DOC

advertisement
Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej
Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych
Instytutów i odnosi się do badań, analiz i ekspertyz dotyczących następujących zagadnień:
ELEKTROMECHANICZNE PRZEMIANY ENERGII (modelowanie i badania maszyn
elektrycznych dla potrzeb ich konstrukcji, eksploatacji i diagnostyki, w tym m.in.: metodyczne
aspekty modelowania maszyn elektrycznych i układów z nimi współpracujących, analiza
awaryjnych stanów pracy maszyn elektrycznych prądu przemiennego, modelowanie pól
elektromagnetycznych dla potrzeb konstrukcji i diagnostyki maszyn elektrycznych; monitoring i
diagnostyka maszyn i urządzeń w elektroenergetyce, w tym m.in.: lokalne i rozproszone systemy
akwizycji sygnałów diagnostycznych na potrzebę monitoringu i diagnostyki maszyn i urządzeń
elektrycznych, zastosowanie różnych interfejsów i systemów komunikacyjnych w zagadnieniach
monitoringu i diagnostyki w systemach rozproszonych, zastosowanie różnych metod i narzędzi do
przetwarzania i analizy sygnałów diagnostycznych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji do
monitorowania i diagnozowania obiektów i procesów w elektroenergetyce, sterowniki
programowalne i systemy SCADA w monitorowaniu i diagnozowaniu maszyn i urządzeń
elektrycznych; przemysłowe układy energoelektroniczne i napędowe, w tym: techniki sterowania
układami napędowymi, nowe struktury układów energoelektronicznych dla napędów elektrycznych,
układy energoelektroniczne w systemach wytwarzania i przetwarzania energii z odnawialnych
źródeł energii, cyfrowe przetwarzanie i kształtowanie sygnałów sterujących w energoelektronice i
napędach; układy rozproszonej generacji energii elektrycznej, w tym m.in.: niekonwencjonalne
generatory dla małej energetyki wodnej, układy energoelektroniczne dla małych siłowni wodnych,
nowe typów generatorów szybkoobrotowych napędzane turbinami gazowymi, fotowoltaiczne
układy generacji energii elektrycznej, współpraca rozproszonych źródeł energii elektrycznej z siecią
elektroenergetyczną; monitorowanie i diagnozowanie rozproszonych źródeł energii; modelowanie i
badania dynamiki sytemu elektroenergetycznego, w tym m.in.: wpływ zaburzeń na stabilność
systemu elektro-energetycznego, układy typu FACTS dla poprawy dynamiki i niezawodności
systemu elektroenergetycznego; jakość energii elektrycznej oraz jej racjonalne i bezpieczne
użytkowanie, w tym m.in.: miary i wzorce jakości energii elektrycznej, zakłócenia wprowadzone do
sieci zasilającej przez układy energoelektroniczne oraz inne odbiorniki nieliniowe, układy filtrów
wyższych harmonicznych, układy aktywne do poprawy jakości energii elektrycznej, bezpieczeństwo
użytkowania układów energoelektronicznych.,
METROLOGIA ELEKTRYCZNA (w tym m.in.: zastosowanie metrologii elektrycznej i
nieelektrycznej w różnych dziedzinach techniki; wzorcowanie aparatury pomiarowej przeznaczonej
do pomiarów dynamicznych; systemy mikroprocesorowe i technika mikroprocesorowa w pomiarach
wielkości nieelektrycznych i przemysłowych w systemach pomiarowo-sterujących; budowa i
oprogramowanie szybkich mikroprocesorowych systemów pomiarowych dla celów defektoskopii
ultradźwiękowej; opracowywanie wzorców czasu i częstotliwości w metrologii cyfrowej);
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA (w tym m.in.: systemy w warunkach niepewności;
komputerowe systemy sterowania; systemy cyfrowe; przetwarzanie równoległe; sztuczna
inteligencja; inżynieria wiedzy; niezawodność systemów sterowania między innymi w tzw.
"budynkach inteligentnych"; konstrukcja, wytwarzanie i zastosowania optoelektronicznych układów
cienkowarstwowych i grubowarstowych w urządzeniach optoelektronicznych; oddziaływania
zakłócające i niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych; zastosowania
materiałów półprzewodnikowych i kompozytowych w urządzeniach elektrycznych; analogowe i
cyfrowe układy elektroniczne; układy i systemy mikroprocesorowe; symulacja i modelowanie
układów elektronicznych; analiza sygnałów biomedycznych);
TRAKCJA I STEROWANIE RUCHEM (w tym m.in.: trakcja elektryczna; nowoczesne
technologie elektryczne w transporcie; nowoczesne pojazdy trakcyjne i układy sterowania;
mikroprocesorowe układy sterowania; sterowanie ruchem kolejowym; maszyny elektryczne; układy
zasilania trakcji elektrycznej; systemy elektromechaniczne; badania dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej),
INFORMATYKA TECHNICZNA (w tym m.in.: szybka prototypizacja systemów
informatycznych; metodologia projektowania systemów wbudowanych; systemy odporne na błędy;
walidacja i testowanie systemów informatycznych; systemy baz danych; architektury komputerowe;
kosynteza sprzętowo-programowa; testowanie i diagnostyka systemów cyfrowych);
AUTOMATYKA I TECHNIKI INFORMACYJNE (w tym m.in.: inżynieria sterowania;
optymalizacja i wspomaganie decyzji; metody sztucznej inteligencji; komputerowe systemy
sterowania; analiza i eksploracja danych; architektury i algorytmy równoległe; badania systemowe;
szkolenia w zakresie programowania sterowników przemysłowych).
WYBRANE OFERTY TECHNOLOGICZNE
Poniżej przedstawiono przykładowe oferty technologiczne Wydziału, które objęte są ochroną
patentową:
Sposób rozruchu trójfazowego indukcyjnego silnika klatkowego (przedmiotem wynalazku jest
sposób rozruchu trójfazowego indukcyjnego silnika klatkowego zasilanego z tyrystorowego układu
rozruchowego, zawierającego przekształtnik energii wejściowej prądu przemiennego na energię
wyjściową prądu przemiennego bez przekształcania pośredniego w prąd stały; niniejszy sposób
nadaje się do rozruchu silników klatkowych dużej mocy uruchamianych za pomocą znanych
tyrystorowych układów bezpośrednich przemienników częstotliwości zwanych cyklokonwertorami
zapewniając im łagodne przejście na bezpośrednie zasilanie z sieci trójfazowej trzy lub
czteroprzewodowej).
Sposób sterowania przekształtnikiem macierzowym (przedmiotem wynalazku jest sposób
sterowania przekształtnikiem macierzowym, zawierającym matrycę zbudowaną z
półprzewodnikowych kluczy przełączających przewodzących dwukierunkowo, służący do zmiany
parametrów energii elektrycznej napięć i prądów przemiennych takich jak: częstotliwość, liczba i
kolejność faz, wartość skuteczna oraz faza, bez udziału pośredniczącego obwodu prądu stałego).
LABORATORIA
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dysponuje – w obrębie poszczególnych jednostek
– bazą laboratoryjną wyposażoną w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową. W ramach
Wydziału (jako jednostka Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii) działa m.in.:
Laboratorium Systemów Energoelektrycznych. W Laboratorium możliwe jest prowadzenie badań w
zakresie: dynamiki systemu elektroenergetycznego, techniki zabezpieczeń, sterowania rozpływem
mocy w systemie, badania stanów dynamicznych systemów elektroenergetycznych, analizy stanów
przejściowych po zaburzeniach. Laboratorium wyposażone jest m.in. w: Układ Sterowania
Systemów Elektroenergetycznych umożliwiający sterowanie modelem systemu
elektroenergetycznego o mocy zainstalowanej – 80 kW).Osoba do kontaktu w sprawie oferty
Magdalena Wójtowicz
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
Tel: (12) 628 26 60
e-mail: [email protected]
Oferta pochodzi ze strony http://www.bazawiedzy.malopolska.pl/pl/baza-zasobow/112-ofertypl/wydzial-inzynierii-elektrycznej-i-komputerowej/157-zapoznaj-sie-z-oferta-wydzialu-inzynieriielektrycznej-i-komputerowej
Download