Szkolenie bhp wstępne ogólne 1

advertisement
BiHPBezpieczeństwo pracy -
to stan
warunków i organizacji oraz zachowań
pracownika zapewniających wymagany poziom
ochrony ich zdrowia i życia przed zagrożeniami
procesu pracy.”
Higiena pracy
- kształtowanie warunków i
środowiska pracy w sposób zapewniający
zachowanie zdrowia.
ZDROWIE
„zdrowie jest to stan dobrego
samopoczucia fizycznego,
psychicznego i socjalnego,
a nie tylko brak choroby lub
niesprawności.”
Definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
ERGONOMIA
Dyscyplina naukowa, dążąca do optymalnego
przystosowania –
stanowisk, procesów i środowiska pracy do
możliwości psychofizycznych człowieka,
tak aby nie tylko uchronić życie i zdrowie
człowieka, lecz dać mu możliwość jak
najpełniejszego rozwoju osobowości.
Obowiązki pracodawcy
organizowanie pracy w sposób zapewniający
bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
zapewnienia przestrzegania
w zakładzie
pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny
pracy,
wydawania
polecenia
usunięcia uchybień w tym zakresie oraz
kontrolowania wykonania tych poleceń,
 Art. 207 K. P.
Obowiązki pracodawcy
zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień,
decyzji i zarządzeń wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy,
zapewnienie wykonania zaleceń społecznego
inspektora pracy.
Art.. 207 K. p.
Obowiązki pracodawcy
Artykuł 208 określa obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy pracodawców w przypadku prowadzenia przez nich
działalności w tym samym miejscu ( współpraca, wyznaczony
koordynator, ustalone zasady współdziałania ).
W artykule 209 określono obowiązek
powiadamiania
pracodawcy
do
odpowiednich organów ( PIS, PIP, DT)
w przypadku rozpoczynania, zmiany i zakończenia
działalności gospodarczej.
Obowiązki pracodawcy
W rozdziałach: III, IV, V działu dziesiątego
Kodeksu pracy określono szczegółowe obowiązki
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w odniesieniu do:
-
budynków,
pomieszczeń pracy,
maszyn i urządzeń technicznych,
substancji chemicznych,
materiałów oraz procesów technologicznych - w tym zwłaszcza
szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych.
Obowiązki pracodawcy
W rozdziale VI określono obowiązki dotyczące
profilaktycznej ochrony zdrowia,
- informowanie pracowników o ryzyku zawodowym jakie wiąże się
z wykonywana pracą (art. 226)
- stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym,
badania lekarskie (art.. 227):
- wstępne,
- okresowe,
- kontrolne,
Obowiązki pracodawcy
W rozdziale VII określono obowiązki dotyczące wypadków
przy pracy i chorób zawodowych:
-
wypadki przy pracy i dokumentowanie,
wypadki w drodze do i z pracy,
choroby zawodowe,
prowadzenie rejestrów i dokumentacji wewnętrznych.
Obowiązki pracodawcy
W rozdziale VIII Kodeksu pracy określono obowiązki dotyczące szkolenia:
 wstępne:
- ogólne,
- instruktaż stanowiskowy,


okresowe
specjalistyczne
Obowiązki osób
kierujących pracownikami
 Organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami
bhp,
 Organizować, przygotowywać i prowadzić prace
uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami i chorobami,
 Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i
wyposażenia technicznego, a także sprawność
środków ochrony zbiorowej,
 Egzekwować przestrzeganie przepisów bhp,
 Zapewnić wykonanie zaleceń lekarza czy też osób
kontrolujących.
Obowiązki pracownika
Art. 211 określa, że przestrzeganie przepisów i zasad
bhp
jest
podstawowym
obowiązkiem
pracownika
a między innymi zobowiązuje:
 Znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach
i poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami
i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych
poleceń.
Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz
o porządek i ład w miejscu pracy.
Obowiązki pracownika
Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać
przydzielonych
środków
ochrony
indywidualnej
oraz
odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.
Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz
innym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań
lekarskich.
Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w
zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także
inne osoby znajdujące się w rejonie
o grożącym ich
niebezpieczeństwie.
Współpracować
z
pracodawcą
i
przełożonymi
w
wypełnianiu
obowiązków
dotyczących
bhp
(nowy
obowiązek w prawie polskim).
Prawa pracownika
 Art. 210 §1 możliwość powstrzymania się pracownika od
wykonywania pracy w przypadku, gdy warunki pracy nie
odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom.
 Art. 210 §2 - pracownik ma prawo oddalić się z miejsca
zagrożenia, powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie
przełożonego.
 Art. 210 §3 - gwarantuje, że powstrzymanie się od pracy w
sytuacjach,
w których mowa wyżej, nie pozbawia
pracownika wynagrodzenia za czas wykonywania pracy.
Prawa pracownika
 Pracownik
ma
również
prawo,
po
uprzednim
powiadomieniu
przełożonego,
powstrzymać
się
od
wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności
psychofizycznej,
w
przypadku,
gdy
jego
stan
psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania
pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
Konsekwencje naruszenia
przepisów bhp przez pracownika
 Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy - pracodawca może
stosować karę upomnienia lub nagany oraz również karę
pieniężną, wobec pracownika nie przestrzegającego
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch
tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku
pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia
się tego naruszenia(art. 109 §1).
 Kara może być zastosowana tylko po uprzednim
wysłuchaniu pracownika
( art. 109 §2).
Konsekwencje naruszenia
przepisów bhp przez pracownika
 Zgodnie z art. 110 - o zastosowanej karze pracodawca
zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia
się przez pracownika tego naruszenia oraz informuje go
o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia
- jednocześnie wkładając do akt osobowych pracownika
odpis zawiadomienia.
Konsekwencje naruszenia
przepisów bhp przez pracownika
 Zgodnie z art. 113 §1 karę uważa się za niebyłą, a
odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt
osobowych pracownika - po roku nienagannej pracy
(pracodawca może wcześniej uznać karę za niebyłą).
WYPADEK PRZY PRACY
/Ustawa z dn. 30.10.2002r./
Za wypadek przy pracy uważa się –
-
zdarzenie nagłe,
wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w związku z pracą,
i doprowadziło do urazu lub śmierci.
Za zdarzenie potencjalnie wypadkowe –
uważa się zdarzenie, podczas którego doszło do zagrożenia zdrowia
lub życia lecz nie doszło do urazu. Nie zwalnia to jednak
przełożonego od ustalenia przyczyn i okoliczności owego zdarzenia
w celach prewencyjnych !!!
PODZIAŁ WYPADKÓW
WYPADKI:

zawodowe:
-

przy pracy,
traktowane na równi z wypadk. przy pracy
przy realizacji umów – zleceń
w drodze do i z pracy
pozazawodowe
Za ciężki wypadek przy pracy –
uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała,
takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje
organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała
choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w
zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała / np.
amputacje /.

Za zbiorowy wypadek przy pracy –
uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co
najmniej dwie osoby.


Choroba zawodowa
Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych,
o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
 - jeżeli została spowodowana działaniem czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy
lub sposobem wykonywania pracy.
RYZYKO ZAWODOWE
Możliwość występowania niepożądanych zdarzeń, powodujących
utratę zdrowia, spowodowanych warunkami pracy.
 Zgodnie z art.226 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany
ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe oraz podjąć niezbędne
środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracodawca powinien
poinformować każdego pracownika o ryzyku zawodowym, które
wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz o zasadach ochrony
przed zagrożeniami.
Na poziom ryzyka zawodowego składają się :
czynniki natury :
- fizycznej,
- biologicznej,
- chemicznej,
- psychofizycznej,
- oraz czynniki niebezpieczne :


















Czynniki niebezpieczne (urazowe):
zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi,
zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
zagrożenia poparzeniem,
zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
bariery architektoniczne,
maszyny, urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały, wyroby gotowe,
prąd elektryczny /jako taki/
Czynniki fizyczne:
hałas ustalony i nieustalony, infradźwiękowy, ultradźwiękowy,
wibracja,
mikroklimat,
promieniowanie optyczne,
promieniowanie jonizujące,
promieniowanie laserowe,
pole elektromagnetyczne,
pole elektrostatyczne,















pyły przemysłowe,
oświetlenie,
prąd elektryczny /wahania i nieprawidłowości/.
Czynniki chemiczne:
substancje toksyczne,
substancje drażniące,
substancje uczulające,
substancje rakotwórcze,
substancje mutagenne,
substancje upośledzające funkcje rozrodcze,
substancje działające przez drogi oddechowe,
substancje działające przez skórę i błony śluzowe,
substancje działające przez przewód pokarmowy.

 Czynniki biologiczne,
 mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (bakterie, wirusy,
riketsje, grzyby, pierwotniaki) i wytwarzane przez nie toksyny
i alergeny,
 makroorganizmy roślinne i zwierzęce.

 Czynniki psychofizyczne:
 obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne) – przemieszczanie
się, dźwiganie ciężarów itp.
 obciążenie psychonerwowe /stres i jego następstwa/
Zagrożenia wypadkowe
i zagrożenia dla zdrowia
 Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami
maszyn i urządzeń:
 - pochwycenie,
- uderzenie,
- skaleczenie,
- obcięcie (amputacja)
 zagrożenia powodowane przez narzędzia ręczne typu noże,
topory, tasaki, cęgi, przecinaki, młotki,
 zagrożenia powodowane przez urządzenia pomocnicze do
składowania, ekspozycji, układania i zdejmowania sprzedawanych
artykułów, np. stojaki, regały, półki, podesty podłogowe, schodki
przystawne, podstawki, drabiny
Zagrożenia wypadkowe
i zagrożenia dla zdrowia
 zagrożenia powodowane przez środki transportu oraz nie
kontrolowany ruch części urządzeń lub składowanych
artykułów np. wózki ręczne, artykuły w workach,
puszkach, szklanych słojach układane w stosach na
podłodze lub regałach półkowych,
 zagrożenia urazami powodowanymi poślizgnięciami,
potknięciami i upadkami na podłożu stanowiska
pracy, przejść, dojść, dróg transportowych,
 zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym przez
przewody, gniazda, wtyczki, tablice i rozdzielnice, maszyny
i urządzenia,
Zagrożenia wypadkowe,
zagrożenia dla zdrowia
 zagrożenia pożarem,
 narażenia na hałas emitowany np. przez urządzenia
chłodnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
 zagrożenia spowodowane niedostatecznym oświetleniem,
 zagrożenia pochodzące od stresu:
- praca w godzinach nadliczbowych,
- tempo pracy,
- odpowiedzialność materialna,
- monotonia,
- konflikty pomiędzy pracownikami,
Podstawowe zasady bhp
zapoznać się dokładnie instrukcjami bhp oraz instrukcjami
obsługi /dtr./ np.: urządzenia , stanowiska pracy;
wykorzystywać urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem,
utrzymywać w nienagannym stanie sanitarnym,
zgłaszać konserwatorowi lub przełożonemu wszelkie
spostrzeżenia o nieprawidłowej pracy urządzenia,
dokonywać systematycznie koniecznych czynności
eksploatacyjnych oraz kontrolnych,
zatrzymać urządzenie, odejść od stanowiska w przypadku
stwierdzenia zaburzeń lub nieprawidłowości w jego pracy.
Podstawowe zasady bhp
korzystamy tylko i wyłącznie ze sprawnych technicznie
urządzeń,
wykorzystujemy je zgodnie z przeznaczeniem,
utrzymujemy je w należytej czystości,
posługujemy się nimi tylko ze sprawnymi osłonami i
zabezpieczeniami,
urządzenia pracujące w nietypowy dla siebie sposób (zbyt
głośno, zapach spalenizny itp. ) należy natychmiast
wyłączyć i odłączyć z spod napięcia
oraz zgłosić
przełożonym.
Podstawowe zasady bhp
w transporcie
przed użyciem sprawdzić stan techniczny,
używać sprawnego technicznie sprzętu,
nie przeładowywać środków transportu,
zachowywać przy załadunku i rozładunku stabilność
pojazdu,
Ładować tak aby ładunek nie wystawał poza obrys i aby
nie zasłaniał pola widzenia,
transportować tylko drogami o nawierzchni twardej, równej
i gładkiej
Podstawowe zasady bhp przy
układaniu towarów
wysokość ręcznie układanych stosów nie może
przekraczać 1,5 m, a sposób ułożenia musi wykluczać
możliwość osunięcia się lub przewrócenia stosu,
układanie i zdejmowanie ręczne towarów z regałów,
stojaków i półek z wysokości większej niż 1,5m może
odbywać się wyłącznie ze specjalnych drabinek
i pomostów,
zdejmowanie towarów z półek i stosów należy
rozpoczynać od górnej warstwy,
niedopuszczalne jest układanie w miejscach niedostępnych
bezpośrednio z poziomu podłogi towarów ciężkich,
o dużej objętości lub właściwościach żrących, parzących,
wybuchowych i samozapalnych.
Podst. zasady przy korzystaniu
z narzędzi i elektronarzędzi
korzystać tylko ze sprawnego technicznie sprzętu,
części robocze narzędzi powinny być ostre (bez
wyszczerbień i nadmiernego zużycia),
elektronarzędzia ze względu na skuteczność ochrony przed
porażeniem elektrycznym powinny być okresowo
sprawdzane,
zachować ład i porządek na stanowisku pracy.
POŻAR i JEGO NASTĘPSTWA
Pożar to niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie
przeznaczonym.
 Warunki konieczne do zaistnienia pożaru :
- inicjator,
- materiał palny,
- tlen.
Rodzaje i typy pożarów:






A – materiały stałe, pochodzenia organicznego, których normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem się żarzących węgli,
B – ciecze i materiały topiące się,
C – gazy palne,
D – metale palne /sód, potas/,
F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.
Podstawowe obowiązki p. poż.
pracownika
przejść przeszkolenie i potwierdzić na piśmie fakt
zaznajomienia
i przestrzegania przepisów p. poż.,
znać sposoby alarmowania straży pożarnej, obsługi
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz gaszenia pożarów,
usuwać
niezwłocznie
wszelkie
przyczyny
mogące
spowodować pożar,
brać udział w akcjach ratowniczych w przypadku
powstania pożaru,
nie zastawiać dostępu do sprzętu gaśniczego ani dróg
ewakuacyjnych,
utrzymywać czystość i ład na stanowisku pracy,
nie
używać
otwartego
ognia
na
terenie
obiektu
handlowego.
Podstawowe zasady postępowania
podczas akcji gaśniczej
 przeprowadzić ewakuację ludzi,
 w miarę możliwości odciąć drogi rozprzestrzeniania się pożaru
poprzez pozamykanie drzwi i okien, a tym samym odcięcie
dopływu tlenu
z powietrza,
 usunąć przedmioty palne z najbliższego otoczenia pożaru,
 wchodząc
do
pomieszczeń
objętych
pożarem
postępować
ostrożnie aby uchronić się przed ewentualnym poparzeniem przez
ogień,
 w atmosferze dymu poruszać się zgodnie z wymienionymi
wcześniej zasadami,
 podchodząc do ogniska pożaru kierować środek gaśniczy na
źródło ognia,
 po ugaszeniu najbliższego palącego się materiału, posuwać się w
głąb, likwidując dalsze miejsca objęte pożarem,
Podstawowe zasady postępowania
podczas akcji gaśniczej
 należy obserwować najbliższe pomieszczenia i obiekty aby nie
nastąpił przerzut pożaru,
 gasząc pożar nacierać środkami gaśniczymi z głównego kierunku,
tj. z kierunku w którym pożar się rozprzestrzenia,
 w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych pamiętać
należy o drodze odwrotu,
 należy gasić ognisko pożaru z poziomu wyższego lub równego a
nie niższego,
 nie gasić wodą ciał, które w zetknięciu z wodą wchodzą w
reakcje chemiczne (np. karbid), płynów łatwopalnych lżejszych od
wody, (np. tłuszczów, alkoholi), instalacji elektrycznych pod
napięciem, ciał palących się w wysokiej temperaturze,
Przystępując do akcji gaśniczej
pamiętaj, że należy:
 w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ewakuację ludzi i
udzielić pomocy poszkodowanym,
 wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych
pożarem, przestrzegać zakazu używania wody do gaszenia
instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod
napięciem,
 odciąć dopływ oleju opałowego zasilającego kotłownię,
 dążyć do usunięcia z zasięgu ognia wszelkich materiałów
palnych,
 nie otwierać bez uzasadnionej potrzeby drzwi i okien do
pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ tlenu
sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
 w sposób zdecydowany z zachowaniem podstawowych zasad
bezpieczeństwa użyć podręcznego sprzętu gaśniczego, co
umożliwi ugaszenie pożaru w zarodku.
Przystępując do akcji gaśniczej
pamiętaj, że należy:
 wszyscy pracownicy zatrudnieni w obiekcie muszą się
podporządkować kierownikowi działań ratowniczo-gaśniczych
a następnie dowódcy straży pożarnej,
 po przybyciu straży pożarnej, osoba dotychczas kierująca
działaniami ratowniczo-gaśniczymi obowiązana jest
podporządkować się dowódcy straży
i poinformować go
o stanie zagrożenia i wydanych zarządzeniach,
 należy przeprowadzić wtedy, gdy jest ono bezpośrednio
zagrożone i nie można go w inny sposób uratować, bądź gdy
jego obecność w budynku utrudnia dostęp do miejsca pożaru lub
ułatwia rozprzestrzenianie się ognia. Decyzję o ewakuacji mienia
podejmuje kierownik akcji ratowniczej. Ewakuowane mienie
powinno być przemieszczane w wyznaczone miejsce
