ADMINISTROWAĆ: (etymologicznie z łac

advertisement
Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości
przyjęte przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 10.12. 2004r.
§1
Zarządcą nieruchomości w rozumieniu niniejszego dokumentu jest osoba fizyczna
wykonująca zawód zarządcy nieruchomości na podstawie Ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
§2
Zasady etyki zawodowej zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralności
oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3
Zarządca nieruchomości obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów
prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją
godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych.
§4
1. Zarządca nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków zawodowych obowiązany jest do
postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w tym dokumencie oraz dbałości o słuszny
interes zamawiającego.
2. Zarządca nieruchomości nie powinien podejmować się wykonywania czynności, które leżą
poza polem jego doświadczenia zawodowego, chyba, że za zgodą właściciela nieruchomości i
we współpracy ze specjalistą z danej dziedziny.
§5
1. Zarządca nieruchomości obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań,
które mogłyby zaszkodzić dobrej opinii o zawodzie zarządcy nieruchomości.
2. Postępowanie zarządcy nieruchomości, które poniża go w opinii publicznej lub podważa
zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych, stanowi naruszenie norm
zawartych w tym dokumencie.
§6
W celu profesjonalnej obsługi zamawiającego zarządca nieruchomości obowiązany jest do
stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych związanych z zarządzaniem
nieruchomościami, w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, księgowych,
finansowych, podatkowych, technicznych i organizacyjnych.
§7
1. Zarządca nieruchomości powinien wykonywać usługi związane z zarządzaniem według
swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością.
2. Zarządca nieruchomości powinien znać aktualny stan prawny, techniczny i ekonomiczny
zarządzanej nieruchomości.
§8
Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania,
istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby
takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.
§9
1. Zarządcę obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko, czego dowiedział się on
w związku z wykonywaniem zawodu, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy
osób trzecich oraz zamawiającego, chyba że z obowiązku tego zwolniony został przez
uprawniony organ.
2. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do nie ujawniania osobom
trzecim informacji, które w związku z wykonywanym zawodem zyskał od zamawiającego.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na zarządcy nieruchomości także po
zakończeniu umowy zarządzania
nieruchomością
§10
Zarządca nieruchomości pozostaje lojalny wobec interesów zamawiającego i nie angażuje się
w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w
sprzeczności z interesami zamawiającego.
§11
Zarządca nieruchomości nie jest związany żądaniami zamawiającego, a także innych osób
jeżeli żądania te pozostawałyby w sprzeczności z przepisami prawa lub zasadami współżycia
społecznego.
§12
1. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących
nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę.
2. Jeżeli zarządca negocjuje wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością, nie wolno
innemu zarządcy, który powziął o tym wiadomość, oferować cenę niższą za tę usługę.
3. Punktu 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku ustalania wynagrodzenia
zarządcy w drodze przetargu lub konkursu ofert.
§13
1. Materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia
negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości lub w
jakikolwiek sposób im szkodzić.
2. Zarządcy nieruchomości nie wolno w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną
nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości zgłosili pisemny sprzeciw.
§14
1. Jeżeli nie koliduje to z interesami zamawiających, zarządcy powinni udzielać sobie
wzajemnej pomocy w pracy zawodowej.
2. Stosunki pomiędzy zarządcami i innymi uczestnikami rynku nieruchomości powinny
opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie.
§15
Zarządca utrzymuje nieruchomość w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a
w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do inwestowania w tą nieruchomość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z
umowy zawartej z zamawiającym.
§16
Zarządca nieruchomości prowadzi wymaganą prawem ewidencję księgowo - finansową,
odrębną dla każdej zarządzanej nieruchomości.
§17
Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest gromadzenie i staranne przechowywanie
wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości.
§18
1. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi zamawiającego, w
szczególności:
a) nie dopuszcza do mieszania środków pieniężnych swoich lub swojej firmy ze
środkami finansowymi zamawiającego;
b) nie wykorzystuje pieniędzy jednego zamawiającego w celu przysporzenia korzyści
innemu zamawiającemu;
c) zabezpiecza środki finansowe zamawiającego przed wszelkimi dającymi się
przewidzieć niekorzystnymi sytuacjami
2. Środki pieniężne zamawiających zarządca nieruchomości przechowuje na oddzielnych
rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i
postępuje z nimi zgodnie z pisemną dyspozycją zamawiającego i postanowieniami umowy.
§19
Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową
albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze
skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej.
§20
Zawierane umowy o zarządzanie nieruchomością powinny być formułowane jasno i powinny
zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z opisem obowiązków i
odpowiedzialności zarządcy, numerem licencji zawodowej zarządcy nieruchomości
odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie i informacją o ubezpieczeniu zarządcy od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności
zarządzania nieruchomością.
§21
Zarządca nieruchomości wykonujący czynności zarządzania przy pomocy innych osób
wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem,
ponosi za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.
§22
Zarządca nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w
zakresie zarządzania nieruchomościami.
§23
1. Zarządcy nieruchomości nie wolno przyjmować od zamawiającego, w związku z
wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością jakichkolwiek korzyści osobistych lub
majątkowych poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy.
2. Zarządcy nieruchomości nie wolno oferować usług zarządzania, przedstawiając je jako
wolne od wynagrodzenia.
§24
Zarządca nieruchomości powinien wykazywać wysoką kulturę osobistą w kontaktach z
użytkownikami nieruchomości
§25
Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji na temat
zarządzanej nieruchomości oraz udostępniać do kontroli wszelkie dokumenty dotyczące
zarządzanej nieruchomości, na każde żądanie jej właścicieli.
§26
Zarządca nieruchomości nie może odmówić świadczenia usług zarządzania właścicielowi
nieruchomości z powodu rasy, wyznania, płci lub narodowości, jak również uczestniczyć w
działaniach mających na celu dyskryminację z wyżej wymienionych powodów.
§27
Zarządca nieruchomości nie przestrzegający norm postępowania i obowiązków zawodowych
podlega odpowiedzialności zawodowej.
§28
Niniejsze standardy zawodowe przedkłada się Ministrowi Infrastruktury.
Download