PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GR

advertisement
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GR. I „MOTYLKI”
Luty 2016
I. Mokre czy suche?
Cele operacyjne
Dziecko:
 uczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach.
 wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami.
 współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw.
 zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin.
 rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.
 doskonali percepcję słuchową i artykulację
 doskonali sprawność ruchową
 opisuje wrażenia dotykowe
 uwrażliwia się na różne elementy muzyki
 doskonali umiejętności społeczno-emocjonalne
 integruje się z grupą, poznaje rytuał powitania
 kończy rozpoczęte zdania, prawidłowo formułuje wypowiedzi
 rozpoznaje mokre i suche przedmioty za pomocą dotyku
 doskonali sprawność i koordynację ruchową
 dobiera elementy zgodnie z przyjętym kryterium
 uważnie słucha opowiadania
 udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu
 dostrzega znaczenie wody dla roślin, zwierząt i ludzi
 eksperymentuje z wodą i balonem
 utrwala nazwy kolorów podstawowych
 obserwuje mieszanie się barw i nasycenia kolorów
 rozpoznaje figury geometryczne, kojarząc kształt z nazwą
 rozpoznaje odgłosy pojazdów
 bada zachowanie się w wodzie różnych przedmiotów
 wykonuje pracę plastyczną
 naśladuje pojazdy, posługując się gestem i ruchem
Aktywność i działalność dziecka:






„Przedszkolny gość” – zapoznanie z Kropelką, opisywanie wrażeń dotykowych,
wnioskowanie o przedmiotach na podstawie ich cech
Zabawy słuchowo-ortofoniczne związane z tematyką wody
Zabawy ruchowe
„Kropelkowe imię” – zabawa integracyjna, rozpoznawanie znaków graficznych (imię
dziecka)
„Kropelka” – zbiorowa praca plastyczna, kolorowanie farbami szablonu z Kropelką
Zabawy muzyczne





















Zabawy z chustą animacyjną
Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną
„Witaj, Kropelko” – zabawa integracyjna, wprowadzenie rytuału powitania
„Woda jest…” – zabawa słowna, wypowiadanie się na ważne tematy, prawidłowe
formułowanie wypowiedzi
„Mokre - suche” – zabawa badawcza, określanie stopnia wilgotności przedmiotów za
pomocą dotyku
„Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne
Zabawy logopedyczne
Zabawy słowno – ruchowe
„Pracowity deszcz” – wysłuchanie opowiadania E. Marcinkowskiej-Schmidt i rozmowa
na temat treści
„Dla kogo woda?” – zabawa dydaktyczno – ruchowa, kształtowanie umiejętności
opisywania ilustracji i ćwiczenia grafomotoryczne
,,Balon i woda” − zabawy badawcze, badanie właściwości balonu napełnionego wodą i
powietrzem
„Przyjaciel Kropelki” − zabawa integracyjna, zapoznanie z przyjacielem Kropelki,
rozpoznawanie kolorów
„Kolory tęczy” − zabawy badawcze, mieszanie kolorowych farb, obserwacja zmian
„Tęczowa mozaika” − układanie obrazów z figur geometrycznych i rozpoznawanie
figur
„Transport wodny” − zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie odgłosów różnych
pojazdów i nazw środków transportu wodnego
„Co pływa, co tonie?” − zabawy badawcze z wykorzystaniem przyniesionych przez
dzieci zabawek
„Pływający orzeszek” – praca plastyczno-techniczna
Zabawy naśladowcze związane z poznanymi środkami transportu wodnego
Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne
„Morskie fale” – zabawa ruchowa przy muzyce
„Pajączek” – ilustracja ruchowa do słów rymowanki
Realizowane obszary podstawy programowej:

3.1., 3.3., 14.6., 5.4., 3.4., 4.2., 14.4., 9.2., 1.2., 8.2., 4.1., 14.5., 12.2., 14.2., 14.3., 4.3.,
10.1., 7.2.,
II. Gdzie jest kraina czystości?
Cele operacyjne
Dziecko:
 dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny
osobistej i czystości otoczenia.
 rozumie pojęcie higiena i przedmioty higieny
osobistej.
 wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu.
 posługuje się określeniami długi, krótki.
































stara się przewidywać skutki swojego zachowania.
poprawnie nazywa wyposażenie łazienki
doskonali sprawność ruchową
dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny i czystości najbliższego otoczenia
poznaje pojęcia: higiena osobista i czystość
potrafi poprawnie umyć ręce
przyporządkowuje przedmioty do ilustracji
wybiera obrazki zgodnie z poleceniem i koloruje
współpracuje z grupą w czasie zabaw
dobiera elementy zgodnie z przyjętym kryterium
uwrażliwia się na różne elementy muzyki
poznaje różne rodzaje szczotek i ich zastosowanie
poznaje przyczyny zakazu korzystania z przyborów toaletowych innych osób
układa obrazek z części
dba o czystość i porządek w sali
doskonali umiejętności społeczno-emocjonalne
uważnie słucha czytanego tekstu
i odpowiada na pytania nauczyciela
rozpoznaje i nazywa przybory do mycia
zna i potrafi wykonać kolejne czynności podczas kąpieli
wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
bada zachowanie przyborów do mycia w kontakcie z wodą
wykorzystuje zabawy polisensoryczne do podnoszenia świadomości własnego ja
rozumie konieczność systematycznego mycia zębów
wie, jak ważne są wizyty u stomatologa i że należy leczyć zęby
odgrywa role w zabawie
doskonali artykulację
przewiduje skutki określonego zachowania
posługuje się określeniami: długi, krótki
rozpoznaje i nazywa kształt prostokąta
ozdabia rysunek ręcznika według własnego pomysłu
słucha utworu i ruchem ilustruje jego treść
zna słowa piosenki
Aktywność i działalność dziecka:










Zwiedzanie przedszkolnej łazienki, nazywanie urządzeń i sprzętów
Zabawy ruchowe
„Higiena i czystość” − rozmowa kierowana, uświadomienie znaczenia wody w
czynnościach higienicznych i porządkowych, trening mycia rąk
„Co do czego?” − zabawa dydaktyczna, przyporządkowanie odpowiednich
przedmiotów do ilustracji, klasyfikowanie przedmiotów
„Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne
Zabawy z chustą animacyjną
Zabawy muzyczno-ruchowe
„Ach te szczotki” – zabawa dydaktyczna, poznanie różnych rodzajów szczotek i ich
zastosowania
„Moje przybory toaletowe” – scenki sytuacyjne, uświadamianie zakazu dzielenia się z
innymi osobami własnymi przyborami toaletowymi
„W łazience” − układanie obrazka z części, ćwiczenie spostrzegawczości














Wspólne porządkowanie sali
Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne
„Przedszkolaczek” − słuchanie wiersza J. Korczakowskiej i analiza jego treści,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się
„Kłopot Hani” − scenka sytuacyjna, podejmowanie próby radzenia sobie w trudnych
sytuacjach
„W kąpieli” − zabawy badawcze z wykorzystaniem przyborów toaletowych, obserwacja
przedmiotów podczas kontaktu z wodą
Zabawy słowno-ruchowe
„Kino w łazience” – słuchanie treści inscenizacji W. Chotomskiej i jej analiza,
budowanie wypowiedzi zgodnie z tematem
„O czym marzą ząbki Kacpra?” − opowiadanie ilustrowane pacynką na temat higieny
jamy ustnej, uświadomienie konieczności dbania o zęby
Zabawy logopedyczne
„Porządek” − rozmowa kierowana na temat sposobów dbania o porządek w otoczeniu,
swobodne wypowiedzi dzieci
„Ręczniki” − zabawy matematyczne, porównywanie długości ręczników i ich kształtów,
określanie kolorów i wzorów
„Mój ręcznik” − praca plastyczna
„Bakterie” – nauka piosenki i zabawa ilustracyjna przy piosence
„Myjnia samochodowa” – ilustracja ruchowa do słów rymowanki
Realizowane obszary podstawy programowej:

14.2., 14.3., 14.5., 14.6., 10.3., 5.4., 2.1., 2.4., 2.5., 5.1., 5.2., 4.1., 4.2., 4.3., 1.2., 1.3.,
8.2., 3.1., 3.3., 3.4., 6.3., 7.2., 13.5., 9.2.,
III. Kto jest zdrowy jak ryba?
Cele operacyjne
Dziecko:
 poznaje wartości odżywcze wybranych
napojów i produktów.
 uczy się podstawowych zasad segregacji
śmieci.
 potrafi odpowiednio się zachować na spacerze i w miejscu publicznym.
 stosuje zwroty grzecznościowe.
 nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach.
 wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu.
 integruje się z grupą
 doskonali artykulację
 wie, że picie wody i soków jest zdrowe
 zgodnie wykonuje wspólną pracę plastyczno-techniczną,
 doskonali sprawność ruchową























słucha wiersza i udziela odpowiedzi na zadane pytania
poznaje zasady zdrowego odżywiania
rozpoznaje i nazywa produkty zdrowe i niezdrowe
rozwija sprawność manualną
doskonali czynności samoobsługowe
zna zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki
zna zasady zachowania się podczas spaceru i w miejscu publicznym
potrafi wybrać w sklepie zdrowe produkty
uczy się formułowania wypowiedzi używanych podczas zakupów
stosuje zwroty grzecznościowe
zgodnie uczestniczy w zabawie
przelicza w dostępnym zakresie
uwrażliwia się na różne elementy muzyki
doskonali artykulację
opisuje kolory i kształty przedmiotów
samodzielnie nakrywa do stołu
doskonali umiejętności społeczno-emocjonalne
próbuje zdefiniować pojęcie choroba i wskazać jej przyczyny
rozumie konieczność korzystania z pomocy lekarza, pielęgniarki podczas choroby
nabywa pozytywnych wzorców zachowania wymaganych podczas wizyty w gabinecie
lekarskim
zna słowa piosenki
ilustruje ruchem słowa piosenki
wykonuje pracę plastyczną
Aktywność i działalność dziecka:















Zabawy logopedyczne
„Smakuję i nie choruję” − degustacja wody i soków owocowych, zwrócenie uwagi na
ich wartości zdrowotne
„Plastikowe butelki” − rozmowa kierowana na temat właściwego wykorzystania
butelek po wodzie i ich segregowania, wdrażanie do zachowań proekologicznych
Zabawy ruchowe
Zabawy słowno-ruchowe
„Na zdrowie” − słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej i rozmowa o zdrowym
odżywianiu, uświadomienie dzieciom wartościowych składników pożywienia
„Dwa talerzyki” – zabawa dydaktyczna, wskazywanie produktów zdrowych i
niezdrowych, ćwiczenie klasyfikacji
„Mój talerzyk” − praca plastyczna
„Zdrowe zakupy” – zabawa dydaktyczna
„Nasz sklepik” – zabawa tematyczna
Samodzielne zabawy w sklep z wykorzystaniem kupionych produktów
Zabawy muzyczne
„Zdrowe, kolorowe”– zabawa słowna, opisywanie wyglądu produktów, próby dzielenia
krótkich nazw na sylaby
„Przyjęcie dla koleżanek i kolegów” – zabawa dydaktyczna, prawidłowe i estetyczne
nakrywanie do stołu, przestrzeganie zasad kultury przy stole,
Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne




„Choroba to…” − rozmowa kierowana na podstawie ilustracji, wzbogacanie słownika
czynnego, wdrażanie do dbania o własne zdrowie
„Będę lekarzem” – zabawa dydaktyczna, wyszukiwanie akcesoriów lekarskich spośród
innych przedmiotów
„Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne
„Katar” – nauka piosenki i zabawa ilustracyjna
Realizowane obszary podstawy programowej:

1.2., 3.1., 5.1., 5.2., 5.4., 2.5., 12.2., 10.1., 14.3., 14.5., 14.6., 3.3., 4.2., 9.2., 6.2., 13.1.,
8.2., 2.2., 7.2., 8.1.
Edukacja matematyczna.
Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka
1. Ustalanie, że po zmianie typu „dodać” – jest więcej, a po zmianie typu „odjąć” – jest mniej.
Przebieg ćwiczeń:

Dzieci oglądają zgromadzone przedmioty (klocki, kasztany, fasolę, patyczki)i
stwierdzają „jest tyle”; nauczycielka dokłada garść, a one określają efekt tej zmiany

Dzieci oglądają zgromadzone przedmioty i stwierdzają „jest tyle”; nauczycielka zabiera
garść, a one określają efekt tej zmiany
2. Wdrażanie dzieci do precyzji w ustalaniu wyniku dodawania i odejmowania (małe liczebności)
przykłady:
 Masz jeden kasztan, dam ci jeszcze jeden. Ile masz?
 Masz trzy fasolki, daj mi dwie. Ile ci zostało?
 Daj lalce jeden klocek, i jeszcze jeden klocek. Ile klocków ma lalka?
 Daj misiowi trzy klocki, miś odda dwa. Ile mu zostanie?
3. Rozdawanie przedmiotów tak, żeby każdy miał tyle samo
Przykładowe sytuacje:
 Rozdaj dzieciom kredki (kubki, jabłka, klocki itp.), każdy ma mieć po jednej
 Rozdaj lalkom (siedzą rzędem) po dwa kasztany (klocki, kredki itp.)
Download