13. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1

advertisement
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne I stopnia
Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Praktyki zawodowe na sali porodowej
2016/2017
Praktyki zawodowe:
160 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych stosowanych w działaniach
profilaktycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej
w pionie opieki położniczej, których kształtowanie rozpoczęto w warunkach pracowni
umiejętności położniczych.
2. Poznanie specyfiki pracy położnej z rodzącą i jej dzieckiem.
3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentką.
4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad
rodzącą i noworodkiem w sytuacjach typowych i powikłanych.
5. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania
decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.
6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta
oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.
Czas realizacji: II rok IV semestr
Miejsce praktyk: Kliniki szpitale posiadające blok porodowy z salą porodów rodzinnych
Proponowane metody nauczania
 instruktaż
 pogadanka
 metoda sytuacyjna
 metoda przypadków
 metoda algorytmiczna
 uczestnictwo w pracy
 ćwiczenia
 pokaz
W trakcie praktyk zawodowych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie
w zakresie zgodnym z założeniami programowymi:
 opiekuńcza
 wychowawcza
 promowania zdrowia
 profilaktyczna
 terapeutyczna
 rehabilitacyjna
1
W trakcie praktyk zawodowych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności
pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:
 komunikowanie się
 opiekowanie się
 diagnozowanie
 prowadzenie procesu pielęgnowania
 współpracowanie
 wykonywanie zabiegów leczniczych
 wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
 organizowanie pracy
 prowadzenie dokumentacji.
Ewaluacja zajęć
 obserwacja
 pytania kontrolne
Po zakończeniu zajęć student powinien:
 przyjąć rodzącą do na salę porodową,
 założyć i prowadzić dokumentację sali porodowej,
 wysłuchać i ocenić tętno płodu,
 ocenić stan ogólny rodzącej,
 ocenić stan położniczy rodzącej,
 wykonać chwyty Leopolda,
 dokonać pomiaru miednicy kostnej,
 ocenić przypuszczalną wagę płodu,
 przygotować zestaw do porodu i szycia krocza oraz rewizji szyjki i jamy macicy,
 prowadzić psychoprofilaktyką porodową,
 stosować metody zmniejszania bólu w czasie porodu,
 przygotować rodzącą do badania,
 zbadać rodzącą wewnętrznie,
 prowadzić I, II, III i IV okres porodu w porodzie fizjologicznym, nieprawidłowym,
patologicznym i zabiegowym,
 pielęgnować rodzącą w poszczególnych okresach porodu w porodzie fizjologicznym,
nieprawidłowym, patologicznym i zabiegowym,
 podłączyć i ocenić zapis KTG,
 nadzorować stan płodu w czasie porodu fizjologicznego, nieprawidłowego i patologicznego,
 ocenić czynność porodową czasie porodu fizjologicznego i patologicznego,
 ocenić postęp porodu,
 przyjąć poród fizjologiczny z mentorem,
 asystować podczas porodu nieprawidłowego, patologicznego i zabiegowego,
 przyjąć na fantomie poród nieprawidłowy (wysokie proste stanie główki, niskie poprzeczne
stanie główki, ułożenia odgięciowe, nieosiowe wstawianie się główki, poród w położeniu
miednicowym, pomoce ręczne, poród bliźniaczy, obroty położnicze, poród w położeniu
poprzecznym płodu),
 asystować w przypadku wystąpienia dystocji barkowej,
 asystować w przypadku wypadnięcia pępowiny i części drobnych,
 asystować w przypadku indukcji porodu,
 ocenić rodzaj zaburzeń czynności skurczowej macicy podczas porodu,
 postępować z noworodkiem po porodzie,
2




zszyć krocze po porodzie lub asystować podczas szycia krocza,
prowadzić dokumentację porodową,
postępować z narzędziami po porodzie,
zapobiegać zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
Literatura obowiązkowa:
1. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
2. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.
3. Iwanowicz-Palus G. (red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
4. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
Literatura dodatkowa:
1. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
2. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Poród. red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2011.
3. Bręborowicz G. H. (red.): Kardiotokografia. Ośrodek Wydawnictw Medycznych, Poznań 2009.
4. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
5. Bręborowicz G. H. (red.): Operacje położnicze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań
2007.
6. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2010.
7. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa 2012.
8. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2010.
9. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2012.
10. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
11. Makara-Studzińska M. (red.): Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
12. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2006.
13. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-3. Via Medica, Gdańsk 2009, 2010,
2011.
14. Odent M.: Odrodzone narodziny. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
15. Pilewska-Kozaka A. (red.): Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009.
16. Pisarski T. (red.) Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2001. Wydanie IV-unowocześnione.
17. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla
studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Wybrane działania
pielęgniarskie. Tom II. Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2004.
18. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 1100 z dnia 4 października 2012 r.).
3
Lp.
1.
2.
3.
Materiał nauczania do
realizacji
Zasady opieki nad
rodzącą w Sali
porodowej. Specyfika
oddziału.
Wymagania programowe
Podstawowe
SALA PORODOWA
Student:
 Scharakteryzuje organizację Sali porodowej.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarnoepidemiologiczne i p-poż.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
Przyjęcie rodzącej do Sali Student:
porodowej.
 Omówi zasady przyjęcia ciężarnej/rodzącej na oddział i
przyjmie pacjentkę.
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
 Oceni tętno płodu.
 Oceni stan ogólny rodzącej.
 Oceni stan położniczy rodzącej.
 Samodzielnie przyjmie pacjentkę.
Zadania położnej
Student:
wynikające z funkcji
 Przygotuje zestaw do porodu i do szycia szyjki macicy.
opiekuńczej nad pacjentką  Nadzoruje stan płodu i rodzącej w porodzie
i jej dzieckiem u rodzącej
fizjologicznym, patologicznym i zabiegowym.
w czasie porodu
 Pielęgnuje rodzącą w porodzie fizjologicznym,
fizjologicznego,
patologicznym i zabiegowym.
patologicznego i
 Prowadzi I, II, III i IV okres porodu u rodzącej w porodzie
zabiegowego.
patologicznym i zabiegowym.
 Przyjmie poród fizjologiczny z nauczycielem.
 Asystuje podczas porodu patologicznego i zabiegowego.
 Wspiera rodzącą podczas porodu.
 Szyje krocze.
 Postępuje z noworodkiem po porodzie.
 Zapobiega zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
 Prowadzi dokumentację w czasie porodu i uzupełni ją po
porodzie.
Ponadpodstawowe
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
Czas realizacji
Liczba Liczba
godzin
dni
4
1/2
12
1
48
3
Uwagi
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
4
4.
5.
6.
Zadania położnej
Student:
wynikające z funkcji
 Dokona pomiaru miednicy kostnej.
diagnostycznej w czasie
 Oceni przypuszczalną wagę płodu.
porodu u rodzącej w
 Wykona chwyty Leopolda.
porodzie
 Zaobserwuje czynność skurczową macicy.
fizjologicznym,
 Oceni postęp porodu.
patologicznym i
 Dokona oceny zapisu KTG.
zabiegowym.
 Pobierze materiał do badań.
Zadania położnej
Student:
wynikające z funkcji
 Scharakteryzuje wskazania, przeciwwskazania i zasady
leczniczej w czasie
porodu z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego i w
porodu u rodzącej w
przypadku ręcznego wydobycia łożyska.
porodzie zabiegowym.
 Scharakteryzuje powikłania I, II, III i IV okresu porodu
oraz postępowanie (zaburzenia czynności skurczowej
macicy, dystocja szyjkową, dystocja barkowa zaburzenia
tętna płodu, przodowanie i wypadnięcie pępowiny- części
drobnych, niewspółmierność porodową, krwawienia w
czasie porodu, uszkodzenia kanału rodnego i tkanek
miękkich).
Zadania położnej
Student:
wynikające z funkcji
 Scharakteryzuje przyczyny, objawy i postępowanie w
leczniczej w czasie
porodzie nieprawidłowym (wysokie proste stanie główki,
porodu u rodzącej w
niskie poprzeczne stanie główki, ułożenia odgięciowe,
porodzie
nieosiowe wstawianie się główki, poród w położeniu
nieprawidłowym.
miednicowym, pomoce ręczne, poród bliźniaczy, obrót
położniczy zewnetrzny, poród w położeniu poprzecznym
płodu),
 Przyjmie na fantomie poród nieprawidłowy (wysokie proste
stanie główki, niskie poprzeczne stanie główki, ułożenia
odgięciowe, nieosiowe wstawianie się główki, poród w
położeniu miednicowym, pomoce ręczne, poród bliźniaczy,
obroty położnicze, poród w położeniu poprzecznym płodu).
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
24
2
16
2
16
2
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
5
7.
8.
Zadania położnej
Student:
wynikające z
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i
prowadzenia procesu
położniczego rodzącej.
pielęgnowania.
 Komunikuje się z pacjentką.
Problemy pielęgnacyjne
 Prowadzi proces pielęgnowania.
rodzącej w porodzie
fizjologicznym,
patologicznym i
zabiegowym.
Zadania położnej
Student:
wynikające z funkcji
 Przygotuje rodzącą do porodu.
edukacyjnej w czasie
 Prowadzi psychoprofilaktykę porodu.
porodu.
 Stosuje różne metody zmniejszające ból porodowy.
 Nauczy oddychania w czasie porodu.
 Pomoże rodzącej w przystawieniu dziecka do piersi.
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
Student:
Zrealizuje
samodzielnie
umiejętności w
warunkach nowych lub
w sytuacji trudnej
20
20
2
2,5
Prowadzenie
edukacji
rodzącej
6
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards