praca korekcyjno – wyrównawcza z dziećmi o

advertisement
PRACA KOREKCYJNO – WYRÓWNAWCZA
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH .
Z
DZIEĆMI
O
SPECJALNYCH
Na podstawie badań stwierdza się , że w ogólnej populacji dzieci 15-20 % uczniów
szkół podstawowych , u których występują trudności w nauce spowodowane jest
wycinkowymi dysfunkcjami oraz ograniczeniem rozwoju . Niewykrycie możliwie jak
najwcześniej i nie wyrównanie w porę zaburzeń i trudności w nauce sprawia , że
pogłębiają się one coraz bardziej . Wszystkie dzieci z trudnościami w nauce ,
niezależnie od przyczyn powinny być objęte opieką i pomocą specjalistyczną .
PRZYCZYNY TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ W SZKOLE .
1. Przyczyny tkwiące w treści procesu nauczania ( przyczyny dydaktyczne)
Przyczyny dydaktyczne to inaczej przyczyny szkolne . Decydujący wpływ na
postępy w nauce dziecka mają formy , metody i środki nauczania , treści , warunki ,
w jakich przebiega praca dydaktyczno- wychowawcza .
2. Przyczyny społeczne , tkwiące w środowisku ucznia .
Z takimi przyczynami spotykamy się wówczas, gdy w środowisku dziecka brak
bodźców intelektualnych , wzorów i zachęty . Powód trudności w nauce to często
rozbita , patologiczna rodzina , brak wpływu wychowawczego ze strony rodziców ,
brak dostatecznej opieki w rodzinie , czy też trudna sytuacja ekonomiczna .
3. Przyczyny tkwiące w samym uczniu , tj. jego właściwości fizyczne i psychiczne
Do przyczyn należą: obniżony poziom inteligencji, nieharmonijny rozwój ucznia,
opóźnienie funkcji słuchowych, dysfunkcje myślenia, zaburzenia lateralizacji,
zaburzenia mowy , zaburzenia emocjonalne, opóźnienia rozwoju ruchowego.
ZADANIA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO PRACĘ KOREKCYJNO – WYRÓWNAWCZĄ
Podstawowym organizatorem pomocy dzieciom z trudnościami w nauce są
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. W szkołach nauczyciele prowadzą
reedukację poprzez zajęcia zespołu korekcyjno – wyrównawczego i indywidualną
pracę wyrównawczą z dzieckiem .
ZADANIA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO TAKIE ZAJĘCIA
1.Ustalenie celów kształcenia i programu nauczania z uwzględnieniem zasady
indywidualizacji .
2. Ocenianie ucznia według przyrostu wiedzy w stosunku do punktu wyjściowego , a
nie poziomu klasy .
3. Dokumentowanie przyrostu wiedzy :
- pośrednio ( testy , prace plastyczne , sprawdziany , kartkówki )
- bezpośrednio ( obserwacja zachowań jak uczeń wykonuje zadania , jak radzi sobie z
postawionym problemem , jak się zachowuje .
ZESTAWY ĆWICZEŃ
EDUKACYJNYMI .
DLA
DZIECI
ZE
SPECJALNYMI
POTRZEBAMI
Przykłady ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami funkcji wzrokowych .
1.Ćwiczenia orientacji przestrzennej ( na , w , po , koło , nad ).
2. Wyszukiwanie identycznych liter i sylab .
3. Wypisywanie liter i sylab i segregowanie ich w rubrykach .
Dziecko otrzymuje tekst i ma podkreślić w nim wypowiadane przez nas dźwięki ,
Sylaby . Później przepisuje je do zeszytu ( do odpowiednich rubryk ) .
W rubrykach zostaną zgrupowane sylaby mając tę samą literę . Później dziecko z
wypisanych sylab ma tworzyć wyrazy .
l
lec ( palec)
la ( lala )
t
tek ( kotek )
ta ( tama)
4. Lepienie z plasteliny lub układanie liter z drutu .
5. Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą .
6. Uzupełnianie liter w wyrazie .
np. „ą” czy „ę”
goł_b
goł_bie
ł
ła (łapa)
ło ( łopata )
d_b
d_ by
zdj_ł
zdj_ły
7. Wyszukiwanie i skreślanie liter , np. literę „a” skreślamy w tekście jedną linią
„o” dwoma liniami .
8.Zgadywanie liter .Na tablicy za pomocą patyczka wykonujemy ruchy pisania
określonej litery i dziecko ma zgadnąć , jaką literę napisaliśmy
9. Odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych wzorów . Pokazujemy tablicę
z różnymi wzorami geometrycznymi sąsiadującymi ze sobą .
10. Odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych liter ( dziecko powinno zapamiętać,
w którym kwadraciku znajdowała siadana litera , dziecko ma tablice z pustymi
kratkami , w które wpisuje zapamiętane litery ) .
d
b
g
t
l
ł
n
m
u
i
o
a
Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej , koordynacji słuchowo – ruchowej i
słuchowo – wzrokowej .
1. Odtwarzanie rytmu ilustrowanego układem przestrzennym . Mamy do dyspozycji
klocki , ołówek . Klocki odpowiednio układamy i stukamy w nie . Dziecko po nas
powtarza rytm .
2. Odtwarzanie w układzie przestrzennym wystukanego rytmu . Dziecko otrzymuje
kilka klocków . Osoba prowadząca ćwiczenie wystukuje określony rytm zasłaniając
go ręką . Zadaniem dziecka jest ułożenie klocków odpowiednio do tego rytmu .
3.Wystukiwanie rytmu wg podanego układu przestrzennego . Dziecko ma przed sobą
pewien układ klocków . Wystukuje go . Później zasłaniamy układ , a dziecko musi go
wystukać z pamięci .
4. Graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu . Osoba prowadząca wystukuje rytm
za przesłoną . Zadaniem dziecka jest odtworzyć odpowiedni układ w rysunku .
Rysowane elementy stykają się ze sobą , jeśli w układzie dźwiękowym pomiędzy
stuknięciami jest krótka przerwa , jeśli długa – elementy są od siebie oddalone .
5. Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy .
6 . Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach .
7. Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem w rytm wypowiadanych
sylab .
8. Liczenie sylab : słoń – 1 , ryba – 2 , kapelusz – 3 )
9 Porównywanie liczby sylab w wyrazach .
10 Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby .
11. Rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia ( na
początku , w środku , na końcu ).
Przykładowy zestaw :
„ko”
koszyk
czekolada
pudełko
korale
balkony
kółko
konie
warkocze
lusterko
12.Wybieranie obrazków , których nazwy rozpoczynają się od podanej głoski .
13. Rozpoznawanie nazwy obrazka , na podstawie pierwszej głoski .
14. Podawanie wyrazów zaczynających się od tej samej głoski .
15. Rozpoznawanie obrazka na podstawie ostatniej głoski .
Usprawnianie analizatora słuchowego .
1. Odtwarzanie rytmu przy pomocy stukania , klaskania .
2. Gry ćwiczące słuch : rozpoznawanie głosu zwierząt , instrumentów muzycznych ,
i innych .
3. Zabawy w kończenie sylab , np. ma- ..., szko- ...
4. Śpiewanie rytmiczne piosenek z wyklaskiwaniem , wystukiwaniem , wytupywaniem
.
5.Wyliczanie wyrazów w zdaniu .
6. Dzielenie wyrazów na sylaby ze śpiewem i klaskaniem .
7. Łączenie słów , tabli – ca , itd.
8 Uczenie się krótkich wierszyków , piosenek , zagadek z wyrazami , w których dzieci
robią błędy .
Ćwiczenia podnoszące poziom ogólnofizyczny i usprawniające rękę w pisaniu .
1.Kreślenie znaków w powietrzu , palcem po stole , itp.
2. Malowanie obrazków wg wzorów .
3. Malowanie farbami na dużych płaszczyznach papieru .
4. Zabawy z piłką , gry ruchowe .
5. Rysowanie przy szablonie .
6. Wycinanie wg szablonów wzorów geometrycznych .
7. Wykonanie układanek na podstawie wzorów .
8. Kalkowanie , lepienie z plasteliny liter .
9. Wykonanie rysunku z pamięci na podstawie przeczytanej książki .
10. Wydzierani z papieru .
11. Wypełnianie wzorów .
12. Rysowanie szlaczków wg wzorów , wydzieranie , wycinanie kształtów liter.
13. Obrysowywanie ręczne szablonów .
Ćwiczenia obu rąk przy niezdecydowanej zręczności .
1. Rysowanie obiema rękami .
2. Trafienie na kropkę obiema rękami .
3. Lepienie w obiema rękami z plasteliny .
4. Naśladowanie gry na fortepianie obiema rękami .
5. Malowanie palcami obu rąk jednocześnie .
Usprawnianie analizatora wzrokowego .
1. Układanki :
- z pociętych widokówek ,
- z obrazków ,
- klockowe , koralikowe , mozaiki ,
- z prostych figur geometrycznych ,
-układanie liter drukowanych , np. L E K
2. Loteryjki :
- wydzieranie fragmentów z rysunku przy porównywaniu obrazków ,
czym się różnią obrazki – porównywanie ,
- kartoniki z ilustracjami do nakrywania ,
- zamalowywanie obrazków
3.Gry stolikowe :
- domina obrazkowe ,
- dobieranie wg zasady – taka sama ilość ( figury , kwiaty itp.)
4. Stempelki :
- stemplowanie wg wzoru ,
- zamalowywanie stempli
5. Inne :
- wyszukiwanie jednakowych obrazków ,
- historyjki obrazkowe
Przykłady ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami funkcji słuchu .
1. Zabawa w wyrazy – dziecko ma powiedzieć jakiś wyraz na daną głoskę .
2. Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę .
3. Lokalizacja głoski , sylaby w wyrazie .
4. Czytamy dziecku pary wyrazów podobnie brzmiących , np. gdy usłyszy głoskę „b”
ma klasnąć raz , jak głoskę „p” dwa razy .
półka – bułka
biurko – piórko
koza – kosa
myszka – miska itd.
5. Analiza słów , w których jedna litera jest zmienna .
tata – data
koza – kosa
6. Układanie wyrazów z sylab .
7. Analiza zdania na wyrazy , sylaby , głoski , litery .
Wczoraj padał deszcz .
1 zdanie
Wczoraj padał deszcz .
3 wyrazy
Wczo-raj pa-dał deszcz
5 sylab
W-cz-o-r-a-j p-a-d-a-ł d-e-sz-cz.
15 głosek
W-c-z-o-r-a-j p-a-d-a-ł d-e-s-z-c-z. 18 głosek
8. Uzupełnianie brakujących sylab .
Możemy dać dziecku wyrazy z brakującymi sylabami lub polecić układać wyrazy z
dana sylabą na początku , końcu lub w środku .
Opracowała mgr Violetta Zakrzewska
Download