§ 1 Przedmiot umowy § 2 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

advertisement
WZÓR UMOWY
Nr …. /2015
Zawarta w dniu ................ …….2015r. w Katowicach
pomiędzy:
Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach przy Al. Korfantego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000272147, NIP: 634-01-26-424,
reprezentowaną zgodnie z odpisem aktualnym KRS stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy przez:
……………………….
………………………,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
...................................................................................
reprezentowaną przez:
………………………
………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie projektu oraz
dostawa wyposażenia meblowego dla modernizowanych jednostek mieszkalnych
Hotelu ‘Katowice’ w Katowicach przy Al. Korfantego 9”, zawarto umowę o następującej
treści.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia
polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu mebli zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia ………. oraz specyfikacją wyposażenia meblowego, które
stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Hotelu „Katowice” w
Katowicach Al. Korfantego 9.
3. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego:
a) …………………….. – ………………………..;
b) …………………….. – ………………………..;
2) z ramienia Wykonawcy:
a) …………………………………………………………..
b) …………………………………………………………..
4. Odbiór mebli zostanie przeprowadzony przez odpowiedzialnych za jego realizację
przedstawicieli wskazanych w ust. 3.
§ 2 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) Dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt,
2) Dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy tj. wytworzony nie wcześniej
niż …., nigdy wcześniej nieużywany, wolny od obciążeń prawami osób trzecich,
3) Dostarczyć przedmiot zamówienia dobrej jakości i pozbawiony wad oraz
odpowiadający co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w
hotelarstwie, a także pisemne gwarancje, certyfikaty i atesty w języku polskim.
4) Do wywozu własnym transportem i na własny koszt wszelkich materiałów
zbędnych, odpadów i opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy i
utrzymania porządku w miejscu realizacji zamówienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za meble od momentu dostawy do podpisania
przez Strony protokołu odbioru.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu
umowy,
2) Udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w celu prowadzenia prac montażowych,
3) Podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy mebli, o ile będą spełnione
wymogi określone w Ogłoszeniu o przetargu, Specyfikacji wyposażenia
meblowego oraz złożoną ofertą Wykonawcy,
4) Zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami
opisanymi w umowie.
§ 3 Oświadczenia
Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się warunkami wykonywania przedmiotu niniejszej umowy;
b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze
wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie.
§ 4 Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
zgodnie z treścią Ogłoszenia o przetargu i złożoną ofertą tj. do dnia ….
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania ww. zawiadomienia
wyznaczy datę odbioru końcowego.
4. W ciągu 3 dni roboczych od wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający jest
uprawniony do zbadania dostarczonych mebli.
5. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają Protokół dostawy i odbioru
końcowego, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli stron.
6. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że dostarczony
przedmiot umowy:
1) nie jest kompletny,
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
3) nie jest fabrycznie nowy.
7. Zamawiający wyznaczy następnie termin nie krótszy niż 3 dni robocze przekazania
przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek, a procedura czynności odbioru
zostanie powtórzona.
§ 5 Gwarancje
1. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru końcowego i wynosi … lat.
2
2. Jeżeli gwarancja na meble lub zamontowane elementy wystawiona przez ich
producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, to przyjmuje
się gwarancję producenta.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji mebli wady i usterki
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania, nie wynikające z
winy użytkownika.
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego usunięcia wad
powstałych w trakcie użytkowania w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mail.
5. W przypadku, gdy dokonanie naprawy będzie niemożliwe do wykonania w terminie
określonym w ust.4, Wykonawca następnego dnia po upływie tego terminu
wymieni na własny koszt naprawiane meble biurowe na nowe, takie same lub inne
uzgodnione z Zamawiającym o co najmniej takich samych parametrach,
funkcjonalności i standardzie.
6. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas trwania naprawy.
§ 6 Ceny i warunki płatności
1. Za wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie
w
wysokości
…………………….
brutto,
(słownie:
………………………..…….), w tym kwota netto …………..zł + podatek VAT
……………..zł.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w zakresie
realizowanego przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru końcowego przyjęty
bez zastrzeżeń i podpisany przez strony umowy. Strony ustalają, iż dzień
podpisania protokołu odbioru będą traktować jako dzień wydania przedmiotu
zamówienia Zamawiającemu.
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do ... dni od
podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy
Wykonawcy Nr .……………………………………………………………... w terminie
…. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem
obrotu pomiędzy osobami trzecimi.
7. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
§ 7 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za niedotrzymanie
terminu dostawy lub terminu wymiany towaru wadliwego na towar wolny od
wad za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego
stronie,
c) w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy wysokość kary nie pokryje powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo
3
dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez
Wykonawcę kary umownej na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy na co Wykonawca wyraża
zgodę.
§ 8 Odstąpienie i rozwiązanie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy może
nastąpić nie później niż na … dni przed terminem określonym w § 4 ust. 1.
2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca będzie opóźniał się z realizacją umowy co
najmniej o miesiąc w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązujące, a przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.
5. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania.
6. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
§ 10 Załączniki do umowy
Integralną część Umowy stanowią:
1) specyfikacja wyposażenia meblowego,
2) Oferta Wykonawcy,
………………………………….
WYKONAWCA
………………………………..
ZAMAWIAJĄCY
4
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards