BON-III-02933-125-EB-MZ/05 Stanowisko w sprawie finansowania

advertisement
Warszawa, 22.09.2005r.
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
SEKRETARZ STANU
PEŁNOMOCNIK RZĄDU
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Leszek Stanisław Zieliński
BON-III-02933-125-EB-MZ/05
Stanowisko w sprawie finansowania szkoleń ze środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym
zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 98, poz. 989), które ma zastosowanie de pomocy
publicznej do której pracodawca - przedsiębiorca nabył prawo po 1 maja 2004r. w zakresie
przysporzenia dla niego – z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
sfinansowaniu podlegają wydatki wymienione w pkt. 1-8.
Na podstawie § 2 pkt 12a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31
grudnia 1998r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 1999r. Nr 3, poz. 22 ze zm.), z zakładowego funduszu rehabilitacji sfinansowaniu
podlegają indywidualne programy rehabilitacji, mające na celu zmniejszanie ograniczeń
zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w ramach których są
finansowane w szczególności koszty:
a) doradztwa zawodowego w zakresie możliwości szkolenia, przekwalifikowania i
dokształcania,
b) specjalistycznych badań lekarskich oraz psychologicznych dla celów doradztwa
zawodowego,
c) szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
d) wynagrodzenia:
 osoby sprawującej opiekę nad uczestnikiem programu rehabilitcji,
 członków komisji rehabilitacyjnej
w części nie objętej finansowaniem ze środków funduszu rehabilitacji, na podstawie
innych przepisów rozporządzenia lub środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
e) Dostosowanie miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i
stopnia niepełnosprawności.
Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika – za czym przemawia użyte określenie
„w szczególności” – że w ramach indywidualnych program ów mogą zostać
sfinansowane wszystkie koszty z nich wynikające i mające na celu zmniejszenie
ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
pracownika objętego programem.
Jeżeli zatem szkolenia i badania psychologiczne przyczynią się do zmniejszenia ograniczeń
zawodowych i jeżeli komisja rehabilitacyjna, w indywidualnym programie rehabilitacji – na
podstawie oceny psychofizycznych możliwości niepełnosprawnego pracownika – wskaże na
ich konieczność, to nie będzie przeszkód prawnych do ich sfinansowania, jednakże po
warunkiem, że będą one pomocą o charakterze socjalnym dla osób fizycznych
(przysporzeniem dla pracownika niepełnosprawnego) objętego programem.
Należy bowiem wskazać, że na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis
przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 98, poz. 989), nie można
sfinansować wydatku na szkolenia i badania psychologiczne w przypadku gdy będzie to
przysporzenie dla przedsiębiorcy (faktura na pracodawcę z tych tytułów) ze środków
pochodzących ze zwolnień, o których mowa w § 1 tego rozporządzenia, tj. ze środków
pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, z podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz ze zwolnień z opłat, ale również i ze środków
pochodzących z „PIT-4”. I nie ma tu znaczenia, czy wydatki w zakresie przysporzenia są
dokonywane z tzw. puli ogólnej czy też w ramach indywidualnych programów
rehabilitacyjnych.
Natomiast jeżeli wydatki na szkolenia i badania psychologiczne będą pomocą o charakterze
socjalnym dla osób fizycznych (przysporzeniem dla pracownika niepełnosprawnego – faktura
na pracownika) i będą miały na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych tym
pracownikom, będą podlegały sfinansowania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych i będą one poza rygorami pomocy publicznej, co oznacza że będą
mogły być sfinansowane w ramach indywidualnych programów rehabilitacji również ze
środków pochodzących z „PIT-4” czy też z różnicy pomiędzy dofinansowaniem a
wynagrodzeniem (SOD).
Należy bowiem podkreślić, że wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych mogą pozostawać poza wspólnotowymi rygorami pomocy publicznej, o
ile odpowiadają pojęciu „pomocy o charakterze socjalnym przyznawanej indywidualnym
konsumentom”, zawartemu w art. 87 ust. 2 lit. a Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę
Europejską. Z mocy prawa taka pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem.
Zatem jeżeli pracodawca, jako dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, wydatkuje środki tego funduszu pochodzące ze zwolnień
publicznoprawnych na pomoc o charakterze socjalnym dla osób fizycznych – pracowników
niepełnosprawnych (a więc indywidualnych konsumentów), wydatek taki będzie
dopuszczalny i nie będzie stanowić pomocy dla pracodawcy niezgodnej ze wspólnym
rynkiem. W mojej ocenie jednakże dowodem, iż pracodawca dokonuje wydatku na pomoc
będącą przysporzeniem dla pracownika niepełnosprawnego, będącą pomocą socjalną w
rozumieniu wspólnotowym, jest rachunek (czy faktura) wystawiona na pracownika
niepełnosprawnego, wnioskującego o udzielenie mu pomocy czy też objętego indywidualnym
programem rehabilitacji. W takim wypadku można ustalić, że środki zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązania
pracownika, a nie pracodawcy.
Podobnie dopuszczalność finansowania szkoleń – w ramach pomocy indywidualnej, czy
indywidualnych programów rehabilitacji uzależniona jest od tego, czy takie wydatkowanie
środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowić będzie pomoc
o charakterze socjalnych przyznawaną indywidualnym konsumentom. Jeżeli szkolenie
wynika ze zmiany technologii lub organizacji produkcji u danego pracodawcy, a więc jego
przeprowadzenie jest niezbędne z punktu widzenia pracodawcy, to powstaje wątpliwość, czy
pokrycie kosztów szkolenia ze środków publicznoprawnych można uznać wyłącznie za
pomoc o charakterze socjalnym dla pracownika niepełnosprawnego (bez względu na to, że
rachunek za takie szkolenie jest wystawiony na pracownika). Może pojawić się w takiej
sytuacji element uprzywilejowania pracodawcy, wobec innego pracodawcy, który również
planuje zmiany technologii lub organizacji produkcji, a nie ma możliwości pokrycia ze
środków publicznoprawnych – zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
kosztów szkolenia przystosowującego pracowników do tych zmian.
Wynagrodzenia pracowników zawsze stanowią zobowiązanie pracodawcy, także wtedy gdy
są to wynagrodzenia za dodatkowy wymiar urlopu wypoczynkowego, czy za czas
przebywania pracownika na szkoleniu. Zatem wydatkowanie środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzących ze zwolnień publicznoprawnych na
wynagrodzenia stanowiłoby pomoc dla pracodawcy. Takie wydatkowanie z pewnością nie
mieści się w pojęciu pomocy o charakterze socjalnym przyznawanej indywidualnym
konsumentom i w związku z tym nie jest dopuszczalne na podstawie art. 87 ust. 2 lit. a
Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy
chronionej (Dz. U. Nr 98, poz. 989) w katalogu wydatków dopuszczalnych w ramach
pomocy de minimis nie przewiduje wydatków pracodawcy na wynagrodzenia za dodatkowy
wymiar urlopu wypoczynkowego udzielonego na szkolenia lub czas przebywania pracownika
na szkoleniu.
Powyższe stanowisko ma zastosowanie do wydatkowania środków pochodzących ze
zwolnień z podatków i opłat, do których przedsiębiorcy nabyli prawo w okresie po 1 maja
2004r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de
minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej.
Download