prognoza oddziaływania panu urządzenia lasu na środowisko

advertisement
Mariusz Miotke
Opiekun naukowy: dr hab. Roman Jaszczak
KATEDRA URZĄDZANIA LASU, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ W BRZEGU
Ustawa z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko
dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne,
dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej
dyrektywę Rady 90/313/EWG,
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Art. 46.
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami,
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar
Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000 lub nie wynikają z tej ochrony.
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Źródła danych
WZS 2006
Inwentaryzacja
przyrodnicza LP
2007
Dane do
sporządzenia
prognozy
WZS 2008
SDF
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Tworzenie bazy danych
WZS 2006
Baza danych
inwentaryzacyjnych
Inwentaryzacja
2007
WZS 2008
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Tworzenie bazy danych
Warstwę z danymi z
inwentaryzacji „przecięto”
warstwą wydzieleń, przez co
nowe poligony uzyskały adres
leśny.
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Baza danych programu Taksator
W bazie Taksatora znajdują się wszystkie dane dotyczące każdego
wydzielenia. Dla prognozy najistotniejsze są wskazania gospodarcze
zaprojektowane dla tego wydzielenia.
Na potrzeby analiz dokonano agregacji i uproszczenia wskazań
gospodarczych, przypisując wydzieleniu dominującą z punktu widzenia
oddziaływania na środowisko wskazówki.
Rębnia IIb
Zabiegi agrotechniczne
Odnowienie
Pielęgnacje
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Docelowa forma wskazań gospodarczych
PIELĘGNACJE
• Pielęgnacja
• Czyszczenia wczesne
• Czyszczenia późne
• Trzebieże wczesne
ODNOWIENIA
• Odnowienia po rębni zupełnej
• Odnowienia po rębni złożonej
• Odnowienia luk
• Odnowienia halizn
TP
• Trzebieże późne
RĘBNIA I
• Rębnia zupełna
RĘBNIE ZŁOŻONE
• Pozostałe rębnie
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Baza danych
inwentaryzacyjnych z
adresami leśnymi
Baza danych Taksatora ze
wskazówkami
Baza gotowa do obróbki
Usunięcie fałszywych poligonów
Usunięcie dublujących się poligonów z różnych inwentaryzacji
Usunięcie poligonów mniejszych niż 0,5 ha dla siedlisk: 9110, 9130, 9170,
9190, 9410
Usunięcie punktów występowania gatunków roślin i zwierząt w przypadku
pokrywania się z poligonem występowania tego samego gatunku
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Finalna baza danych została podzielona między obszary Natura 2000 na
terenie nadleśnictwa oraz część poza obszarami Natura 2000.
Zestawienia takie przygotowano dla każdego obszaru Natura 2000 oraz dla
wydzieleń poza obszarami Natura 2000.
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Analiza wpływu:

czy istnieje oddziaływanie?

na czym polega oddziaływanie?

czy oddziaływanie o takim charakterze ma znacząco negatywny
wpływ na przedmiot ochrony?
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Inne aspekty ochrony przyrody i środowiska
podjęte w prognozie
Ogólna analiza wpływu zawartości planu urządzenia lasu na główne
składniki środowiska oraz ludzi.
Wpływ zatwierdzonych dla Nadleśnictwa Wałbrzych gospodarczych typów
drzewostanu oraz składów odnowień na leśne siedliska przyrodnicze.
Transgraniczne oddziaływanie planu urządzenia lasu na środowisko
Wszystkie analizy oparto na najnowszej wiedzy dotyczącej biologii
gatunków, procesów zachodzących w siedliskach, czynnikach niezbędnych
do
ich
utrzymania
w
stanie
najlepszym.
Część
analiz
została
przeprowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin, m.in. entomologii i
ornitologii.
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Wyniki
Analiza danych nie ujawniła w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Wałbrzych zapisów o znacząco negatywnym wpływie na środowisko.
Dla części przedmiotów ochrony w prognozie zawarto sugestie,
sformułowane na podstawie „Poradników ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000”, mogące przyczynić się do lepszej ich ochrony.
siedliska 9180*, 91E0*
siedliska 9130, 9170, 91I0*;
nietoperze
chronione gatunki roślin
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
Dyskusja
Podczas sporządzania tej prognozy spotkano się z kilkoma problemami, wśród
których najczęstsze to:
rozbieżności pomiędzy treścią SDF-ów tych samych obszarów, pochodzących z
różnych źródeł;
błędy w treści SDF-ów, tj. wykazywanie występowania gatunków,
których
występowanie jest niemożliwe.
niekompletna dane dotyczące ochrony przyrody na terenie nadleśnictwa;
Metodyka sporządzania prognoz jest nadal tematem dyskusji i podlega wciąż
przeobrażeniom i doskonaleniu. Pewne założenia metodyczne zastosowane przy
sporządzaniu tej prognozy zostały już zmienione lub usunięte.
rezygnacja z usuwania poligonów o powierzchni mniejszej niż 0,5ha w
przypadku siedlisk „wielkoobszarowych”
dodanie wykazów wydzieleń z występującymi przedmiotami ochrony
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych
DZIĘKUJĘ
A TY CO?
JAK TO CO?
NATUROWY JESTEM,
EUROPEJSKI…
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards