normalizacja i Zarządzanie jakością w logistyce

advertisement
NORMALIZACJA I ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE
Początki normalizacji
Normalizacja towarzyszy rozwojowi cywilizacji
od tysięcy lat. Jej ślady można znaleźć w kodeksach
praw czy zasadach budownictwa.
• Kodeks Hammurabiego babiloński zbiór praw
zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e.
• Księga Umarłych zawierająca zasady budowania
egipskich piramid.
• Około 1200 r. p.n.e. za panowania Ramzesa III w
Egipcie wprowadzono listy towarowe zawierające
wymagania stawiane towarom.
• Wprowadzenie jednolitych walut narodowych
stanowi przejaw normalizacji.
Etapy rozwoju normalizacji
•
•
•
•
Rozwój normalizacji na świecie przechodził
dotychczas przez cztery etapy:
normalizację zakładową,
branżową,
państwową,
międzynarodową.
Etapy rozwoju normalizacji –
normalizacja zakładowa
W XIX wieku w krajach rozwiniętych gospodarczo,
nastąpiło ujednolicanie i dopasowywanie przez
przedsiębiorstwa przemysłowe wymiarów
produkowanych wyrobów, zmniejszanie zbędnej
różnorodności (zastosowanie standardowych, wymiennych
części produktów sprawiło, że procesy produkcyjne uległy
uproszczeniu i automatyzacji, zmniejszone zostały wymagania
kwalifikacyjne dla pracowników, a sprzedaż mogła być
wykonywana przez pośredników).
Etapy rozwoju normalizacji –
normalizacja branżowa
W II połowie XIX w. dostrzeżono potrzebę
ujednolicania parametrów produktów pomiędzy
producentami, co zapoczątkowało etap normalizacji
branżowej.
Specjalizacja przedsiębiorstw w produkcji określonych
wyrobów spowodowała, że zauważono konieczność
standaryzacji tych części produktów, które mogły być
łączone z wyrobami innych producentów (rozwój giełd
towarowych).
Dalszym krokiem było powstawanie norm zawierających
definicje, terminy, oznaczenia i symbole powszechnie
stosowane.
Etapy rozwoju normalizacji –
normalizacja państwowa
Niedobór wykwalifikowanych pracowników, szybki rozwój
przemysłu oraz rosnący popyt w początkach XX wieku
spowodował konieczność powstania uregulowań krajowych.
Pierwsze organizacje normalizacyjne powstały
w początkach XX wieku.
• W 1901 roku powstał jako pierwszy organ normalizacyjny
Komitet Normalizacji Mechaniki, przekształcony w
1918 roku w Brytyjską Organizację Normalizacyjną
(BSI).
• Niemiecki Komitet Normalizacyjny w 1917 r. (obecnie
DIN)
• Komitet Normalizacyjny w Stanach Zjednoczonych w
1918 r.
Etapy rozwoju normalizacji –
normalizacja państwowa
• Początki polskiej normalizacji sięgają wieków średnich
(np. przyjęcie jednolitych jednostek miar soli w żupach
solnych przez Kazimierza Wielkiego oraz znormalizowanie
wymiarów cegieł przez Zygmunta Augusta). Podstawy
współczesnej normalizacji stworzyły giełdy towarowe.
• Pierwsze przesłanki normalizacji krajowej miały miejsce
w początkach dwudziestolecia międzywojennego
w dziedzinie energetyki w Ustawie Elektrycznej z dn. 21
marca 1922 r. (Dz.U. z 1935 r., nr 17, poz.98).
• W dniu 2 lipca 1923 r. został powołany Komitet Techniczny,
który został następnie przekształcony w Polski Komitet
Normalizacyjny.
Etapy rozwoju normalizacji –
normalizacja międzynarodowa
•
Pierwszą międzynarodową organizacją
normalizacyjną była IEC (International Electrotechnical
Commision) – Międzynarodowa Komisja
Elektrotechniczna powołana w 1904 roku w związku
z szybkim rozwojem przemysłu elektrotechnicznego.
Jej zadania dotyczyły wówczas ujednolicania
parametrów wytwarzanej energii elektrycznej, jak
i wyrobów z niej korzystających. Obecnie IEC
realizuje swoje działania w ścisłej współpracy z ISO.
Etapy rozwoju normalizacji –
normalizacja międzynarodowa
•
Organizacje normalizacyjne, wobec rozwoju
współpracy międzynarodowej, powołały w roku
1926 w Szwajcarii Międzynarodową Federację
Krajowych Jednostek Normalizacyjnych, której
rolą była przede wszystkim wymiana informacji.
Jej działanie zostało przerwane przez wybuch II
wojny światowej, a w roku 1942 zawieszono
działalność Federacji.
Etapy rozwoju normalizacji –
normalizacja międzynarodowa
•
Na bazie tej organizacji z inicjatywy Komitetu
Koordynacyjnego Norm ONZ w roku 1947, po
decyzji delegatów z 25 krajów zebranych na
konferencji w Londynie, utworzono nową jednostkę,
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
(ISO), której zadaniem było tworzenie norm
międzynarodowych, do których miały być
dostosowywane normy krajowe.
•
Obecnie ISO zrzesza ponad 80 jednostek
normalizacyjnych oraz przedstawicieli około 30
krajów nie posiadających własnego systemu
normalizacyjnego.
Normalizacja
Normalizacja to działalność polegająca na analizowaniu wyrobów,
usług i procesów w celu zapewnienia:
• funkcjonalności i użyteczności,
• zgodności (kompatybilności) i zamienności,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• ograniczenia (zbędnej) różnorodności.
Wyniki tych analiz podawane są do publicznej wiadomości
pod postacią norm lub przepisów technicznych.
Niektóre rozwiązania są traktowane jako faktyczne standardy
(standard de facto) pomimo braku formalnych norm.
Cele normalizacji
Celem normalizacji jest zastosowanie
w produkcji przemysłowej jednolitych wzorców, np.
znormalizowanie niektórych wyrobów pod
względem wymiarów i wykorzystywanych materiałów.
Takie działania wpływają na obniżenie kosztów,
umożliwiają masową produkcję, współpracę urządzeń
różnych producentów i wymianę zużytych części oraz
ułatwiają dokonywanie zamówień handlowych.
Etapy normalizacji
• klasyfikacja, czyli grupowanie według podobieństwa cech
charakterystycznych dla produktu,
• unifikacja, czyli ujednolicanie cech konstrukcyjnych
i wymiarowych części maszyn w celu umożliwienia ich
zamienności,
• typizacja, czyli ujednolicenie konstrukcji w celu uproszczenia
produkcji (i obniżenia kosztów) oraz ułatwienia eksploatacji.
Działalnością normalizacyjną zajmują się agendy państwowe,
grupy zainteresowania (na ogół tworzone z inicjatywy
producentów), oraz niezależne organizacje międzynarodowe.
Normalizacja
Przedmiotem normalizacji może być wyrób, proces
lub usługa, a więc zarówno dowolny materiał,
składnik, wyposażenie, jak i procedura, metoda,
system zarządzania lub obszar działalności.
Wyróżnia się normalizację:
• formalną (odbywa się na poziomie krajowym,
regionalnym i międzynarodowym),
• nieformalną (prowadzona przez branże,
stowarzyszenia, urzędy).
Normalizacja
Do wiodących międzynarodowych organizacji
normalizacyjnych zalicza się:
• ISO Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną
Skrót: isos – (grec.) równy, jednakowy, jednorodny
• IEC Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną Elektrotechniczną
• ITU Międzynarodową Unię
Telekomunikacyjną
Normalizacja
Do europejskich organów normalizacyjnych zalicza się:
• Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN)
• Europejski Komitet Normalizacyjny
Elektrotechniki (CENELEC)
• Europejski Instytut Norm telekomunikacyjnych
(ETSI)
Normalizacja
Krajową jednostką normalizacyjną w Polsce jest
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).
Do zadań PKN należy m. in.:
1. określanie stanów i kierunków normalizacji,
2. organizowanie i nadzorowanie działań związanych
z opracowaniem i rozpowszechnianiem Polskich
Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
3. zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i
innych dokumentów normalizacyjnych,
Normalizacja
4. reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej
w międzynarodowych i regionalnych organizacjach
normalizacyjnych,
4. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej,
wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej
normalizacji,
4. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych
z normalizacją.
Polska będąc członkiem CEN, jest zobowiązana do nadania normie
europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzenia jakichkolwiek
zmian.
Normalizacja nieformalna - przykłady
• Branża technologii informacyjnych
i komunikacyjnych ITC
• Branża rolno-spożywcza Global Food
Safety Intiative (GFSI)
• GLOBALGAP certyfikacja produktów rolniczych
realizowana przez ponad 100 niezależnych
organizacji
Normalizacja nieformalna - przykłady
• BRC Global Standards dotyczący certyfikacji
w zakresie produkcji, pakowania, magazynowania
i sprzedaży bezpiecznej żywności i wyrobów
konsumenckich.
• International Social and Environmental
Accreditation and Labelling Alliance – normy
odnoszące się do aspektów społecznych
i środowiskowych, ekoetykietowania
zrównoważonego zarządzania zasobami
naturalnymi.
Pojęcie jakości definiowane przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną ISO
Jakość to „stopień, w jakim zbiór inherentnych
właściwości spełnia wymagania”.
Przy czym dodaje się, że termin „jakość” można
stosować z takimi przymiotnikami, jak: niska,
dobra, doskonała, oraz że sformułowanie
„inherentny” jako przeciwny do „przypisany”,
oznacza tkwiący w istocie czegoś, szczególnie
jako stała właściwość.
Systemy zarządzania jakością - geneza
• 1946r. W Londynie zostaje utworzona przez 25 państw,
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO.
Oficjalnie powstała 23 lutego 1947 r.
Systemy zarządzania jakością – najnowsza edycja
czterech podstawowych norm ISO serii 9000
• ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością.
Podstawy i terminologia,
• ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością.
Wymagania.
• ISO 9004:2009 Zarządzanie mające na celu
osiąganie trwałego sukcesu organizacji –
Podejście poprzez zarządzanie jakością.
• ISO 19011:2002 Wytyczne dotyczące
audytowania systemów zarządzania jakością
i/lub zarządzania środowiskowego.
Systemy zarządzania jakością – znaczenie norm
ISO serii 9000
• Obecnie na całym świecie systemy zarządzania
jakością oparte na wymaganiach zawartych w
normie ISO 9001 są najczęściej stosowane w
praktyce gospodarczej zarówno przez
organizacje produkcyjne jak i usługowe,
państwowe oraz prywatne we wszystkich
sektorach gospodarki.
• Na koniec 2008 r. na całym świecie wydano
ponad 982 tys. certyfikatów ISO 9000 w 176
krajach (w Polsce 11 tys. przedsiębiorstw).
Systemy zarządzania jakością – znaczenie norm
ISO serii 9000
• Firmy lotnicze, zbrojeniowe, elektrotechniczne,
komputerowe, współpracują wyłącznie z
dostawcami mającymi certyfikat ISO.
W upowszechnieniu tych norm uczestniczą
również firmy ubezpieczeniowe, które poprzez
system rabatów w taryfach składek oraz
wymagań zawartych w ogólnych warunkach
ubezpieczeń promują przedsiębiorstwa mające
certyfikat.
Systemy zarządzania jakością – motywy
wprowadzenia norm ISO 9001
• wejście do sieci dostawców znanych producentów,
• wzrost wiarygodności producenta lub dostawcy,
• racjonalizacja elementów zarządzania i organizacji
pracy,
• ograniczenie strat wynikających z niedopasowania
wyrobu lub usługi do wymagań rynku,
• obniżenie kosztów braków wewnętrznych i napraw
gwarancyjnych,
• wzrost konkurencyjności wyrobu lub usługi na rynkach
zagranicznych.
Systemy zarządzania jakością
Należy pamiętać, że:
Normy serii ISO 9000 nie są normami
technicznymi opisującymi parametry
techniczne, jakie powinien spełniać produkt
lub usługa.
Normy te opisują jedynie zasady zarządzania
przedsiębiorstwem mogące pomóc w
zapewnieniu odpowiedniej jakości produktu
lub usługi. To rodzina norm w zakresie dobrej
praktyki zarządzania.
Systemy zarządzania jakością
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
ISO nie przeprowadza procedury
certyfikacyjnej swoich norm, nie wystawia
certyfikatów i nie kontroluje procesu
wydawania certyfikatów przez inne
organizacje.
Ważne:
• Należy rozróżniać wymagania dotyczące
systemów zarządzania jakością i wymagania
dotyczące wyrobów.
• W normie ISO 9001 nie ma wymagań
dotyczących wyrobów. Mogą one być
wskazane przez klientów, organizację
przewidującą wymagania klientów lub zawarte
w stosownych przepisach.
ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania
Struktura normy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zakres normy.
Normy powołane.
Terminy i definicje.
System Zarządzania jakością.
Odpowiedzialność kierownictwa.
Zarządzanie zasobami.
Realizacja wyrobu.
Pomiary, analiza, doskonalenie.
ISO 9004 Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego
sukcesu organizacji. Podejście poprzez zarządzanie jakością
• Nowa trzecia edycja ISO 9004 zawiera opis modelu
systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest
proces.
• ISO 9004:2009 unieważnia i zastępuje ISO 9004:2000
• Najistotniejszą zmianą w strukturze normy jest to, że
jej zasadniczą część otwiera omówienie wytycznych
dotyczących zarządzania organizacją nakierowaną na
osiąganie trwałego sukcesu, a nie wytycznych
dotyczących budowy systemy zarządzania jakością
ISO 9004 Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego
sukcesu organizacji. Podejście poprzez zarządzanie jakością
• Trwały sukces – sprawność organizacji w osiądaniu
celów na dłuższą metę (Klauzula 3.1).
• Środowisko organizacji – połączenie zewnętrznych i
wewnętrznych czynników i warunków, które mogą
wpływać na osiąganie celów organizacji i jej
postępowanie wobec zainteresowanych stron
(Klauzula 3.2).
ISO 9004 Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego
sukcesu organizacji. Podejście poprzez zarządzanie jakością
•
•
•
•
•
•
Norma oprócz wstępu składa się z następujących
części:
Zarządzanie dla trwałego sukcesu organizacji.
Strategia i polityka.
Zarządzanie zasobami.
Zarządzanie procesem.
Monitorowanie, pomiary, analiza i przegląd.
Doskonalenie, innowacje i wiedza.
ISO 9004 Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego
sukcesu organizacji. Podejście poprzez zarządzanie jakością
Wytyczne zawarte w normie promują wykorzystanie
samooceny jako ważnego narzędzia umożliwiającego
organizacjom:
• porównanie osiąganego poziomu dojrzałości, na
którą składa się: przywództwo, strategia, system
zarządzania, zasoby i procesy,
• identyfikację słabych i mocnych stron,
• określenie możliwości działań doskonalących lub
innowacji.
Rozszerzony model systemu zarządzania jakością, którego podstawą
jest proces, zawierający elementy zarówno ISO 9001, jak i ISO 9004
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Geneza zarządzania środowiskowego w organizacji
•
•
•
•
Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego jest
zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania organizacją.
Do najważniejszych koncepcji idei formalnego, normatywnego
systemu zarządzania środowiskowego zaliczyć należy:
Koncepcję rozwoju zrównoważonego,
Audyty środowiskowe oraz wymagania prawne w zakresie
ochrony środowiska,
Filozofię kompleksowego zarządzania jakością,
Systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami normy
ISO 9001.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Geneza zarządzania środowiskowego w organizacji.
System zarządzania środowiskowego – to część
systemu zarządzania organizacji, wykorzystywana do
opracowania i wdrożenia jej polityki środowiskowej
i zarządzania jej aspektami środowiskowymi.
System zarządzania jest zbiorem wzajemnie
powiązanych elementów wykorzystywanych do
ustanowienia polityki i celów oraz osiągania tych
celów. Obejmuje on strukturę organizacyjną,
planowanie, odpowiedzialność, praktyki, procedury,
procesy i zasoby [Definicja wg ISO 14001].
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Rodzina norm serii ISO 14000
Seria norm dotyczących zarządzania środowiskowego
składa się z norm systemowych i narzędziowych
• Normy systemowe (ISO 14001 i ISO 14004) opierają
się na realizacji polityki środowiskowej
przedsiębiorstwa oraz wynikających z niej celów i
zadań środowiskowych
• Normy narzędziowe (ISO 14040, ISO 14030, ISO
14020, ISO 14011 itd.) wspomagają organizację w
realizacji polityki środowiskowej, celów oraz zadań
środowiskowych
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Rodzina norm serii ISO 14000
•
•
•
•
•
•
Przesłanki wdrażania systemu środowiskowego:
Troska o środowisko,
Przyjęta strategia rozwoju przedsiębiorstwa,
Założenie rozwoju posiadanego systemu zarządzania
jakością wg normy ISO 9001,
Wpływ zainteresowanych stron na działalność
przedsiębiorstwa,
Możliwość zwiększenia eksportu produktów
przedsiębiorstwa,
Doskonalenie efektów działalności środowiskowej,
plany zwiększenia udziału w rynku.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Rodzina norm serii ISO 14000
•
•
•
•
•
•
Korzyści wynikające z systemowego podejścia do zarządzania
środowiskowego:
Zmiana świadomości środowiskowej pracowników pobudzająca
odpowiedzialność na wszystkich poziomach organizacji,
Zapewnienie zgodności wymaganiami prawnymi i innymi,
Poprawę sterowania operacyjnego i procedur w zakresie działań
środowiskowych,
Redukcję emisji do powietrza, wycieków i wytwarzanych
odpadów,
Poprawę wewnętrznej komunikacji i współpracy z partnerami,
Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
wynikające z celów, zadań, programów, okresowych audytów
oraz przeglądu i zarządzania.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Rodzina norm serii ISO 14000
Wdrażając system zarządzania środowiskowego,
przedsiębiorstwo musi zidentyfikować wszystkie
potencjalne zagrożenia środowiskowe związane
z jego działalnością, jak również przygotować się
w odpowiedni sposób
na wypadek wystąpienia
tych zagrożeń.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Rodzina norm serii ISO 14000
Korzyści (efekty) ekologiczne bardzo często idą w
parze z efektami ekonomicznymi, głównie za sprawą
rozwijanego systemu prawnego ochrony środowiska
w Polsce.
Przestaje być opłacalne uiszczanie kar i bardzo
wysokich opłat oraz pozostawianie nierozwiązanych
problemów zanieczyszczenia środowiska przez
zakłady czy inne organizacje.
Dodatkowo coraz częściej do głosu dochodzi opinia
publiczna, a więc można tutaj mówić o efektach
socjologicznych.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJI
Rodzina norm serii ISO 14000
•
•
•
•
Posiadanie systemu zarządzania środowiskowego może
wpływać na ograniczenie kosztów poprzez:
Poprawę skuteczności i efektywności bieżących procesów
(zmniejszenie zużycia surowców, energii i ilości odpadów oraz
odpowiednie utrzymanie maszyn i urządzeń).
Projektowanie wyrobów i usług w sposób pozwalający
ograniczyć zużycie zasobów naturalnych oraz negatywny
wpływ na środowisko, bez pogorszenia ich jakości.
Odpowiednie zagospodarowanie odpadów w całym cyklu
produkcyjnym (recykling i inne formy gospodarczego
wykorzystania odpadów).
Odpowiednie przygotowanie procesów magazynowania,
pakowania i logistyki.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – wymagania ogólne systemu zarządzania
środowiskowego
Doskonaląc system zarządzania środowiskowego
organizacja powinna zwrócić szczególną uwagę na:
• Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia.
• Zobowiązanie do zgodności z obowiązującym
ustawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska.
• Zapobieganie zanieczyszczeniom.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – wymagania ogólne systemu zarządzania
środowiskowego
•
•
•
•
Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego może
być osiągane poprzez:
Realizację ustalonych celów i zadań środowiskowych wyrażonych
przy pomocy wskaźników mających na celu ocenę efektów
działalności środowiskowej.
Wyznaczenie nowych, ambitnych celów i zadań środowiskowych.
Poprawę funkcjonowania systemu lub jego elementów poprzez
eliminowanie problemów i niezgodności środowiskowych,
identyfikowanie przyczyn niezgodności oraz podejmowanie
odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych.
Wprowadzanie innowacji mających na celu usprawnianie działań
w kierunku osiągania efektów środowiskowych.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – wymagania ogólne systemu zarządzania
środowiskowego
Wymagania zawarte w ISO 14001 mają charakter
uniwersalny, co oznacza, że norma może być stosowana
przez każdą jednostkę organizacyjną, np. zakład
produkcyjny, handlowy, urząd miejski czy wojewódzki,
szkoły, instytuty, firmy transportowe, przedsiębiorstwa
wodociągów i kanalizacji, energetyki cieplnej, składowiska
odpadów, oczyszczalnie ścieków.
Z chwilą podjęcia decyzji przez najwyższe kierownictwo o
wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego wg normy
ISO 14001 jej przepisy stają się obowiązujące. Ważne jest
też, że norma oparta jest na systemach wspieranych przez
udokumentowane procedury.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – polityka środowiskowa
Polityka środowiskowa jest opracowaną przez
przedsiębiorstwo deklaracją zamierzeń i zasad
związanych z całością prowadzonej
działalności stanowiącą ramy działań
podejmowanych przez jednostkę, a także
umożliwiającą określenie celów i zadań
środowiskowych.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – cele, zadania oraz programy środowiskowe
Cel środowiskowy definiowany jest jako ogólny cel
środowiskowy, spójny z polityką środowiskową, który
organizacja ustala sobie do osiągnięcia.
Zadanie środowiskowe to szczegółowe wymaganie
dotyczące efektów działalności, mające zastosowanie
do organizacji albo jej części, wynikające z celów
środowiskowych, które należy określić oraz
zrealizować aby osiągnąć te cele.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – cele, zadania oraz programy środowiskowe
•
•
•
•
•
W procesie wyznaczania celów i zadań należy wziąć
pod uwagę następujące elementy:
Wymagania prawne i inne, do których organizacja się
zobowiązała,
Znaczące aspekty środowiskowe,
Opcje technologiczne,
Wymagania finansowe, operacyjne i biznesowe,
Punkt widzenia zainteresowanych stron.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – cele, zadania oraz programy środowiskowe
•
•
•
•
•
•
Opracowanie realistycznych celów środowiskowych jest jednym
z najtrudniejszych elementów normy ISO 14001. Cele
środowiskowe mogą obejmować zobowiązania do:
Zredukowania odpadów i zmniejszenia wyczerpywania zasobów,
Zredukowania lub wyeliminowania uwolnień zanieczyszczeń do
środowiska,
Takiego projektowania wyrobów, aby zminimalizować ich wpływ
na środowisko podczas produkcji, użytkowania i likwidacji,
Nadzorowania wpływu źródeł surowców na środowisko,
Minimalizowania wszystkich znaczących niekorzystnych wpływów
nowych rozwiązań na środowisko,
Promowania świadomości środowiskowej wśród społeczeństwa.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO
14001 – ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Narzędziem służącym ocenie SZŚ jest audyt.
Audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany
proces uzyskiwania dowodów z audytu, oraz ich
obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia
kryteriów audytu SZŚ ustalonych przez organizację.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO
14001 – ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania
Środowiskowego
Audyty wewnętrzne powinny być wykonywane okresowo
w celu:
• Stwierdzenia, czy system zarządzania środowiskowego jest
zgodny z zaplanowanymi działaniami z zarządzaniem
środowiskowym.
• Ustalenia, czy system ten jest właściwie wdrożony i
utrzymywany.
• Dostarczenia kierownictwu przedsiębiorstwa informacji
dotyczących systemu zarządzania
środowiskowego stanowiących
wynik audytu.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY
ISO 14001 – przegląd zarządzania
•
•
•
•
•
•
•
•
Przegląd zarządzania przeprowadzany jest w odpowiednich odstępach
czasu, w celu zapewnienia ciągłej przydatności i skuteczności SZŚ.
Powinien obejmować:
Wyniki audytów wewnętrznych i ocen zgodności z wymaganiami
prawnymi i innymi,
Komunikację z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi, w tym
skargi,
Efekty działalności środowiskowej organizacji
Stopień osiągnięcia celów i zadań
Status działań korygujących i zapobiegawczych,
Działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów
zarządzania,
Zmieniające się okoliczności, w tym zmiany wymagań prawnych i
innych, związanych z jej aspektami środowiskowymi,
Zalecenia dotyczące doskonalenia
Narzędzia zarządzania środowiskowego
– struktura norm ISO serii 14000 w zarządzaniu środowiskowym
Narzędzia dotyczące oceny
Zasady audytowania
ISO 19011
Efekty działalności
środowiskowej
ISO 14031
Ocena środowiskowa
miejsc i organizacji
ISO 14015
Narzędzia związane z produktem
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO
Specyfikacje
ISO 14001
Wytyczne
ISO 14004
Terminy i definicje
ISO 14001
Komunikacja zagadnień środowiskowych
ISO 14063
Ocena cyklu życia
wyrobu
ISO serii 14040
Etykietowanie
środowiskowe
ISO serii 14020
Projektowanie pod
kątem środowiska
ISO 14062
Narzędzia zarządzania środowiskowego
– audyty systemu zarządzania środowiskowego
• Audyty wewnętrzne (pierwszej strony) – są
przeprowadzane przez samą organizację lub w jej
imieniu dla potrzeb przeglądu zarządzania oraz do
innych celów wewnętrznych i mogą stanowić dla
organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią
zgodności z wymaganiami oraz wskazania możliwości
do doskonalenia w danym obszarze. Często są one
traktowane jako narzędzie, które umożliwia
zbadanie, czy system zarządzania środowiskowego
jest zgodny z wcześniej zaplanowanymi założeniami.
Narzędzia zarządzania środowiskowego
– audyty systemu zarządzania środowiskowego
• Audyty zewnętrzne natomiast obejmują audyty strony drugiej
lub audyty strony trzeciej.
 Audyty strony drugiej są przeprowadzane przez strony
zainteresowane działalnością środowiskową organizacji, do
których należą m.in. klienci, lub przez inne osoby występujące
w imieniu klientów.
 Audyty strony trzeciej są przeprowadzane przez niezależne
organizacje zewnętrzne, do których należą jednostki
certyfikujące lub weryfikujące zgodność z wymaganiami danej
normy, np. ISO 14001. Wytyczne w zakresie prowadzonych
audytów trzeciej strony zawarte są w normie ISO 19011.
Narzędzia zarządzania środowiskowego
– ocena efektów działalności środowiskowej
• Efekty działalności środowiskowej to wyniki zarządzania przez
organizację jej aspektami środowiskowymi. (Definicja ISO
14001)
• Ocena efektów działań środowiskowych to proces
ułatwiający decyzje w obszarze zarządzania efektami
działalności środowiskowej organizacji poprzez wybór
wskaźników, gromadzenie i analizę danych, ocenę informacji w
odniesieniu do kryteriów efektów działalności środowiskowej,
raportowanie i komunikowanie oraz przeglądanie i
doskonalenie tego procesu (norma ISO 14031)
Narzędzia zarządzania środowiskowego
– projektowanie wyrobu pod kątem
środowiska
Według ISO Guide 64
WEJŚCIE
WYJŚCIE
Wyroby gotowe
Energia
Zanieczyszczenia
Odpady
Materiały
Emisje
Zrzuty do wody
Download