i odpowiednio zabezpieczone.
ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI
Pracownicy biorący udział w ewakuacji:
 otwierają wszystkie drzwi ewakuacyjne z obiektu,
 ustalają dokładnie miejsce pożaru, drogi jego rozprzestrzeniania
się i zagrożenie dla sąsiednich pomieszczeń,
 alarmują jednostkę straży pożarnej albo przekazują informację
kierownictwu,
 przystępują do ewakuacji ludzi zgodnie z zasadami
przeprowadzania i organizacji akcji ewakuacyjnej,
 informują kierującego ewakuacją o istniejącej sytuacji,
utrudnieniach w prowadzeniu ewakuacji oraz ściśle wykonują
jego polecenia,
 utrzymują ścisłą łączność z innymi osobami biorącymi udział
w prowadzeniu ewakuacji celem zapewnienia wzajemnej pomocy,
 jeśli sytuacja na to pozwala, sprawdzają czy ktoś nie pozostał w
obiekcie. Należy zawsze brać pod uwagę fakt, że w czasie
ewakuacji mogą nastąpić takie okoliczności jak urazy, omdlenia
itp. W tej sytuacji należy przenieść poszkodowanych w
bezpieczne miejsce, udzielić pierwszej pomocy i zawiadomić
pogotowie ratunkowe,
Ogólne zasady dla osób
uczestniczących w ewakuacji
w czasie trwania ewakuacji obowiązuje zachowanie
spokoju. Umożliwia to wydawanie przez osoby kierujące
ewakuacją niezbędnych dyspozycji i wskazówek
usprawniających przebieg ewakuacji,
nie wolno zatrzymywać się ani też podejmować prób
poruszania się w kierunku przeciwnym do wyznaczonego
kierunku ewakuacji,
osoby ewakuowane poruszają się szybkim krokiem w
wyznaczonym kierunku, nie należy przebiegać i wyprzedzać
osób znajdujących się przed nimi,
w przypadku utraty orientacji w układzie przestrzennym
obiektu należy kierować się do wyjścia z budynku wg
wskazań znaków ewakuacyjnych.
Ogólne zasady postępowania
w pomieszczeniach zadymionych
 wejście do pomieszczenia zadymionego (pokoju,, korytarza), z
którego wydobywa się dym i zachodzi domniemanie powstania
pożaru wymaga ostrożności w celu uniknięcia tzw. Płomienia
żgącego. Dlatego należy:
 wchodzić ostrożnie, uchylając drzwi stopniowo i częściowo
(nie otwierać drzwi jednym ruchem na całą szerokość),
 poruszać się (pozostawać) w pozycji pochylonej lub
bezpośrednio przy podłodze,
 posiadać w miarę możliwości podręczne środki gaśnicze (lub
inne zastępcze i w danym momencie dostępne),
 zabezpieczyć głowę przed urazami mechanicznymi i
oddziaływaniem wysokiej temperatury (hełm lub inne
alternatywne rozwiązania),
 zabezpieczyć przed dymem usta i twarz (np. chusteczka lub
ręcznik zmoczone w wodzie),
 w przypadku dużego zadymiania użyć prądu wody z
uprzednio rozciągniętej linii wężowej.
Ogólne zasady postępowania
w pomieszczeniach zadymionych
 Koniecznym jest, aby w strefach zadymionych wszelkie działania
prowadzone były przez co najmniej dwie osoby jednocześnie,
ubezpieczające się wzajemnie i mogące udzielić sobie pomocy
wzajemnej.
 Poszukiwanie w zadymionym pomieszczeniu osoby przypuszczalnie
pozostałej, powinno polegać na dokładnym sprawdzeniu miejsc,
gdzie się mogła schronić i ulec omdleniu, również wszędzie tam,
gdzie w normalnych warunkach zdawałoby się to niemożliwe np.
pod regałem.
 Zmniejszenie zadymienia w pomieszczeniach można osiągnąć
przez:
 Stosowanie prądu wodnego rozpylonego z sieci
wodociągowej,
 Otwarcie okien i drzwi
PIERWSZA POMOC
PRZEDLEKARSKA
 > Zespół zabiegów czynionych na osobie poszkodowanej,
 w celu utrzymania lub przywrócenia funkcji
życiowych <
 Utrzymanie funkcji życiowych to pomoc przy  ^ skaleczeniach, złamaniach, zwichnięciach,
oparzeniach, odmrożeniach, zatruciach,
 zachłyśnięciach się itp.
Przywrócenie funkcji życiowych to ^ zespół zabiegów resuscytacyjnych, polegających na
ręcznym masażu serca i sztucznym oddychaniu.
Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych :





- sprawdź czy poszkodowany reaguje,
- jeśli nie reaguje wezwij pomoc,
- następnie udrożnij drogi oddechowe,
- gdy nie ma oddechu lub jest nieprawidłowy
wezwij Pogotowie,
 - następnie przystąp do masażu serca i sztucznego
oddychania w stosunku 30 ucisków i 2 wdechy
!!!
Pozycja boczna – bezpieczna
- zdejmij okulary poszkodowanemu /jeśli je ma/,











- uklęknij przy poszkodowanym na oba kolana,
- wyprostuj jego obie nogi,
- bliższą rękę poszkodowanego ułóż pod kątem prostym do ciała /zginając w
łokciu/,
- dalszą rękę poszkodowanego przełóż w poprzek klatki piersiowej i przyłóż
grzbietem ręki przy bliższym tobie policzku /jedną ręką przytrzymuj tę rękę
poszkodowanego/,
- drugą ręką złap dalszą nogę poszkodowanego i zegnij w stawie kolanowym,
tak aby stopa nie odrywała się od podłoża,
- następnie łapiąc za to podniesione kolano, przetocz poszkodowanego w
swoją stronę,
- udrożnij drogi oddechowe, odchylając głowę ku tyłowi,
- podłuż pod policzek leżący na ziemi bliższą dłoń poszkodowanego,
- regularnie sprawdzaj oddech !!!
Download