raport z działalności zespołu pomocniczego wzjk w spnjo ds. analizy

advertisement
RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU POMOCNICZEGO
WZJK W SPNJO DS. ANALIZY MODUŁÓW KSZTAŁCENIA
ORAZ SYLABUSÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
1. Działalność Zespołu Pomocniczego WZJK w SPNJO ds.
analizy modułów kształcenia i sylabusów w roku
akademickim 2013/2014
Przyjęty w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wzór Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia w SPNJO zakłada weryfikację efektów kształcenia, której znaczącym
elementem jest analiza sylabusów i modułów.
Tak, jak w roku poprzednim, analiza sylabusów przeprowadzona została przez WZJK
zgodnie z 4.5 Wzoru, tj. bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć semestru 1. oraz w
pierwszym miesiącu zajęć drugiego semestru i dotyczyła w szczególności:
1) zgodności sylabusów z opisami modułów, zwłaszcza w odniesieniu do zakładanych
efektów kształcenia i metod ich weryfikacji;
2) kompletności i czytelności danych, zwłaszcza w części dotyczącej sposobów weryfikacji
efektów kształcenia modułu pod kątem możliwości ich osiągania w ramach opisanych w
sylabusie treści i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów;
3) kompletności i spójności sylabusów w kontekście zapisów Zarządzenia nr 77/2013 JM
Rektora UŚ.
Analizę przeprowadzono oddzielnie dla każdego stopnia i formy studiów w ramach WZJK w
SPNJO.
W roku akademickim 2013/2014 Zespół Pomocniczy WZJK w SPNJO do przeprowadzenia
analizy modułów kształcenia oraz sylabusów powołany w dniu 17.04.2013 r. przez
Przewodniczącą WZJK w SPNJO mgr Joannę Jakubiec-Bontko w składzie:
- mgr Agata Adamczyk-Gzara /przewodnicząca/
- mgr Joanna Jakubiec-Bontko
- mgr Marzena Tofilska
1
- mgr Andrzej Wojtala
kontynuował działania w zakresie powierzonych mu czynności.
Każdorazowo w przypadku wykrycia nieprawidłowości, mogących negatywnie wpłynąć na
proces osiągania i weryfikacji efektów kształcenia, ZP WZJK niezwłocznie przekazywał
autorowi danego sylabusa odpowiednie uwagi w celu bezzwłocznego dokonania
niezbędnej korekty.
2. Przebieg prac Zespołu Pomocniczego WZJK w SPNJO ds.
analizy modułów kształcenia i sylabusów
W ramach zaplanowanych działań Zespół Pomocniczy WZJK ds. analizy modułów
kształcenia i sylabusów odbył spotkania, w trakcie których omówiono zadania ZP WZJK na
bieżący rok akademicki i określono terminy progowe złożenia sylabusów do weryfikacji:
- sylabusy na semestr zimowy 2013/2014- - do 31.10.2014 r.;
- sylabusy na semestr letni 2013/2014- - do 07.01.2014 r.
Termin złożenia sylabusów na semestr zimowy został przesunięty ze względu na
wprowadzenie w życie przepisów Zarządzenia nr 77/2013 JM Rektora UŚ w sprawie
organizacji nauki języków obcych w Uniwersytecie Śląskim, zakładającym upasmowienie
lektoratów. Wprowadzenie systemu pasm, umożliwiającego migrację studentów w ramach
określonych obszarów kształcenia wygenerowało konieczność zredagowania sylabusów
dopiero z chwilą zakończenia procesu logowania się studentów do poszczególnych grup, w
ramach których w zajęciach uczestniczą niejednokrotnie studenci kilku kierunków.
Podjęto decyzję o konieczności opracowania przez każdego z nauczycieli akademickich
odrębnych sylabusów dla każdego kierunku, którego studenci uczestniczą w zajęciach danej
grupy.
Analizę modułów kształcenia i sylabusów przeprowadzono pod kątem określonym we
Wzorze Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Przyjęto następującą metodę pracy:
- przeprowadzenie analizy wszystkich sylabusów sporządzonych przez każdego pracownika
( analiza całościowa).
2
W celu optymalizacji wykonania powierzonych zadań dokonano podziału kierunków studiów
oraz pracowników pomiędzy 4 członków Zespołu Pomocniczego.
W wyniku analizy sylabusów przeprowadzonej w roku 2012/2013, w ramach działań
korygujących podjęto decyzję o opracowaniu ujednoliconego Wzoru Sylabusa dla kierunków
rozpoczynających naukę języka obcego w roku akademickim 2013/2014 z uwzględnieniem
specyfiki zapisów wynikających z postanowień Zarządzenia nr 77/2013 JM Rektora UŚ.
Wzór taki został opracowany w roku bieżącym przez ZP WZJK i zamieszczony na platformie
e-leraningowej Moodle w kursie organizacyjno-szkoleniowym dla pracowników SPNJO.
W roku akademickim 2013/2014 zweryfikowano 1164 sylabusy.
2. Wnioski pokontrolne z prac Zespołu Pomocniczego WZJK w
SPNJO ds. analizy modułów kształcenia i sylabusów oraz
proponowane działania
1. Terminowość
-
Przeważająca większość pracowników złożyła sylabusy w terminie.
-
Zaobserwowano sporadyczne przypadki niezłożenia sylabusów w terminie.
Pracowników, którzy nie wywiązali się z zadania w terminie wezwano na spotkania z
przedstawicielami WZJK i zweryfikowano przyczynę niezłożenia sylabusów.
Każdorazowo ze spotkania została sporządzona notatka służbowa.
W związku z niezłożeniem sylabusów w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Zespół poinformowano właściwe wydziały/ instytuty o niewywiązaniu się pracownika
z obowiązków związanych z opracowaniem dokumentacji KRK.
Pracownicy, przebywający na przedłużonych zwolnieniach lekarskich, zostali
poinformowani, iż po powrocie do pracy są zobowiązani do niezwłocznego sporządzenia
sylabusów.
2. Treści sylabusów
a) W celu zharmonizowania zapisów sylabusów w części „Treści zajęć” Zespół
Pomocniczy opracował ujednolicone wzorcowe treści zajęć, które zostały
zamieszczone na platformie Moodle w kursie organizacyjno-szkoleniowym
pracowników SPNJO. Jednocześnie przyjęto, iż każdy z pracowników ma
możliwość swobodnego formułowania treści zajęć, pod warunkiem zachowania
spójności treści sylabusów z opisem modułu.
W weryfikowanych sylabusach zaobserwowano stosowanie obydwu form zapisów
treści.
3
b) W nielicznych wypadkach zaobserwowano rozbieżności poszczególnych
zapisów ( metody weryfikacji efektów kształcenia, kryteria oceny etc.) w
przypadku sylabusów stanowiących składową jednego modułu ( PN2JO), często
realizowanego przez dwóch nauczycieli akademickich . W kontekście egzaminu,
stanowiącego podsumowującą weryfikację efektów kształcenia zwrócono uwagę
na konieczność ujednolicenia kryteria oceny, skalę ocen etc.
W trakcie przeprowadzonych z lektorami będącymi autorami kwestionowanych
sylabusów spotkań, zwrócono pracownikom uwagę na konieczność zachowania spójności
poszczególnych zapisów w przypadku sylabusów stanowiących składową modułu
„Praktyczna Nauka Drugiego Języka Obcego”.
c) Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia opisu 2. sposobu weryfikacji w
przypadku sylabusów egzaminacyjnych ( w_2).
d) W związku z przyjętymi w SPNJO zasadami przeprowadzania egzaminu
zwrócono pracownikom uwagę na konieczność dokonania opisu formy egzaminu i
jego składowych ( pisemny i ustny).
e) Podniesiono konieczność uwzględnienia w sylabusie wymogu określenia wagi
poszczególnych części egzaminu ( np. część pisemna – waga 2, część ustna:
waga 1).
f)
Zwrócono uwagę na określenie w sylabusie wymogu zaliczenia obydwu części
egzaminu w celu uzyskania oceny pozytywnej.
3. Weryfikacja zapisu sposobu ustalania oceny końcowej modułu w sylabusie
W ramach zharmonizowania sposobu ustalania OKM przyjęto następujące zasady,
obowiązujące w zapisach sylabusów:
1. Pasmo humanistyczno-społeczne i matematyczno-przyrodnicze:
a) Sylabus sporządzany na semestr kończący się wyłącznie zaliczeniem:
OKM : średnia ocen cząstkowych z całego semestru
b) Sylabus sporządzany na semestr kończący się zaliczeniem i egzaminem:
OKM: średnia arytmetyczna 2 ocen: oceny uzyskanej na zaliczenie i oceny z
egzaminu
2. Pasmo neofilologiczne
- Konieczność dostosowania sposobu ustalania OKM do praktyki przyjętej na
Wydziale/ kierunku
- Informacji udziela koordynator modułu
3. Uwzględnianie przy ustalaniu OKM cząstkowych ocen niedostatecznych
4
Ocena ndst uzyskana w wyniku cząstkowych weryfikacji efektów kształcenia (testy
śródsemestralne, sprawdziany etc.) wliczane są do średniej ocen.
4. Skala ocen stosowana w trakcie weryfikacji efektów kształcenia
Zweryfikowano zamieszczenie w każdym sylabusie ujednoliconej dla SPNJO skali
ocen, przyjętej wg. następujących punktów procentowych:
90-100% = bdb ( bardzo dobry)
84-89% = db+ ( dobry plus)
75-83% = db ( dobry)
69-74% = dst+ ( dostateczny plus)
60-68% = dst ( dostateczny)
Przedziały procentowe stosowane przy ustalaniu OKM:
3.00 - 3.24 = 3.0
3.25 - 3.74 = 3.5
3.75 - 4.24 = 4.0
4.25 – 4. 74 = 4.5
4.75 – 5.0 = 5.0
W przypadku uzyskania ocen pozytywnych w ramach testów poprawkowych zaliczonych
wyłącznie na dst, pomimo średniej 2,5, przyjęto iż jako OKM student uzyskuje ocenę dst
(finalnie wykazał osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia).
Zwrócono pracownikom uwagę na fakt, iż każdorazowo przy ustalaniu OKM należy
uwzględniać specyfikę pasma neofilologicznego ( odmienna skala ocen oraz sposób
ustalania OKM). Wymóg logowania się studentów na lektoraty według przynależności do
pasma pozwala na zachowanie odrębności stosowanej skali ocen w ramach pasma
neofilologicznego.
Podjęto decyzję, że WZJK będzie na bieżąco informować pracowników o ewentualnych
zmianach w ustalaniu OKM w kontekście uwzględniania decyzji Rad Wydziału określających
jego tryb ( decyzja Kierownika SPNJO + Rady SPNJO i WZJK).
5. Innowacyjność
W semestrze zimowym Wydziały otrzymały drogą elektroniczną pełne zestawy sylabusów
sporządzonych przez prowadzących na poszczególnych kierunkach nauczycieli
akademickich.
5
W ramach usprawnienia przekazywania sylabusów Wydziałom w pierwszym miesiącu
semestru letniego 2013/2014, na stronie spnjo.us.edu.pl w zakładce WZJK wprowadzono
foldery zawierające sylabusy skatalogowane imiennie oraz wydziałowo. Poinformowano
Wydziały o konieczności pobrania właściwych sylabusów ze strony spnjo.us.edu.pl.
Pozwoliło to na samodzielne pobieranie materiałów przez wszystkich zainteresowanych
bezpośrednio ze strony SPNJO.
Przyjęte rozwiązanie zapewnia:
- wydziałom - szybki dostęp do właściwych sylabusów wg. zastosowania klucza „nazwisko
prowadzącego” lub „nazwa kierunku”;
- studentom - nieograniczony godzinami prac Dziekanatów dostęp do właściwych
sylabusów, weryfikację realizowanych treści zajęć z zakładanymi w sylabusie, kontrolę
spójności sposobów weryfikacji efektów kształcenia stosowanych przez nauczyciela z
deklarowanymi w sylabusie, do informacji o skali ocen i sposobie ustalania OKM itd.;
- w kolejnych semestrach, usprawnienie zarówno sporządzania kolejnych sylabusów
(ograniczone do pobrania pliku i wprowadzenia modyfikacji przez pracownika) jak i
weryfikację sylabusów przez ZP.
Wnioski końcowe:
Weryfikacja wszystkich sporządzonych sylabusów przyniosła pozytywne efekty - z jednej
strony - w postaci usunięcia nieprawidłowości w ramach korekty jednostkowych
nieprawidłowości (skala mikro), a z drugiej – pozwoliła na dostrzeżenie niespójności
systemowych i na opracowanie ujednoliconych zapisów wspólnych dla wszystkich
pracowników SPNJO ( skala makro).
Planowane działania:
Podczas walnego zebrania pracowników SPNJO w dniu 10 czerwca 2014 r. szczegółowo
omówiono wnioski z prac Zespołu Pomocniczego i podjęto decyzję o wdrożeniu
proponowanych przez Zespół działań korygujących.
Jednocześnie przedstawiono zadania związane ze sporządzaniem sylabusów na kolejny rok
akademicki.
Sylabusy na nowy rok akademicki 2014/2015 zostaną zmodyfikowane poprzez:
- uaktualnienie dat ( nowy rok akademicki) oraz kodów;
- uaktualnienie treści (zwłaszcza w kontekście wyników monitoringu narzędzi weryfikacji
efektów kształcenia dokonanego przez zespół pomocniczy WZJK ds. analizy narzędzi
weryfikacji efektów kształcenia).
- wprowadzenie treści dla semestrów 3 i 4 (nowe podręczniki), opracowanych przez ZP
WZJK do pobrania na KOS-ie.
6
- do każdego sylabusa ( poza j. rosyjskim) w kategorii „ Literatura obowiązkowa” zostaną
wprowadzone informacje o językowym module e-learningowym „Elektorat” przygotowanym
dla UŚ w ramach projektu UPGOW na platformie projektu http://el.us.edu.pl/upgow .
Określono termin złożenia sylabusów na semestr pierwszy i drugi nowego roku
akademickiego jednocześnie: 05.09.2014.
Wnioski pokontrolne z działań Zespołu Pomocniczego zostały zamieszczone na stronie
http://el2.us.edu.pl/spnjo/mod/folder/view.php?id=1293.
Przewodnicząca Zespołu Pomocniczego ds. analizy modułów kształcenia i sylabusów:
mgr Agata Adamczyk-Gzara …………………………………………………………………….
Członkowie Zespołu Pomocniczego ds. analizy modułów kształcenia i sylabusów:
mgr Joanna Jakubiec-Bontko …………………………………………………………………….
mgr Marzena Tofilska ……………………………………………………………………………….
mgr Andrzej Wojtala …………………………………………………………………………………
Katowice, 24 czerwca 2014 r.
7
Download