazowego. Następne posiedzenie
Rady ministerialnej zaplanowano na 24 września 2010 r. w Skopje pod przewodnictwem Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
1
2
Wschodni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa (UE-27 + Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Republika Mołdowy i Ukraina).
Traktat mający na celu ustanowienie w pełni zintegrowanego rynku energii elektrycznej i gazu dla krajów
Europy Południowo-Wschodniej (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Rumunii, Serbii i Czarnogóry).
10418/10
15
PL
31.V.2010
SPRAWY RÓŻNE
TELEKOMUNIKACJA
Usługi powszechne – wynik konsultacji społecznych
Komisja poinformowała Radę (dok. 10244/10) o pierwszych wynikach konsultacji w sprawie
przyszłości usług powszechnych. Główne potencjalne kierunki polityki, które wyłoniły się
w konsultacjach i które wymagają dalszych analiz, są następujące:
–
stopniowe uchylanie obowiązujących obecnie sektorowych przepisów dotyczących usług
powszechnych na szczeblu UE;
–
Zadbanie o przejrzystość i pewność prawa w obrębie obowiązujących obecnie przepisów
ustawodawczych UE dotyczących usługi powszechnej, w szczególności w odniesieniu do
elastyczności krajowej w zakresie Internetu / dostępu szerokopasmowego; oraz
–
zmiana przepisów ustawodawczych UE dotyczących usługi powszechnej, aby przyczynić
się do spełnienia postulatu powszechnego objęcia zasięgiem, wyrażonego hasłem „szerokie
pasmo dla wszystkich”.
Sprawozdanie z postępów w zakresie jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej
w roku 2009
Komisja przedstawiła roczne sprawozdanie z prac nad jednolitym europejskim rynkiem łączności
elektronicznej (dok. 10245/10), zarysowując rozwój sytuacji rynkowej i regulacyjnej w unijnym
sektorze łączności elektronicznej w roku 2009.
Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych
Komisja przedstawiła roczne sprawozdanie w sprawie benchmarkingu, w którym analizuje aktualny
rozwój sytuacji w dziedzinie TIK i wskazuje obszary wymagające dalszych działań,
zaproponowanych przez Komisję w europejskiej agendzie cyfrowej (dok. 9857/10).
10418/10
16
PL
31.V.2010
Spotkanie na szczeblu ministerialnym UE – państwa regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Prezydencja poinformowała delegacje o spotkaniu ministerialnym pod hasłem „cyfrowe treści dla
cyfrowego społeczeństwa”, które odbyło się w dniach 14–16 marca 2010 r. w La Granja de San
Ildefonso (Hiszpania). Forum podsumowało aktualny stan polityk publicznych realizowanych
w ciągu ostatnich kilku lat i przedyskutowało potrzeby i priorytety przyszłych agend cyfrowych,
które mogą przyczynić się do zmniejszenia luki cyfrowej i promocji wzrostu gospodarczego
z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Główne konkluzje forum zawarto w deklaracji
(dok. 10036/10).
ENERGIA
Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program wspomagania naprawy
gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie
energetyki
Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia
Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej
Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG) stanowi część
Europejskiego planu naprawy gospodarczej przyjętego w listopadzie 2008 r. w odpowiedzi na
kryzys gospodarczy i finansowy w Europie. Przygotowywanie powyższego sprawozdania jest
obowiązkiem wynikającym z obowiązującego obecnie rozporządzenia (art. 28), które przewiduje,
że Komisja ma monitorować wprowadzanie go w życie i przedstawiać w tej sprawie sprawozdanie.
Pierwotne rozporządzenie 663/20091 przyznawało kwotę 3,98 mld EUR na projekty związane
z infrastrukturą gazową i elektroenergetyczną, morską elektroenergetyką wiatrową oraz
wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla (CCS). W swoim sprawozdaniu Komisja
szacuje, że ok. 114 mln EUR nie zostanie spożytkowanych. Komisja proponuje zatem, aby
wykorzystać te środki na utworzenie dedykowanego instrumentu finansowego wspierającego
inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych,
w szczególności w miastach, w ramach inicjatywy na rzecz finansowania zrównoważonej energii
zapowiedzianej w drugim strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej. Proponowany
instrument jest ograniczony do finansowania środków, które charakteryzują się szybkim,
wymiernym i znacznym oddziaływaniem na naprawę gospodarczą w UE, zwiększają
bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszają emisje gazów cieplarnianych.
1
(Dz.U. L 200 z 31.7.2009).
10418/10
17
PL
31.V.2010
Podpisanie protokołu ustaleń pomiędzy Republiką Turcji a Republiką Grecką w sprawie
współpracy w dziedzinie energii
Rada została poinformowana o powyższym przez delegację grecką.
Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich
Komisja poinformowała Radę o postępach w realizacji planu. Jest to plan działań odnoszących się
do połączeń międzysystemowych i usprawnień rynkowych w regionie Morza Bałtyckiego,
zainicjowany w czerwcu 2009 r., a jego celem jest przyłączenie Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy
(tzw. wysp energetycznych) do rynku wewnętrznego UE.
Wyciek ropy w Meksyku
Tragiczny wypadek, który wydarzył się na platformie wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej
uwypuklił zagrożenia związane z przybrzeżnym wydobywaniem ropy i gazu. Europa, w tym
Norwegia, produkuje rocznie ok. 200 mln ton ropy naftowej; większość tej produkcji pochodzi
z Morza Północnego. UE musi się również przygotować na ewentualność wypadku u jej wybrzeży.
Wprawdzie w UE istnieją specjalne organy i mechanizmy, które są w stanie niezwłocznie
zareagować na ewentualny wypadek, należy jednak podkreślić, że żaden system regulacyjny nie jest
w stanie dostarczyć 100% gwarancji bezpieczeństwa.
W tym kontekście komisarz Oettinger oraz komisarz Georgiewa odbyli w dniu 11 maja posiedzenie
wysokiego szczebla z głównymi podmiotami prowadzącymi eksploatację na wodach europejskich.
Podczas tego spotkania poproszono przedstawicieli branży o zobowiązanie się do dołożenia
wszelkich starań, aby podobne wypadki nie zdarzyły się u wybrzeży UE. Drugie posiedzenie
zaplanowano na lipiec.
10418/10
18
PL
31.V.2010
PROGRAM PRAC NADCHODZĄCEJ PREZYDENCJI
Rada wysłuchała krótkiej prezentacji dokonanej przez delegację belgijską, obejmującej
najważniejsze punkty programu prac w dziedzinie telekomunikacji planowane na okres
przewodnictwa Belgii, tj. od lipca do grudnia 2010 roku.
Przyszła prezydencja przedstawiła również swoje główne priorytety w dziedzinie energii:
–
strategia na rzecz energii,
–
pakiet na rzecz infrastruktury,
–
plan działań na rzecz eliminacji emisji dwutlenku węgla,
–
ochrona konsumentów,
–
efektywność energetyczna.
POSIEDZENIA PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY
Przy okazji posiedzenia Rady prezydencja zwołała konferencję przedstawicieli rządów państw
członkowskich, która zadecydowała, że siedziba biura BEREC (Organu Europejskich Regulatorów
Łączności Elektronicznej) będzie w Rydze, na Łotwie.
10418/10
19
PL
31.V.2010
POZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY
TRANSPORT
Ciśnieniowe urządzenia transportowe*
Rada przyjęła dyrektywę (dok. PE-CONS 14/10 + 9574/10 ADD 1) aktualizującą i upraszczającą
przepisy dyrektywy z roku 1999 w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych w celu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu takich urządzeń i zapewnienia ich swobodnego
przepływu na jednolitym rynku transportu.
Zmiana ta eliminuje sprzeczne ze sobą przepisy i upraszcza ramy regulacyjne, zwłaszcza w zakresie
procedur oceny zgodności, bez radykalnych zmian zakresu stosowania dyrektywy z roku 1999 lub
środków w niej przewidzianych. W wyniku tej zmiany uchylone zostały niektóre dyrektywy
dotyczące urządzeń ciśnieniowych.
Tekst zawiera przepisy regulujące obowiązki poszczególnych podmiotów gospodarczych, zgodność
urządzeń oraz kontrole organów prowadzących inspekcje i monitorujących, jak również ich
wzajemne uznawanie.
SPRAWY OGÓLNE
Pomoc przedakcesyjna dla Islandii
Rada przyjęła rozporządzenie, na mocy którego Islandia zostaje umieszczona w wykazie państw
kwalifikujących się do pomocy przedakcesyjnej UE (dok. 12/10). Pomoc przedakcesyjna UE to
pomoc dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w sukcesywnym
dostosowywaniu się do norm i polityk Unii Europejskiej pod kątem przyszłego członkostwa.
W związku z wnioskiem Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej przedstawionym w dniu
16 lipca 2009 r. Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie Radzie opinii w sprawie wniosku
Islandii. Komisja przedstawiła swoją opinię w dniu 24 lutego 2010 r. Rada analizuje tę kwestię, aby
zdecydować, czy przyznać Islandii status kandydata i rozpocząć negocjacje akcesyjne.
10418/10
20
PL
31.V.2010
SPRAWY ZAGRANICZNE
Stosunki z państwami Zatoki Perskiej
Rada przyjęła do wiadomości przygotowania do 20. wspólnego posiedzenia ministerialnego UE –
Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej, które odbędzie się w Luksemburgu w dniu 14 czerwca
2010 r.
Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra
Rada przyjęła do wiadomości przygotowania do pierwszego posiedzenia Rady Stabilizacji
i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra, które odbędzie się w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 2010 r.
Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra po wejściu
w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w dniu 1 maja 2010 r. Układ stanowi ramy umowne,
na podstawie których UE i Czarnogóra będą pogłębiać współpracę i oceniać rozwój wzajemnych
stosunków.
RYBOŁÓWSTWO
Umowa UE – Seszele: przedłużenie protokołu
Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie przedłużenia
obowiązującego protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Seszelami, którego
ważność wygasa 17 stycznia 2011 r.
PRZEJRZYSTOŚĆ
Przejrzystość – publiczny dostęp do dokumentów
Rada przyjęła odpowiedź na wniosek nr 13/c/01/10 (ponowny), przy czym delegacje: duńska,
fińska i szwedzka głosowały przeciwko (dok. 8498/10).
10418/10
21
PL
Download