Karta zgłoszenia

advertisement
LOGO
LETNIA AKADEMIA KONTRABASOWA
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, Szczawno Zdrój, 24 – 27 sierpnia 2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię/Imiona………………………………………………………………………………………………
Nazwisko…………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………… E-mail…………………………………..................................................
Nauczyciel / instruktor - specjalność ………………………………........ ………………………
Uczeń, student ………………………………………………………………………………………
Członek PSK: TAK/NIE
Uczestnictwo aktywne / Uczestnictwo bierne
Nazwa, adres i telefon instytucji delegującej……………………….......................................................
…………………………………………………………………………....................................................
Proszę o wystawienie rachunku
Dane do rachunku (dane muszą być zgodne z danymi wpłacającego)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Wypełniony formularz wraz z dowodem wpłaty całej kwoty prosimy przesłać e-mailem lub pocztą najpóźniej
do dnia 01.08.2017r.
na adres:
Stowarzyszenie „MŁODY ARTYSTA” przy Zespole Szkół Muzycznych
im. St. Moniuszki w Wałbrzychu
ul. Piętnastolecia 24, 58-309 Wałbrzych
Tel. 578 604 217
e-mail: [email protected]




Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią warunków udziału w warsztatach i zgadzam się na ich postanowienia
oraz inne zasady uczestnictwa określone przez organizatora Letniej Akademii Kontrabasowej (dalej LAK).
Odwołanie uczestnictwa może nastąpić 5 dni przed terminem rozpoczęcia LAK. W innym przypadku
Stowarzyszenie „Młody Artysta” nie zwraca należności.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora LAK. Wobec powyższego wyrażam zgodę, aby mój wizerunek (utrwalony w postaci fotografii) był
nieodpłatnie wykorzystywany przez Organizatora LAK w całości, a także w postaci dowolnie wybranych
fragmentów, jak też wraz z wizerunkami innych osób, w wybranych wydawnictwach, publikacjach, w Internecie, w
prasie drukowanej, nadaniach telewizyjnych. Dla realizacji powyższego celu wyrażam zgodę na utrwalanie,
zwielokrotnianie mojego wizerunku (wytwarzanie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, w tym
techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną), rozpowszechnianie (publikowanie, wystawianie, wyświetlanie,
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej), wprowadzanie do obrotu. Nieodpłatne zezwolenie, o
którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie)
korzystania z mojego wizerunku.
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem. Zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.nr133/97,poz.883 z późniejszymi zmianami i wyrażam
zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia „Młody Artysta” oraz ich
przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności Stowarzyszenia „Młody Artysta”.
…………………………………………
podpis
KARTA INFORMACYJNA
LOGO
LETNIEJ AKADEMII KONTRABASOWEJ
Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego, Szczawno Zdrój 24-27 sierpnia 2017
Organizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów
z siedzibą w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
oraz
Stowarzyszenie „Młody Artysta”
przy Zespole Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu
zapraszają w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 r. do udziału w pierwszej edycji LETNIEJ AKADEMII
KONTRABASOWEJ. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II stopnia,
studentów akademii muzycznych, instruktorów muzycznych, a także wszystkich zainteresowanych rozwijaniem
własnego potencjału poprzez kontakt z muzyką oraz aktywność twórczą.
Warunki i koszty uczestnictwa
KOSZT UDZIAŁU:













Dla członków PSK z zapłaconą składką członkowską do roku 2017 włącznie: udział bezpłatny
Dla uczestników niezrzeszonych w PSK:
 250 zł – udział aktywny
 100 zł – udział bierny
Uczestnikom przysługują trzy 45-min. lekcje u wybranego pedagoga,
możliwość słuchania zajęć w innych klasach oraz prawo do czynnego, nieodpłatnego uczestniczenia w zajęciach
Orkiestry Kontrabasowej.
Uczestnikom przysługuje udział w codziennych próbach Orkiestry Kontrabasowej, których zwieńczeniem będzie
koncert 26.08.17r.
Informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia
Kontrabasistów oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty wpisowego upływa z dniem 01 sierpnia 2017r.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy potwierdzą otrzymanie zgłoszenia, podadzą dokładny plan warsztatów oraz wszelkie szczegółowe
informacje do dnia 10 sierpnia 2017 r.
Opłata za udział w warsztatach nie obejmuje cen noclegów i wyżywienia.
Dla uczestników warsztatów organizator dokonał rezerwacji noclegów wraz ze śniadaniem w Uzdrowisku
Szczawno-Jedlina , w budynku „Dąbrówka” w Szczawnie Zdroju, w cenie 60 zł/dobę i pozostałych posiłków w
Domu Zdrojowym (obiad, kolacja). Opłata we własnym zakresie. Lokalizacja blisko Teatru Zdrojowego - miejsca
realizacji warsztatów.
Uczestnicy aktywni proszeni są o zabranie własnego instrumentu i smyczka oraz nut wraz z akompaniamentem
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia lub dyplomy uczestnictwa w warsztatach po ich zakończeniu.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy [email protected]
lub bezpośrednio do koordynatora warsztatów: Paweł Wołkowski, tel. 578 604 217
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia „Młody Artysta”: Raiffeisen POLBANK Oddział w Wałbrzychu, 76 1750 0012 0000 0000 3274 8554.
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: LETNIA AKADEMIA KONTRABASOWA 2017 oraz
imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na warsztaty.
Warunkiem zakwalifikowania na LAK jest przesłanie karty zgłoszenia uczestnika na adres Biura
Organizacyjnego pocztą lub e-mailem wraz z kserokopią dowodu wpłaty w wysokości 100,00 zł udział aktywny
lub 50,00 zł udział bierny . Dla Członków PSK udział w LAK 2017 bezpłatny po przesłaniu karty zgłoszenia
wraz z dowodem wpłaty składki członkowskiej do roku 2017 włącznie.
Stowarzyszenie „Młody Artysta przy Zespole Szkół Muzycznych
im. St. Moniuszki w Wałbrzychu
ul. Piętnastolecia 24
58-309 Wałbrzych
lub na adres e-mail:
[email protected]
Wykładowcy i tematyka warsztatów:
LETNIA AKADEMIA KONTRABASOWA / SUMMAR BASS ACADEMY/
to warsztaty mistrzowskie muzyki klasycznej, jazzowej i afro-kubańskiej, koncerty oraz
zabawy i konkursy z nagrodami dla najmłodszych.
Organizatorami LETNIEJ AKADEMII KONTRABASOWEJ są::
Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów z siedzibą w Akademii Muzycznej im. K.
Lipińskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół
Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu
Miejscem realizacji warsztatów i koncertów: Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego,
Muszla Koncertowa Parku Zdrojowego oraz Dom Zdrojowy w Szczawnie Zdroju.
Termin: 24 - 27. 08. 2017
PLAN DNIA:
10:00-14:00 - lekcje mistrzowskie, warsztaty
16:00-17:00 - próba orkiestry kontrabasowej
19:30-21:00 - koncert
I Letnia Akademia Muzyczna w Szczawnie Zdroju gwarantuje wysoki poziom zajęć muzycznych.
Młodzi instrumentaliści - uczniowie, studenci, absolwenci, będą doskonalić technikę gry na
kontrabasie i gitarze basowej pod opieką doświadczonych polskich pedagogów.
WYKŁADOWCY:
dr hab. Irena Olkiewicz - kontrabas dla zaawansowanych
mgr Grzegorz Frankowski – kontrabas dla początkujących
dr hab.Marek Werpulewski – fortepian
mgr Kazimierz Cyna – animacje muzyczne, konkursy, orkiestra kontrabasowa
ASYSTENCI:
mgr Michał Waliński – zespoły kameralne, gitara basowa
mgr Paweł Prucnal – zespoły kameralne
Ronald Grzegorz Abreu Krysztofiak – kontrabas akustyczny i elektryczny oraz gitara basowa
w muzyce afro-kubańskiej
Civan Firat Korkmaz – orkiestra kontrabasowa
Letnia Akademia Kontrabasowa 2017 to nie tylko lekcje i warsztaty, to także koncerty.
KONCERTY:
1. Zespół Kontrabasowy Bassiona Polacca
2. Koncert klasyczny Paweł Prucnal/Civan Firat Korkmaz/Marek Werpulewski
3. Koncert jazzowy Grzegorz Frankowski/Ronald Grzegorz Abreu Krysztofiak/Marek
Werpulewski
4. Koncert plenerowy Orkiestry Kontrabasowej (godz.16:00)
5. Koncert The Cuban Latin Jazz
Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie koncertów.
HARMONOGRAM LETNIEJ AKADEMII KONTRABASOWEJ 2017
23 sierpnia 2017, środa
Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, wpisywanie na lekcje indywidualne
24 sierpnia 2017, czwartek
10.00-14:00 - Otwarcie warsztatów, powitanie uczestników, spotkanie organizacyjne, warsztaty
16:00-17:00 - Próba Orkiestry Kontrabasowej
19:30-21:00 - Koncert Bassiona Polacca w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego
25 sierpnia 2017, piątek
10:00-14:00 - Warsztaty
16:00-17:00 - Próba Orkiestry Kontrabasowej
19:30-21:00 - Koncert Klasyczny w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego
26 sierpnia 2017, sobota
10:00-14:00 - Warsztaty
16:00-17:00 - Koncert Orkiestry Kontrabasowej
19:30-21:00 - Koncert Jazzowy w Klubie A’Propos
21:000- 24:00 - Jam Session w Klubie A’Propos
27 sierpnia 2017, niedziela
10:00-14:00 - Warsztaty
16:00 -17:00 - Koncert Orkiestry Kontrabasowej
19:30-21:00 – Koncert Finałowy The Cuban Latin Jazz w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego
Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards