Jak zabezpieczy* interes Szpitala w umowie o

advertisement
Jak zabezpieczyć interes Szpitala w
umowie o zamówienie publiczne?
Aspekty praktyczne zamawiania leków.
Główne obszary ryzyka



Presja czasu.
Biurokratyzacja postępowania o udzielenie zamówienia.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
Kluczowe elementy wpływające na sukces.




Oszacowanie wartości zamówienia wpływające na czas
trwania postępowania.
Czas trwania umowy determinujący częstotliwość
prowadzonych postępowań.
Zmiany umowy umożliwiające reagowanie na zmiany
rynkowe i zmiany prawa niezależne od woli stron.
Prawo opcji – umożliwiające w określonym przez
Zamawiającego zakresie poszerzenie zakresu zamówienia
(ilości leków i wartości umowy).
Szacowanie wartości zamówienia


•
•
•
•
Zakaz podziału zamówienia na części w celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy;
„Test tożsamości”:
Przedmiotowa (dostawy tożsame, tego samego rodzaju, o
podobnym przeznaczeniu),
Funkcjonalna,
Czasowa (możliwość przewidzenia zapotrzebowania w
określonej perspektywie czasowej);
Podmiotowa (możliwość wykonania przez jednego
wykonawcę).
Czas trwania umowy


Zgodnie z art. 142 ustawy Prawo zamówień publicznych
umowy o zamówienie publiczne zawiera się na czas
oznaczony, za wyjątkiem umów z tzw. naturalnymi
monopolistami oraz umów, których przedmiotem są
licencje na oprogramowanie komputerowe (art. 143 pzp).
Umowy o zamówienie publiczne, których przedmiotem są
świadczenia okresowe lub ciągłe mogą zostać zawarte na
okres do 4 lat, co wynika explicite z normy art. 142 pzp, z
wyjątkami uzasadniającymi zawarcie takiej umowy na
okres dłuższy (art. 142 ust 2 pzp).
Prawo opcji
Prawo opcji powoduje, że Zamawiający jest zobowiązany do
określenia zarówno maksymalnego jak i minimalnego
poziomu zamówienia które ma być wykonane.
Zamawiający powinien wskazać dodatkowy zakres
zamówienia, którego realizacja jest uzależniona od woli i
potrzeb Zamawiającego
Zmiana umowy o zamówienie publiczne
Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy, chyba że Zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
Istotna zmiana umowy o zam. publ.
Zmianą istotną jest zmiana, która:
 Gdyby była wprowadzona na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego to spowodowałaby zmianę kręgu
podmiotów, które mogłyby się ubiegać o udzielenie
zamówienia (zaburza równowagę konkurencyjną w ramach
pierwotnej procedury o udzielenie zamówienia;
 Gdyby była wprowadzona na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego to spowodowałaby zmianę warunków
złożonych ofert lub wybór innej oferty;
 Narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść
wykonawcy zamówienia.
Przykłady zmian – analiza praktyczna








Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli
zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a w szczególności gdy wykonawca
zaproponuje upusty, rabaty;
w przypadku zmiany danych podmiotowych wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.);
w zakresie zmiany numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany
przedmiotu umowy;
w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w umowie w
formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości
brutto umowy;
w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych
wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości
przedmiotu umowy;
w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w
przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy
czym przy czym cena zamiennika nie może być wyższa od ceny oferowanego
przedmiotu zamówienia;
Przykłady zmian – analiza praktyczna (2)





w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem
o lepszych parametrach, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu
zamówienia;
w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości
opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w
umowie,
w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym
produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że
musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia zawartego w
siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy )z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego
przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
W przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej
wygaśnięciem może być ona przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości
i asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy.
Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmiany umowy w każdym
przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych .
Prawo opcji - przykłady
„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn.:
a) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z
pozycji w obrębie danej części przedmiotu zamówienia (każdy
asortyment) o maksimum 30% ilości ujętych w formularzu
cenowym.
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem
ilości innej pozycji w obrębie danej części zamówienia, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu
cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości
umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z
tytułu niewykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz
niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez
Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie
powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu.”
Dziękuję za uwagę.
Agnieszka Leszczyńska
Download