Szanowni Państwo, Ze względu na dotychczasową współpracę z

advertisement
Szanowni Państwo,
Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej
kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c.
Centrum zostało założone w celu świadczenia usług prawnych i szkoleniowych na najwyższym
poziomie merytorycznym, ale za przystępną cenę.
Nasza oferta doradcza skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w swojej
bieżącej działalności potrzebują wsparcia prawnego oraz merytorycznego ze względu na stale
zmieniające się przepisy i niejasności związane z ich interpretacją. Natomiast ofertę szkoleniową
kierujemy głównie do służb księgowych i personalnych przedsiębiorstw, gdyż w zakresach pracy
tych właśnie działów najczęściej mamy do czynienia z koniecznością nieustannego doskonalenia
kadry spowodowaną ciągłymi zmianami stanu prawnego.
Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania osób
niepełnosprawnych, kwestii związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej
i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak też
w sprawach z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego.
Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas usługi będą cieszyły się Państwa uznaniem, ponieważ
sprawy prowadzimy z najwyższą zawodową starannością, a doświadczenie i wiedza naszych
ekspertów gwarantuje, że uzyskają Państwo fachową i skuteczną pomoc.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty:
TWÓJ DORADCA
- pomoc prawna świadczona jest przez doświadczonych ekspertów, którzy gwarantują wysoką
jakość merytoryczną udzielanych odpowiedzi.
Proponujemy Państwu wykupienie usługi polegającej na stałym dostępie do porad prawnych
udzielanych przez naszych ekspertów. Usługa skierowana jest przede wszystkim do
przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności muszą podejmować decyzje w oparciu o
nieustannie zmieniające się przepisy prawne, które dodatkowo często są niejasne i nieprecyzyjne.
Podjęcie błędnych decyzji może skutkować sankcjami, które niejednokrotnie stanowią zagrożenie
dla płynności finansowej przedsiębiorcy albo znacząco utrudniają realne planowanie działalności
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
gospodarczej. Dzięki możliwości bieżących konsultacji z ekspertami przedsiębiorca minimalizuje
zagrożenie, że podjęte decyzje okażą się niezgodne z obowiązującymi przepisami i w konsekwencji
spowodują obciążenie przedsiębiorcy sankcjami finansowymi.
Porady udzielane są przez naszych ekspertów w formie telefonicznej lub pisemnej, w zależności od
potrzeb i wygody zleceniodawcy. Porady dotyczą w szczególności spraw z zakresu prawa pracy,
pomocy publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, prowadzenia zakładu pracy chronionej i
gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale
również obejmują pytania z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i
handlowego. Porady mają na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych oraz wskazanie najlepszego i
zgodnego z prawem sposobu postępowania w konkretnych sytuacjach opisanych przez
zleceniodawcę. Odpowiedź pisemną zleceniodawca uzyskuje w terminie jednego dnia roboczego, a
w sprawach bardziej skomplikowanych w terminie do dwóch dni roboczych.
Usługa zapewnia przedsiębiorcy komfort posiadania obsługi prawnej na wysokim poziomie za
przystępną cenę.
 Stały dostęp do porad prawnych udzielanych przez naszych ekspertów.
 Koszt usługi przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co nie jest
możliwe np. przy opłacaniu składek z tytułu przynależności do organizacji pracodawców,
które proponują podobny zakres usług.
 W określonych sytuacjach koszt usługi może zostać sfinansowany ze środków
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZDECYDUJE SIĘ NA WYKUPIENIE
USŁUGI NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 6 MIESIĘCY, BĘDZIE MÓGŁ WZIĄĆ
BEZPŁATNIE UDZIAŁ W DOWOLNIE WYBRANYM SZKOLENIU LUB
KONFERENCJI ZAPROPONOWANYM PRZEZ CENTRUM EKSPERT DO
KOŃCA 2010 R. ORAZ UZYSKA ZNIŻKĘ W WYSOKOŚCI 20% NA POZOSTAŁE
USŁUGI ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM. *
* promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c
 TYLKO 200zł/m-c.
 W okresie wakacyjnym – promocja!
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
OFERUJEMY PAŃSTWU SZEREG CIEKAWYCH I AKTUALNYCH TEMATYCZNIE
SZKOLEŃ, M.IN.:
 PRZYSZŁOŚĆ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ ORAZ OTWARTEGO RYNKU
PRACY W ŚWIETLE PLANOWANYCH ZMIAN USTAWY O REHABILITACJI - cykl
szkoleń
DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI
SZKOLENIA JEDNODNIOWE W CENIE 350zł - 300ZŁ/OS!*
* promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c
Specjalizujemy się nie tylko w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania
osób niepełnosprawnych, kwestii związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej
i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale
rownież w sprawach z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego –
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA O DOWOLNEJ TEMATYCE W
PAŃSTWA FIRMIE LUB W WYBRANYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI LUB POZA
JEJ GRANICĄ.
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
OFERUJEMY TAKŻE SZEREG USŁUG DODATKOWYCH:
 AUDYTY:
AUDYT
ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU
REHABILITACJI
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON. Ponadto oferujemy AUDYT DOFINANSOWAŃ DO
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Audyt zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) jest kompleksową
usługą doradczą polegającą na zbadaniu prawidłowości gospodarowania środkami zfron przez
pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej. Usługa obejmuje zarówno zbadanie
prawidłowości wydatkowania środków zfron, jak i gromadzenia tych środków oraz analizę
procedur i dokumentów obowiązujących u pracodawcy. Celem audytu jest przede wszystkim
sprawdzenie poprawności gospodarowania środkami zfron pod kątem ewentualnej kontroli
i wskazanie uchybień wraz ze sposobami ich naprawy przez pracodawcę, ale usługa nie ogranicza
się wyłącznie do wykazania błędów. Specjaliści przeprowadzający audyt doradzą również jak
efektywnie wydatkować środki funduszu z korzyścią dla pracodawcy oraz podpowiedzą w jaki
sposób przygotować się do kontroli, dzięki czemu korzyści z przeprowadzonego audytu znacząco
przewyższają koszty jego przeprowadzenia.
Audyt prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
zbadanie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod kątem
zgodności z prawem,
zbadanie ewidencji środków zfron, ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwego
księgowania środków zfron,
analizę wydatków ponoszonych z zfron dokonywaną na podstawie rachunku bankowego
zfron,
zbadanie dokumentacji zfron, w tym procedur dokonywania wydatków w ramach
Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz udzielania pomocy indywidualnej,
zbadanie gromadzenia środków na zfron, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
przekazywania tych środków,
zbadanie kwestii związanych z uzyskiwaniem przez firmę pomocy publicznej w zakresie
zfron, w szczególności z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy o charakterze de minimis,
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
wskazanie ewentualnych sankcji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w zakresie
wydatkowania lub gromadzenia środków,
8) określenie możliwych rodzajów wydatków ze środków zfron zapewniających efektywne
wykorzystanie funduszu przez pracodawcę.
7)
Każdy audyt zakończony zostaje sprawozdaniem przekazywanym pracodawcy w terminie do 7 dni
roboczych po jego zakończeniu, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do
14 dni roboczych. W sprawozdaniu, oprócz szczegółowego opisu zbadanych kwestii, audytor
zamieszcza wszystkie istotne opinie i porady dotyczące gospodarowania środkami zfron oraz
wskazówki odnoszące się do możliwości efektywnego wydatkowania środków zfron w przyszłości.
Audyt dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych również prowadzony jest
w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje badanie wniosków i
informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) oraz porównanie tych wniosków z dokumentacją znajdującą się u pracodawcy. Audyt
dokonywany jest przede wszystkim pod kątem ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON, a
fakt, że dokonują go byli pracownicy PFRON gwarantuje, że ustalenia audytorów oparte będą na
rzeczywistych kryteriach dokonywania kontroli przez PFRON.
Usługa ma na celu przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli, usunięcie wszelkich
nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz opracowanie procedur
zapewniających pracodawcy terminowe i skuteczne uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń.
 INDYWIDUALNE
PROGRAMY
REHABILITACJI
ZINTENSYFIKOWAĆ WYDATKI Z TZW. „15-TKI”
-
WARTO
Decyzję o ubieganiu się o status zakładu pracy chronionej zawsze poprzedza dogłębna analiza
ekonomiczno-finansowa jej skutków. Posiadanie statusu wiąże się bowiem z jednej strony
z dodatkowymi obowiązkami, które niejednokrotnie wymagają znaczących nakładów finansowych,
z drugiej – z korzyściami w postaci dodatkowych instrumentów wsparcia zatrudnienia osób
niepełnosprawnych czy przywilejów podatkowych.
Często prowadząc zakład pracy chronionej pracodawca koncentruje się jednak wyłącznie
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
na obowiązkach, zapominając o możliwościach, jakie płyną z posiadania statusu.
Bilans zysków i strat niejednokrotnie opiera się na prostym porównaniu kosztów wypełnienia
ustawowych obowiązków z korzyściami płynącymi ze zwiększonego dofinansowania
do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnień z niektórych podatków i opłat.
Nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby nie fakt, iż środki pochodzące ze zwolnień
z podatków i opłat nie są pozostawione do swobodnej dyspozycji pracodawcy, ale muszą zasilać
zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co wiążą się z objęciem ich szczególnym
reżimem wydatkowania. Nie można więc mówić o korzyściach z tytułu zwolnień, jeśli środki z nich
pochodzące nie są efektywnie wykorzystywane.
Obecnie szacuje się, że na rachunkach zfron pracodawcy mają łącznie ok. 1 mld zł. !!!
NIE WYKORZYSTUJĄC ŚRODKÓW ZFRON, NIC NIE ZYSKUJESZ
NA POSIADANIU STATUSU ZPCHR, A JEDYNIE PONOSISZ
DODATKOWE KOSZTY
Brak racjonalnego wydatkowania dotyczy przede wszystkim środków przeznaczonych
na Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR), a przecież stanowią one ok. 15% całej puli zfron.
W obliczu niestabilnego prawa warto zastanowić się nad optymalizacją tych wydatków.
IPR-y mają na celu zmniejszanie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych, które mogą
wynikać z barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier społecznych itp. Przepisy
prawa wskazują jedynie na przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania w ramach takiego
programu. Oznacza to, że pracodawca może wykorzystać środki z tzw. „15-tki” m.in. na:
 adaptację czy wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – poprzez zakup
samochodu, notebooka, drukarki brajlowskiej, itp.
 podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika – wszyscy wiemy, jak
w przyszłości może zaprocentować inwestycja w kadry. IPR-y dają możliwość
sfinansowania ze środków zfron wszelkich szkoleń, kursów (w tym kursów językowych),
kosztów przekwalifikowania czy dokształcenia w celu nabycia lub podniesienia kwalifikacji
zawodowych;
 poprawę stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika poprzez sfinansowanie kosztów
turnusów rehabilitacyjnych, protez, operacji, itp.
 likwidację barier komunikacyjnych w dotarciu do pracy czy na zabiegi rehabilitacyjne
poprzez np. zakup samochodu;
 inne wydatki, które przyczynią się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych osoby
niepełnosprawnej.
Zakres działań możliwych do sfinansowania w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
wyznacza specjalna Komisja, w skład której wchodzi m.in. lekarz/pielęgniarka wykonujący
świadczenia zdrowotne na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu, osoba zajmująca się
problematyką rehabilitacji u pracodawcy oraz doradca zawodowy lub instruktor zawodu.
UWAGA: Wynagrodzenia członków Komisji rehabilitacyjnej również można sfinansować
ze środków zfron.



Jeśli nie chcesz, aby środki zfron bezproduktywnie leżały na rachunku bankowym,
co przysparza korzyści jedynie instytucjom finansowym;
Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia w wydatkowaniu środków
na Indywidualne Programy Rehabilitacji;
Jeśli nie chcesz popełnić błędu, który będzie skutkował sankcją finansową
w wysokości 30% dokonanego wydatku;
SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Centrum Szkoleniowo – Doradcze EKSPERT S.C. oferuje kompleksową usługę obejmującą
całokształt spraw związanych z tworzeniem w zakładzie pracy Indywidualnych Programów
Rehabilitacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Obejmuje ona:
 szkolenia dla członków komisji rehabilitacyjnych,
 przygotowywanie projektów Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
 doradztwo w zakresie tworzenia IPR-ów,
 ocenę IPR-ów realizowanych u pracodawcy,
przy czym każda z wymienionych usług może być realizowana oddzielnie (np. wyłącznie
przygotowanie projektu Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla konkretnego pracownika).
Możliwy jest także udział specjalistów Centrum EKSPERT w komisjach ds. Indywidualnych
Programów Rehabilitacji, zarówno w charakterze doradców, jak i członków.
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
 DORADZTWO PRAWNE:
UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH – w formie telefonicznej i pisemnej, w sposób dogodny
dla zleceniodawcy – 50-100zł netto – dla współpracujących firm – GRATIS;
WYDAWANIE OPINII PRAWNYCH – w formie mailowej lub pisemnej, w zależności od
życzenia zleceniodawcy – 300-500zł netto - dla współpracujących firm – 250-400zł;
PRZYGOTOWYWANIE SKARG, ZAŻALEŃ, ODWOŁAŃ, POZWÓW BĄDŹ
ODPOWIEDZI NA POZEW W IMIENIU ZLECENIODAWCY (wystąpienia) od 200zł/h dla współpracujących firm – od 160zł.
PRZYGOTOWYWANIE AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO – 400zł netto - dla
współpracujących firm – od 320zł.
Więcej szczegółów na temat naszej oferty: http://www.centrumekspert.pl/
Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas usługi będą cieszyły się Państwa uznaniem, ponieważ
sprawy prowadzimy z najwyższą zawodową starannością, a doświadczenie i wiedza naszych
ekspertów gwarantują, że uzyskają Państwo fachową i skuteczną pomoc.
---CZĘŚĆ Z NASZYCH USŁUG MOGĄ PAŃSTWO SFINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW
ZFRON--ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
 Nie masz pewności, czy prawidłowo operujesz środkami zfron
 Myśl o sankcji w wysokości 30% niewłaściwie wydatkowanych środków oraz świadomość
zbliżającej się kontroli spędza Ci sen z powiek
 Boisz się, że źle wyliczasz „efekt zachęty”, co może wpływać na wysokość przysługującego
Ci wsparcia z PFRON
 Nie chcesz narazić pracodawcy na wysokie odsetki z tytułu zawyżenia kwot
otrzymywanego dofinansowania
MOŻE JUŻ CZAS ZWERYFIKOWAĆ DOTYCHCZASOWE POSTĘPOWANIE
I NABYĆ PEWNOŚCI, ŻE W NAWALE OBOWIĄZKÓW NIE DOSZŁO DO
PRZEOCZENIA JAKIEŚ ZMIANY W PRAWIE,
CZY NOWEJ INTERPRETACJI BON LUB PFRON !!
Jeżeli cenisz sobie komfort psychiczny i chcesz bezboleśnie przejść kontrolę dotychczasowych
praktyk w Twoim zakładzie, zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy
i doświadczenia.
Oferujemy Państwu:
AUDYT ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON)
oraz
AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ
AUDYT (ZFRON) oraz AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ to kompleksowe
usługi doradcze polegające na zbadaniu prawidłowości gospodarowania środkami zfron oraz
uzyskiwania dofinansowań przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej.
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
 Audyt przeprowadzany jest przez prawników – byłych pracowników Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – po kątem ewentualnej kontroli
dokonywanej przez PFRON lub urzędy skarbowe.
 Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów wykonujących usługę oraz znajomości
przepisów i procedur obowiązujących w zakresie zakładowego funduszu oraz dofinansowań
uzyskają Państwo pełną i rzetelną informację na temat prawidłowości gospodarowania
środkami zfron w zakładzie oraz zgodności z prawem uzyskanego dofinansowania.
 Celem audytu jest również wskazanie ewentualnych uchybień oraz doradztwo w zakresie
sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zfron-u lub
dofinansowań, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji dla
przedsiębiorcy.
 Usługa może zostać połączona dodatkowo ze szkoleniem pracowników zajmujących się
kwestiami dofinansowań do wynagrodzeń oraz rozliczaniem zakładowego funduszu.
Ponieważ specjaliści Centrum Ekspert posiadają również bogate doświadczenie w zakresie
świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej,
prowadzone przez nich szkolenie posiada przede wszystkim wymiar praktyczny i stanowi
dla przedsiębiorcy rzeczywiste wsparcie prowadzonej działalności, gdyż poparte jest
licznymi przykładami i rozwiązaniami z praktyki funkcjonowania zakładów pracy
chronionej.
 Specjaliści przeprowadzający audyt doradzą również jak efektywnie wydatkować
środki zfron z korzyścią dla Państwa, dzięki czemu korzyści z przeprowadzonego
audytu znacząco przewyższają koszty jego przeprowadzenia.
AUDYT ZFRON prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie
i obejmuje:
1) zbadanie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod
kątem zgodności z prawem,
2) zbadanie ewidencji środków zfron, ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwego
księgowania środków zfron,
3) analizę wydatków ponoszonych z zfron dokonywaną na podstawie rachunku bankowego
zfron,
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
4) zbadanie dokumentacji zfron, w tym procedur dokonywania wydatków w ramach
Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz udzielania pomocy indywidualnej,
5) zbadanie gromadzenia środków na zfron, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
przekazywania tych środków,
6) zbadanie kwestii związanych z uzyskiwaniem przez firmę pomocy publicznej w zakresie
zfron, w szczególności z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy o charakterze de
minimis,
7) wskazanie ewentualnych sankcji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w zakresie
wydatkowania lub gromadzenia środków,
8) określenie możliwych rodzajów wydatków ze środków zfron zapewniających efektywne
wykorzystanie funduszu przez pracodawcę.
AUDYT DOFINANSOWAŃ do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych również
prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje badanie
wniosków i informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) oraz porównanie tych wniosków z dokumentacją znajdującą się u
pracodawcy. Audyt dokonywany jest przede wszystkim pod kątem ewentualnej kontroli
dokonywanej przez PFRON, a fakt, że dokonują go byli pracownicy PFRON gwarantuje, że
ustalenia audytorów oparte będą na rzeczywistych kryteriach dokonywania kontroli przez PFRON.
Usługa ma na celu przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli, usunięcie wszelkich
nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz opracowanie procedur
zapewniających pracodawcy terminowe i skuteczne uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń.
Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie związane z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych i wskazanie przypadków, w których PFRON może odmówić pracodawcy
dofinansowania, w celu uniknięcia takich sytuacji, jak również przygotowania się do ewentualnego
sporu dotyczącego odmowy wypłaty dofinansowania.
Każdy audyt zakończony zostaje sprawozdaniem przekazywanym pracodawcy w terminie do
7 dni roboczych po jego zakończeniu, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych
w terminie do 14 dni roboczych. W sprawozdaniu, oprócz szczegółowego opisu zbadanych
kwestii, audytor zamieszcza wszystkie istotne opinie i porady dotyczące gospodarowania
środkami zfron oraz wskazówki odnoszące się do możliwości efektywnego wydatkowania
środków zfron w przyszłości.
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
Specjaliści przeprowadzający audyt:
Szczepan Wroński – prawnik, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie
specjalizował się w prawie finansowym. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium w zakresie
rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie
aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Ekspert w dziedzinie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dofinansowań
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i Systemu Obsługi Dofinansowań oraz
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Wieloletni pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie, gdzie w latach 2003-2008 pracował na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za
udzielanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kierował
projektem informatycznym znanym jako System Obsługi Dofinansowań (SOD). W latach 2009 –
2010 Dyrektor Działu Prawnego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w
której zajmował się udzielaniem pomocy prawnej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby
niepełnosprawne.
Autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych na temat udzielania pomocy publicznej na
zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a w szczególności dofinansowań do wynagrodzeń oraz
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wykładowca na wielu szkoleniach
oraz kursach dla pracodawców.
Małgorzata Tylewicz – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku –
specjalizacja: prawo cywilne. Ukończyła również Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.
Ekspert w zakresie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wydatkowania
środków ZFRON oraz funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Jako praktyk zajmuje się
kwestiami pomocy publicznej, wydatkowania środków ZFRON, dofinansowań do wynagrodzeń,
wpłat na PFRON oraz uprawnień osób niepełnosprawnych. Były pracownik PFRON. Do 2010 r.
zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne
szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.
Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień
prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
Cena PROMOCYJNA
przy zleceniu audytu na termin wakacyjny
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na nr fax 22 203 51 61 lub [email protected]
I wpłacić należność na konto:
CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE EKSPERT S.C.
Szczepan Wroński, Małgorzata Tylewicz
Ul. BOTEWA C. 4C, LOK. 117
03-127 WARSZAWA
mBank 87 1140 2004 0000 3902 6806 9302
WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT DOSTĘPNYCH TERMINÓW ORAZ WAKACYJNEJ
PROMOCJI POD NR 516 350 282
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
INDYWIDUALNE PROGRAMY REHABILITACJI
– WARTO ZINTENSYFIKOWAĆ WYDATKI Z TZW. „15-TKI”
Decyzję o ubieganiu się o status zakładu pracy chronionej zawsze poprzedza dogłębna analiza
ekonomiczno-finansowa jej skutków. Posiadanie statusu wiąże się bowiem z jednej strony
z dodatkowymi obowiązkami, które niejednokrotnie wymagają znaczących nakładów finansowych,
z drugiej – z korzyściami w postaci dodatkowych instrumentów wsparcia zatrudnienia osób
niepełnosprawnych czy przywilejów podatkowych.
Często prowadząc zakład pracy chronionej pracodawca koncentruje się jednak wyłącznie
na obowiązkach, zapominając o możliwościach, jakie płyną z posiadania statusu.
Bilans zysków i strat niejednokrotnie opiera się na prostym porównaniu kosztów wypełnienia
ustawowych obowiązków z korzyściami płynącymi ze zwiększonego dofinansowania
do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnień z niektórych podatków i opłat.
Nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby nie fakt, iż środki pochodzące ze zwolnień
z podatków i opłat nie są pozostawione do swobodnej dyspozycji pracodawcy, ale muszą zasilać
zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co wiążą się z objęciem ich szczególnym
reżimem wydatkowania. Nie można więc mówić o korzyściach z tytułu zwolnień, jeśli środki z nich
pochodzące nie są efektywnie wykorzystywane.
Obecnie szacuje się, że na rachunkach zfron pracodawcy mają łącznie ok. 1 mld zł. !!!
NIE WYKORZYSTUJĄC ŚRODKÓW ZFRON, NIC NIE ZYSKUJESZ
NA POSIADANIU STATUSU ZPCHR, A JEDYNIE PONOSISZ
DODATKOWE KOSZTY
Brak racjonalnego wydatkowania dotyczy przede wszystkim środków przeznaczonych
na Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR), a przecież stanowią one ok. 15% całej puli zfron.
W obliczu niestabilnego prawa warto zastanowić się nad optymalizacją tych wydatków.
IPR-y mają na celu zmniejszanie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych, które mogą
wynikać z barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier społecznych itp. Przepisy
prawa wskazują jedynie na przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania w ramach takiego
programu. Oznacza to, że pracodawca może wykorzystać środki z tzw. „15-tki” m.in. na:
 adaptację czy wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – poprzez zakup
samochodu, notebooka, drukarki brajlowskiej, itp.
 podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika – wszyscy wiemy, jak
w przyszłości może zaprocentować inwestycja w kadry. IPR-y dają możliwość
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl



sfinansowania ze środków zfron wszelkich szkoleń, kursów (w tym kursów językowych),
kosztów przekwalifikowania czy dokształcenia w celu nabycia lub podniesienia kwalifikacji
zawodowych;
poprawę stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika poprzez sfinansowanie kosztów
turnusów rehabilitacyjnych, protez, operacji, itp.
likwidację barier komunikacyjnych w dotarciu do pracy czy na zabiegi rehabilitacyjne
poprzez np. zakup samochodu;
inne wydatki, które przyczynią się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych osoby
niepełnosprawnej.
Zakres działań możliwych do sfinansowania w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji
wyznacza specjalna Komisja, w skład której wchodzi m.in. lekarz/pielęgniarka wykonujący
świadczenia zdrowotne na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu, osoba zajmująca się
problematyką
rehabilitacji
u
pracodawcy
oraz
doradca
zawodowy
lub instruktor zawodu.
UWAGA: Wynagrodzenia członków Komisji rehabilitacyjnej również można sfinansować
ze środków zfron.



Jeśli nie chcesz, aby środki zfron bezproduktywnie leżały na rachunku bankowym,
co przysparza korzyści jedynie instytucjom finansowym;
Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia w wydatkowaniu środków
na Indywidualne Programy Rehabilitacji;
Jeśli nie chcesz popełnić błędu, który będzie skutkował sankcją finansową
w wysokości 30% dokonanego wydatku;
SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Centrum Szkoleniowo – Doradcze EKSPERT S.C. oferuje kompleksową usługę obejmującą
całokształt spraw związanych z tworzeniem w zakładzie pracy Indywidualnych Programów
Rehabilitacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Obejmuje ona:
 szkolenia dla członków komisji rehabilitacyjnych,
 przygotowywanie projektów Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
 doradztwo w zakresie tworzenia IPR-ów,
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
 ocenę IPR-ów realizowanych u pracodawcy,
przy czym każda z wymienionych usług może być realizowana oddzielnie (np. wyłącznie
przygotowanie projektu Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla konkretnego pracownika).
Możliwy jest także udział specjalistów Centrum EKSPERT w komisjach ds. Indywidualnych
Programów Rehabilitacji, zarówno w charakterze doradców, jak i członków.
UWAGA!!!
KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZDECYDUJE SIĘ NA WYKUPIENIE USŁUGI TWÓJ
DORADCA - http://www.centrumekspert.pl/page11.php - NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 6
MIESIĘCY, BĘDZIE MÓGŁ WZIĄĆ BEZPŁATNIE UDZIAŁ W DOWOLNIE WYBRANYM
SZKOLENIU LUB KONFERENCJI ZAPROPONOWANYM PRZEZ CENTRUM EKSPERT DO
KOŃCA 2010 R. ORAZ UZYSKA ZNIŻKĘ W WYSOKOŚCI 20% NA POZOSTAŁE USŁUGI
ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM.*
* promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAPŁAĆ MNIEJ!!!!
Wszelkie informacje pod nr 516 350 282
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz licznym sugestiom przedstawiamy ofertę
różnorodnych szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb. Dzięki wnikliwej analizie sytuacji firmy
oraz fachowej pomocy naszych specjalistów rozwiążą Państwo problemy oraz rozwieją wszelkie
wątpliwości. Jesteśmy w pełni profesjonalną i gotową na wyzwania firmą szkoleniową, która
zapewni Państwu obsługę merytoryczną na najwyższym poziomie.
Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym szkoleniu:
SZKOLENIE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
Jeżeli:
 Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia;
 Nie czujesz się dobrze w dużej grupie szkoleniowej;
 Z kolejnego szkolenia wyszedłeś z poczuciem niedosytu wiedzy;
 Chcesz mieć komfort wpływu na termin, miejsce i zakres tematyczny szkolenia…
Skontaktuj się z nami!
Przykładowe tematy szkoleń wewnętrznych:
1. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (możliwość połączenia szkolenia
z audytem dotychczasowych praktyk stosowanych w zakładzie).
2. Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych/ kurs dla
dorady zawodowego ds. IPR.
3. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (warsztaty dla początkujacych i
zaawansowanych przygotowujące do kontroli PFRON).
4. Dodatkowe instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (warsztaty z
wypełniania wniosków m.in. o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej i refundację dodatkowych kosztów administracyjnych, transportowych i
budowlanych).
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
5. Prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
6. Obowiązkowe wpłaty na PFRON – sposoby zmiejszenia wysokości comiesięcznych kar.
7. Procedura ubiegania się o status zakładu pracy chronionej – wymogi, jakie musi spełniac
pracodawca.
8. Utrata statusu zakładu pracy chronionej – argumenty za i przeciw, procedura rezygnacji ze
statusu.
UWAGA!
Tematy mogą być dowolnie modyfikowane oraz łączone. Wszystko po to, aby jak
najbardziej trafnie dobrać zagadnienia oraz rozwiązać Państwa problemy. Ponadto
jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje.
Nasi wykładowcy
Szkolenia prowadzone są przez najlepszych w Polsce ekspertów specjalizujących się
w problematyce uzyskiwania pomocy publicznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Małgorzata Tylewicz i Szczepan Wroński od wielu lat aktywnie zajmują się prawem pomocy
publicznej, rynkiem pracy osób niepełnosprawnych oraz innymi dziedzinami prawa mającymi
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zatrudnianiem. Posiadają również
znaczące doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych,
co pozwala im osiągnąć znakomite efekty nie tylko dydaktyczne, ale przede wszystkim
pragmatyczne.
Forma szkolenia
Każde szkolenie prowadzone jest nowoczesną metodą łączącą niezbędny zakres wiedzy
teoretycznej dotyczącej obowiązujących uregulowań prawnych z wykorzystaniem tej wiedzy w
praktyce. Materiały szkoleniowe zawierają wiele przykładów konkretnych rozwiązań, które mogą
znaleźć zastosowanie w codziennej pracy, dzięki czemu czas i środki przeznaczone na szkolenie
szybko się zwrócą.
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
Gwarancja skuteczności
Doświadczenie wykładowców zdobyte zarówno podczas pracy zawodowej w organach
administracji publicznej oraz organizacjach zrzeszających pracodawców, jak i we współpracy z
pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne gwarantuje, że uczestnicy szkoleń uzyskają
kompletną i pewną informację odnośnie danej tematyki. Ze względu na indywidualne potrzeby
przedsiębiorców szkolenia prowadzone są zarówno w formie otwartej – dla wszystkich chętnych,
jak i zamkniętej – w siedzibie zainteresowanego uczestnika, według indywidualnie określonego
planu dostosowanego do konkretnych potrzeb pracodawcy.
Cena, tematyka i termin szkolenia:
DO UZGODNIENIA
Jeżeli są Państwa zainteresowani szkoleniem TYLKO DLA PAŃSTWA I POTRZEB PAŃSTWA
FIRMY prosimy o przesłanie zapytania na nr fax 22 203 51 61 lub [email protected]
WSZELKIE INFORMACJE UZYSKAJĄ PAŃSTWO POD NR 516 350 282
ul. Botewa C. 4C, lok. 117
03-127 Warszawa
kom. 510 520 598
[email protected]
www.centrumekspert.pl
Download