zatwierdza m - 4 Regionalna Baza Logistyczna

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.......................................................................................................................................
Nazwa i adres
Zamawiającego:
4 Regionalna Baza
Logistyczna
.......................................................................................................................................
ul. Pretficza 28
.......................................................................................................................................
50-984 Wrocław
Adres do korespondencji:
.............................................................................
Faks do korespondencji:
.............................................................................
Telefon:
...............................
REGON:
...............................
NIP:
...............................
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego,
na dostawę latarek będących wyposażeniem indywidualnym żołnierza:
- Lampka czołowa,
-Lampa kempingowa
nr sprawy: MAT/61/2017
str. 1
SKŁADAMY OFERTĘ
na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi
postanowieniami umowy, zawartymi we wzorze umowy :
1. OFERUJEMY REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZA NASTĘPUJĄCĄ CENĘ:
Zadanie nr 1
Lp.
Przedmiot zamówienia
Nr katalogowy i
producent
oferowanego
produktu przez
Wykonawcę
j.m.
Ilość
szt.
1198
Cena jednostkowa
netto
[zł za j.m.]
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość
VAT [zł]
Wartość brutto [zł]
Zamówienia gwarantowane.
1.
Latarka będąc wyposażeniem
indywidualnym żołnierza
RAZEM ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE:
X
Zamówienia opcjonalne.
1.
Latarka będąca wyposażeniem
indywidualnym żołnierza
szt. do 599
Zamówienie gwarantowane + Zamówienie opcjonalne:
RAZEM ZAMÓWIENIA GWARANTOWANE + ZAMÓWIENIA OPCJONALNE:
X
1.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA GWARANTOWANEGO W TERMINIE DO:

60 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
str. 2


90 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
120 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
*zaznaczyć właściwe
2.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA GWARANCJI NA:




Okres 5 lat*
Okres 4 lat *
Okres 3 lat *
Okres 2 lat
*zaznaczyć właściwe
3. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ DO ZAOFEROWANIA LATARKI O WADZE.........................................

/Waga latarki musi być zgodna z Rozdziałem 13 SIWZ, tj.: Należy podawać wagę bez baterii oraz opcjonalnych przejściówek. Maksymalna waga latarki – 150g.
Minimalna oceniana waga latarki to 75g. W przypadku złożenia oferty na latarkę o masie mniejszej niż 75g do wyliczeń zostanie przyjęta wartość 75g./
4. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ DO ZAOFEROWANIA LATARKI KTÓRYCH CZAS ŚWIECENIAWYNOSI.........................................

/Czas świecenia latarki musi być zgodny z Rozdziałem 13 SIWZ, tj.:
Należy podawać czas świecenia dla trybu 100% tj. odpowiadającemu maksymalnej wielkości strumienia świetlnego oferowanej latarki. Pomiar czasu zgodny ze
standardami FL1 ANSI.

Minimalny wymagany czas świecenia w trybie 100% (tj. maksymalnego strumienia świetlnego) wynosi 5,5 godziny.
 W przypadku zadeklarowania w ofercie czasu świecenia dłuższego niż 20 godzin, Zamawiający przyjmie do wyliczeń wartość czasu świecenia równą 20 godzin./
5. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ DO ZAOFEROWANIA LATARKI KTÓRYCH WARTOŚĆ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
WYNOSI...........................................................
str. 3

/Wielkość strumienia świetlnego musi być zgodny z Rozdziałem 13 SIWZ, tj.:
Należy podawać wartość maksymalnego strumienia świetlnego dla trybu 100%.

Minimalna wymagana wielkość strumienia świetlnego wynosi 55 lm (lumenów).
 W przypadku zadeklarowania w ofercie maksymalnego strumienia świetlnego większego niż 400lm, Zamawiający przyjmie do wyliczeń wartość równą 400lm./
Zadanie nr 2
Lp.
Przedmiot zamówienia
Nr katalogowy i
producent
oferowanego
produktu przez
Wykonawcę
j.m.
Ilość
szt.
70
Cena jednostkowa
netto
[zł za j.m.]
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość
VAT [zł]
Wartość brutto [zł]
Zamówienia gwarantowane.
1.
Lampka czołowa MACTRONIC
ULTIMO 300lm lub produkt
równoważny
RAZEM ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE:
X
Zamówienia opcjonalne.
Lampka czołowa MACTRONIC
ULTIMO 300lm lub produkt
równoważny
Zamówienie gwarantowane + Zamówienie opcjonalne:
1.
szt.
do 35
RAZEM ZAMÓWIENIA GWARANTOWANE + ZAMÓWIENIA OPCJONALNE:
X
str. 4
1.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA GWARANTOWANEGO W TERMINIE DO:



30 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
60 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
90 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
*zaznaczyć właściwe
2.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA GWARANCJI NA:




Okres 5 lat*
Okres 4 lat *
Okres 3 lat *
Okres 2 lat
*zaznaczyć właściwe
Zadanie nr 3
Lp.
Przedmiot zamówienia
Nr katalogowy i
producent
oferowanego
produktu przez
Wykonawcę
j.m.
Ilość
szt.
100
Cena jednostkowa
netto
[zł za j.m.]
Wartość netto
[zł]
Stawka
VAT [%]
Wartość
VAT [zł]
Wartość brutto [zł]
Zamówienia gwarantowane.
1.
Lampa kempingowa MACTRONIC 250LM
/ Model L-LT-250L/ lub produkt
równoważny
RAZEM ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE:
X
Zamówienia opcjonalne.
str. 5
1.
Lampa kempingowa MACTRONIC 250LM
/ Model L-LT-250L/ lub produkt
szt.
do 50
równoważny
Zamówienie gwarantowane + Zamówienie opcjonalne:
RAZEM ZAMÓWIENIA GWARANTOWANE + ZAMÓWIENIA OPCJONALNE:
X
1.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA GWARANTOWANEGO W TERMINIE DO:



30 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
60 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
90 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.09.2017r.*
*zaznaczyć właściwe
2.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA GWARANCJI NA:




Okres 5 lat*
Okres 4 lat *
Okres 3 lat *
Okres 2 lat
*zaznaczyć właściwe
Sposób obliczenia ceny:
Tabelę należy wypełnić w następujący sposób:
1. w pierwszej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Cena jednostkowa netto [zł]' i kolumnę 'Stawka VAT [%]',
2. w drugiej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Wartość netto [zł]' (każdy wiersz z osobna, mnożąc kolumnę 'Cena jednostkowa netto [zł]' przez kolumnę 'Ilość [j.m.]'),
3. w trzeciej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Wartość VAT [zł]' (każdy wiersz z osobna, mnożąc kolumnę 'Wartość netto [zł]' przez kolumnę 'Stawka VAT [%]'),
4. w czwartej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Wartość brutto [zł]' (każdy wiersz z osobna, dodając kwoty z kolumny 'Wartość netto [zł]' do kwot z kolumny 'Wartość
str. 6
5.
VAT [zł]'),
w piątej kolejności zsumować należy wartości z kolumn:
 'Wartość netto [zł]'
 'Wartość VAT [zł]'
 'Wartość brutto [zł]',
a wyniki sumowania wpisać należy w odpowiednie miejsca w dole tabeli.
2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO W TERMINIE DO DNIA: 15.12.2017R.
4. Zastrzegamy, że informacje wskazane poniżej, zawarte na stronach ...................... oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu:
.....................................................................................................................................................................................................................................
(wypełnić jeśli dotyczy)
5.
OŚWIADCZAMY,


że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (wskazać nazwę towaru,
których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku w formularzu ofertowym).*
* Zaznaczyć właściwe
6. Wykaz załączonych dokumentów (wypisać odpowiednią ilość załączników):
................................................................................................................................................
............................................
data: .....................................
/miejscowość/
..............................................................
/podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do jego reprezentowania/
str. 7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards