Uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu

advertisement
40 Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych
Międzyzdroje, 22-24 marca 2017 r.
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA NOWEJ USTAWY KOMINOWEJ
PRAWNICZY DWUGŁOS PRAKTYKÓW
DR JĘDRZEJ BUJNY
AGENDA
1
Wprowadzenie
2
Zakres zastosowania
3
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych
4
Obowiązki z nowej ustawy kominowej
5
Narzędzia do wdrażania nowej ustawy kominowej
OGÓLNA
OCENA USTAWY
Wybiórcza
Niespójna
Niekonsekwentna
GŁÓWNY ADRESAT USTAWY
JEDNOSTKI SAMORZĄU TERYTORIALNEGO
GMINY
ZALEDWIE
22 ARTYKUŁY
ZAKRES NOWELIZACJI
Ustawy zmienione na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Ustawa z dnia
3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi
tzw. stara ustawa
kominowa
(Dz. U. z 2015 r. poz.
2099)
Ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu
prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne
tzw. ustawa
antykorupcyjna
(tj. Dz. U. 2006 r. Nr 216
poz. 1584 ze zm.)
Ustawa z dnia
15 września 2000 r.
Kodeks spółek
handlowych
(tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1030, ze zm.)
Inne ustawy:
1. z 14.03.2003 r. o BGK
2. z 7.09.2007 r. o przygotowaniu
UEFA EURO 2012
3. z 15.01.2015 r. o przekształcaniu
jednoosobowych spółek SP
prowadzących działalność
z wykorzystaniem dóbr kultury
w państwowe instytucje kultury
4. z 10.07 2015 o Agencji Mienia
Wojskowego
AKTUALNA RELACJA „USTAW KOMINOWYCH”
ustawa z 3 marca 2000 r.
o wynagrodzeniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi,
OBOWIĄZUJE NADAL, ALE NIE JEST JUŻ STOSOWANA DO SPÓŁEK KOMUNALNYCH
ustawa z 9 czerwca 2016 r.
o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi spółkami
WEJŚCIE W ŻYCIE 9 WRZEŚNIA 2016
RATIO LEGIS – UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY
Wada starej ustawy kominowej
(…) bardzo istotną wadą ustawy kominowej jest brak systemu
premiowania skutecznych menedżerów, tj. brak powiązania
zarobków kadry menedżerskiej z wynikami spółki oraz
osiągniętymi celami.
RATIO LEGIS – UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY
Nowa ustawa kominowa:
(…) ma ustalić właściwą proporcję pomiędzy potrzebą
zapewnienia
elastycznego
mechanizmu
określania
wspomnianych wynagrodzeń i zbliżenia go w maksymalnym
stopniu do zasad obowiązujących na rynku a potrzebą pełnej
realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.
GŁÓWNE CELE USTAWY
ograniczenie nadmiernych świadczeń
(np. z tytułu odpraw oraz odszkodowań wynikających
z zakazu konkurencji)
zmiana zasad ustalania wysokości wynagrodzenia
mln zł
Roczne wynagrodzenie zasadnicze
prezesa zarządu PKN Orlen S.A.*
*dane za 2015 r.
Roczne wynagrodzenie zasadnicze
prezesa zarządu Grupy Lotos S.A.*
0,24 mln zł
Dochody (świadczenia) prezesa
Grupy Lotos w spółkach zależnych*
1,2 mln zł
*dane za 2015 r.
GŁÓWNE CELE USTAWY
Odejście od sztywnego związania spółki
określonym limitem wynagrodzenia
NA RZECZ
mechanizmu wymuszającego ustalenie wysokości
wynagrodzenia w sposób adekwatny do bieżącej sytuacji
spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności.
WNIOSEK
Nowa ustawa kominowa
jest szyta na miarę spółek
Skarbu Państwa.
W praktyce wiele jej przepisów nie uwzględnia
specyfiki spółek komunalnych.
PODMIOTY, NA KTÓRE WPŁYWA USTAWA
9% (369 spółek SP)
Spółki Skarbu Państwa
8%
61%
(2386 spółek)
Spółki wchodzące w skład grup
kapitałowych kontrolowanych
przez Skarb Państwa
22%
Spółki państwowych osób
prawnych
Spółki komunalne
Opracowanie własne na podstawie danych REGON z końca 2015 r. zawartych w załączniku do projektu ustawy (OSR z 15.04.2016)
AGENDA
1
Wprowadzenie
2
Zakres zastosowania
3
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych
4
Obowiązki z nowej ustawy kominowej
5
Narzędzia do wdrażania nowej ustawy kominowej
ZAKRES ZASTOSOWANIA
Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących:
1) Skarbowi Państwa,
2) jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom,
3) państwowym osobom prawnym,
4) komunalnym osobom prawnym
- w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających
i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych
z członkami organów zarządzających.
Art. 1 ust. 1 Nowej ustawy kominowej
ZAKRES ZASTOSOWANIA
Nowa ustawa kominowa nie uzależnia jej
stosowania od posiadania przez podmiot
publiczny pozycji dominującej w danej
spółce.
W rezultacie posiadanie przez gminę zaledwie jednej akcji lub udziału
w spółce kapitałowej będzie wiązało się z obowiązkiem stosowania
przepisów nowej ustawy kominowej.
CO REGULUJE NOWA USTAWA KOMINOWA?
Nowa ustawa kominowa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji
przysługujących ww. podmiotom publicznym w zakresie
kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów
nadzorczych, a także
wybranych postanowień
zarządzających.
umów
zawieranych
z
członkami
organów
Zob. art. 1 ust. 1 Nowej ustawy kominowej
AGENDA
1
Wprowadzenie
2
Zakres zastosowania
3
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych
4
Obowiązki z nowej ustawy kominowej
5
Narzędzia do wdrażania nowej ustawy kominowej
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA PRAW UDZIAŁOWYCH
Ustawa ma zastosowanie do podmiotów
REPREZENTUJĄCYCH:
1) Skarb Państwa,
2) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
3) państwowe osoby prawne,
4) komunalne osoby prawne
- w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, zwanych dalej
"podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych".
Art. 1 ust. 2 Nowej ustawy kominowej
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA PRAW UDZIAŁOWYCH
Przepis szczególny do art. 156 i 303 § 1 ksh
Zgodnie z art. 12 ust. 4 ugk „w jednoosobowych
spółkach JST funkcję zgromadzenia wspólników
(walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze
tych jednostek samorządu terytorialnego”.
§
GMINA
„W systemie organów gminy w zakresie wyłącznej
kompetencji wójta gminy dotyczącej gospodarowania
mieniem komunalnym znajduje się także uprawnienie do
wykonywania przysługujących gminie praw z udziałów i
akcji. Podejmowanie decyzji dotyczących kandydatów na
członków organów kontrolnych w spółkach prawa handlowego,
w których gmina posiada udziały lub akcje, należy zatem do
wyłącznej kompetencji wójta/burmistrza”.
Wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2005 r. (3/II SA/Wr 2377/03
AGENDA
1
Wprowadzenie
2
Zakres zastosowania
3
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych
4
Obowiązki z nowej ustawy kominowej
5
Narzędzia do wdrażania nowej ustawy kominowej
OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany
podejmować działania mające na celu
ukształtowanie i stosowanie w spółce
zasad wynagradzania członków organu
zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą.
Art. 2 ust. 1 Nowej ustawy kominowej
OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO
Wykonanie obowiązku przez „podmiot uprawniony” polega w szczególności na:
1. doprowadzeniu do głosowania
przez walne zgromadzenie spółki
projektów uchwał
w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń członków organu
zarządzającego i członków organu
nadzorczego
spółki
zgodnie
z ustawą oraz oddaniu głosów
za ich uchwaleniem
2. odebraniu oświadczenia
od kandydata na członka organu
nadzorczego wskazanego przez
podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych
Art. 2 ust. 2 Nowej ustawy kominowej
OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO
W przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, pomimo podjęcia
działań, o których mowa w ust. 2 pkt 1
podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych przekazuje
członkom organu nadzorczego wskazanym przez podmiot
uprawniony do wykonywania praw udziałowych informację
o konieczności wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 2.
Art. 2 ust. 3 Nowej ustawy kominowej
OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podjąć działania
mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu
zarządzającego i członków organu nadzorczego, określonych niniejszą ustawą,
najpóźniej
do
dnia
zwyczajnego
walnego
zgromadzenia,
którego
przedmiotem
będzie
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.
Art. 21 ust. 1 Nowej ustawy kominowej
TERMIN NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ
30 czerwca 2017 r.
W przypadku spółek, w których rok obrotowy
pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
AGENDA
1
Wprowadzenie
2
Zakres zastosowania
3
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych
4
Obowiązki z nowej ustawy kominowej
5
Narzędzia do wdrażania nowej ustawy kominowej
NARZĘDZIA DO WDRAŻANIA USTAWY KOMINOWEJ
NARZĘDZIA DO WDRAŻANIA NOWEJ USTAWY KOMINOWEJ
OŚWIADCZENIE
UCHWAŁA
UMOWA
5. NARZĘDZIA DO WDRAŻANIA USTAWY
1. OŚWIADCZENIA
CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH
OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO
Wykonanie obowiązku przez „podmiot uprawniony” polega w szczególności na:
odebraniu oświadczenia
od kandydata na członka organu
nadzorczego wskazanego przez
podmiot uprawniony do wykonywania
praw udziałowych
Art. 2 ust. 2 Nowej ustawy kominowej
WZÓR OŚWIADCZENIA
WZÓR OŚWIADCZENIA
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku
kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1461).
5. NARZĘDZIA DO WDRAŻANIA USTAWY
2. UCHWAŁY W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ
RODZAJE UCHWAŁ
UCHWAŁA
1. Uchwała w sprawie
zasad kształtowania
wynagrodzeń członków
organu zarządzającego
2. Uchwała w sprawie
kształtowania
wynagrodzeń członków
organu zarządzającego
3. Uchwała w sprawie
zasad kształtowania
wynagrodzeń członków
organu nadzorczego
RODZAJE UCHWAŁ
1. Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków organu zarządzającego,
Jest
uchwałą
kierunkową
określającą
zasady
wynagradzania w spółce, z której akcji/udziałów wykonują
uprawnienia podmioty uprawnione do wykonywania praw
udziałowych.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych, na
podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, jest zobowiązany do
doprowadzenia do głosowania przez walne zgromadzenie
projektu tej uchwały.
RODZAJE UCHWAŁ
2. Uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego
Jest uchwałą konkretyzującą wynagrodzenie lub zasady
wynagradzania członków organu zarządzającego na
podstawie
uprzednio
podjętej
przez
walne
zgromadzenie/zgromadzenie wspólników uchwały w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego.
RODZAJE UCHWAŁ
3. Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków organu nadzorczego,
Jest
uchwałą
kierunkową
określającą
zasady
wynagradzania w spółce, z której akcji/udziałów wykonują
uprawnienia podmioty uprawnione do wykonywania praw
udziałowych.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych, na
podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, jest zobowiązany do
doprowadzenia do głosowania przez walne zgromadzenie
projektu tej uchwały.
PROJEKTY UCHWAŁ
Kto powinien przygotować projekty
uchwał w sprawie wynagrodzeń?
OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO
PRZYGOTOWANIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD
W świetle art. 2 ust. 2 nowej ustawy
kominowej obowiązek ten spoczywa na
podmiocie uprawnionym do wykonywania
uprawnień właścicielskich.
CO DO ZASADY…
JAWNOŚĆ UCHWAŁ
JAWNOŚĆ UCHWAŁ
W spółce, w stosunku do której podmiot określony w art. 1 ust. 1 posiada
uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący(…)
1) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego,
2) uchwała, o której mowa w art. 10 [tj. w sprawie członków RN],
3) uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3,
4) uzasadnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 4
- z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a
także kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie danych
osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw
udziałowych.
Art. 11 ust. 1 Nowej ustawy kominowej
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA
ELEMENTY UCHWAŁY
OBLIGATORJNE
FAKULTATYWNE
ELEMENTY
OBLIGATORYJNE
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA
ELEMENTY OBLIGATORYJNE
Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują, że:
1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług
zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego
członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej;
2) istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy, o której mowa w pkt 1, przy
czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej
wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin
wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA
ELEMENTY OBLIGATORYJNE
Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują, że:
3) członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów;
4) umowa, o której mowa w pkt 1, zawiera obowiązek informowania przez członka
organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki
handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w
organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące
działalności członka organu zarządzającego.
ELEMENTY
FAKULTATYWNE
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA
ELEMENTY FAKULTATYWNE
Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń mogą także określać w szczególności:
1) uprawnienia członków organu zarządzającego do korzystania z określonych urządzeń
technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki;
2) wysokość odprawy dla członków organu zarządzającego, o której mowa w art. 7;
3) wysokość i warunki przyznania członkom organu zarządzającego odszkodowania
z tytułu zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 8;
4) w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona
od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy, i warunków, w szczególności powodujących
utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli
w oznaczonym w umowie terminie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację
określonych w umowie celów zarządczych.
ZASADY
KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ W UCHWALE
ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZENIA
Elementy wynagrodzenia członka organu zarządzającego:
CZĘŚĆ STAŁA
CZĘŚĆ ZMIENNA
podstawowe wynagrodzenie zasadnicze
wynagrodzenie uzupełniające, zależne
zależne od wielkości podmiotu
od realizacji celów zarządczych
Art. 4 Nowej ustawy kominowej
CZĘŚĆ STAŁA OKREŚLONA JEST KWOTOWO
Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz
projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń
członków organu zarządzającego, zwane dalej
"uchwałami w sprawie wynagrodzeń", przewidują, że
wynagrodzenie
całkowite
członka
organu
zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej
wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej
kwotowo, (…)
Art. 4 ust. 1 Nowej ustawy kominowej
I. CZĘŚĆ STAŁA
WYNAGRODZENIA
ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZENIA
Warunkiem zaliczenia spółki do jednej z pięciu grup
płacowych jest spełnienie, co najmniej w jednym z
ostatnich dwóch lat obrotowych przynajmniej dwóch
przesłanek przedstawionych w poniższej tabeli.
WYSOKOŚĆ CZĘŚCI STAŁEJ WYNAGRODZENIA
Grupa płacowa
Liczba pracowników
Roczny obrót netto (euro)
Suma aktywów (euro)
Wielokrotność podstawy wymiaru*
dla członka organu:
zarządzającego
nadzorczego
1
Do 10
Poniżej 2 mln
Poniżej 2 mln
1-3
Maks. 0,5
2
co najmniej 11
Co najmniej 2 mln
Co najmniej 2 mln
2-4
Maks. 0,75
3
co najmniej 51
Powyżej 10 mln
Powyżej 10 mln
3-5
Maks. 1
4
co najmniej 251
Powyżej 50 mln
Powyżej 43 mln
4-8
Maks. 1,5
5
co najmniej 1251
Powyżej 250 mln
Powyżej 215 mln
7-15
Maks. 2,5
*Wysokość podstawy wymiaru w 2017 r. - 4403,78 zł
ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZENIA
W świetle art. 8 pkt 3 starej ustawy
kominowej z 2000 r. limit wynagrodzeń
kadry zarządzającej dla wszystkich
spółek z większościowym udziałem JST,
wynosił 6-krotność podstawy wymiaru.
LIMITY WYNAGRODZENIA?
Czy można przekroczyć limity
wynagrodzenia?
WYSOKOŚĆ CZĘŚCI STAŁEJ WYNAGRODZENIA
Określone w nowej ustawie kominowej „widełki” nie mają charakteru
bezwzględnie wiążącego.
W
przypadku
wystąpienia
szczególnych
okoliczności
dotyczących
na którym ona działa możliwe jest przekroczenie ustawowych widełek.
spółki
albo
rynku,
W przypadku oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu
zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 nowej ustawy kominowej,
podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych sporządza pisemne uzasadnienie i publikuje
je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
II. CZĘŚĆ ZMIENNA
WYNAGRODZENIA
WYSOKOŚĆ CZĘŚCI ZMIENNEJ WYNAGRODZENIA
Część zmienna wynagrodzenia
nie może przekroczyć
50%
wynagrodzenia
podstawowego
członka organu zarządzającego
w poprzednim roku obrotowym
WYSOKOŚĆ CZĘŚCI ZMIENNEJ WYNAGRODZENIA
WYJĄTEK
Część zmienna wynagrodzenia w spółkach publicznych oraz spółkach
z 5 grupy płacowej (największych) nie może przekroczyć:
100%
wynagrodzenia podstawowego członka organu
zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
WARUNEK WYPŁATY CZĘŚCI ZMIENNEJ WYNAGRODZENIA
Jaki jest warunek wypłaty części
zmiennej wynagrodzenia?
WARUNEK WYPŁATY CZĘŚCI ZMIENNEJ WYNAGRODZENIA
Wypłacenie części zmiennej wynagrodzenia jest uzależnione od poziomu
realizacji celów zarządczych.
CZĘŚĆ ZMIENNA WYNAGRODZENIA
Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń wyznaczają
cele zarządcze
ich wagi
kryteria ich
realizacji
i rozliczania
CELE
ZARZĄDCZE
Katalog otwarty
Bardzo ogólne
WYSOKOŚĆ CZĘŚCI ZMIENNEJ WYNAGRODZENIA
Przykładowe cele zarządcze:
wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację
albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej,
z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
mniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
5. NARZĘDZIA DO WDRAŻANIA USTAWY
3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA
POSTANOWIENIA USTAWY DOTYCZĄCE UMÓW
zasady korzystania
z urządzeń technicznych
forma prawna umowy
pułapy wynagrodzeń
kadry menedżerskiej
dopuszczalne terminy
wypowiadania umów
wymagania dotyczące umów
o zakazie konkurencji
zasady przyznawania
odpraw
obowiązki informacyjne
BRAK JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA
Kto zawiera umowę?
Co ma być w umowie?
Jaki jest los prawny dotychczasowych umów?
TREŚĆ UMOWY
USTAWA
UCHWAŁA (UCHWAŁY)
UMOWA
POJĘCIE
Ustawodawca przyznał prymat
umowie cywilnoprawnej w postaci
„umowy o świadczenie usług
zarządzania”
Umowy o świadczenie usług nie zostały odrębnie
uregulowane w Kodeksie cywilnym
PRAKTYCZNE PROBLEMY
WDROŻENIA NOWEJ USTAWY KOMINOWEJ W PRAKTYCE
PRAKTYCZNE PROBLEMY
7. Kilku „właścicieli”
1. Urlop
6. Grupy kapitałowe
2. Urządzenia techniczne
3. Pakiet socjalny
5. Odprawa
4. Prywatny samochód
SANKCJE
SANKCJE Z NOWEJ USTAWY KOMINOWEJ
Art. 12a. 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania
ciążącego na nim z mocy niniejszej ustawy
obowiązku podejmowania działań mających na celu
ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad
wynagradzania członków organu zarządzającego
i członków organu nadzorczego, o którym mowa w art.
2 ust. 1,
podlega grzywnie.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749).”.
NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ
W świetle Kodeksu wyborczego prawomocne skazanie
urzędującego wójta (burmistrza prezydenta miasta)
za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego,
powoduje
utratę
biernego
prawa
wyborczego i tym samym prowadzi do wygaśnięcia
mandatu.
INNE POTENCJALNE SANKCJE
Ogólne sankcje z ustaw samorządowych (patrz nadzór)
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
FAQ
Frequently Asked Questions
SANKCJE
FAQ
I GRUPA PYTAŃ
SANKCJE
Jaki rodzaj umowy?
Pytanie 1
Umowa kontraktu menedżerskiego może mieć
charakter umowy o pracę lub umowy
zlecenia. Co do tego istnieje zgodność wśród
wielu autorów – komentatorów nowej ustawy
kominowej, a także takie stanowisko zajmuje ZUS
w opracowaniach dotyczących rozliczeń składek.
Odmienne zdanie zostało zaprezentowane w Opracowaniu przygotowanym
na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, prosimy o wykładnię.
Nowa ustawa kominowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
przesądza o formie stosunku prawnego łączącego
spółki podlegające ww. ustawie
z członkami zarządu.
Nowa ustawa kominowa stanowi lex specialis w stosunku do przepisów
Kodeksu spółek handlowych (art. 2031 oraz 378 ksh), które dopuszczają
zawieranie z członkami zarządu zarówno umowę o pracę, jak i inne umowy.
W rezultacie sytuacja członków zarządu spółek komunalnych, w tym
przedsiębiorstw wod-kan, jest uregulowana w sposób szczególny.
Odnosząc się natomiast do treści poradnika
wydanego przez ZUS
Przywoływany w pytaniu poradnik nie uwzględnia nowych przepisów, tj. ustawy z
dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi spółkami Dz.U. z 2016, poz. 1202 ze zm., która weszła w życie 9 września
2016 (wskazany poradnik odnosi się do stanu prawnego aktualnego na dzień
1 stycznia 2016.)
Poradnik ma charakter ogólny, tj. odnosi się do sytuacji „typowego członka zarządu”
i nie uwzględnia szczegółowych regulacji członków zarządów w spółkach z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego.
Pytanie 2
Czy umowy o zarządzanie
przedsiębiorstwem wod-kan mogą
być ujęte w formie umowy o pracę?
Nie. W przypadku spółek objętych stosowaniem nowej ustawy kominowej
ustawodawca jednoznacznie wskazał, że z członkiem organu zarządzającego
spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia
funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka (…)
Pytanie 2
UWAGA!
Zupełnie inną kwestią jest los prawny
obowiązujących obecnie umów o pracę.
Pytanie 3
Pojawia się też pytanie, w przypadku dopuszczalności
ujęcia umów o zarządzenie w formie umów o pracę, jak
rozwiązać problem dotychczasowych umów, czy
konieczne jest rozwiązanie wiążących już umów
o pracę, czy wystarczające będzie wypowiedzenie
części jej warunków, w szczególności dotyczących
okresu, na jaki zostaje zawarta, warunków wykonywania
zadań, wysokości wynagrodzenia.
Nowa ustawa kominowa nie udziela jednoznacznej
odpowiedzi na ww. pytanie.
!
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA
2 ścieżki interpretacyjne
KONCEPCJA
KONCEPCJA LIBERALNA
STANOWISKO KONSERWATYNE
VS
STANOWISKO LIBERALNE
CO Z UMOWAMI O PRACĘ?
2 PODSTAWOWE ŚCIEŻKI INTERPRETACYJNE
LIBERALNA
1. Podjęcie uchwały w sprawie
wynagrodzenia nie oznacza
automatycznie obowiązku
definitywnego wypowiedzenia
dotychczasowej umowy
o pracę
MINISTERIALNA
2. Podjęcie uchwały oznacza
obowiązek wypowiedzenia umów
o pracę i ich zastąpienia
umowami o świadczenie usług
zarządzania.
POROZUMIENIE
CO Z UMOWAMI O PRACĘ?
INNE WARIANTY
UMIARKOWANY
kontynuacja zatrudnienia na
podstawie dotychczasowej, ale
zmienionej umowy o pracę;
wprowadzenie obowiązku
zawierania umowy o świadczenie
usług zarządzania wyłącznie z
nowymi członkami zarządu
(działanie na przyszłość)
RADYKALNY
w przypadku braku zawarcia
porozumienia wypowiedzenie
umowy
WYPOWIEDZENIE
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA
2 ścieżki interpretacyjne
KONCEPCJA LIBERALNA
STANOWISKO
LIBERALNE
KONCEPCJA
KONCEPCJA LIBERALNA – PODSTAWOWY ARGUMENT
W ramach obowiązku podjęcia działań
zmierzających do wdrożenia przepisów
Ustawy nie ma jednoznacznego
obowiązku wypowiedzenia
dotychczasowych umów o pracę.
!
KONCEPCJA LIBERALNA
Należy stosować ogólne reguły interpretacyjne
Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), stosowane
odpowiednio w odniesieniu do stosunków pracy w
sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy.
KONCEPCJA LIBERALNA
Ogólne zasady interpretacyjne:
lex retro non agit (art. 3 k.c.)
pacta sunt servanda
zasada ochrony praw nabytych
KONCEPCJA LIBERALNA
NOWE UMOWY TYLKO DLA NOWYCH CZŁONKÓW
Postanowienia dotyczące obowiązku zawierania umów
cywilnoprawnych stosuje się wyłącznie do osób
powołanych na członków zarządu po dniu wejścia
w życie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków
organów zarządzających.
KONCEPCJA LIBERALNA
NOWE UMOWY TYLKO DLA NOWYCH CZŁONKÓW
Propozycja umieszczania stosownych
przepisów przejściowych w treści uchwał
w sprawie wynagradzania członków zarządu.
UCHWAŁA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA
2 ścieżki interpretacyjne
KONCEPCJA LIBERALNA
STANOWISKO
MINISTERIALNE
KONCEPCJA
KONCEPCJA MINISTERIALNA
Podjęcie uchwały oznacza obowiązek
wypowiedzenia umów o pracę i ich zastąpienia
umowami o świadczenie usług zarządzania.
KONCEPCJA MINISTERIALNA
Argument 1.
Brak przepisów przejściowych
dot. umów o pracę
KONCEPCJA MINISTERIALNA
Argument 2.
2. W art. 5 ust. 1 jednoznacznie wskazuje się, że z członkiem
organu „zawiera się” umowę o świadczenie usług zarządzania
Ustawa nie wskazuje, że chodzi tylko o nowych członków organu
zarządzającego.
KONCEPCJA MINISTERIALNA
Argument 3.
Wykładnia celowościowa
Przyjęcie odmiennej wykładni znacząco ograniczy
realizację postanowień ustawy
KONCEPCJA MINISTERIALNA
Argument 4.
Publiczno-prawny charakter tych przepisów
KONCEPCJA MINISTERIALNA
Argument 5.
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
,, Art. 2031 KSH Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności
maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub
maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia
umowy z członkiem zarządu. ";
ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZENIA
Interpelacja nr 6466
z dnia 26 września 2016 r.
do ministra skarbu państwa
w sprawie przepisów tzw. ustawy
kominowej
!
Wskazana interpretacja może stanowić istotny punkt
odniesienia do udzielania odpowiedzi na ww. pytanie.
ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 6466 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 R.
Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami w art. 5 ust. 1 pkt 1 wskazuje,
iż z członkiem organu zarządzającego zawierana jest
umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia
funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego
członka. Wskazana umowa o świadczenie usług zarządzania
na czas pełnienia funkcji, zgodnie z treścią uzasadnienia do
projektu ustawy, stanowi optymalny i jednolity model
nawiązywania stosunku prawnego z osobami wchodzącymi
w skład organów zarządzających.
ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 6466 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 R.
(…) podjęcie uchwał, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1
ustawy umożliwi dostosowanie zarówno zasad wynagradzania
członków organu zarządzającego i organu nadzorczego jak
i stosunków prawnych z osobami wchodzącymi w skład
organów zarządzających do zasad wynagradzania określonych
w ustawie.
ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 6466 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 R.
Tym samym podjęcie ww. uchwał będzie skutkowało
również m. in. koniecznością podjęcia, przez organ
właściwy do reprezentacji spółki w umowach
z członkami zarządu, działań mających na celu
rozwiązanie dotychczasowej
umowy o pracę z członkiem zarządu
(np. w drodze porozumienia stron).
Pytanie 4
Czy w przypadku zastąpienia wiążącej strony
umowy o pracę mogą się pojawić podstawy do
zgłaszania zarzutów opartych na zasadzie art.
22 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nie jest
dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową
cywilnoprawną przy zachowaniu dotychczasowych
warunków wykonywania pracy
Oczywiście takie zarzuty mogą się pojawić, ale w świetle przepisów
szczególnych zawartych w ustawie kominowej ich skuteczność jest wysoce
wątpliwa.
Pytanie 5
Jak w praktyce ma być realizowany wynikający z
ustawy obowiązek członków Rady Nadzorczej
kształtowania w spółce wynagrodzeń członków
organu zarządzającego zgodnie z ustawą
W przypadku typowego przedsiębiorstwa wod-kan (większościowym
udziałowcem jest gmina, kilka gmin lub związek międzygminny)
obowiązek ten będzie polegał przede wszystkim na:
przyjęciu uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członka zarządu
reprezentowaniu spółki w relacjach z członkiem zarządu w zakresie
kwestii związanych z kształtowaniem warunków o pracę (np. zawarcie
umowy)
wykonywanie innych obowiązków nałożonych na nią przez zgromadzenie
wspólników (np. obowiązek podejmowania corocznie uchwały dot.
ustalania celów zarządczych, wag, kryteriów i sposobu obliczania ich
realizacji)
Pytanie 6
Jaki charakter prawny ma kontrakt menedżerski?
Czy jest to działalność gospodarcza, czy też
umowa zlecenie?
Umowa o świadczenie usług zarządzania jest stosunkiem cywilnoprawnym.
Należy ją klasyfikować jako umowę nienazwaną, dla której wzorcem jest
umowa o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego.
W konsekwencji, do umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie
nieuregulowanym należy odpowiednio stosować przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące zlecenia.
Pytanie 6
Jaki charakter prawny ma kontrakt menedżerski?
Czy jest to działalność gospodarcza, czy też
umowa zlecenie?
Umowa o świadczenie usług zarządzania jest stosunkiem cywilnoprawnym.
Należy ją klasyfikować jako umowę nienazwaną, dla której wzorcem jest
umowa o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego.
W konsekwencji, do umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie
nieuregulowanym należy odpowiednio stosować przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące zlecenia.
FAQ
II GRUPA PYTAŃ
SANKCJEDalej o umowie…
Pytanie 7-9
Czy możliwe będzie po 30.06.2017 pełnienie
funkcji członka zarządu spółki samorządowej
w trybie umowy o pracę, a nie kontraktu?
Nowa ustawa kominowa nie daje na to pytanie
jednoznacznej odpowiedzi. W rezultacie odpowiedź jest
uzależniona od przyjętego wariantu wdrożenia ustawy.
Pytanie 10
Czy przejście na kontrakt jest obowiązkowe - ergo
- czy istnieje podstawa prawna do rozwiązania
obecnej umowy o pracę, jeśli chcielibyśmy
świadczyć nadal pracę na podstawie Kodeksu
Pracy?
Nie ma podstawy prawnej, która w sposób jednoznaczny nakładałaby obowiązek zmiany umowy
o pracę na umowę o świadczenie usług zarządzania.
FAQ
III GRUPA PYTAŃ
SANKCJEO umowę pytań ciąg dalszy…
Pytanie 11
Co z dotychczasowymi umowami, czy muszą być
wypowiedziane i KIEDY, czy po zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników?
Jak wyżej. Ustawa nie określa czy w ogóle należy je
zmienić, a tym bardziej w jakim terminie.
Pytanie 11 cd.
Z pewnością należy podjąć stosowne uchwały do 30 czerwca
2017 r. jeżeli rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem
rozliczeniowym.
W praktyce będzie to zatem po Zgromadzeniu Wspólników
(zwyczajnym/nadzwyczajnym), na którym dojdzie do przyjęcia
uchwal w sprawie wynagrodzeń. Uchwały te powinny
jednocześnie określić kolejne kroki (czy dochodzi do zastąpienia
umów o pracę umowami o świadczenie usług zarządzania, czy też
może jedynie zmiana ich warunków albo pozostawienia).
FAQ
IV GRUPA PYTAŃ
SANKCJE A co z urlopem?
Pytanie 12-15
Czy
zdaniem
prowadzącego
szkolenie,
dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy
o świadczenie usługi zarządzania klauzuli
o dopuszczalnej liczbie dni przerwy w
świadczeniu usług w celu wypoczynku
(np. 30 dni), za którą członek organu
zarządzającego otrzymywałby wynagrodzenie?
Pytanie 12-15 cd.
Pytanie jest uzasadnione tym, że z wydanych przez
Ministerstwo Skarbu Państwa „Dobrych praktyk w
zakresie stosowania ustawy o zasadach ...” (s. 12)
może wynikać, że dopuszczalne jest wprowadzenie do
umowy jedynie nieodpłatnej przerwy od świadczenia
usług zarządzania w celach wypoczynkowych.
Koresponduje z tym sugestia zawarta w ww. praktykach (s.
12), aby uzgodnić termin i miejsce wykonywania usług poza
siedzibą
Spółki w przypadku okresów
powyżej
dwóch/trzech dni (weekendy, następujące po sobie dni
ustawowo wolne od pracy).
KWESTIA URLOPU
Istnieją podstawy prawne do wprowadzenia
płatnego „urlopu”
(przerwy w świadczeniu usług).
ARGUMENTY ZA PRAWEM DO PŁATNEGO URLOPU
Argument 1.
Wprowadzenie okresu powstrzymania się od obowiązku
świadczenia usług zarządzania z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia nie jest sprzeczne z ustawą, ani
zasadami współżycia społecznego, a jednocześnie
pozostaje w pełni zgodne z funkcją umowy
o zarządzanie spółką.
ARGUMENTY ZA PRAWEM DO PŁATNEGO URLOPU
Argument 2.
Umowa o świadczenie usług zarządzania, którą członek zarządu Spółki ma
wykonywać osobiście jest postacią szeroko rozumianego zatrudnienia,
co obiektywnie uzasadnia wprowadzenie do umowy o zarządzanie
instytucji o charakterystyce funkcjonalnej urlopu. Doktryna prawa
pracy (czy też szerzej ujmowanego prawa zatrudnienia) bez zastrzeżeń
przyjmuje postulat rozszerzenia w niedalekiej przyszłości ustawowego
prawa do wypoczynku na wszystkie formy osobistego świadczenia pracy.
ARGUMENTY ZA PRAWEM DO PŁATNEGO URLOPU
Argument 3.
Istnieją interpretacje art. 66 ust. 2 Konstytucji,
wskazujące na już obecnie powszechny
charakter prawa do wypoczynku.
Pytanie 16
Kontrakt menadżerski – praca zdalna,
obowiązek świadczenia w siedzibie?
czy
W umowach tego typu często wskazuje się, że członek zarządu
powinien świadczyć usługi w czasie i miejscu adekwatnym do
celu i przedmiotu Umowy. Brak związania menedżera siedzibą,
czy też ścianami gabinetu.
Pytanie 17
Po konsultacji z prawnikiem przedsiębiorstwa i czytając
informacje w Internecie można wnioskować, że forma
nowej umowy może być zawarta z uwzględnieniem
zapisów kodeksu pracy.
Jak jest faktycznie, czy umowa musi być wg jakiegoś
narzuconego
wzoru, szablonu czy bardziej łagodna
(korzystna) dla zarządu. Co z odpowiedzialnością
zarządu, czy dalej jak w kodeksie spółek handlowych czy
bardziej rygorystycznie?
Nowa ustawa kominowa nie wyłącza zasady swobody umów, z tym że
nie powinna ona naruszać przepisów szczegółowych (patrz np. nowa
ustawa kominowa).
Nie istnieje wiążący wzór umowy o świadczenie usług zarządzania.
Niektóre postanowienia Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio (np. w
zakresie umowy o zakazie konkurencji).
Inkorporowanie do umowy postanowień zbliżonych do kodeksowych
nie
jest
zabronione,
aczkolwiek
powinno
być
dokonywane
z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy kominowej.
Odnośnie odpowiedzialności:
Nowa ustawa kominowa nie zmienia nic w tym zakresie. W rezultacie
zarządzający (członek zarządu) ponosi odpowiedzialność z tytułu
pełnienia funkcji w zarządzie spółki, określoną przepisami m.in. Kodeksu
spółek handlowych oraz ogólnymi przepisami Kodeksu cywilnego.
Pytanie 18
Czy po zastosowaniu nowej ustawy – nowego zatrudnienia
umową o zarządzanie, będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu pracy, czas pracy, urlopy, świadczenia
socjalne, odprawy emerytalne itp.?
W przypadku zastąpienia umowy o pracę umową o świadczenie usług
zarządzania dojdzie do zmiany reżimu prawnego. Co do zasady nie będą
zatem stosowane przepisy kodeksu pracy, poza wyjątkami bezpośrednio
wskazanymi w ustawie. Przykład: przepisy dot. zakazu konkurencji.
Pytanie 18 cd.
Czy po zastosowaniu nowej ustawy – nowego zatrudnienia
umową o zarządzanie, będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu pracy, czas pracy, urlopy, świadczenia socjalne,
odprawy emerytalne itp.?
Nie wyklucza to jednak możliwości takiego ukształtowania treści umów o
świadczenie usług zarządzania, które częściowo przenoszą rozwiązania z
Kodeksu pracy. Nie będą one jednak stosowane już z mocy prawa (np.
wspominany urlop, czas pracy, świadczenia socjalne, odprawa emerytalna).
FAQ
V GRUPA PYTAŃ
SANKCJEZUS, ubezpieczenia itp.
Pytanie 19
Jak wygląda sprawa płatności składki ZUS i zasiłku chorobowego?
Czy w całości opłaty te są po stronie menedżera lub też opłaty te
współfinansuje Spółka, tak jak odbywa się to dotychczas przy umowie o
pracę. Kto zajmuje się obsługą płatności składek czy Spółka czy
indywidualnie menedżer – PK Stegna
Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to umowę o świadczenie usług
zarządzania obowiązują takie same zasady jak umowę zlecenie. A zatem
spółka z pensji pobiera składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne.
Pytanie 20
Sprawa Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych?
Czy tworzy się naliczenie od
kontraktu?
Środki z ZFŚS mają charakter socjalny. Nowa ustawa kominowa nie
przewiduje tego rodzaju świadczeń. Wartość tego rodzaju świadczeń może
być uznana za podwyższającą uposażenie członka zarządu, stanowiąc tym
samym przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który podlega
opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS. W konsekwencji środki z tego funduszu
mogą podwyższać uposażenie i mogą wpływać na widełki ustawowe.
Pytanie 20 cd.
Sprawa Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych?
Czy tworzy się naliczenie od
kontraktu?
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych Fundusz tworzy się z corocznego odpisu
podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby
zatrudnionych.
W „przeciętnej liczbie zatrudnionych” pracodawca nie powinien uwzględniać
osób wykonujących pracę na podstawie kontraktów menedżerskich i umów
cywilnoprawnych*.
*Tomaszewska Barbara, Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, 2013.
Pytanie 21
Jak wygląda sprawa zwolnień lekarskich?
Czy są płatne, czy też nie?
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania zasiłek
chorobowy przysługuje członkowi zarządu na takich zasadach jak
zleceniobiorcy. Należy jednak pamiętać, iż w tym przypadku prawo do
zasiłku chorobowego przysługuje co do zasady po upływie 90 dni
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (tzw. okres wyczekiwania).
Pytanie 22
Co z kwestiami ubezpieczenia OC Zarządu,
czy będzie wymagane?
Zawarcie tego rodzaju ubezpieczenia jest neutralne na gruncie
nowej ustawy kominowej – nie ma takiego obowiązku, ale jest jak
najbardziej dopuszczalne.
FAQ
VI GRUPA PYTAŃ
SANKCJE
Wynagrodzenie
Pytanie 23/24
Czy próg 50 % wynagrodzenia podstawowego, dla części
zmiennej wynagrodzenia, dotyczy wartości miesięcznej czy
rocznej?
W tym przepisie mowa o rocznej sumie podstawowego
wynagrodzenia miesięcznego członka zarządu w poprzednim roku
obrotowym (12-krotność wynagrodzenia miesięcznego).
Pytanie 25
W przypadku gdy wartość stała wynagrodzenia zostanie
ustalona w dolnym progu widełek a wzrośnie wysokość
podstawy wymiaru, to czy wynagrodzenie powinno
zostać zwaloryzowane?
Tak. Rekomendowane jest uregulowanie tej kwestii w samej umowie
o świadczenie usług zarządzania. Nie ulega jednak wątpliwości, że
z początkiem roku powinno dokonywać się waloryzacji wartości
wynagrodzenia. Można również odstąpić od określania wynagrodzenia
w sposób kwotowy, a jedynie wskazać, iż stanowi ono wielokrotność
podstawy wymiaru.
FAQ
VII GRUPA PYTAŃ
SANKCJEUmowa – kwestie szczegółowe
Pytanie 25
Maksymalnie na jaki okres można zawrzeć
umowę menedżerską?
Umowę można zawrzeć „na czas pełnienia funkcji”. Umowa o świadczenie
usług zarządzania może być zatem zawarta nawet na czas nieokreślony, z
tym jednak zastrzeżeniem, że umowa wygasa z chwilą zaprzestania
pełnienia przez zleceniobiorcę funkcji w zarządzie spółki. Podobnie
będzie w przypadku określenia w latach czasu trwania umowy.
Pytanie 26
Czy w przypadku gdy kadencja Zarządu upływa za rok,
można utrzymać dotychczasowy stan prawny w oparciu o
umowę o pracę – a dopiero na nową kadencję zawrzeć w
roku 2018 kontrakt menedżerski?
Jest to jeden z potencjalnych wariantów wdrożenia nowej ustawy
kominowej. W takiej sytuacji warto rozważyć ewentualne dostosowanie
umowy o pracę do przepisów nowej ustawy kominowej, aby nie pojawił się
zarzut pobierania wynagrodzenia powyżej limitu ustawowego.
Pytanie 26/27
Czy w przypadku gdy kadencja Zarządu upływa za rok,
można utrzymać dotychczasowy stan prawny w oparciu o
umowę o pracę – a dopiero na nową kadencję zawrzeć w
roku 2018 kontrakt menedżerski?
Jest to jeden z potencjalnych wariantów wdrożenia nowej ustawy
kominowej. W takiej sytuacji warto rozważyć ewentualne dostosowanie
umowy o pracę do przepisów nowej ustawy kominowej, aby nie pojawił się
zarzut pobierania wynagrodzenia powyżej limitu ustawowego.
Pytanie 28
W przypadku zawarcia umowy menedżerskiej czy
obowiązuje Zarząd składanie oświadczeń majątkowych?
Tak, ale przepisy nowej ustawy kominowej nie regulują tej kwestii.
Zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt,
zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o
swoim stanie majątkowym.
Pytanie 29
Czy zgodnie ze starą ustawą kominową roczna nagroda przyznawana
przez Zgromadzenie Wspólników za rok 2016 przysługuje Zarządowi
z tytułu uzyskanych wyników przez Spółkę? Najbliższe
Zgromadzenie w trakcie obrad ma w planach zatwierdzenie
sprawozdania za rok 2016, podjęcie uchwał w sprawie zmiany
zatrudnienia Zarządu i wysokości nagrody rocznej za 2016 rok
Tak, nagroda roczna za 2016 r. przysługuje.
Do czasu podjęcia stosownych uchwał oraz zastąpienia umowy o pracę umową o
świadczenie usług zarządzania nadal w mocy pozostają postanowienia umowy o pracę
zawartej przed dniem wejścia w życie nowej ustawy kominowej, w tym wszelkie
przywileje socjalno-bytowe m.in. uprawnienia do otrzymania nagrody rocznej.
Takie stanowisko uzasadnia fakt, iż nowa ustawa kominowa nie może stanowić podstawy
do odmowy wypłacenia członkom zarządu nabytych składników wynagrodzeń.
FAQ
VIII GRUPA PYTAŃ
SANKCJE
Przepisy przejściowe i sankcje
Pytanie 30
W jaki sposób można sformułować w uchwale dotyczącej zasad
zatrudniania i wynagradzania zarządu przepisy przejściowe dotyczące
zasad zatrudniania i wynagradzania dotychczas zatrudnionych
członków zarządu.
1. Do umów o pracę zawartych przed dniem 9 września 2016 r. i obowiązujących w dniu
przyjęcia niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że nie dłużej niż do
czasu zakończenia kadencji członka zarządu.
2. Rada nadzorcza w ciągu 14 dni od przyjęcia niniejszej uchwały dokona rewizji umów o
pracę z punktu widzenia przepisów nowej ustawy kominowej, a następnie przystąpi do
zawarcia porozumienia z członkami zarządu, którego przedmiotem będzie dostosowanie
warunków umowy, a przede wszystkim wysokości wynagrodzenia do przepisów ustawy.
Pytanie 31
Jak rozumieć zawarte w art. 12a Ustawy sformułowanie „uporczywie
uchyla się od wykonania obowiązku podejmowania działań
mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad
wynagradzania”. Czy przepis ten dotyczy także członków Rad
Nadzorczych, którzy złożyli oświadczenie, o jakim mowa w art. 3
Ustawy
Ustawodawca nie zdefiniował ww. pojęcia „uporczywego uchylania się”.
W wyroku z dnia 16 marca 201 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, iż znamię
"uporczywości" ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od strony przedmiotowej chodzi
więc o wielokrotność zaniechań w przeciągu pewnego czasu, zaś od strony podmiotowej
o psychiczny stosunek sprawcy do obowiązku wyrażający się w nierealizowaniu tego
obowiązku pomimo realnej możliwości jego spełnienia.
W judykaturze przyjmuje się, że dla „uporczywego uchylania się” (tu od
płącenia alimentów) sprawca musi czynić to wielokrotnie, nie krócej niż
przez 3 miesiące (zob. uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., VI KZP
13/75, OSNKW 1976, nr 7, poz. 86; wyrok SN z dnia 8 grudnia 2008 r., V
KK 277/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2524).
Odnośnie odpowiedzialności członka rady nadzorczej:
Sprawcą może być tylko ten, na kim ciążył z mocy ustawy obowiązek
podjęcia działań. Na członka rady nadzorczej taki obowiązek ciąży
i wynika on z art. 2 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 2 nowej ustawy
kominowej.
Co
jednak
istotne,
obowiązki
członka
rady
są akcesoryjne wobec obowiązków właściciela.
nadzorczej
W praktyce zatem naruszenie tej normy może wystąpić np. w sytuacji
gdy rada nadzorcza uporczywie uchyla się od przyjęcia uchwały w
sprawie kształtowania wynagrodzeń, mimo iż była możliwość do tego,
aby tę uchwałę podjąć
KONTAKT
DR JĘDRZEJ BUJNY | RADCA PRAWNY
Szef działu prawa administracyjnego w SMM Legal
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 502 305 117
[email protected]
www.smmlegal.pl
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Warsaw Office
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
Poznań Office
ul. Litewska 3/1
60-605 Poznań
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards