Zakres obowiązków pracownika służby bhp – szkolnego inspektora

advertisement
UMOWA NR 272.01.2013
Zawarta w dniu ……………………. Pomiędzy Gminnym Zespołem Placówek Oświatowych w
Zwierzynie ul. Wojska Polskiego 6, 66-542 Zwierzyn, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu
którego występuje:
1. Kierownik GZOPO
- Izabela Borkowska
2. Główna Księgowa
- Anna Wilińska
a ……………………………………………………………….
Zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji obsługę placówek oświatowych
znajdujących się na terenie Gminy Zwierzyn w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej
§2
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności wynikających z KP oraz z §
2.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704) ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 246, poz. 2468) w tym między innymi:
1.Przeprowadzenie szkoleń wstępnych wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub
zmieniającym stanowisko pracy.
2.Uczestnictwo w opracowywaniu zarządzeń, instrukcji w zakresie bhp.
3.Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru
najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej,
4.Przynajmniej raz w roku sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, (stan ogólny budynków, źródła
zagrożenia życia i zdrowia pracowników, stan oświetlenia, wentylacji, ergonomię wyposażenia
stanowisk pracy, prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych, wyposażenie stanowisk pracy i
instrukcje stanowiskowe, opiniowanie prawne w zakresie bhp i ppoż.), mających na celu
zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy i nauki.
5.Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z
wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
6.Nadzór nad prawidłowością i terminowością szkoleń w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań
lekarskich,
9.Opracowanie programu szkoleń w zakresie bhp.
10.Współdziałanie i pomoc pracodawcy przy wypełnianiu obowiązków dotyczących przepisów
bhp.
11.Doradztwo pracodawcy jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy oraz we wszystkich
przedsięwzięciach, mających związek z bezpieczeństwem pracy.
II. Wykonywanie zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
w tym między innymi:
1. Przeprowadzenie szkoleń wstępnych wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub
zmieniającym stanowisko pracy
2. Współdziałanie i pomoc pracodawcy przy dokonywaniu praktycznego sprawdzenia organizacji
oraz warunków ewakuacji w szkole w terminie maksymalnie trzech miesięcy od rozpoczęcia roku
szkolnego – na kilka dni przed dokonaniem praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków
ewakuacji przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami (krótki omówienie celu ewakuacji, zadań
pracowników i osób funkcyjnych, znajomość sygnałów alarmowych, dróg ewakuacji i miejsca
ewakuacji)
Strony ustaliły, że wszelkie szkolenia będą odbywać się w placówkach oświatowych na terenie
gminy tj. w Zespole Szkół w Górkach Noteckich, ul. Cmentarna 5, 66-542 Górki Noteckie,
Zespole Szkół w Zwierzynie ul. Strzelecka 4, 66-542 Zwierzyn, Szkole Podstawowej w Gościmcu
Gościmiec 66-542 Zwierzyn i w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w
Zwierzynie ul Wojska Polskiego 6, 66-542 Zwierzyn, w dni powszednie od poniedziałku do
piątku w godzinach ustalonych z dyrekcją poszczególnych placówek.
Osobami
upoważnionymi
do
przeprowadzenia
szkoleń
za
strony
Wykonawcy
jest
…………………………………………………………………………………………………
Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest dyrektor/kierownik poszczególnej placówki.
§3
1. Należność – ryczałt za świadczenie usług określonych w § 2 umowy strony ustaliły na kwotę
brutto …………………. zł, słownie: …………………………. W tym stawka podatku od towaru i
usług ….% miesięcznie.
2. Podana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia.
Cena jest ryczałtowa za dany miesiąc
3. Należność określona w ust. 1 stanowi sumę należności za świadczenie usług określonych w § 2
w poszczególnych placówkach oświatowych znajdujących się na terenie gminy Zwierzyn.
4. Kwota należności regulowana będzie przelewem z konta Zamawiającego.
5. Faktury za świadczenie usług objęte niniejszą umową będą dostarczane przez Wykonawcę do
Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, która płatna będzie w terminie 14
dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego.
§4
1. Zadania nie określone w umowie wymagają odrębnej oferty i zlecenia.
2. Wykaz niektórych usług wymagających odrębnej oferty i zlecenia:
 Przeprowadzenie
okresowych
(dyrektorów/kierowników),
szkoleń
pracowników
w
dziedzinie
administracji
bhp
pracodawców
biurowej,
pracowników
 Opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników
oraz uczniów
robotniczych.
(ustalenie przyczyny i okoliczności).
§5
Termin wykonania zlecenia od 1 lipca 2013 r do 2 września 2014 r., przy czym każda ze stron ma
prawo rozwiązać umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia.
§5
1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług określonych w § 2 umowy potwierdzonych
skargami dyrektorów/kierowników placówek (2 zgłoszenia w formie pisemnej z informacją do
Wykonawcy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % od wartości umowy (tj.
kwota ujęta w § 3 x okres na jaki została zawarta § 5)
§6
Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane udostępnione mu przez Zamawiającego oraz dane
dotyczące obsługiwanych jednostek i pracowników uzyskane podczas wykonywania zadań w
zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej uznaje za poufne i nie
będzie ich bez wyraźniej zgody Zamawiającego udostępniał osobom trzecim.
§7
W sprawach nie objętych niniejszą umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§8
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej przy akceptacji
obu stron.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download