Opłacalność terapii personalizowanej – modelowanie krzywych PFS

advertisement
Opłacalność terapii personalizowanej – modelowanie krzywych PFS i OS na przykładzie
modelu CUA
Plisko Robert, Władysiuk Magdalena, Barbara Gad, Maciej Ziobro, Anna Chudzicka, Wojciech
Margas, Elżbieta Romańska
Efektywność wykorzystana w modelowaniu w chorobach nowotworowych określona jest przez krzywe
PFS (przeżycie wolne od progresji) i OS (przeżycie całkowite). Dane dotyczące przebiegu krzywych
Kaplana-Meiera dla OS i PFS są szacowane na podstawie danych z badania – zagregowanych lub
surowych. W celu oszacowania efektów zdrowotnych w horyzoncie czasowym analizy wykraczającym
poza czas obserwacji w badaniach przeprowadzono ekstrapolację danych przy zastosowaniu szeregu
krzywych parametrycznych i dopsowywane są do różnych krzywych. W ramach prezentacji zostanie
przedstawione na przykładzie pembrolizumabu i docetakselu dopasowanie krzywych przezycia i
wskazanie wpływu różnych krzywych na wyniki opłacalności.
Porozumienia podziału ryzyka w przypadku finansowania diagnostyki w medycynie
personalizowanej
Władysiuk Magdalena, Plisko Robert
W przypadku konieczności zastosowania porozumień podziału ryzyka konieczne jest uwzględnienie
następujących kwestii dotyczących RSA:

Biomarkerów jeżeli są stosowane w ramach oceny i monitorowania terapii,

Zastosowanych ścieżek diagnostycznych w celu identyfikacji populacji – zalecanych na
świecie i praktykowanych w Polsce,

Typów populacji i czynników rokowniczych,

Ocenianych punktów końcowych – ich zakres i czas obserwacji,

Różnice w opłacalności pomiędzy populacjami lub subpopulacjami,

Wielkości wpływu na budżet płatnika,

Praktyczne możliwości zastosowania rozwiązań RSA. w polskim systemie
W ramach prezentacji zostaną omówione przykłady typów RSA możliwe do zastosowania w
szczególności w przypadku możliwości uwzględnienia diagnostyki i monitorowania pacjentów.
Download