nr pisma

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa wielokanałowego
przenośnego systemu pomiarowego wraz z oprogramowaniem, Dostawa systemu do
realizacji testów zmęczeniowych, Dostawa doposażenia systemu sterowania i rozbudowa
stendu badawczego”
Zadanie nr 1
Dostawa wielokanałowego przenośnego systemu pomiarowego wraz z oprogramowaniem
Wielokanałowy przenośny rejestrator sygnałów posiadający następujące parametry:
-24 kanały wejściowe dla sygnałów typu AC, DC, czujników typu IEPE, tensometrów (ćwierćmostek,
półmostek, cały mostek wraz z kompletacją dla tensometrów 120Ω i 350Ω) oraz czujników aktywnych
(wymagających dodatkowego zasilania)
- zakres napięć wejściowych od ±1 mV do ±10 V
- sygnalizacja stanu czujników typu IEPE, przesterowania napięcia kanałów pomiarowych AC, DC oraz prądu
przy tensometrach z wykorzystaniem diod LED na przednim panelu analizatora
- przetworniki A/C 24-bitowe
- każdy kanał posiada osobny przetwornik A/C zapewniając synchroniczne próbkowanie oraz brak opóźnień
fazowych pomiędzy kanałami
- wbudowane filtry antyaliazingowe
- pasmo częstotliwości do 46 kHz na kanał
- częstotliwość próbkowania do 102.4 kHz/kanał
- obsługa standardu TEDS zgodnie z normą IEEE P1451.4
- możliwość rozbudowy w sumie do 72 kanałów pomiarowych w jednej obudowie przez dodanie modułów
wejściowych
- 2 dedykowane wejścia dla sygnałów tachometrycznych
- 2 wyjścia DAC generatora służące do sterowania np. wzbudnikami
- interfejs do komunikacji z komputerem PC - Ethernet 1 Gbit
- wbudowany moduł GPS do określania pozycji oraz synchronizacji – czas absolutny
- wbudowany interfejs CAN – komunikacja z przetwornikami cyfrowymi
dedykowany do pomiarów wibro-akustycznych – nie posiada wentylatora
- zakres temperatury pracy -20°C - +55°C
- warunki środowiskowe zgodne z MIL-STD-810F - szum 20-2000 Hz 7,7 g rms
- udar 60 g pk – impuls typu piła 11 ms
- stopień szczelności IP32
- zasilanie od 9 do 36 V DC oraz 230 V AC
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/6
- wbudowany akumulator wystarczający na co najmniej 60 minut pracy
- masa nie większa niż 10,5 kg
- możliwość pracy autonomicznej (bez użycia komputera) – rejestracja danych na kartę pamięci np.
CompactFlash o wielkości co najmniej 64 GB
- możliwość zdalnego sterowania rejestratorem z wykorzystaniem PDA i komunikacji bezprzewodowej –
interfejs Bluetooth
Oprogramowanie powinno umożliwiać:
- konfigurację parametrów pomiaru tj. częstotliwość próbkowania, czas pomiaru, tryb wyzwalania, ustawienie
parametrów dla każdego kanału pomiarowego oddzielnie oraz dla wszystkich kanałów razem,
- generowanie geometrii badanych układów,
- akwizycję danych z wykorzystaniem rejestratora, realizację pomiaru pod kątem analizy modalnej z
wykorzystaniem wymuszenia impulsowego (młotek modalny) oraz szumem losowym (wzbudników
elektrodynamicznych),
- wizualizację w trakcie pomiarów przebiegów czasowych, widmowych funkcji przejścia, funkcji koherencji,
uśrednionych i z danego pomiaru oraz innych zdefiniowanych na etapie definiowania testu,
- prowadzenie analizy w trybie on-line realizowanej przez procesory sygnałowe DSP w analizatorze, a nie przez
procesor podłączonego komputera PC,
- analizę zarejestrowanych sygnałów, prowadzenie eksperymentalnej klasycznej i eksploatacyjnej analizy
modalnej włącznie z estymacją biegunów metodą PolyMAX
- wizualizację uzyskanych wyników tzn. animacje oraz możliwość eksportu wyników w rożnych formatach
ASCII, UFF, WAV, Active-X,
- automatyczne generowanie raportów
Licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych
Instalacja systemu
Przeszkolenie 4 pracowników
Zadanie nr 2
Dostawa systemu do realizacji testów zmęczeniowych
System do realizacji testów zmęczeniowych składający się ze wzbudnika elektrodynamicznego
chłodzonego wodą, stołu ślizgowego, układu sterowania z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego
zapewniającego realizację testów przestrajanym sinusem, szumem, udarem oraz ich kombinacją z
przetwornikami drgań do zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego o następujących parametrach :
- siła maksymalna co najmniej sinus 89000 N, szum 89000 N, udar 178000 N
- pasmo częstotliwości 5 - 3000 Hz
-przemieszczenie maksymalne co najmniej 50 mm
- prędkość maksymalna co najmniej sinus/szum 1,8 m/s, udar 2,5 m/s
- przyspieszenie maksymalne co najmniej sinus/szum 100 g, udar 200 g
- prąd znamionowy 1320 A
- sztywność zawieszenia 70 N/mm
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/6
- średnica armatury 440 mm
- masa armatury nie większa niż 56 kg
- maksymalna masa testowana co najmniej 910 kg
- testy w pionie realizowane z wykorzystaniem mocowania o powierzchni roboczej 1500 x 1500 mm
- testy w poziomie realizowane z wykorzystaniem stołu ślizgowego z filmem olejowym o wymiarach do
- mocowania testowanego obiektu 1500 x 1500 mm
- maksymalna masa testowana na stole ślizgowym co najmniej 3500 kg
- częstotliwość rezonansowa nie większa niż 2100 Hz
- masa systemu wzbudnika nie większa niż 4500 kg
- uchwyt wzbudnika zapewnia możliwość pracy w pionie i w poziomie
- hydrostatyczne prowadzenie
- posiada system automatycznej optycznej kompensacji obciążenia
- posiada system izolacji drganiowej AIT
- pole magnetyczne – nie więcej niż 1 mT
- wzbudnik chłodzony wodą o temperaturze 30ºC w zamkniętym obiegu zasilającym jednocześnie
- hydrostatyczne łożyska armatury
- zabezpieczenia wzbudnika na maksymalną temperaturę, maksymalne przemieszczenie oraz minimalny przepływ
- przewody łączące wzmacniacz z wzbudnikiem o długości 5 m
- wzmacniacz o mocy co najmniej 225 kVA chłodzony powietrzem
- zakres pracy wzmacniacza DC - 4000 kHz
- napięcie maksymalne na wyjściu wzmacniacza co najmniej 150 V
- prąd maksymalny na wyjściu wzmacniacza co najmniej 1500 A
- rezystancja obciążenia wzmacniacza nie większa niż 1Ω
- napięcie wejściowe wzmacniacza 2,5, 5, 10 V
- masa wzmacniacza nie większa niż 1900 kg
- zabezpieczenia wzmacniacza na przeciążenie i maksymalną temperaturę
- cyfrowy wzmacniacz mocy posiada wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający błędy oraz informacje
- systemów zabezpieczających wzmacniacz i wzbudnik, status urządzenia oraz procentową modulację
- układ chłodzenia wodą o zakresie temperatury 5 - 30ºC
- przepływ czynnika chłodzącego nie mniej niż 10 m3/h
- ciśnienie pracy mniejsze lub równe 8 bar
- wydajność chłodzenia co najmniej 110 kW
- masa układu chłodzenia nie większa niż 430 kg
- układ sterowania z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego posiada budowę modułową
z możliwością rozbudowy liczby kanałów do 40 poprzez dodanie modułów wejściowych (np. tensometrycznych,
mikrofonowych, itp.)
- umożliwia realizację testów zmęczeniowych typu przestrajany sinus, śledzenie rezonansów (sine dwell), szum i
udar oraz ich automatyzację posiada co najmniej 4 wejścia różnicowe/ze wspólną masą typu AC/DC / ICP z
obsługą standardu TEDS umożliwiające podłączenie czujników np. drgań do zamknięcia pętli sprzężenia
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/6
zwrotnego
- wejścia posiadają 24 bitowe przetworniki A/C z częstotliwością próbkowanie maksymalnie do 204.8 kHz na
kanał, pasmo do 90 kHz na kanał, SNR >100 dB oraz wbudowane procesory sygnałowe DSP
sygnalizacja stanu czujników typu ICP, przesterowania napięcia kanałów pomiarowych AC, DC oraz prądu przy
tensometrach z wykorzystaniem diod LED na przednim panelu układu sterowania
- zakres napięć wejściowych od ±0,8 mV do ±10 V
- wbudowane analogowe filtry górnoprzepustowe od 5 do 75 Hz co 5 Hz
- posiada co najmniej 2 wyjścia służące do sterowania z częstotliwością 20 kHz
- wyjścia wyposażone są w przetworniki C/A o rozdzielczości 24 bit i zegar 6.5536 MHz
- zakres napięć wyjściowych ±10 V
- dokładność co najmniej 0,1%
- posiada 1 wyjście Constant Level Output
- interfejs do podłączenia z urządzeniem sterującym typu Ethernet 1 Gbit
- oprogramowanie do sporządzania raportów w środowisku Microsoft Office lub Open Office z obsługą
standardu Active-X
Instalacja, podłączenie i uruchomienie systemu w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska
Zadanie nr 3
Dostawa doposażenia systemu sterowania i rozbudowa stendu badawczego
Doposażenie systemu sterowania i rozbudowa stendu badawczego
Lp.
1
Parametry i wymagania techniczne:
1. Doposażenie zestawu do badań konstrukcji inżynierskich o ekstensometr do badań
wytrzymałościowych stali o następujących parametrach:
a) klasa ekstensometru – co najmniej 1 (ISO 9513),
b) baza pomiarowa 25 mm, 50 mm, 100 mm,
c) możliwość zamontowania na próbkach: o przekroju prostokątnym o grubości od 0.8 do 10
mm i szerokości od 10 do 40 mm oraz o przekroju kołowym o średnicy od 5 do 20 mm,
d) ekstensometr powinien zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające pomiar i rejestrację
wyników pomiarów, tj. przede wszystkim: zestaw noży do próbek płaskich i kołowych o
przekrojach jak wyżej i kabel o długości 30 m.
Dodatkowe wymagania: ekstensometr powinien w pełni współpracować z posiadanym systemem
badawczo-pomiarowym Labtronic 8800 i oprogramowaniem RSConsole.
2. Dostarczenie siłownika hydraulicznego i zakresie pracy 20kN wraz z oprzyrządowaniem
Siłownik powinien być sterowany posiadanym systemem Labtronic 8800 i oprogramowaniem
RSConsole. Siłownik powinien mieć klasę dokładności co najmniej 1. Dopuszcza się zwiększenie
zakresu pracy siłownika o 50%. Siłownik powinien być wyposażony w okablowanie i odpowiednie
podłączenia hydrauliczne. Podłączenia hydrauliczne to przede wszystkim:
a) rozbudowie instalacji hydraulicznej o nowy blok sterujący,
b) wykonanie dodatkowej instalacji hydraulicznej wysokiego ciśnienia.
Instalacja powinna umożliwić podłączenie i stosowanie dostarczonego siłownika w odległości do 30
m od głównej pompy olejowej. Siłownik powinien być dostarczony z kompletnym wyposażeniem,
uruchomiony i skalibrowany u Zamawiającego.
3. Doposażenie i zmodernizowanie systemu sterowania polegające na:
a) niezbędnej modernizacji systemu Labtronic 8800 i aktualizacji oprogramowania
RSConsole umożliwiającej podłączenie dodatkowego siłownika
System ProPublico © DataComp
Strona: 4/6
b) modernizacji posiadanego systemu o nową jednostkę sterująco – rejestrującą w skład
której powinny wejść przede wszystkim:
- centralna jednostka zarządzająca oparta o środowisko Windows XP PL
- procesor: min. 3,06 GHz,
- pamięć min. 8GB DDR3-1600 (PC3-12800),
- dysk wewnętrzny: 1TB [SATA] 3,5’’, pamięć cache 32MB,
- karta graficzna: PCI-E x16, pamięć karty nie mniej niż 512 MB,
- 2x karta sieciowa LAN 10, 100,1000MB/s,
- porty: 6 x USB 2.0; FireWire,
- nagrywarka Blue-ray, DVD-RW,
- dwa monitory 22’’ wide, kąt widzenia (poziom, pion) minimum 170°, złącza 15pin
D-Sub, DVI,
- karta video/TV: wejście chinch,
- wbudowany czytnik kart pamięci CompactFlash; SD; SDHC; Mini SD,
- bezprzewodowa klawiatura i mysz,
- zasilacz minimum 500W,
- zasilacz awaryjny UPS – szt. 1.
- podstawowe oprogramowanie: system operacyjny, pakiet programów biurowych
c) zmodernizowany system sterowania powinien być doposażony o kabinę sterowniczą,
umieszczoną w hali laboratorium; powierzchnia kabiny nie powinna być mniejsza
niż 7 m2 i mieć wysokość min. 2.7 m; dwie ściany kabiny powinny być przeszklone
szybami ze szkła „bezpiecznego”; powierzchnia przeszklenia tych dwóch ścian nie
powinna być mniejsza niż 60%; kabina powinna być klimatyzowana, wyposażona w
oświetlenie i instalację elektryczną do zasilania aparatury oraz powinna mieć w
dolnej części otwór o średnicy 200 mm do przeprowadzenia okablowania.
4. Wykonanie dodatkowych elementów stendu badawczego, tj.:
a) wykonaniu 2 słupów stalowych, dwugałęziowych o długości 5500 mm złożonych z
dwóch ceowników C300 i zespolonych przekładkami o szerokości 100x100mm; w
słupach powinny być wywiercone otwory 22 w rozstawie co 20m mm, w 2
rzędach
b) wykonaniu 3 belek stalowych, blachownicowych o długości 2100 mm i wysokości
600 mm; grubość półki górnej i dolnej 50mm; grubość środnika 10mm; na półkach
górnej i dolnej otwory 22 w rozstawie co 20cm; belki powinny być wykonane tak,
aby można było do nich przymocować zamawiany siłownik 20 kN
c) wykonaniu 6 elementów do mocowania słupów do podłogi siłowej, wykonanych z
blach o grubości 20mm, wysokości i długości 40cm, szerokości 30cm z otworami
22.
Uwaga: masa stali użytej do wykonania elementów wymienionych w pkt. a) do c)
wynosi 3,3 t; nowe elementy powinny stanowić zwielokrotnienie posiadanych przez
Zamawiającego elementów i umożliwić bezproblemową rozbudowę stendu.
2
5. Rozbudowa stendu o stanowisko do próby zginania
Stanowisko będzie przeznaczone do statycznej próby zginania prętów stalowych
wykonywanej wg normy PN-90/H-04408. Stanowisko powinno być wyposażone w
prasę hydrauliczną o nacisku minimalnym 500 kN, ze wskaźnikiem siły; zakres
przemieszczenia tłoka – min. 200 mm; prześwit między łożem a tłokiem – min. 800
mm.
Uwagi dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
Czas realizacji zamówienia – 6 miesięcy
Zadanie obejmuje transport i montaż wszystkich elementów u Zamawiającego,
Zadanie obejmuje instalację i uruchomienie doposażonego systemu sterowania oraz
jednodniowe szkolenie 3 pracowników
Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
System ProPublico © DataComp
Strona: 5/6
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/6
Download