Czy polskie prawo pozwala na zbieranie danych

advertisement
Czy polskie prawo pozwala na zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacji?
W świetle obowiązującego prawa pracodawcy pozbawieni są możliwości
zweryfikowania karalności kandydatów do pracy, chyba że chodzi o rekrutację na
stanowiska, co do których przepisy wymagają niekaralności. Należy stwierdzić, że
takie ograniczenia stwarzają istotne zagrożenie m.in. dla interesów konsumentów
korzystających z usług banków i innych instytucji finansowych, w których polscy
pracownicy nie przechodzą procedury tzw. background check. Co za tym idzie,
atrakcyjność polskiego rynku pracy jest mniejsza niż pozostałych, bardziej liberalnych
w tym względzie, państw Unii Europejskiej.
Regulacjami, które określają wzajemne relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
(kandydatem do pracy) w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania informacji na jego temat,
są w Polsce: Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych. Art. 221 Kodeksu pracy
upoważnia pracodawcę do żądania ujawnienia enumeratywnie określonych danych
osobowych: imienia i nazwiska; imion rodziców; daty urodzenia; miejsca zamieszkania;
wykształcenia; przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może żądać
ujawnienia także innych danych osobowych, w tym: imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci
pracownika, koniecznych ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień
przewidzianych w prawie pracy, a także numeru PESEL – ale w przypadku tych danych
uprawnienie do żądania tych danych powstaje dopiero po nawiązaniu stosunku pracy.
Pracodawca może także wymagać ujawnienia danych osobowych niewymienionych wprost
w art. 221 Kodeksu pracy pod warunkiem, że obowiązek ich podania wynika z odrębnych
przepisów (art. 221 §4). Przykładowo, pracodawca może uzyskać informacje o sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika w związku z potrzebą ustalenia prawa do
świadczeń socjalnych przydzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych
W zakresie dotyczącym danych osobowych nieuregulowanym Kodeksem pracy stosuje się,
zgodnie z jego art. 221 §5 przepisy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 23 ustawy
przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą,
wyrazi na to zgodę. Jednak z szeregu wyroków Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu
Administracyjnego1 jasno wynika, że w relacji pracodawca-pracownik udzielenie takiej zgody
budzi zastrzeżenia, bowiem w takim wypadku trudno mówić o braku nacisku i o równości
stron, a w konsekwencji – o dobrowolności udzielenia zgody. Zgodnie z utrwaloną linią
orzeczniczą, popartą wystąpieniami GIODO, zgoda pracownika uzyskana w trybie art. 23
u.o.d.o. nie legalizuje przetwarzania danych osobowych spoza katalogu wynikającego z 221
Kodeksu pracy.
Informacje o karalności kandydata do pracy i pracownika
Informacją, która znajduje się poza katalogiem określonym w art. 221 Kodeksu pracy, a która
coraz częściej jest niezbędna do zatrudnienia na stanowisku związanym z
odpowiedzialnością za mienie znacznej wartości, jest fakt karalności kandydata do pracy.
Bez wyraźnego wymogu prawnego co do niekaralności kandydata do pracy na danym
Tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt I PK 37/08, i Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku dnia 6 września 2011 r., sygn. akt I OSK 1476/10.
1
stanowisku pracodawcy nie mogą żądać od niego przedłożenia zaświadczenia o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (przykładowo - taki wymóg zawiera art. 5c ust.
1 pkt 1 lit. a) Ustawy o transporcie drogowym wskazujący, że osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności
dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z
wykonywaniem zawodu, nie mogą wykonywać zawodu taksówkarza).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym pracodawcom służy
prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane zostały zgromadzone w Rejestrze,
tylko w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy
wynika wymóg niekaralności i korzystania z pełni praw publicznych a także ustalenia
uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub
prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Ustawodawca zdecydował się zatem na
przyznanie pracodawcy prawa weryfikowania karalności pracownika, ale jednocześnie
wskazał sytuacje, w jakich może być ono realizowane.
Należy podkreślić, iż w innych sytuacjach, gdy nie ma wyraźnej podstawy prawnej,
pracodawca nie ma prawa żądać zaświadczenia o niekaralności pracownika. Taką
interpretację potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 grudnia 2009 r. (sygn.
akt I OSK 249/09). W praktyce można spotkać się z interpretacją, że brak ustawowego
wymogu niekaralności przy zatrudnianiu na danym stanowisku zamyka pracodawcy jedynie
możliwość bezpośredniego zwrócenia się z zapytaniem do KRK. Pracownik (kandydat do
pracy) mógłby natomiast dobrowolnie przekazać pracodawcy informację o swojej karalności.
Taka interpretacja może jednak zostać zakwestionowana z takich samych przyczyn, jak
omówiona wyżej zgoda na przetwarzanie danych osobowych spoza katalogu 221 Kodeksu
pracy, tj. braku równości stron i wymuszenia informacji na pracowniku starającym się o
zatrudnienie.
Konsekwencje dla pracodawców
W sytuacji, gdy kandydat w procesie rekrutacji nie udzieli informacji, które nie wynikają z
treści art. 221 Kodeksu pracy, a w następstwie odmowy pracodawca nie zatrudni pracownika,
może on domagać się od pracodawcy odszkodowania. Żądanie może się opierać na
zarzucie, zakazanej w art. 183a Kodeksu pracy, dyskryminacji ze względu na karalność czy
sytuację majątkową. Zgodnie z art. 183d Kodeksu pracy pracownik, w stosunku do którego
pracodawca naruszył zasadę równego traktowania, ma prawo do odszkodowania w
wysokości nie niższej niż wynagrodzenie minimalne. Zasada ta znajduje zastosowanie także
w stosunku do kandydata na pracownika, jednak kandydat do pracy, który odpowiadając na
ofertę pracodawcy nie został zatrudniony z przyczyn dyskryminujących, może dochodzić
odszkodowania jedynie w granicach tzw. ujemnego interesu umownego (culpa in
contrahendo), co najczęściej polega na żądaniu zwrotu kosztów poniesionych w związku z
ubieganiem się o zatrudnienie.
Należy także wspomnieć o skutkach prawnokarnych, jakie za naruszenie zasad
przetwarzania danych osobowych przewiduje ustawa o ochronie danych osobowych Artykuły
49-54a ustawy zawierają katalog przestępstw ściganych z urzędu, gdzie najsurowsza kara
dla naruszyciela może wynosić nawet 3 lata pozbawienia wolności (za przetwarzanie w
zbiorze danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo za
przetwarzanie bez uprawnienia danych wrażliwych).
2
Polska na końcu stawki
Na poziomie Unii Europejskiej przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w
procesie rekrutacji (szerzej: w zatrudnieniu) stanowią reguły sektorowe, które mogą być
odmienne w każdym z państw członkowskich, o ile nie obniżają standardów ochrony dla
danych osobowych wynikających z dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Jak wskazano
powyżej, polska regulacja wynikająca z przepisów prawa pracy w porównaniu do regulacji w
innych państwach UE jest bardzo restrykcyjna.
Analizując ustawodawstwo państw członkowskich UE można stwierdzić, że w większości
tych państw zasadą jest możliwość badania karalności kandydatów do pracy (najczęściej
pod warunkiem uzyskania zgody), a jedynie kilka państw przewiduje zakaz w tym zakresie, z
jednoczesnym określenie wyjątków związanych najczęściej z wymogiem niekaralności
koniecznym do zajmowania danego stanowiska.
Przepisy dotyczące prowadzenia background check w trakcie rekrutacji (w szczególności
zbadania karalności kandydata) obowiązujące w państwach europejskich można podzielić na
trzy grupy. W pierwszej grupie zezwala się na uzyskanie przez pracodawcę informacji na
temat karalności zawsze, po uzyskaniu uprzedniej zgody kandydata. W taki sposób
ukształtowane jest ustawodawstwo dotyczące danych osobowych m.in. w Hiszpanii, Holandii
i Irlandii. W drugiej grupie państw przewiduje się możliwość prowadzenia background check
przez pracodawców, o ile kandydat wyrazi na to zgodę albo, gdy istnieje ku temu podstawa
prawna (wówczas zgoda nie jest wymagana). Taka sytuacja ma miejsce w Belgii, Niemczech
i Szwecji. Natomiast w państwach takich, jak: Rumunia czy Grecja, pracodawcy mogą pytać
swoich pracowników o przeszłość kryminalną, jeżeli jest to związane z proponowanym
kandydatowi stanowiskiem.
Warto zwrócić również uwagę na prawo obowiązujące przykładowo na Węgrzech czy w
Wielkiej Brytanii (trzecia grupa), gdzie uzyskanie zgody kandydata wynika z pewnych
zwyczajów rynkowych, nie jest zaś wynikiem obowiązków prawnych leżących po stronie
pracodawców.
Czy pracodawca może przeprowadzić background check w trakcie rekrutacji
(w szczególności zbadać karalność kandydata do pracy)?
Belgia
tak (o ile istnieje podstawa prawna albo za zgodą kandydata)
Cypr
nie (jedynie w wyjątkowych przypadkach: za zgodą kandydata i o ile jest to
związane z zajmowanym stanowiskiem)
Czechy
tak (bez dodatkowych obostrzeń)
Dania
tak (tylko z praktyki wynika związek z zajmowanym stanowiskiem)
Finlandia
tak bez dodatkowych obostrzeń)
Francja
nie (jedynie w przypadku, gdy jest to związane z zajmowanym stanowiskiem)
Grecja
tak (za zgodą kandydata i o ile jest to związane z zajmowanym stanowiskiem)
Hiszpania
tak (za zgodą kandydata)
Holandia
tak (za zgodą kandydata)
Irlandia
tak (za zgodą kandydata albo, gdy jest to związane z zajmowanym
3
stanowiskiem)
Niemcy
tak (o ile istnieje podstawa prawna albo za zgodą kandydata)
Polska
nie (chyba że istnieje podstawa prawna)
Portugalia
nie (chyba że jest to związane z zajmowanym stanowiskiem i za zgodą
kandydata)
Rumunia
tak (w związku z zajmowanym stanowiskiem)
Słowenia
nie
Szwecja
tak (o ile istnieje podstawa prawna albo za zgodą kandydata)
Węgry
tak (bez dodatkowych obostrzeń)
Wielka
Brytania
tak (tylko z praktyki wynika obowiązek uzyskania zgody kandydata, a zakres
zależy od zajmowanego stanowiska)
Włochy
nie (chyba że istnieje podstawa prawna)
Opracowanie własne na podstawie: The International Comparative Legal Guide to:
Employment & Labour Law 2016
Konieczność zmiany prawa
Brak możliwości weryfikacji karalności kandydatów do pracy powoduje, że część
pracodawców decyduje się na działanie wbrew panujących w Polsce poglądom orzecznictwa
i uzyskuje zaświadczenia z KRK za zgodą kandydatów albo powierza uzyskiwanie takich
zaświadczeń podmiotom zewnętrznym.
Niepewność w tym zakresie powoduje, że w Polsce nie mogą powstawać miejsca pracy
m.in. w podmiotach z sektora BPO/SCC, którym europejskie i amerykańskie instytucje
finansowe powierzają część zadań związanych z obsługą biznesu. Konieczność zmian
legislacyjnych w tym zakresie już w 2010 roku sygnalizował GIODO, zwracają się z prośbą
do rządu o rozważenie propozycji zmian przepisów regulujących przetwarzanie danych
osobowych pracowników (kandydatów do pracy). Wskazał na nieadekwatność przepisów
Kodeksu pracy do potrzeb dyktowanych przez rynek. Co istotne – sygnalizacja GIODO
spotkała się z zainteresowaniem ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a resort
stwierdził, że należy jedynie rozważyć, jakie przepisy związane z ochroną danych
osobowych pracowników (kandydatów) będą wymagać nowelizacji.
Odpowiedzią na powyższe potrzeby rynku pracy mógł być Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, opublikowany w
lipcu b. roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W art. 3 ustawy przewidziano
zmianę art. 221 Kodeksu pracy, która zezwalała pracodawcom będącym podmiotami
podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na pozyskiwanie od osoby
ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie skazania prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niestety, wersja
projektu ustawy skierowana do prac na Komitecie Stałym Rady Ministrów takiego zapisu (ani
żadnej innej regulacji w zakresie background check) już nie zawiera2.
W dokumentach konsultacyjnych znajduje się jedynie informacja o tym, „że prace nad przedmiotowym
zagadnieniem, ze względu na złożoność, zostały wyłączone z niniejszego projektu i włączone do procedowania w
odrębnym projekcie ustaw”.
2
4
Weronika Papucewicz opracowała powyższy artykuł.
Kontakt:
Ewa Don-Siemion
Wspólnik odpowiedzialny za sektor BPO/SSC
[email protected]
Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna
Warszawa
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Kraków
al. Słowackiego 64
30-004 Krakow
Łódź
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Łódź
www.cdz.com.pl
5
Download