INDYWIDUALNY PLAN ZATRUDNIENIA

advertisement
Kraków, 21.04.2015
Zamawiający:
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
Sandra Mrozińska
[email protected]
Zapytanie ofertowe – zatrudnienie na stanowisku laboranta do realizacji czynności polegających
na izolacji genomowego DNA z około 42 próbek stolca dostarczonych w dwóch partiach oraz
przygotowanie go do potrzeb sekwencjonowania metagenomicznego 16S w ramach projektu pn.
„Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory
bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A” współfinasowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy cywilnoprawnej (o
dzieło/zlecenia)
Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest zatrudnienie na stanowisku laboranta do realizacji czynności polegających
na izolacji genomowego DNA z około 42 próbek oraz przygotowanie go do potrzeb
sekwencjonowania metagenomicznego 16S.
Treść zapytania:
Przedmiotem zapytania jest zatrudnienie na stanowisku laboranta do realizacji czynności polegających
na izolacji genomowego DNA z około 42 próbek stolca dostarczonych w dwóch partiach oraz
przygotowanie go do potrzeb sekwencjonowania metagenomicznego 16S.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:




Adres i nazwę (imię i nazwisko) oferenta;
Zakres obowiązków/czynności do wykonania;
Wartość oferty (brutto);
Termin ważności oferty;
Szczegóły oferty:
Wskazane jest, by oferta zawierała warunki płatności.
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz podpis oferenta.
Do oferty należy załączyć Curriculum Vitae.
Sposób składania ofert:
1. Poczta elektroniczną: [email protected]
2. Faksem: 12 37 04 374
3. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej, ul. św. Anny 12, 31-007 Kraków
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 24.04.2015 roku do godziny 12:00
Kryterium wyboru oferty:
Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Sandra Mrozińska
Projekt „Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów
z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Strona 1 z 2
Wzór przykładowej oferty
Na zatrudnienie na stanowisku laboranta do realizacji czynności polegających na izolacji genomowego
DNA z około 42 próbek stolca dostarczonych w dwóch partiach oraz przygotowanie go do potrzeb
sekwencjonowania metagenomicznego 16S w ramach projektu pn. „Wpływ inhibitorów
dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z
cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A”” w ramach umowy cywilnoprawnej (o dzieło/zlecenia).
Zakres obowiązków/czynności do wykonania:


Izolacja DNA z 42 próbek stolca;
Przygotowanie wyizolowanego DNA do potrzeb sekwencjonowania metagenomicznego 16S.
Termin wykonywania czynności: dwa miesiące od daty podpisania umowy
Imię i nazwisko: ...........................
Proponowana całkowita kwota wynagrodzenia za realizację ww. czynności w projekcie: ................... zł
Data: …………………………………… Podpis: ………………………….........................................………
Projekt „Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów
z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Strona 2 z 2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards