Logo instytucji lub firmy

advertisement
Logo instytucji lub
firmy (Kolorowe)
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
PAN w Krakowie
ul. Reymonta 25,
30-059 Kraków
tel: (12) 6374200,
e-mail: [email protected]
www: imim.pl
Rodzaj: Instytut naukowy
Rok powstania - 1952
Rok zaangażowania w dziedzinie PV - 1995
Zdjęcie
prezentacyjne
firmy lub produktu
5 cm x 7 cm
(>100 dpi)
Osoba kierująca sektorem PV: Prof. dr. hab. inż. Paweł Zięba, tel: (12)2954200
e-mail: [email protected]
Osoba do kontaktów: Dr Piotr Panek, tel: (33)8174249, e-mail:[email protected]
91
Ilość pracowników firmy
12
Ilość osób zaangażowanych w sektorze PV
670
250,00
Nakłady (Obroty) sektora PV za rok 2009 (zł)
850 000,00
Nakłady (Obroty) sektora PV za rok 2010 (zł)
Podstawowy rodzaj działalności: Badania naukowe i produkcja doświadczalna ogniw i
modułów słonecznych na bazie krzemu krystalicznego. Analizy, opinie, opracowania i
recenzje projektów i prac z zakresu PV. Szkolenia i ćwiczenia specjalistyczne dla
studentów i pracowników firm komercyjnych. Studia doktoranckie.
Park technologiczny: Piec o średnicy reaktora kwarcowego 158 mm do procesów
dyfuzji domieszek donorowych z POCl3 i akceptorowych z BBr3 do Si oraz procesów
termicznego wytwarzania SiO2. Lampowe piece taśmowe IR do procesów metalizacji
kontaktów elektrody przedniej i tylnej ogniwa oraz procesów dyfuzji z past i emulsji.
Sitodrukarki, stanowisko CVD do nanoszenia warstw typu TiO2, napylarka, stanowisko
lutownicze, linia przygotowania chemicznego płytek Si, piec RTP, linia przygotowania
modułów do procesów laminacji, laminator przemysłowy do hermetyzacji modułów PV
o powierzchni modułu do 2 m2 , mikroskop skaningowy, mikroskop transmisyjny, piła
do cięcia płytek Si.
Park badawczy: Stanowisko do pomiarów charakterystyki prądowo-napięciowej ogniw
słonecznych, sonda czteroostrzowa do pomiarów rezystywności materiałów i rezystancji
warstw, stanowisko do pomiarów czasu życia nośników ładunku metodą zaniku
fotoprzewodnictwa – Sinton WCT-120, stanowisko do pomiarów charakterystyki
spektralnej ogniw w zakresie 400-1100 nm długości fali, spektrofotometr do pomiarów
współczynnika odbicia, pirometr do pomiarów natężenia promieniowania słonecznego.
Program komputerowy PC-1D do symulacji parametrów pracy i struktury ogniw
słonecznych. Program PV-sys2 do obliczeń parametrów pracy systemów PV o dowolnej
konfiguracji. Kompleksowa bibliografia sektora PV.
Status obecny: (Opis aktualnego stanu produkcji lub obszaru badawczego) Badania
naukowe i produkcja doświadczalna ogniw i modułów słonecznych na bazie krzemu
krystalicznego. Teksturyzacja i obróbka chemiczna powierzchni Si. Procesy
wytwarzania złącza typu p-n i n-p z fazy ciekłej, gazowej i past. Procesy pasywacji,
metalizacji kontaktów i optymalizacji warstw antyrefleksyjnych typu SiNx, TiO2.
Procesy generacji, rekombinacji i transportu nośników ładunku elektrycznego w
ogniwie słonecznym. Badania krzemowych niskowymiarowych struktur kwantowych do
zastosowania w ogniwach trzeciej generacji. Ogniwa z punktowymi kontaktami tylnymi
wytwarzane metodą laserową. Inżynieria budowy i wytwarzania modułu
fotowoltaicznego. Pomiary i badania komponentów składowych modułu PV. Szkolenia i
ćwiczenia specjalistyczne dla studentów i pracowników firm komercyjnych. Analizy,
opinie, opracowania i recenzje projektów i prac z zakresu PV.
Perspektywy i kierunki rozwoju: Ogniwa słoneczne z wysokorezystywnym i
selektywnym emiterem. Ogniwa z warstwami tlenków przewodzących. Budowa
demonstracyjnych systemów PV. Wytwarzanie modułów PV dla potrzeb nauki,
przemysłu i nowatorskich rozwiązań aplikacyjnych. Konsolidacja krajowych
podmiotów komercyjnych i naukowo badawczych w dziedzinie PV. Promocja
fotowoltaiki.
Trudności: (wynikające np. z aktualnego stanu gospodarki lub legislacyjnego a
wpływające hamująco na rozwój sektora PV) Zbyt małe nakłady na nowoczesne
urządzenia technologiczne i stanowiska pomiarowe.
Współpraca zagraniczna: (kooperanci, podwykonawcy lub instytucje współpracujące
w pracach badawczych) Institut d’Electronique du Solide et des Systemes – CNRS –
Universite Louis Pasteur, Strasbourg, Francja. Universität Stuttgart Institut für
Physikalische Elektronik, Pfaffenwaldring 47 D-70569, Stuttgart, Germany.
Polecany produkt : (lub usługa) Ogniwa i moduły fotowoltaiczne o dowolnej
konfiguracji prądowo-napięciowej i strukturze na bazie krzemu krystalicznego. Płytki
krzemu mono- i polikrystalicznego po dowolnym etapie procesu technologicznego do
prac badawczych. Pomiary parametrów materiałowych, elektrycznych i optycznych
ogniw słonecznych. Szkolenia i ćwiczenia specjalistyczne dla studentów i pracowników
firm komercyjnych. Analizy, opinie, opracowania i recenzje projektów i prac z zakresu
PV.
Download