deklaracja pochodzenia sprzetu i oswiadczenie sprzedawcy

advertisement
DEKLARACJA POCHODZENIA SPRZETU I OŚWIADCZENIE
SPRZEDAWCY
Wystawca deklaracji:
………………………………………………………………………………………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297§ 1 k.k i art.
233§ 1 k.k. oświadczam, iż sprzęt niżej wymieniony o wartości
1) …………………………………………… cena …………………………………………….
2) …………………………………………… cena ……………………...…………………….
będący przedmiotem sprzedaży pomiędzy
………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko/nazwa i adres sprzedającego)
a
………………………………………………………………………………………………………
(Imię nazwisko/nazwa i adres kupującego)
został zakupiony od
………………………………………………………………………………….……………..…….
(Imię i nazwisko/nazwa i adres poprzedniego właściciela)
Dnia …………… w miejscowości …………………………Kraj …………………………
Ponadto oświadczam, iż w/w sprzęt w ostatnich 7 latach nie został
zakupiony ze środków pomocy krajowej, w tym środków Funduszu Pracy
lub wspólnotowej.
Wartość sprzętu odpowiada cenom rynkowym i jest niższa niż wartość podobnego
sprzętu nowego.
Oświadczam, że używany sprzęt posiada odpowiednie właściwości techniczne oraz
odpowiada stosownym normom i standardom.
………………………………………………….
Miejscowość, data wystawienia deklaracji
…………………………………..
Podpis (pieczątka) Sprzedawcy
Download