gospodarowanie kapita*em ludzkim i niematerialnym w

advertisement
GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM
LUDZKIM I NIEMATERIALNYM
W ORGANIZACJI
AGENDA
1. Rola kapitału ludzkiego i intelektualnego
w funkcjonowaniu organizacji;
2. Istota gospodarowania kapitałem intelektualnym
w organizacji;
3. Wizerunek, reputacja i marka organizacji;
4. Zasoby technologiczne i patenty organizacji;
5. Lokalizacja jako rodzaj zasobów niematerialnych
organizacji;
6. Kultura organizacyjna jako narzędzie sprzyjające
wykorzystaniu zasobów i kreowaniu
przedsiębiorczości.
KAPITAŁ LUDZKI
• Cechy fizyczne i psychiczne pracowników
organizacji oraz charaktery i witalność –
potencjał intelektualny pracowników;
• Jest strategicznym zasobem;
• Polityka kadrowa wynika ze strategii organizacji;
• Zróżnicowanie, zmienność –
nieprzewidywalność zachowań, aktywność;
• Gospodarowanie – takie pozyskiwanie
i wykorzystanie tego potencjału aby
umożliwiało realizację celów przedsiębiorstwa,
a jednocześnie uwzględniało potrzeby
pracowników (społeczna odpowiedzialność).
KOMPONENTY ZARZĄDZANIA
KAPITAŁEM LUDZKIM
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie zatrudnienia
Rekrutacja i selekcja kadr
Wprowadzenie do pracy
Szkolenia i doskonalenie personelu
Ocenianie pracowników
Przesunięcia i fluktuacja pracowników
Motywowanie pracowników
KAPITAŁ INTELEKTUALNY
• Wszystko co jest niewidoczne, a co
decyduje o wartości przedsiębiorstwa i jego
przewadze konkurencyjnej – wiedza,
doświadczenie, informacja, umiejętności.
• Wartość wyznaczona jest przez
podnoszenie zysków przedsiębiorstwa.
STRUKTURA KAPITAŁU
INTELEKTUALNEGO
• Kapitał strukturalny – patenty, koncepcje,
modele, systemy komputerowe i
administracyjne, kultura organizacyjna;
• Kapitał strukturalny zewnętrzny – relacje
z klientami i dostawcami, marki handlowe,
reputacja i wizerunek;
• Kapitał ludzki – kompetencje, wiedza,
doświadczenie pracowników (nie staje się
własnością przedsiębiorstwa).
CECHY KAPITAŁU
INTELEKTUALNEGO
• Możliwość jednoczesnego wielorakiego
wykorzystania;
• Długotrwała akumulacja;
• Urzeczywistnianie poprzez ludzi – zależy
wyłącznie od pracowników – relacje
z partnerami, kultura organizacyjna...
NIEKTÓRE ELEMENTY
KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
•
•
•
•
Kultura organizacyjna;
Zasoby technologiczne;
Reputacja, marka;
Lokalizacja.
KULTURA ORGANIZACYJNA
• System założeń, wartości, norm
społecznych, które mają znaczenie dla
realizacji celów organizacji (bo wpływają na
zachowania ludzi).
• Ma decydujący wpływ na rozwijanie
kapitału intelektualnego organizacji;
• Jest metazasobem.
KULTURA
PROEFEKTYWNOŚCIOWA
• Łączenie całej organizacji poprzez integrację
pracowników;
• Poprawa współdziałania członków grupy
poprzez osiąganie wspólnych celów;
• Podkreślanie przynależności do organizacji
poprzez np. używanie słowa „my”;
• Traktowanie swoich podwładnych jako
współpracowników;
• Dostrzeganie w menedżerach swoich
przywódców.
KULTURA
ANTYEFEKTYWNOŚCIOWA
• Dzieli należących do niej ludzi;
• Nie tworzy konstruktywnych rozwiązań;
• Wewnątrz organizacji występują wyraźne
podziały (utrudniają współpracę).
ZASOBY TECHNOLOGICZNE
• Działania organizacji wiążące się z poprawą
produktu i technologii, zapewniania ich
jakości;
• Są źródłem przewagi konkurencyjnej (udział
w rynku, dochody itp.);
• Ich rola rośnie;
• Łatwość imitacji innowacji.
REPUTACJA
• Wypadkowa wyobrażeń interesariuszy
o organizacji;
• Informacja dla pracowników, klientów,
społeczeństwa;
• Odzwierciedla atrakcyjność organizacji;
• Widoczna jest w percepcji nazwy
organizacji.
REPUTACJĘ TWORZY:
• Solidność – głównie dla klientów –
zgodność z oczekiwaniami;
• Wiarygodność – głównie dla inwestorów
i kontrahentów– wierność twierdzeniom
i zobowiązaniom;
• Zaufanie – głównie dla pracowników
• Odpowiedzialność – głownie dla
społeczności lokalnej.
MARKA
• Środek do ustalania reputacji
• Znak towarowy – wszystko co oznacza
produkt i odróżnia go od konkurencji LUB
• Zespół cech związanych
z przeświadczeniem konsumentów
o korzyściach z użytkowania produktu.
• Obiecuje dostarczenie klientowi
określonych korzyści;
• Traci na znaczeniu w wypadku imitacji.
FUNKCJE MARKI
• Gwarancja autentyczności produktu;
• Powtarzalność rezultatów;
• Upraszczanie procesów decyzyjnych –
skojarzenia z marką;
• Wsparcie, gwarancje – ufność
w niezawodność;
• Wzbogaca przeżycia związane
z konsumpcją;
• Odróżnienie od innych produktów;
• Tworzy wartość dodaną produktu.
LOKALIZACJA
• Umiejscowienie organizacji w określonym
obszarze;
• Coraz mniejsze znaczenie;
• W rozumieniu czynnościowym – decyzja
o lokalizacji;
• W rozumieniu rezultatowym – co wynika
z naszej lokalizacji.
• Nie ma obiektywnie dobrej lokalizacji.
UWARUNKOWANIA
WEWNĘTRZNE LOKALIZACJI
• Warunki naturalne – ukształtowanie terenu,
(cechy gruntu itp.);
• Stan prawny (własność, obciążenia hipoteczne);
• Istniejący sposób zagospodarowania
i użytkowania – czy jest dostosowany.
WARUNKI OTOCZENIA
•
•
•
•
•
•
Warunki naturalne;
Warunki społeczno – demograficzne;
Relacja przestrzenna do rynków zbytu;
Wyposażenie w infrastrukturę;
Uwarunkowania prawne;
Sytuacja gospodarcza.
DECYZJA O LOKALIZACJI
ZALEŻY OD:
• Inwestora – gdzie mu się najbardziej opłaca
zlokalizować firmę;
• Władzy regionalnej – jak lokalizacja wpłynie
na interesy regionu;
• Gospodarki jako całości – na ile sprzyja
przedsiębiorcom – klimat inwestycyjny,
koszty produkcji.
MIERNIKI
ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH
•
•
•
•
•
Obszar finansowy;
Obszar klientów;
Obszar procesów;
Obszar rozwoju;
Obszar ludzki.
OBSZAR FINANSOWY
• Aktywa ogółem,
• Aktywa ogółem na jednego zatrudnionego,
• Wskaźnik straconych klientów do średniej
w sektorze %,
• Przychody od nowych klientów / przychody
ogółem %,
• Zwrot z aktywów netto,
• Inwestycje w technologię informacyjną.
OBSZAR KLIENTÓW
•
•
•
•
•
•
Liczba klientów,
Udział w rynku,
Roczna sprzedaż na jednego klienta,
Rating klienta,
Liczba wizyt klienta w przedsiębiorstwie,
Liczba dni poświęconych na wizyty
u klienta,
• Klienci / pracownicy,
• Przeciętny czas od kontaktu klienta do
odpowiedzi w postaci sprzedaży.
OBSZAR PROCESÓW
• Koszty administracyjne / przychody
ogółem,
• Liczba komputerów osobistych i laptopów
na pracownika,
• Koszty administracyjne na pracownika,
• Koszty informacyjne na pracownika,
• Koszty informatyczne na pracownika,
• Wydajność komputerów,
• Wdrożone systemy jakości.
OBSZAR ROZWOJU
• Koszty podnoszenia kwalifikacji na jednego
pracownika,
• Indeks satysfakcji pracowników,
• Udział godzin szkoleniowych w ogólnej liczbie
godzin pracy,
• Nakłady na badania i rozwój / koszty
administracyjne,
• Przeciętna długość kontaktów klienta
z przedsiębiorstwem,
• Inwestycje w rozwój nowych rynków,
• Inwestycje w rozwój kapitału strukturalnego.
OBSZAR LUDZKI
•
•
•
•
Fluktuacja pracowników,
Przeciętna długość zatrudnienia,
Liczba kierowników,
Liczba kobiet na stanowiskach
kierowniczych,
• Przeciętny wiek pracowników,
• Umiejętności komputerowe pracowników.
OCHRONA DÓBR NIEMATERIALNYCH
Dobra wolne – nie są chronione prawnie;
Dobra chronione – można ustanowić wyłączne prawo
do korzystania - utwory, rozwiązania, oznaczenia.
RODZAJE OCHRONY
• Prawa autorskie – utwory wyrażane
słowem, symbolem matematycznym,
znakiem graficznym;
• Patenty – wynalazki, projekty, wzory
użytkowe, nowe odmiany roślin (20 lat);
• Prawo ochronne - rozwiązania (wzory
użytkowe), oznaczenia (znaki towarowe)
(10 lat);
• Prawo z rejestracji – wzory przemysłowe,
topografie układów scalonych (25 lat).
• Tajemnica handlowa – na ogół dokumenty,
informacje firmy.
ĆWICZENIE
Porównaj mierniki kapitału
intelektualnego Twoje (lub Twojej
rodziny) i lidera zespołu według
zestawienia. Jakie można wyciągnąć
wnioski?
ZESTAWIENIE
Miernik dla
organizacji
Miernik dla
Ciebie (rodziny)
Inwestycje w
technologie
informacyjną
Inwestycje w
technologie
informatyczną /
rok
Liczba klientów
Liczba znajomych
Liczba wizyt
klienta
Liczba spotkań ze
znajomymi/
miesiąc
A
B
C
ZESTAWIENIE c.d.
Miernik dla
organizacji
Miernik dla Ciebie
(rodziny)
Liczba komputerów na Liczba komputerów
pracownika
na domownika
Wydajność
komputerów
Wydajność
komputerów
Koszty podnoszenia
kwalifikacji /
pracownika
Roczne wydatki na
edukację
Udział godzin
szkoleniowych
Czas poświęcony na
naukę w miesiącu
Umiejętności
komputerowe
pracowników
Umiejętności
komputerowe
domowników
A
B
C
Download