Rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego

advertisement
INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Nazwa zbioru:
Rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego cudzoziemcom,
którzy ubiegają się o zezwolenie na pobyt stały w RP w związku z posiadaną Kartą
Polaka oraz decyzji i postanowień wydanych w tych sprawach
2. Administrator danych:
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Administrator:
000514265
REGON:
Kielce
Miejscowość:
al. IX WIEKÓW KIELC
Ulica:
Województwo: świętokrzyskie
Kielce
Gmina:
Kod pocztowy:
Nr domu:
Powiat:
Poczta:
25-516
3
Kielce
Kielce
Lokal:
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych
Nie dotyczy
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Nie dotyczy
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
art. 23 ust. 2a, 2b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja zadań nałożonych na Wojewodę ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
7. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
X — nazwiska i imiona,
□ — Numer Identyfikacji Podatkowej,
□ — imiona rodziców,
□ — miejsce pracy,
X — data urodzenia,
□ — zawód,
X— miejsce urodzenia,
□ — wykształcenie,
X — adres zamieszkania lub pobytu,
□ — seria i numer dowodu osobistego,
□ — numer ewidencyjny PESEL,
X — numer telefonu.
Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 7, przetwarzane w zbiorze — podaj jakie:
-obywatelstwo
-miejsce zamieszkania za granicą
-miejsce zamierzonego osiedlenia na terytorium RP
8. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Cudzoziemcy składający wniosek o pobyt stały z tytułu posiadanej Karty Polaka, którzy ubiegają się
o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania
i bieżącego utrzymania w RP
9. Sposób zbierania danych do zbioru:
Na podstawie złożonych przez cudzoziemców wniosków
10. Udostępnianie danych ze zbioru:
Zgodnie z art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka dane mogą być udostępniane
organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, Policji, Straży Granicznej,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
organom kontroli skarbowej, organom wywiadu skarbowego oraz organom informacji finansowej,
w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Zgodnie z art. 23 ust. 2d cyt. ustawy do
sposobu i trybu udostępniania danych stosuje się przepisy art. 452-456 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach tj. dane są udostępniane na wniosek uprawnionych podmiotów, odmowa udostępniania
danych następuje w drodze decyzji.
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
brak
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards