ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13 z dnia 05.06.2017r. dotyczące

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13
z dnia 05.06.2017r. dotyczące:
usługi związanej z wykonaniem testów i badań nad optymalizacją działania stanowiska badawczego część
mechaniczna
1. Nazwa Zamawiającego
INNTEC.PL Sp. z o. o.
ul. Kocurki 1/29
80-822 Gdańsk
Telefon: 0048 694 559 674
E-mail: [email protected]
1. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii
laserowego spiekania proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D” współfinansowanego
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi w ramach badań przemysłowych polegające na:
wykonaniu testów i badań nad optymalizacją działania stanowiska badawczego cześć mechaniczna:
 opracowanie koncepcji rozwiązań optymalizujących stanowisko laboratoryjne przeznaczone do
prowadzenia testów oraz prac badawczych nad systemami druku 3D w technologii laserowego
spiekania proszków metali,
 udział w nadzorze nad wprowadzaniem zmian funkcjonalnych stanowiska badawczego,
 opracowanie i udział w przeprowadzeniu na stanowisku badawczym testów druku 3D w
technologii laserowego spiekania proszków metali,
 badanie związane z opracowaniem parametrów spiekania proszków metali dla stopów: stal
narzędziowa, CrCo, Ti-6Al-4V.
Szacowany maksymalny godzinowy wymiar realizacji usługi wynosi 200 godzin roboczych.
Celem projektu jest opracowanie autorskiej drukarki 3D do drukowania w metalu działającej na zasadzie
laserowego spiekania proszków materiałów.
Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój
4. Termin realizacji zamówienia
 Okres realizacji zamówienia: 26.06.2017 - 30.06.2018r.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy
będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
5. Miejsce realizacji zamówienia
1. Województwo: pomorskie; Powiat: m. Gdańsk; Miejscowość: Gdańsk.
6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na
koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. W przypadku, jeśli ofertę złoży Wykonawca, który jest podmiotem innym niż uczelnia publiczna,
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub innej jednostce naukowej będąca organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co
najmniej ocenę B, zlecenie wykonania niniejszego zamówienia możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponują potencjałem naukowym i technicznym zdolnym do wykonania zamówienia, w tym
oddelegują do czynności związanej z wykonaniem niniejszej usługi co najmniej jedną osobę, która spełnia
łącznie następujące warunki: (weryfikowane na podstawie oświadczeń dołączonych do oferty oraz CV):
 posiadają stopień naukowy nie niższy niż doktor nauk technicznych ze specjalnością budowa i
eksploatacja maszyn lub z dziedzin pokrewnych,
 brali udział w co najmniej jednym projekcie badawczym lub badawczo rozwojowym związanym z
drukiem 3D w metalu,
 posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie drukowania 3D obiektów w metalu.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium
spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają
określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub
dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia
powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie
wykluczony z udziału w postępowaniu.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się
do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych
działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto 100%.
Maksymalna liczba punktów przyznawana łącznie w kryteriach: 100 pkt.
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po
przecinku.
Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cn / Cof b x 100 pkt,
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych nie odrzuconych ofert,
Cof b – cena oferty badanej.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym
w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza –
uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
9. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez
Wykonawcę.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) CV kadry Wykonawcy.
c) Załącznik nr 3 Oświadczenie o jednostkach naukowych (jeśli dotyczy).
a)
10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres INNTEC.PL Sp. z o. o. ul. Wassowskiego 12
lok.10-15, 80-225 Gdańsk lub mailem na adres [email protected]
2. Uwaga – w przypadku składana ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta
dotycząca usługi związanej z wykonaniem testów i badań nad optymalizacją działania stanowiska
badawczego część mechaniczna”.
3. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do
dnia 12.06.2017 rok.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Rogalska, email: [email protected]
11. Warunki zmiany umowy
W umowie, która zostanie podpisana w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, dopuszcza się
pisemne wprowadzenie istotnych zmian i uzupełnień jej treści w stosunku do wybranej oferty w opisanym
poniżej zakresie:
 harmonogramu realizacji przedmiotu umowy,
 w przypadku, gdy zmiana wynika z wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy przedmiotu zamówienia, a także w przypadku zmaterializowania się ryzyka w projekcie
lub na skutek wprowadzenia zmiany w terminie realizacji projektu w umowie o dofinansowanie,
 powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
 innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie
wpływ, z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej".
12. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o jednostkach naukowych
Z poważaniem
Tomasz Bloch
Prezes Zarządu
INNTEC.PL Sp. z o. o.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
………………………………..
Miejscowość, data
OFERTA
dotycząca usługi związanej z wykonaniem testów i badań nad optymalizacją działania stanowiska
badawczego część mechaniczna
w projekcie pt. „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania
proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D” współfinansowanego z Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie
1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Dane Wykonawcy
Nazwa ………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………....
Tel. ……………………………………………………………………………..
Adres e – mail………………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………………………….. przedstawiam poniższą ofertę :
Lp.
1
Opis
Badania
przemysłowe
Wartość
Stawka
Wartość
netto
VAT
brutto
Usługa związana z wykonaniem testów i badań
nad optymalizacją działania stanowiska
badawczego część mechaniczna
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres ………………………… dni kalendarzowych licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj. co najmniej jedna osoba, która zostanie
oddelegowana do czynności związanych z wykonaniem niniejszej usługi, spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada stopień naukowy nie niższy niż doktor nauk technicznych ze specjalnością budowa i
eksploatacja maszyn,
b) brała udział w co najmniej jednym projekcie badawczym lub badawczo rozwojowym związanym z
drukiem 3D w metalu,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie drukowania 3D obiektów w metalu.
….............………………………………
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym
………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie
dotycząca usługi związanej z wykonaniem testów i badań nad optymalizacją działania stanowiska
badawczego część mechaniczna
w projekcie pt. „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania
proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D” współfinansowanego z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………….…………………..
(imię i nazwisko)
oświadczam, że:
nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
……………………………….
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o jednostkach naukowych (jeśli dotyczy)
………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie
dotycząca usługi związanej z wykonaniem testów i badań nad optymalizacją działania stanowiska
badawczego część mechaniczna
w projekcie pt. „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania
proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D” współfinansowanego z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………….…………………..
(imię i nazwisko)
oświadczam, że:
reprezentuję uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostkę naukowa
będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej
ocenę B.
……………………………….
(podpis Wykonawcy)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards