Uploaded by User2397

SIMR WRR 14 2013

advertisement
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
WYKŁAD 14
Wybrane przykłady krzywych płaskich
Krzywe na płaszczyźnie
Wybrane przykłady krzywych
Cykloida
Okrąg o promieniu a toczy sie bez poslizgu po prostej.
Ustalony punkt tego okręgu porusza się po krzywej zwanej cykloidą.
(Nazwa krzywej pochodzi od Galileusza - 1599)
Krzywe na płaszczyźnie
Cykloida (c. d.)
Równania parametryczne cykloidy mają postać
x(t) = a(t − sin t),
y(t) = t(1 − cos t))
Otrzymujemy je przyjmując za parametr t kąt  jaki tworzą: promień okręgu prostopadły
do prostej ( SR ) i promień poprowadzony do wskazanego punktu okręgu ( SP ).
W trójkącie PQS:
Stąd SQ
SP = a, kąt  = t.
= acost , PQ = asint
y  a  SQ  a  SP cos t  a(1  cos t )
a
y
Ponieważ
OR = PR = at
x = OR  PQ = a(t  sint).
O
S

Q
P
x
R
Cykloida jest oczywiście różniczkowalna w sposób ciągły, ale nie jest regularna:
r(t) = 0 gdy t jest całkowitą wielokrotnością liczby 2.
Krzywe na płaszczyźnie
Ewoluta cykloidy
cykloida
ewoluta cykloidy
promień krzywizny
okrąg oskulacyjny
Krzywe na płaszczyźnie
Wybrane przykłady krzywych
Epicykloida
Okrąg o promieniu a toczy się bez poślizgu po okręgu o promieniu b i jest z nim
styczny zewnętrznie.
Ustalony punkt poruszającego się okręgu wyznacza krzywą zwaną epicykloidą.
okrąg stały
okrąg ”ruchomy”
epicykloida
Krzywe na płaszczyźnie
Wybrane przykłady krzywych
Epicykloida (c. d.)
a
k

Kształt epicykloidy zależy od stosunku długości promieni obu okręgów
b
Krzywe na płaszczyźnie
Wybrane przykłady krzywych
Przykłady epicykloid
k=1
k=2
k=3
k=4
k = 2.1 = 21/10
k = 3.8 = 19/5
k = 5.5 = 11/2
k = 7.2 = 36/5
Epicykloidy, są szczególnym przypadkiem epitrochoid, które z kolei należą do rodziny rulet.
Krzywe na płaszczyźnie
Wybrane przykłady krzywych
k=2
Krzywe na płaszczyźnie
Ewoluta epicykloidy
epicykloida
ewoluta epicykloidy
promień krzywizny
okrąg oskulacyjny
Krzywe na płaszczyźnie
Wybrane przykłady krzywych
Hipocykloida
Okrąg o promieniu a toczy się bez poślizgu po okręgu o promieniu b i jest z nim
styczny wewnętrznie.
Ustalony punkt poruszającego się okręgu wyznacza krzywą zwaną hipocykloidą.
okrąg stały
okrąg ”ruchomy”
hipocykloida
Krzywe na płaszczyźnie
Wybrane przykłady krzywych
ASTEROIDA
3

 x  a cos t

3

 y  a sin t
okrąg o promieniu a
okrąg o promieniu 4a
asteroida
Krzywe na płaszczyźnie
Przykłady hipocykloid
k=3
k=4 - astroida
k=5
k=6
k=2,1
k=3,8
k=5,5
k=7,2
Hipocykloidy, są szczególnym przypadkiem hipotrochoid, które z kolei należą do rodziny
rulet.
Krzywe na płaszczyźnie
Ruleta, to krzywa którą wyznacza punkt leżący na krzywej „toczącej się”
bez poślizgu po innej krzywej.
Przykład rulety – jest nią cysoida Dioklesa
parabola stała
parabola”ruchoma”
ruleta – cysoida Dioklesa
Krzywe na płaszczyźnie
Konstrukcja cysoidy Dioklesa
Dany jest okrąg K, o promieniu a i prosta l styczna do okręgu w
punkcie A. Z punktu O, będącego końcem średnicy OA okręgu,
prowadzimy sieczną przecinającą okrąg w punkcie M1 i i prostą l
w punkcie M2. Jeżeli na siecznej odłożymy od punktu M2 odcinek
MM2 = OM1, to koniec M tego odcinka, dla różnych siecznych,
zakreśli krzywą zwaną cysoidą Dioklesa.
Rownania okręgu K i prostej l mają postać:
K : x 2  2ax  y 2  0
l : x  2a  0
Przyjmując za parametr t współczynnik kierunkowy siecznej
wyznaczamy współrzędne punktów przecięcia siecznej,
a następnie równania parametryczne cysoidy

2at 2
 x 
1 t 2

3
 y  2at

1 t 2
tR
MM2 = OM1
Krzywe na płaszczyźnie
Obwiednia rodziny krzywych
Niech F(x, y, C)
C parametrem.
=0
1
będzie równaniem rodziny krzywych, F jest klasy C
,
Definicja
Krzywa K nazywamy obwiednią rodziny krzywych, jeżeli spełnia warunki:
 krzywa K jest styczna do wszystkich krzywych rodziny,
 każdy punkt krzywej K jest punktem styczności z pewną krzywą rodziny,
 żaden łuk krzywej K nie zawiera się w żadnej krzywej rodziny.
Umowa:
Obwiednią (zdegenerowaną) nazywamy punkt, przez który przechodzą wszystkie
krzywe rodziny.
Krzywe na płaszczyźnie
krzywe rodziny
obwiednia
Krzywe na płaszczyźnie
Cykloida jest obwiednią rodziny swoich stycznych oraz okręgów krzywiznowych
Krzywe na płaszczyźnie
Twierdzenie
Jeśli istnieje obwiednia rodziny krzywych F(x,
równań
y, C) = 0, to spełnia ona układ
 F ( x, y , C )  0

 F ( x, y, C )
0

C

(Dla wyznaczenia równania obwiedni należy wyeliminować z układu parametr C)
Uwaga
Rozwiązanie powyższego układu równań jest tzw. krzywą wyróżnikową,
która nie musi być obwiednią, ale np. zbiorem punktów osobliwych danej rodziny
F F
gdy x  y  0 .
Krzywe na płaszczyźnie
Przykłady
Rodzina okręgów danych równaniem
( x  C)2  y 2  1 , C  R
Obwiednia - proste y
= 1, oraz y = - 1
Rodzina okręgów danych równaniem
( x  C)2  ( y  C)2  C 2 , C  R
Obwiednia - osie układu współrzędnych
Rodzina okręgów danych równaniem
( x  cos C)2  ( y  sin C)2  1 , C  R
Obwiednia - okrąg o środku w początku układu współrzędnych i promieniu równym 2.
Rodzina prostych normalnych do krzywej K
Obwiednia – ewoluta krzywej K
Krzywe na płaszczyźnie
Zadanie
Wykazać, że obwiednią rodziny prostych y - 2Cx + C2 = 0 jest parabola y = x2
Krzywe na płaszczyźnie
Obwiednią wszystkich położeń prostej ślizgającej się dwoma
ustalonymi punktami, odległymi od siebie o a, po osiach układu
współrzędnych jest asteroida.
Krzywe na płaszczyźnie
Obwiednią do rodziny elips
x2
y2

1
2
2
C
(1  C )
jest również asteroida.
DODATEK
Krzywe na płaszczyźnie
Epitrochoida
Epitrochoida – krzywa zakreślona przez punkt pozostający
w stałym położeniu względem koła toczącego się po
pewnym nieruchomym okręgu.
Równania parametryczne epitrochoidy
gdzie:



R - promień nieruchomego okręgu
r - promień toczącego się koła
h - odległość punktu od środka koła o promieniu r
Jeśli h = r to krzywa przyjmuje postać epicykloidy
Jeśli h > r to krzywą nazywamy również epicykloidą
wydłużoną
Jeśli h < r to krzywą nazywamy również epicykloidą
skróconą
Jeżeli stosunek R/r jest liczbą niewymierną, otrzymujemy
krzywą otwartą.
okrąg stały
okrąg ”ruchomy”
epitrochoida
Krzywe na płaszczyźnie
Trójkąt Reuleaux – krzywa składająca się z łuków okręgów
o środkach i końcach w wierzchołkach trójkąta równobocznego.
Jest to figura o stałej szerokości, czyli taka, w której odległość
pomiędzy równoległymi prostymi podpierającymi nie zależy od
kierunku tych prostych.
Pole powierzchni trójkąta wynosi
i jest najmniejsze spośród wszystkich figur o stałej szerokości
równej d (największe pole powierzchni ma koło).
Franz Reuleaux
Krzywe na płaszczyźnie
Trójkąt Reuleaux (brzeg pomarańczowego obszaru) czyli część wspólna okręgów
o promieniach d i środkach w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku d.
Sinik Wankla
~ epitrochoida
R/r = 2
wirnik w kształcie zbliżonym do trójkąta Reuleaux (o lekko "spłaszczonych"
krawędziach) mimośrodowo umieszczony w korpusie o epitrochoidalnym przekroju
Sinik Wankla
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download