O sieciach komputerowych Zadania sieci komputerowych Co to jest

advertisement
Zadania sieci komputerowych
Dostęp do jak największej ilości danych przez
jak największa liczbę użytkowników.
Połączenie komputerów – zwiększenie zasobów
i możliwość korzystania z nich przez wielu
użytkowników jednocześnie.
Najważniejsze usługi sieciowe:
O sieciach komputerowych
R. Robert Gajewski
omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski
www.il.pw.edu.pl/~rg
[email protected]
!
!
!
!
Współużytkowanie drukarek, ploterów czy
modemów podłączonych do innych komputerów,
Używanie programów zainstalowanych na innych
komputerach.
Aktualizowanie danych z różnych komputerów we
wspólnej bazie
Przesyłanie poczty elektronicznej.
2•12
Co to jest sieć?
System wielodostępowy
Sieć komputerowa (network) to:
!
!
System wielodostępowy opiera się na
komputerze centralnym posiadającym system
operacyjny i oprogramowanie, z którym
podłączone są terminale.
Komputer centralny jest zwykle maszyną typu
mainframe.
Przykładem systemu wielodostępowego jest sieć
bankomatów, które spełniają rolę terminali, które
w momencie korzystania z nich łączą się z
komputerem w banku w celu zrealizowania
transakcji.
grupa komputerów oraz urządzeń takich jak drukarki,
które są połączone ze sobą za pomocą łączy.
Pomiędzy poszczególnymi komputerami istnieje
możliwość:
!
!
wymiany informacji oraz
dzielenie jej zasobów.
Transmisja danych pomiędzy urządzeniami w
sieci odbywa się za pomocą
!
!
!
!
przewodów metalowych,
światłowodów,
podczerwieni
bądź fal radiowych.
3•12
© 2004, R. Robert Gajewski
4•12
Terminale
!
!
Najprostsza sieć powstaje przez połączenie
dwóch komputerów.
Podstawowym kryterium podziału sieci
komputerowych jest obszar zajmowany przez
siec.
Monitora,
Klawiatury,
Elektroniki sterującej.
Terminal inteligentny poosiada posiada
procesor, pamięć i pewną formę oprogramowania
umożliwiająca przetwarzanie danych.
Terminal nieinteligentny wszystkie operacje
wykonuje za pośrednictwem komputera
centralnego.
5•12
© 2004, R. Robert Gajewski
Rodzaje sieci
Terminal to urządzanie przeznaczone do
komunikowania się z komputerem centralnym
składające się z:
!
© 2004, R. Robert Gajewski
© 2004, R. Robert Gajewski
!
!
!
6•12
LAN – Local Area Network
MAN – Municipal Area Network
WAN – Wide Area Network
© 2004, R. Robert Gajewski
1
O serwerach...
O sieciach...
Do zarządzania siecią służy serwer – główny
komputer w sieci wykonujący określone usługi na
rzecz innych komputerów.
!
!
!
!
!
!
Stosuje się także sieci bez wydzielonego serwera
– równorzędne lub równoprawne.
Intranet to wewnętrzna sieć lokalna w
przedsiębiorstwie lub instytucji, zbudowana o
technologię wykorzystywaną w sieci WWW.
Serwer WWW udostępnia swoje zasoby na rzecz
tej instytucji.
Grupa robocza to grupa użytkowników sieci
mająca zdefiniowane dla niej zasoby programowe
i sprzętowe. W obrębie jednego intranetu może
być wiele takich grup.
Serwer sieciowy – wspólne korzystanie z zasobów
sieci
Serwer baz danych – wspólne korzystanie z danych
Serwer WWW – wspólne korzystnie ze stron WWW
Serwer FTP – wspólne korzystnie z usług pobierania
plików
Serwer druku – wspólne korzystanie z drukarek
Serwer aplikacji – wspólne korzystanie z
programów.
7•12
© 2004, R. Robert Gajewski
8•12
Komputery w sieci
Rodzaje połączeń
Komputery pracujące w sieci możemy podzielić na:
Serwery
!
!
!
© 2004, R. Robert Gajewski
Ze względu na rodzaj wykorzystywanego medium
połączeniowego rozróżniamy sieci:
Dedykowane - umożliwiające użytkownikom dostęp
do swoich usług, nie można na nich uruchamiać
programów,
Niededykowane, umożliwiające dostęp do aplikacji,
plików, drukarek,
Specjalizowane, przeznaczone do realizacji
specjalnych usług, takich jak obsługa poczty
elektronicznej.
!
!
przewodowe i
bezprzewodowe.
W sieciach LAN wykorzystuje się
!
!
!
przewody koncentryczne bądź
skrętkę,
rzadziej światłowody.
Stacje robocze.
9•12
© 2004, R. Robert Gajewski
10•12
Słownictwo (1)
Wewnątrz sieci...
Karta sieciowa nazywana także adapterem
sieciowym jest specjalną kartą rozszerzającą ,
której zadaniem jest połączenie komputerów w
sieć.
Zasoby sieciowe to wszystkie urządzenia, które
są dostępne dla użytkowników sieci.
Stacja robocza to komputer pracujący w sieci
umożliwiający korzystanie z jej zasobów. Jest
przeznaczona do wykonywania określonych zadań
za pomocą aplikacji bądź programów
narzędziowych.
11•12
© 2004, R. Robert Gajewski
© 2004, R. Robert Gajewski
Regeneratory to urządzenia mające za zadanie
utrzymanie fizycznej komunikacji między stacjami
roboczymi a serwerem.
!
!
12•12
Koncentrator (hub) to elementarny węzeł
komunikacyjny w sieci LAN umożliwiający łączenie i
rozgałęzianie dróg komunikacyjnych.
Wzmacniak (repeater) to urządzenie sieci lokalnej
wzmacniające sygnał, dzięki czemu istnieje możliwość
rozszerzenia sieci.
© 2004, R. Robert Gajewski
2
Międzysieciowo...
Protokół
Podstawowym pojęciem związanym z
komunikacją w sieci jest
Druga grupa obejmuje urządzenia umożliwiające
połączenie między sieciami
!
!
!
!
Most (bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej
jednakowe sieci umożliwiające przesyłanie danych
między nimi.
Router – umożliwia połączenie sieci LAN i WAN
Brama (gateway) łączy sieci o różnych sposobach
przesyłania danych
13•12
© 2004, R. Robert Gajewski
!
Protokół to zbiór reguł określający:
!
!
!
!
© 2004, R. Robert Gajewski
W 1978 utworzono standard OSI – Open System
Interconnection.
Określił on i zdefiniował sześć warstw przesyłania
informacji
!
!
!
!
17•12
aplikacyjna zajmuje się bezpośrednim świadczeniem
usług sieciowych użytkownikowi
prezentacyjna zajmuje się interpretacją danych, ich
kodowaniem i dekodowaniem
16•12
Standard OSI (2)
!
© 2004, R. Robert Gajewski
Standard OSI (1)
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) –
opracowany w 1985 przez IBM, używany w
środowisku Windows
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) – opracowany w latach ’70 przez
agencję DARPA na zlecenie Departamentu
Obrony USA.
IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequentoial
Packet Exchange) – używany do transmisji w
sieciach opartych na systemie Novell Netware
!
zasady nawiązywania komunikacji,
szybkość transmisji,
format przesyłania danych oraz
sposób potwierdzenia przyjęcia informacji pomiędzy
urządzeniami w sieci komputerowej.
14•12
Protokoły
15•12
protokół i
struktura protokołu.
© 2004, R. Robert Gajewski
Topologie sieci (1)
transportowa zajmuje się sprawdzaniem
poprawności informacji przekazywanych między
komputerami
sieciowa zajmuje się przekazywaniem danych przez
sieć, dzieląc je na pakiety i zaopatrując je w adresy
odbiorcy
łącza (transmisji) danych zajmuje się tworzeniem tzw.
ramki, zawierającej adres sieciowy nadawcy i
odbiorcy, informacje o długości.
fizyczna zajmuje się sprzętową stroną przesyłania
informacji
© 2004, R. Robert Gajewski
Topologia gwiazdy
!
!
Wszystkie komputery połączone są z jednym
komputerem, który pełni rolę serwera.
Wymiana danych następuje za pomocą serwera.
Topologia pierścienia
!
!
!
18•12
W rozwiązaniu tego typu kabel tworzy pętlę.
Wszystkie komputery uczestniczą w przesyłaniu
sygnału i jego regeneracji.
Zaletą tego podejścia jest małe zużycie kabla.
© 2004, R. Robert Gajewski
3
Standardy sieci (1)
Topologie sieci (2)
Arcnet
!
Topologia podwójnego pierścienia
!
!
Połączenia między stacjami sieci są podwójne.
Przesyłanie danych odbywa się w przeciwnych
kierunkach.
!
standard sieci lokalnych, umożliwiał transport z
prędkością 2,5 Mbps.
Sieć budowana była w oparciu o magistralę przy
wykorzystaniu kabla koncentrycznego.
Ethernet
Topologia magistrali
!
Attached Resource Computer Network – pierwszy
!
Wszystkie komputery pracujące w sieci dołączone są
do jednego odcinka przewodu – magistrali.
Standard sieci lokalnych opracowany w 1976 przez
Xerox, Dec i Intel, określający techniczne zasady
transmisji danych do 10 Mbps.
FastEthernet
!
19•12
© 2004, R. Robert Gajewski
Standard umożliwiający transmisję z prędkością do 100
Mbps
20•12
© 2004, R. Robert Gajewski
Standardy sieci (2)
TokenRing
!
Prędkość 4-16 Mbps budowana w topologii pierścień.
FDDI
!
Transmisja do 100 Mbps, topologia podwójnego
pierścienia, światłowód.
ATM
!
Asynchronous Transfer Mode, transmisja do 622 Mbps
21•12
© 2004, R. Robert Gajewski
22•12
© 2004, R. Robert Gajewski
23•12
© 2004, R. Robert Gajewski
24•12
© 2004, R. Robert Gajewski
4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards