§1 § 2 § 3 - Wydział Chemii UAM

advertisement
Uchwała nr 1/2013/2014
Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie uruchomienia nowej specjalności pod nazwą „CHEMIA SĄDOWA”
na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych
Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwala
co następuje:
§1
Wyraża zgodę na uruchomienie na kierunku „Chemia” nowej specjalności „Chemia
Sądowa” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia .
§2
Zatwierdza plan, program i efekty kształcenia dla wyżej wymienionej specjalności załącznik.
§3
Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2014/2015.
Dziekan
Prof. dr hab. Henryk Koroniak
3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: CHEMIA SĄDOWA
Semester I
Lp.
Przedmiot
Lecture
Classes
1
2
3
4
5
6
Matematyka
Fizyka
Podstawy chemii
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne
Moduł do wyboru*
SUMA
30
30
30
15
45
15
30
P.
L.
15
30
75
30
Łącz.
Egz.
ECTS
75
75
150
15
30
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
z/ocena
z/ocena
6
5
10
1
1
7
30
105
120
15
105
345
*Moduł nie wymagający wiedzy chemicznej: Przedmiot humanizujący 2; Mała przedsiębiorczośd w chemii 1; Technologia informacyjna 3;
Prawne aspekty ochrony środowiska 1 ) Przed zajęciami studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z BHP prowadzonego przez
Inspektorat BHP UAM jak i szkolenia bibliotecznego (I sem.)
Semestr II
Lp.
Przedmiot
1
2
3
4
5
6
Matematyka
Podstawy chemii analitycznej
Podstawy chemii nieorganicznej
Podstawy chemii organicznej
Język angielski
Wychowanie fizyczne
SUMA
W.
15
30
30
45
120
Ćw.
30
15
30
30
30
135
P.
L.
15
45
75
15
120
P.
L.
60
Łącz.
Egz.
ECTS
45
90
120
75
30
30
390
egzamin
z/ocena
egzamin
egzamin
z/ocena
z/ocena
4
8
8
7
2
1
30
Łącz.
Egz.
ECTS
60
45
120
30
egzamin
egzamin
z/ocena
z/ocena
2
4
4
2
60
egzamin
6
15
z/ocena
z/ocena
1
11
30
Semestr III
Lp.
Przedmiot
1
2
3
4
Podstawy chemii analitycznej
Podstawy chemii nieorganicznej
Podstawy chemii organicznej
Język angielski
Metody spektroskopowe w analizie
kryminalistycznej
Podstawy badań operacyjnych
Moduł do wyboru
SUMA
5
6
7
W.
Ćw.
30
15
120
30
30
30
15
75
30
15
210
330
Semestr IV
Lp.
Przedmiot
1
2
3
4
Podstawy chemii organicznej
Podstawy chemii fizycznej
Język angielski
Toksykologia sądowa
Modelowanie kwantowo-chemiczne
w analizach sądowych
Moduł do wyboru
SUMA
5
6
W.
30
45
Ćw.
30
15
30
Łącz.
Egz.
ECTS
60
120
30
30
egzamin
egzamin
z/ocena
egzamin
6
8
2
3
30
45
z/ocena
3
z/ocena
15
75
285
8
30
Łącz.
Egz.
ECTS
P.
15
L.
45
120
30
egzamin
egzamin
7
2
90
egzamin
7
15
15
egzamin
z/ocena
z/ocena
z/ocena
1
1
7
5
30
P.
L.
15
45
30
15
120
75
Semestr V
Lp.
Przedmiot
1
2
Podstawy chemii fizycznej
Język angielski
Metody analizy instrumentalnej w
kryminalistyce
Podstawy medycyny sądowej
Wybrane aspekty kryminalistyki
Moduł do wyboru
Pracownia licencjacka
SUMA
3
4
5
6
7
W.
45
Ćw.
15
30
30
60
15
15
105
15
60
15
285
15
105
Łącz.
Egz.
ECTS
P.
L.
30
75
egzamin
5
30
45
egzamin
4
45
z/ocena
z/ocena
8
10
Semestr VI
Lp.
Przedmiot
1
Podstawy technologii chemicznej
Metody krystalografii w chemii
sądowej
Moduł do wyboru
Pracownia licencjacka
Przygotowanie do egzaminu
dyplomowego
SUMA
2
3
4
5
SUMA SEMESTRY I - VI
W.
30
Ćw.
15
15
45
3
45
60
0
60
165
30
570
480
75
675
1800
180
OPISY NOWYCH MODUŁÓW
Metody spektroskopowe w analizie kryminalistycznej
Wykłady oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu podstaw spektroskopii
oraz głównych technik spektroskopowych (UV-VIS, IR, Spektroskopię Ramana, NMR i MSJ. Podczas zajęć
studenci zapoznają z właściwą interpretacją wyników eksperymentu na podstawie widm oraz rozwijają
umiejętności doboru właściwych metod spektralnych do określenia struktury związków.
Podstawy badań operacyjnych
Wykłady maja na celu poznanie technik wykorzystywanych między innymi w prowadzeniu badań
identyfikacyjnych materiałów wybuchowych i substancji pirotechnicznych, śladów powybuchowych,
substancji łatwopalnych i drażniących. Ponadto przekazana zostanie wiedza dotycząca prowadzenia
badań porównawczych wyrobów lakierniczych, wyrobów włókienniczych, środków pisarskich oraz
określenia cech grupowych nn substancji pochodzenia naturalnego i sztucznego.
Toksykologia sądowa
Program wykładów zawiera elementy toksykologii ogólnej i zagadnienia toksykologii szczegółowej oraz
analizy toksykologicznej. Zagadnienia z toksykologii ogólnej obejmują podstawowe pojęcia
toksykologiczne, losy trucizn w organizmie, mechanizmy działania toksycznego i skutki zdrowotne oraz
interakcje toksykologiczne. Omówiona zostanie toksyczność wybranych pierwiastków i związków
chemicznych m.in. rozpuszczalników organicznych (ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu
etylowego), metali, gazów, trucizn pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego), kosmetyków,
leków. Studenci poznają zasady pobierania prób materiału biologicznego, próbek środowiskowych oraz
tzw. dowodów rzeczowych do badan w toksykologii sądowej.
Modelowanie kwantowo-chemiczne w analizach sądowych
Celem modułu kształcenia jest (i) przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii kwantowej (ii)
przekazanie wiedzy o wykorzystaniu układów modelowych w wyjaśnianiu procesów i zjawisk
chemicznych oraz (iii) wykształcenie umiejętności wykorzystania obliczeń kwantowo chemicznych w
identyfikacji i analizie substancji chemicznych będących najczęstszym celem badań sądowych. Studenci
zapoznają się z podstawami eksperymentalnymi i podstawowe pojęciami i postulatami mechaniki
kwantowej, dlaczego w mikroświecie energia jest skwantowana. Poznają koncepcję struktury cząsteczki
oraz podstaw spektroskopii elektronowo-oscylacyjno-rotacyjnej a także czym jest orbital, wiązanie
chemiczne. Poznają jak wykorzystać wyniki obliczeń kwantowo chemicznych tak by wspomagały analizę i
identyfikacje substancji. W toku ćwiczeń nabywają umiejętności zaprojektowania obliczeń
kwantowochemicznych dla analizowanych układów, interpretowania wyników obliczeń oraz wykonania
obliczeń modelowych dla analizowanych substancji wyciągając wnioski, przygotowując i przedstawiają
przygotowany w grupie projekt.
Metody analizy instrumentalnej w kryminalistyce
Celem przedmiotu obejmującego wykład i zajęcia laboratoryjne jest przekazanie studentom wiedzy z
zakresu metod instrumentalnych wykorzystywanych do analizy śladów kryminalistycznych. Obejmować
one będą zapoznanie studenta z podstawami stosowanych technik instrumentalnych. Studenci poznają
procedury procesu analitycznego, opracowania i weryfikacji wyników prowadzące do wykrywania
przestępstw.
Podstawy medycyny sądowej
Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu zastosowania szeroko pojętej wiedzy chemicznej i
biologicznej
dla
potrzeb
Wymiaru
Sprawiedliwości
(Policji,
Prokuratury
i
Sądów).
Celem przedmiotu jest przybliżenie wiedzy związanej z wybranymi działami medycyny sądowej takimi
jak: tanatologia i traumatologia sądowo-lekarska (nauka o śmierci i obrażeniach), genetyka sądowa,
traumatologia sądowo-lekarska, orzecznictwo sądowo-lekarskie, genetyka sądowa.
Wybrane aspekty kryminalistyki
Celem modułu kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dynamiki i wykrywalności
przestępstw; przeprowadzania oględzin, pobierania materiału porównawczego (indywidualne i masowe).
Omówione zostaną wybrane ekspertyzy kryminalistyczne oraz różne rodzaje eksperymentów (naukowy,
procesowy, rzeczoznawczy). Przekazana zostanie wiedza dotycząca sposobu przesłuchania zarówno
podejrzanego jak i świadka. Podczas wykładów studenci zapoznają się także z niekonwencjonalnymi
metodami śledczymi.
Metody krystalografii w chemii sądowej
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu a) podstaw symetrii b) podstaw
krystalochemii, c) podstaw metod dyfrakcyjnych i ich zastosowania w chemii sądowej. Dodatkowym
celem jest wykształcenie u studentów umiejętności widzenia przestrzennego, pracy zespołowej i
rozwinięcie umiejętności interpretacji wyników badań.
Download