Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie

advertisement
Załącznik nr 7
Wzór umowy
UMOWA
zawarta w dniu …………. w Lublinie pomiędzy:
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin reprezentowanym przez:
1. Prof. dr hab. Ryszarda Dębickiego –Prorektora ds. Badań Naukowych i
Współpracy Międzynarodowej,
przy kontrasygnacie Kwestora
zwanym w treści umowy Zamawiającym, a:
…………….., z siedzibą, NIP……………
REGON…………
, KRS………………..
reprezentowanym przez: ……………………………….
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
§1
Podstawa umowy
Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o
dokonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113
poz. 759 – z późniejszymi zmianami).
Zakup urządzeń w ramach niniejszej umowy współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu
pt. „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk
pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS”
§2
Przedmiot umowy, termin dostawy i cena
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności fabrycznie nowych urządzeń
zgodnie zwanych dalej „towarem” i wydać mu towar zgodny z ofertą nr …z dnia
…………. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
1. Część 1…………
2. Cześć 2…………….
Uwaga: w przypadku, gdy w zakresie dostawy występuje sprzęt komputerowy, to jego
dostawa nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia potwierdzonego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. Towar określony w ust.1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na
adres:
Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Sztuk Pięknych, Al. Kraśnicka 2B, pok. 7, 20-718
Lublin, osoba kontaktowa: Monika Matiaszek tel. 664974029
3. Wykonawca ubezpieczy towar do momentu przyjęcia go przez Zamawiającego.
4. Do towaru stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca dołączy gwarancję i instrukcję
obsługi w języku polskim.
5. Cena brutto towaru wynosi:
1. Część 1……………….
2. Część 2………………………….
Cena zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług,
podatek akcyzowy oraz opusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika,
opakowania, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty odprawy celnej w ramach
importu bezpośredniego, instalacji i pierwszego uruchomienia i instrukcji obsługi.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w
wysokości 0% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.
U. nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.)
Warunki
gwarancji
i
§3
Gwarancja i serwis
serwisu, zgodnie z ofertą
nr
1
z
dnia…………………
§4
Odbiór towaru
1. Ilościowego i technicznego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego.
2. Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokółem, podpisanym przez przedstawicieli
każdej ze stron.
3. Osoby odpowiedzialne za odbiór sprzętu oraz podpisywanie protokołów odbioru:
Dariusz Czerwiński, tel. 500367741
§5
Postanowienia finansowe i handlowe
1. Podstawę do zapłaty ceny za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na
podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zgodność dostawy z wymaganiami
określonymi niniejszą umową.
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z
ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w zapłacie.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
712-010-36-92
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
………………………….
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają
stosowanie następujących kar umownych:
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 7 dni roboczych licząc od
dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,1 % ceny za przedmiot sprzedaży za każdy dzień zwłoki
w jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad, lecz nie więcej niż 10 % ceny.
1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny
przedmiotu sprzedaży z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 30 dni
od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na
okres dłuższy niż 7 dni;
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy;
3) w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego
dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej Umowy.
4. W razie odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Zamawiający ma
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt
1.2, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy
szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.
5. W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, przepis § 6 ust. 1 pkt 1.2 nie ma
zastosowania.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz
osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w piśmie powierzyć
realizacji umowy innemu Wykonawcy.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający
może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 7. Przepis § 6 ust. 1 pkt 1.2
stosuje się odpowiednio.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod
rygorem ich nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd
w Lublinie.
7. Wykonawca deklaruje gotowość do poddania się w każdej chwili audytowi ze strony
UMCS oraz kontrolom przez uprawnione podmioty krajowe i europejskie.
8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards