bliźnięta - TIK w SP 118

advertisement
BLIŹNIĘTA
Karolina Ponikowska 6c
SPIS TREŚCI
1
CO TO JEST GWIAZDA?
3
2
CO TO JEST GWIAZDOZBIÓR?
3
3
GWIAZDOZBIÓR BLIŹNIĄT - INFORMACJE OGÓLNE
3
4 WYBRANE GWIAZDY WCHODZĄCE W SKŁAD TEGO
GWIAZDOZBIORU
4
5
MIT ZWIĄZANY Z GWIAZDOZBIOREM BLIŹNIĄT.
6
6
CIEKAWOSTKI
6
7
CO TO JEST ZODIAK?
6
8
SYMBOLIKA
6
2
1 Co to jest Gwiazda?
Gwiazda jest to ciało niebieskie będące skupiskiem związanej
grawitacyjnie materii, w której zachodzą reakcje syntezy jądrowej. Wyzwolona
w nich energia jest emitowana w postaci promieniowania elektromagnetycznego,
a w szczególności pod postacią światła widzialnego. Gwiazdy mają kształt zbliŜony
do kuli, zbudowane są głównie z wodoru i helu.
2 Co to jest gwiazdozbiór?
Gwiazdozbiór (konstelacja) to grupa gwiazd zajmujących określony obszar
sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano
im nazwę pochodzącą z mitologii (np. gwiazdozbiór Centaura, Cefeusza itp).
Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane,
a ich bliskie połoŜenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem
rzutowania ich połoŜeń na sferę niebieską.
3 Gwiazdozbiór Bliźniąt - informacje ogólne
Bliźnięta (łac. Gemini, dop. Geminorum, skrót Gem) jest jednym z bardziej
charakterystycznych gwiazdozbiorów, znany od staroŜytności, przedstawia parę
3
bliźniąt trzymających się za ręce, Kastora i Polluksa. Słońce przebywa na tle tego
gwiazdozbioru od 21 maja do 20 czerwca.
4 Wybrane gwiazdy wchodzące w skład tego
gwiazdozbioru
Kastor - α Gem – Jest to piękny układ wielokrotny, zawierający aŜ sześć
składników. Jednak moŜna to zauwaŜyć dopiero za pomocą teleskopu
średniej wielkości.
Polluks - β Gem - Pomimo tego, Ŝe Polluks ma przydomek beta,
to w rzeczywistości najjaśniejsza gwiazda tej konstelacji (1,14m). Stało
się tak dlatego, poniewaŜ w 1603 roku gwiazda została błędnie oznaczona
i tak juŜ pozostało. W porównaniu z Kastorem, Polluks nie tworzy układu
wielokrotnego - to Ŝółty olbrzym leŜący 34 lata świetlne od Ziemi.
4
Tejat Prior - η Gem - W jej pobliŜu William Herschel odkrył w 1781 roku
Urana, a w 1930 r. Clyde Tombaugh odszukał Plutona obok δ Gem.
Czerwona gwiazda zmienna, półregularna o zakresie zmian blasku
3,2m-3,9m.
ζ Gem - Jest to gwiazda podwójna i zmienna. JuŜ dzięki lornetce moŜna
dostrzec towarzyszący jej (niezwiązany z nią fizycznie) składnik
o jasności 7,1m. Ma ona Ŝółty blask i jest nadolbrzymem, cefeidą
zmieniającą swój blask od 3,6m do 4,2m w okresie 10,2 dnia.
5
5 Mit związany z gwiazdozbiorem bliźniąt.
Kastor i Pollukus byli synami królowej Sparty, Ledy. Kastor był synem
śmiertelnika, króla Tyndareosa, a Polluks nieśmiertelnym synem Zeusa.
Bracia naleŜeli do grupy Argonautów, którzy pod wodzą Jazona wybrali
się na wyprawę do Kolchidy po złote runo. Gdy Kastor został zabity
podczas próby kradzieŜy bydła, Polluks nie potrafił pogodzić się z jego
utratą. Zeus zamienił braci w gwiazdozbiór Bliźniąt; od tej pory juŜ nic
nie moŜe ich rozdzielić. Bracia stali się patronami Ŝeglarzy.
6 Ciekawostki
W symbolu Bliźniąt zakodowana jest wszechstronność. Bracia Polluks
i Kastor to jakby dwie strony jednego zagadnienia i dwa oblicza jednej
osobowości. Tam, gdzie są dwie strony, musi nawiązać się dialog, rozmowa.
Dlatego znak Bliźniąt wiąŜe się z rozmową, komunikacją i wymianą
informacji. Znak Bliźniąt naleŜy do Ŝywiołu Powietrza, oraz do znaków
zmiennych.
7 Co to jest zodiak?
Gdybyśmy byli zdolni widzieć gwiazdy w dzień z łatwością
spostrzeglibyśmy, Ŝe Słońce powoli przesuwa się w ciągu roku na tle
gwiazd. PoniewaŜ ten pozorny ruch jest wynikiem ruchu Ziemi wokół Słońca,
powrót Słońca na to samo miejsce wśród gwiazd zajmuje cały rok. Trasa,
którą Słońce powtarza co roku na tle gwiazd nazywa się ekliptyka. Linia ta
jest podzielona na 12 równych sektorów zwanych znakami zodiaku. Słońce
przebywa w kaŜdym z nich około miesiąca. Planety i KsięŜyc, podobnie jak
Słońce przemieszczają się wśród gwiazd po magicznej linii ekliptyki. Czas
ich podróŜy jest jednak inny i zaleŜy od konkretnej planety.
8 Symbolika
Znaczącą pomocą w zrozumieniu znaczenia znaków zodiaku są ich podziały według
Ŝywiołów i jakości. KaŜdy znak przynaleŜy do jednego z czterech Ŝywiołów i jednej
z trzech jakości w taki sposób, Ŝe danemu Ŝywiołowi i danej jakości odpowiada
jeden znak. Na przykład Ŝywiołowi Wody i jakości Zmiennej odpowiada znak Ryb.
6
Znaki Zodiaku
Baran
21 marca - 19 kwietnia
Byk
20 kwietnia - 20 maja
Bliźnięta
21 maja - 20 czerwca
Rak
21 czerwca - 22 lipca
Lew
23 lipca - 22 sierpnia
Panna
23 sierpnia - 22 września
Waga
23 września - 22 października
Skorpion
23 października - 21 listopada
Strzelec
22 listopada - 21 grudnia
KozioroŜec
22 grudnia - 19 stycznia
Wodnik
20 stycznia - 18 lutego
Ryby
19 lutego - 20 marca
Biografia :
Internet – wikipedia
Internet – grafika gogle
Internet – interia.pl
Iternet – horoskopium.pl
7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards