Róża Wojciecha Smarzowskiego filmowym

advertisement
Arkadiusz Walczak
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Temat: Róża Wojciecha Smarzowskiego filmowym dyskursem o wartościach.
Przedmiot: historia, etyka, godzina do dyspozycji wychowawcy, wychowanie do życia
w rodzinie, zajęcia pozalekcyjne
Czas: jedna godzina lekcyjna plus wyjście do kina na projekcję filmu
Metody i techniki pracy: mini wykład, praca w zespołach, dyskusja
Cele lekcji. Uczeń:

analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście historyczno-społecznym,

charakteryzuje sytuację ludności cywilnej na Mazurach po zakończeniu
II wojny światowej,

wyjaśnia pojęcie „Ziemie Odzyskane”,

wskazuje wpływ sytuacji ekstremalnych na zachowania ludzi.
UWAGA
Film Róża jest brutalny, dotyka problematyki agresji i przemocy seksualnej, dlatego
ważna jest dyskusja z młodzieżą po projekcji. Zadanie nauczyciela, to moderowanie
dyskusji, bez narzucania swojej interpretacji, ale reagowanie na wypowiedzi
seksistowskie i zawierające „mowę nienawiści”. Film może być wykorzystany
w całości lub we fragmentach na lekcji historii przy omawianiu konsekwencji II wojny
światowej i zbrodni wojennych, charakterystyki sytuacji społeczno-politycznej
w latach 1945 - 1956, ale także na lekcjach etyki, wychowania do życia w rodzinie,
godzinach do dyspozycji wychowawcy.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
WPROWADZENIE
1. Przedstaw uczniom cele lekcji. Zapytaj, gdzie rozgrywa się akcja filmu?
Poproś chętnego ucznia o pokazanie tego obszaru na mapie przedstawiającej
1
II Rzeczpospolitą oraz mapie pokazującej Polskę po 1945 r. Zapytaj
o wnioski.
2. Poprzez mini wykład lub rozmowę nauczającą przedstaw historię Prus
Wschodnich w XIX i XX w. W wyniku rozbioru Polski, w 1772, połączono
Prusy z Pomorzem i Brandenburgią. Od tego momentu zaczęły funkcjonować
nazwy urzędowe: Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie. Z początkiem XIX
wieku przez Mazury przetaczają się wojska rosyjskie i napoleońskie.
Po upadku Napoleona następuje ożywiony rozwój Prus, prowadzący do
zjednoczenia Niemiec i powstania Cesarstwa Niemieckiego (1871). Dla
umocnienia zjednoczenia premier Otto von Bismarck prowadził rygorystyczną
politykę przymusowej germanizacji. Dominujący język polski wyeliminowano
ze szkół, urzędów i kościołów, w 1873 roku do szkół wprowadzono
obowiązkowy język niemiecki. Po I wojnie światowej, która przyniosła klęskę
Niemcom i dała początek II Rzeczypospolitej, rozpoczął się spór o Mazury.
Spór
rozstrzygnąć
miał
plebiscyt
na
Warmii,
Mazurach
i
Powiślu,
przeprowadzany pod nadzorem komisji międzysojuszniczych Ligi Narodów.
Argumentem strony polskiej była przynależność części Prus Wschodnich
do Polski przed 1772 rokiem, a także fakt posługiwania się językiem polskim
przez
około
80
proc.
mieszkającej
tam
społeczności.
Plebiscyt
przeprowadzono 11 VII 1920 roku, w momencie fatalnej sytuacji na froncie
polsko-bolszewickim, kiedy wysiłek państwa skierowany był na obronę
wschodnich granic. Mazurzy postawieni przed wyborem w plebiscycie
w
większości
wybrali
Niemcy,
które
dawały
im
większe
poczucie
bezpieczeństwa, niż na nowo kształtująca się wtedy Polska. W roku 1936
Melchior Wańkowicz publikuje swój reportaż Na tropach Smętka – reporterski
zapis podróży kajakiem po wodach Prus Wschodnich, ukazujący, poza
walorami turystycznymi jezior mazurskich, relacje między ludnością polską
i niemiecką, z naciskiem na walkę o zachowanie polskich tradycji, mimo
germanizacyjnego naporu. Smętek to imię diabła w mazurskich bajkach. Prusy
Wschodnie aż do lata 1944 r. były niemal oazą spokoju. W świadomości
większości mieszkańców, których jest 2,5 mln., wojna rozpoczęła się w końcu
1944 r., gdy pierwsze oddziały Armii Czerwonej zajmowały północne obszary
prowincji. W wyniku rozpoczętej 22 czerwca 1944 r. ofensywy, w ciągu kilku
tygodni Rosjanie rozbili 30 niemieckich dywizji i ustanowili front przy północnej
2
granicy Prus Wschodnich. Hitler postanowił ratować sytuację poprzez
ogłoszenie wojny totalnej, podporządkowanie całego aparatu gospodarczego
i administracyjnego pełnomocnikom partii hitlerowskiej, których i tak szerokie
uprawnienia zostały rozciągnięte na sprawy obronne. Komisarzem ds. obrony
Prus Wschodnich został gauleiter Erich Koch, który stanowczo sprzeciwiał się
wszelkim decyzjom, które mogłyby osłabić wolę zwycięstwa, przez co władze
prowincji
opóźniały
ewakuację
cywili.
Ofensywę,
zwaną
operacją
wschodniopruską, rozpoczął 13 stycznia 1945 r. na odcinku wschodnim
3 Front Białoruski, a dzień później na odcinku południowym 2 Front Białoruski.
Potężne uderzenie szybko przełamało obronę. Rozpoczęła się ewakuacja
cywili, która przerodziła się w bezładną ucieczkę. Wydarzenia te należą
do najbardziej dramatycznych epizodów II wojny światowej. Doprowadziły do
wielkich strat i przyczyniły się do znacznego wyludnienia tych obszarów.
Szacuje się, że w wyniku ucieczki i ewakuacji z Prus Wschodnich zginęło
blisko 150 tysięcy ludzi. Przyczyn tak dużej śmiertelności upatruje się w braku
planów i przygotowań do ewakuacji, szybkości ofensywy i odcięciu Prus
Wschodnich od Rzeszy, do tego zaciętość walk, spowodowana tym, że Prusy
Wschodnie były pierwszą prowincją Rzeszy, do której wkroczyła Armia
Czerwona. Wszystko to spotęgowane zostało przez wyjątkowo ostrą zimę,
bombardowania powodujące załamanie się lodu na Zalewie Wiślanym, ataki
radzieckich łodzi podwodnych na statki z uciekinierami, zaciekłe walki
o Królewiec, a także paniczną ucieczkę, deportacje oraz liczne gwałty
na bezbronnej ludności. Do pełnej swobody w działaniach odwetowych
zachęcała żołnierzy propaganda. Dowódca 3 Frontu Białoruskiego marszałek
Iwan Czerniachowski wydał następujący rozkaz: Przemaszerowaliśmy dwa
tysiące
kilometrów
i
widzieliśmy
zniszczenia
tego
wszystkiego,
co
wybudowaliśmy
w ciągu 20 lat. Teraz stoimy przed jaskinią, z której napadł na nas
faszystowski agresor. Zatrzymamy się dopiero wtedy, gdy zrobimy porządek.
Nie będzie litości dla nikogo, tak jak nie było litości dla nas. Na próżno żądać
od żołnierzy Armii Czerwonej, by kierowali się miłością. Oni płoną nienawiścią
i żądzą zemsty. Kraj faszystów musi przemienić się w pustynię1.
1
A. Sakson, Cień Konigsberga, „Gazeta Wyborcza”, 20 września 2002, s. 14.
3
Rok 1945 stanowi przełomową datę w dziejach krainy nazywanej Prusami
Wschodnimi, jako jeden z niewielu historycznie ukształtowanych regionów
Starego Kontynentu zostaje podzielony i wchodzi w skład trzech państw.
Środkowe
i
południowe
obszary
dawnych
Prus
Królewskich
i Książęcych, w tym Warmia, Mazury i Powiśle, są częścią Polski.
Pozostali na miejscu mieszkańcy byli traktowani zarówno przez
żołnierzy sowieckich, jak i władze polskie (na mocy konferencji jałtańskiej
ziemie przypadły po wojnie Polsce – jako rekompensata za Kresy Wschodnie,
przejęte przez ZSRR) jak Niemcy – mimo częstokroć polskich korzeni.
Prowadzono politykę przymusowej polonizacji, zmuszano do posługiwania się
językiem polskim, zamieniano ewangelickie zbory na kościoły katolickie,
wypominano opowiedzenie się za Hitlerem w latach 30., nakłaniano do
wyjazdu do Niemiec. W efekcie planowych działań władz PRL 400 tysięcy
rdzennych Mazurów wyjechało do Niemiec, na ojcowiźnie pozostała garstka.
Na miejsce tych, którzy wyjeżdżali, sprowadzano osadników zza Buga,
mieszkańców dawnych Kresów oraz polskich repatriantów z Syberii, a także
Łemków i Ukraińców z Polski południowo-wschodniej (przesiedlonych
w wyniku „Akcji Wisła” z 1947 roku).
3. Wyjaśnij uczniom pojęcie Ziemie Odzyskane, wskaż na mapie tereny
określane w ten sposób.
ROZWINIĘCIE
4. Zapytaj uczniów o wrażenia po obejrzeniu filmu: co ich poruszyło, co
najbardziej zaskoczyło i jakie były ich refleksje i uczucia po wyjściu z kina?
5. Podziel uczniów na 4 zespoły, wyjaśnij, że zadaniem każdego zespołu będzie
sporządzenie charakterystyki jednego z bohaterów filmu – Róży, Tadeusza,
Władka, Pastora - poprzez odpowiedź na pytania:

Skąd pochodzi, gdzie mieszka, w jakim mówi języku, jaka jest jego
sytuacja rodzinna, czym się zajmuje?

Co widział?

Co czuł?

Co robił?
4
6. Uczniowie zapisują odpowiedzi na arkuszach papieru, a przedstawiciel
zespołu prezentuje efekty pracy. Poproś o ewentualne uzupełnienie zapisów.
7. Zaproponuj dyskusję nad możliwymi tropami interpretacji filmu. Jaka jest
przewodnia idea filmu? Propozycje uczniów zapisuj na tablicy.

„Róża”, jako film historyczny, wykład historyczny.
Zapoznaj
uczniów
z
wypowiedzią
Joanny
Ostrowskiej:
Polskie
kino
historyczne to wielkie eposy o cnotach narodowych naszego społeczeństwa.
Jak kiedyś powiedziała Joanna Tokarska-Bakir – my, Polacy, cierpimy na
chorobę niewinności. Nasz kinematografia narodowa w pełni odzwierciedla
trawiącą nas infekcję. Nie mam, bowiem filmów o ciemnych sferach, brzydkich
zachowaniach i antybohaterów2. Poproś o komentarz, czy film Smarzowskiego
zaprzecza tej opinii, a jeśli tak, to dlaczego?

„Róża”, jako dyskurs o tożsamości.
Przytocz fragment wypowiedzi Tadeusza Sobolewskiego:
Zło nie ma tu swojego munduru ani narodowości, czyha ze wszystkich stron.
Historia Mazurów ma wymiar ogólniejszy: jest to dramat zgwałconej,
nieuszanowanej tożsamości3. Poproś uczniów o przytoczenie argumentów dla
potwierdzenia stanowiska Sobolewskiego. Mazurzy traktowani przez Armię
Czerwoną - jak Niemcy, przez polskich szabrowników - jak łatwa zdobycz,
przez administrację polską - jako obcy, podejrzany żywioł, który zasłużył na
swój los, bezpiekę jako potencjalna „piąta kolumna”.

„Róża”, jako uniwersalna opowieść o niszczycielskim żywiole wojnie,
demoralizacji,
przemocy,
prymitywnych
instynktach.
Gwałt,
jako
wyzwolenie drzemiącej w człowieku zwierzęcej agresji, gwałt, jako
forma
zemsty,
odwieczne
„prawo
zwycięzców”,
kobieta,
jako
odczłowieczony obiekt seksualny. Dylematy moralne, czy wola
przetrwania wszystko usprawiedliwia – związek Róży z rosyjskim
oficerem. Traktowanie Róży przez sąsiadów, swoiste „uczucie” Wasyla
– przywódcy bandy szabrowników.

„Róża”, jako film o miłości.
Przedstaw
fragment
wywiadu
z
Wojciechem
Smarzowskim:
Podstawową warstwę filmu tworzy opowieść o miłości. Trudnej i na
2
3
A. Zuchora, Nowe filmy historyczne, „Wprost”, 5 lutego 2012, s. 76.
T. Sobolewski, Pole minowe historii, „Gazeta Wyborcza”, 2 lutego 2012, s. 9.
5
gruzach. Ona jest Mazurką – Niemką, a może Polką, to pojęcie
względne i zależy od politycznej manipulacji, czego dowody (i skutki)
pokazuję na ekranie – jest kobietą, która z rąk Rosjan, później Polaków,
doznała nieszczęść i najcięższych upokorzeń. On jest Polakiem,
któremu Rosjanie i Niemcy, wojna i okupacja, zrujnowały życie. Wrak
człowieka. Duch. Połączy ich biologiczny odruch przetrwania, szybko
jednak okaże się, że każde z nich może się odrodzić dzięki wzajemnej
bliskości. Oboje są okaleczeni, nie widać nadziei, perspektyw ani
przyszłości i dlatego początkowo jest to szansa bardziej na życie niż na
miłość. Miłość przyjdzie na końcu. W ostatniej chwili. (…) Chciałbym,
żeby „Róża” była głosem w sprawie postrzegania i akceptowania różnic
mniejszości narodowych, kulturowych, religijnych i etnicznych. Ale
przede wszystkim – powtórzę – „Róża” jest filmem o miłości. Miłości
na gruzach. Miłości w czasach nieludzkich4.
Zaproponuj uczniom wskazanie scen pokazujących ewolucję uczuciowej relacji
Róży i Tadeusza.

„Róża”, jako filozoficzny dyskurs o istocie człowieczeństwa. Ile gwałtu zniesie
dobro?
Odwołaj się do wypowiedzi Marcina Dorocińskiego, filmowego Tadeusza:
Wymyśliliśmy, jak powinien na koniec wyglądać ten człowiek (Tadeusz –
przyp. A.W). Ja się upierałem, że powinien wyglądać (…) jak Mojżesz. (…)
I ten człowiek jest na koniec taki przełamany, a jednocześnie pozostaje
z nieugiętym kręgosłupem5.
Poproś uczniów o komentarz.
ZAKOŃCZENIE
8. Przypomnij pojęcie „Ziemie Odzyskane”. Zapytaj uczniów, czy dla Róży,
Tadeusza, Władka i Pastora są to ziemie odzyskane?
9. Przedstaw uczniom wypowiedź poety śląskiego okresu baroku Andreasa
Gryphiusa Przebudź się, serce moje i pomyśl. Poproś o odniesienie się
do tego cytatu po obejrzeniu i rozmowie na temat filmu „Róża”.
4
5
Róża. Pressbook
Wywiad Wojciecha Staszewskiego z Marcinem Dorocińskim, „Duży Format”, 2 lutego 2012, s. 4.
6
Download